Page 38 - 111 Website 2

Basic HTML Version

ÆÆvð«c�« q¹uL²�« U
?
�√ Æ«dOG� ÊU� Ê≈Ë bzUFÐ WÐu
?
×B�
‰«u
?
�√ ”˃— d
?
�«uð U¼“dÐ√ ÆÆ»U
?
³Ý√ …b
?
F� Q
?
AMO
?
Íb
?
Š« v� W
?
³
?
�MÐ —U
?
?
²
?
Ý« ’d
?
� sŽ Y×
?
³�«Ë
¡U�dý l� WL¼U�*« Ë√ ÆÆŸËd
?
A� ¡UA½≈ Ë√ ÆÆ U�dA�«
l� VÝUM²ð «bzUŽ ‰bF� l�uð l� UŽËdA*« bŠ√ v�
dÞU<« W³�½ qBðÆƉU¦*« qO
?
³Ý vKF� ÆdÞU<« W³�½
Venture Capi-
‰U*« ”√— o¹œUM�v� —UL
?
¦²Ýô« w�
U
?
�d
?
A�« Ác¼ ÊU
?
� v�U
?
²�UÐË ÆÆ•≤µ v�≈
tal Funds
ÆWF�u²*« dÞU<« UNÐ vDGð WO�UŽ ÕUЗ√ sŽ Y׳ð
W
?
OF¹d
?
AðË ÆÆW�U
?
Ž dÞU
?
�� 5Ð dÞU
?
<« ŸuM²ðË
W
?
�UD�« ‚u�Ð W
?
�U
?
šÈdš√Ë ÆÆW
?
OM�Ë ÆÆW
?
OL
?
OEMðË
v�≈ W¹œUB
?
²�ô« s� W�U‡
?
‡F�« dÞU<« b²9Ë Æ…œb
?
−²*«
ZC½ Èb�Ë ÆÆwÝUO��« —«dI²Ýô« WMLC²� WOÝUO��«
«¡«dłù« W
?
O�U
?
HýË ÆÆt
?
�UJŠ√ –UH½Ë v½u½U
?
I�« ÂUEM�«
ÊQЮ WKLF
?
�« dFÝ d
?
OGð dÞU�
?
� UC¹√Ë ÆÆ ö
?
�UF*«Ë
v� WO
?
³Mł_« WKLF�UÐ ŸËdALK� W�u
?
L*« ÷ËdI�« ÊuJð
YOŠ ÆÆW
?
OMÞu�« WKLF�UÐ ŸËdA*« «bzU
?
Ž qB%5Š
—u¼bð dÞU
?
�� ŸËd
?
A*« vDG¹ Ê√ ÷d
?
I*« ◊d²
?
W
?
HKJð ŸUHð—« v�≈ ÈœR¹ U
?
� u¼Ë ÆÆU
?
NðU³KIð Ë√ WKL
?
F�«
ÂbŽ U
?
C¹√ sLC²ð U
?
L� ÆÆ©ÁcO
?
HMð dÞU�
?
�Ë ŸËdA*«
Æ UЫd{ù«Ë ÆÆ UŽU:«Ë ÆÆ»Ëd(« W−O²½ —«dI²Ýô«
j³ðd
?
²� ÆÆW
?
O
?
LOEM²
?
�«Ë WO
?
F¹dA
?
²�« dÞU‡<« U
?
�√
v� dL¦²
?
�LK� W�Ëb�« UN×M9 v²�« WOF¹d
?
A²�« e�«u(UÐ
v� dýU³
?
� qJAÐ rN�ð v²�«Ë …œb−²*« W
?
�UD�« ‰U−�
v� —UL
?
¦²Ýô« vKŽ W
?
OЖU'« ¡UH{≈Ë ŸËd
?
A*« ÕU$
r�²ð Èb*« WK¹uÞ U
?
ÝUOÝ »UOG
?
� ÆÆ UŽËdA*« Ác¼
ÆÆqAHK� ŸËdA*« ÷dFð dÞU�� WÐU¦0 bF¹ —«dI²ÝôUÐ
¡UA½≈ hOš«dð `M�Ë jOD�²�« UN
?
ł VOGð UL� U�U9
ÆÆrŁ s�Ë Æ…œb−²*« W�UD�« U
?
ŽËdA� ¡U‡N½≈Ë qOGAðË
s� U¼cOHMð - v²�« UŽËdA*« s� WLzU� œułË `³B¹
r�²ð …d
?
?
�� W²
?
ÐUŁ UF¹dAðË U
?
ÝUO
?
Ý ‰öš
cOHMð W�«b²Ý« wKŽ «bŽU�� ö�UŽ WO�UHA�«Ë Õu{u�UÐ
Æ…œb−²*« W�UD�« UŽËdA�
W
?
OMI²�« W
?
Fł«d
?
� ÆÆWO
?
MH�« dÞU<« qL
?
Að 5Š v�
ÆÆvKOG
?
A²�« U
?
NK−ÝË U
?
N²�¡ö
?
� Èb�Ë W
?
�b�
?
²�*«
UC¹√Ë —U
?
Ož lD� vKŽ ‰uB
?
(« WÐuF� Èu²
?
��Ë
rOIð YOŠ ÆÆŸËdA*« ¡UA½≈ UI
?
H½ WFł«d�Ë ÆÆUNM¹e�ð
÷d²
?
I*« sŽ WÐU½ùUÐ vM� dO³
?
š WDÝ«uÐ q�«uF�« Ác¼
Æ¡UA½ù« …d²� ¡UMŁ√ dÞU<« WMLC²� dL¦²�*«Ë
‚u�� …œb;« dÞ_« sLC²²� ÆÆ‚u��« dÞU‡‡�� U�√
Èu²��Ë ÆÆ¡UÐdNJK� WOK³I
?
²�*« —UFÝ_« qO³� s� W�UD�«
WOK³
?
?
�*« —UFÝ_«Ë ÆÆ¡«d
?
C)« UO
?
łu�uMJ²�« rŽœ
Æ5F�u²*« 5��UM*« UC¹√Ë ÆÆÊuÐdJK�
‚«uÝ√ vKŽ «d
?
�U� «d
?
�√ dÞU<« pKð q¦
?
� bFð ôË
W�U� v� „d²A� ¡«dł≈ v¼ qÐ ÆÆV�×� …œb−²*« W�UD�«
ÆÆU¼dOž Ë√ W�UD�« ôU−
?
� v� X½U� ¡«uÝ UŽËdA*«
d
?
�_« Ê√ ô≈ Æ ôU:« s� U¼d
?
OžË ¡UM
?
³�«Ë lOMB²�U
?
…—bI�«Ë dÞU
?
<« pKð WF
?
O³Þ rNHð v� sL
?
J¹ vÐU−¹ù«
ÆÆ…œb−²*« W�UD�« ‚«uÝ√ tÐ r�²ð U� u¼Ë ÆÆUNLOOIð vKŽ
WO�U*« U�ÝR*« q³� s� UO�¬Ë «¡«dł≈ –U�ð« Ê√ b−M�
‰uB(« ’d� s� s�×¹ W
?
O�uJ(« e�«u(« ÂeŠË
Æ UÝUO
?
��« l� VMł v�≈ U³Mł ÆÆU½U�√ d
?
¦�√ q¹u9 vKŽ
l�— W�Q
?
�0 WK
?
B�« W
?
I
?
OŁË «Ëœ_« Ác¼ ÊuJð b
?
�Ë
dOG²� Íb
?
B²K� WHOEM�« W�UD�« w� —UL¦²
?
Ýô« Èu²��
sJL
??
²
?
O� ÆƉuÞ_« Èb
?
*« vKŽ W
?
�UD
?
�« s�√ Ë√ ÆÆŒUM*«
s� rNðUO½«eO� q¹u9 s� o�«d*« U�d
?
ýË ÊËdL¦²�*«
ÆWO*UF�«Ë WOMÞu�« „uM³�« s� dýU³*« ÷«d²�ô« ‰öš
ö¹u9 W
?
O*UF�« „uM
?
³�« X�b� ÆÆœb
?
B�« «c¼ v�Ë
ÆÆ…œb−²*« W�UD�« UŽËdA* U
?
�uJ(« t²�b� U� ‚uHð
v� —ôËœ —UOK� ±≥[µ v�«uŠ WO
?
LMð pMÐ ±≥ Âb� YOŠ
—UOK� π v�«uŠ X½U
?
�® ÆÆ ÷Ëd� qJý v� ≤∞±±ÂUŽ
YO
??
Š s� „uM
?
Ð WŁöŁ vKŽ√ b
??
F¹Ë Æ©≤∞∞π ÂU
??
Ž
European In-
v‡ÐË—Ë_« —UL¦²Ýô« p‡MÐ ÆÆ÷«d�ù«
pMÐË ÆÆ©—ôËœ —U
?
OK� µ[¥ v�«u
?
Š®
vestment Bank
pMÐË ÆÆ©—ôËœ —U
?
OK� ≥[± u
?
×½® q¹“«d
?
³�UÐ
BNDES
—UOK
?
� ±[µ v�«uŠ®
KfW
v½U*_« d
?
OL
?
F
?
²�«Ë WO
?
LM²�«
UNM� r�UF�« ¡U×½√ v� dA²Mð „uMÐ …bŽ p�– vK¹ Æ©—ôËœ
Asian Development Bank
Èu
?
OÝü« W
?
O
?
LM²�« pMÐ
Êu
?
OK� ∑¥∏ ® v�Ëb�« p
?
M³�«Ë ÆÆ©—ôËœ Êu
?
OK� ∏±π®
GEF
v*U
?
F�« W¾
?
O
?
³�« o�d� r¼U
?
Ý 5Š v� ÆÆ©—ôËœ
Æ—ôËœ ÊuOK� ¥∞[¥ u×MÐ
U
?
O½U*√Ë …b×
?
²*« U¹ôu�«Ë 5B�« s
?
� q� —bB
?
²ð
s� v*U
?
F�« bNA*« ÊU
?
ÐUO�«Ë bMN�«Ë U
?
O�UD¹≈Ë UO½U
?
³Ý√Ë
WOzU*« W�UD�« ¡UM¦²ÝUÐ ≠ W
?
³�d*« …œb−²*« «—bI�« YOŠ
«—bI�« s� •∑∞ vKŽ l³
?
��« ‰Ëb�« Ác¼ –uײ
?
�²� ≠
œb
?
FÐ —b� «–≈ W
?
³�M�« Ác¼ nK²
?
�ðË ÆUO*U
?
Ž W³
?
�d*«
W
?
LzUI�« U
?
O½U*√ —b
?
B
?
²ð U¼bMF
?
� ÆÆbKÐ q� v� ÊUJ��«
ÆÆbMN�« UNOK𠔜U��« e�d*« v�≈ 5B�« dšQ²ðË
u×½ ‰U:« «c¼ w� 5B�« «—UL¦²Ý« r−Š mKÐ b�Ë
WOzU*« W
?
�UD�« UŽËdA
?
� ¡UM¦²
?
ÝUÐ ≠ —ôËœ —UOK� µ≤
—UOK
?
� µ± w�ULłSÐ …b
?
ײ*« U¹ôu
?
�« UNOKð ≠ Èd
?
³J�«
w�UL
?
łù d³
?
�_« rOK�ù« w¼ XKþ UÐË—Ë√ Ê√ ô≈ Æ—ôËœ
Æ≤∞±± ÂUŽ w� —ôËœ —U
?
OK� ±∞±u×MÐ «—UL¦
?
²Ýô«
bMN�« b
?
$ ÆÆÈdš_« WC¼UM�« «—U
?
?
²Ýô« 5Ð s�Ë
WL
?
N*« …—œU³
?
� bŽUÝ YO
?
Š eOL
?
²*« ¡«œ_« W³
?
ŠU�
w� …dŁR
?
� …œU¹“ vKŽ W
?
O
?
?
L
?
A�« W
?
�UDK� W
?
OMÞu�«
—U
?
OK� ±≤ w�« XK�Ë …œb−
?
²*« W
?
�UD�« «—UL
?
¦²
?
Ý«
w� UFÝuð «—U
?
L¦²Ýô« d³
?
�√ s� bF¹ U� u¼Ë ÆÆ—ôËœ
XIIŠ bI� q¹“«d³�« U�√ ÆÆÎ
U
?
O*UŽ …œb−²*« U�UD�« ‚«uÝ√
Æ—ôËœ ÊuOKÐ ∑ XGKÐË •∏ u×MÐ …œU¹“
?
�√ Y�UŁ VIKÐ U
?
O½U*√ XEH²
?
Š« ÆÆdš¬ u
?
×½ vKŽË
bI
?
� ÆÆ…œb−²*« W
?
�UD�« ôU−� w� —U
?
L¦²
?
Ýö� ‚uÝ
w�ULł≈ s� •±≤\≤ u×MÐ …œb−²*« W�UD�« —œUB� X�Ë
„öN²Ý« s� •≤∞ v�«uŠË ÆÆW�UDK� wzUNM�« „öN²Ýô«
v�U
?
Ž w� •±∑\≤ Ë •±∂\¥s� «œu
?
F
?
�® ¡UÐd
?
NJ�«
Æ©VOðd²�« vKŽ ≤∞±∞Ë ≤∞∞π
ÂUL²¼UÐ ≤∞±± ÂUŽ v� WO�LA�« W�UD�« XOEŠ b�Ë
XÐcł YO
?
Š ÆÆÕU¹d�« W�UDÐ W½—UI
?
� s¹dL¦
?
²�*« VKž√
W�UD�« ŸUD� w� …dOš_« t²IIŠ Èc�« —UL¦²Ýô« vHF{
Æw�«u²�« vKŽ dš¬ ÂUF� wÝUOI�« r�d�« WLD×� ÆÆ…œb−²*«
lOMBð w� U¹b
?
% s� ÂU
?
F�« «c¼ Áb
?
Ný U
?
� rž—Ë
U¹ö)« —U
?
FÝ√ XC
?
H�½«® …œb
?
−²*« W
?
�UD�« U½uJ�
XCH�½« UL� ÆÆ•µ∞ s� »d²
?
Ið W³�MÐ WOzu{ËdNJ�«
Ác¼ œ√Ë ÆÆ•±∞ u×MÐ WO¾ÞUA�« ÕU¹d�« UMOÐdð «—b�
s� Ê«bFð ÊU²K�« ≠ 5²OMI²�« 5ðU¼ W��UM� v�≈ «dOG²�«
qz«bÐ l� ≠ …œb−
?
²*« W�UD�« ‰U−� w� …bz«d�« U
?
OMI²�«
«—UL¦²Ýô« eH� ÆÆ©“UG�«Ë r×H�U� È—uHŠù« œu�u�«
±¥∑ v�≈ qB²� •µ≤ v�≈ …œb−
?
²*« W�UD�« ôU−� w�
v�≈ Èœ√ U2 W
?
��UM*« U¹b
?
% b¹«e
?
²²� ÆÆ—ôËœ —U
?
OK�
‚uÝ w
?
� W�U�
?
ÐË ÆÆ—UFÝ_« w� b
?
¹bý÷UH
?
�½«
…dO³
?
� …eO� WÐU¦0 `³
?
�√ U� u¼Ë ≠ WO�L
?
A�« W�UD�«
dO
?
³� œbŽ „dð s¹c�« 5FMB*« fO�Ë ÆÆs¹d
?
L¦²
?
�LK�
WKJO¼ …œU
?
Ž≈ v�≈ rNCFÐ dD{« Ë√ ◊U
?
AM�« p�– rNM�
ÆrN�ULŽ√
U
?
�d;« b
?
Š√ …œb
?
−²*« W
?
�UD�« U
?
ÝU
?
OÝ b
?
s� W�Ëb�« Ád
?
Ið U� V�
?
׳
?
� ÆÆUN
?
�«uÝ_ W
?
O�
?
Ozd�«
UŽËdA� ¡U
?
A½≈ q³Ý s¹dL¦²�LK� d
?
�Oð UF¹dAð
ÊËdL¦²�*« ÂbI²¹ ÆÆ…e
?
H×� ÕUЗ√ vMłË …œb−²� W�UÞ
W
?
�UD�« …dÞU
?
� „d×
?
²ð rŁ s�Ë Êu
?
O�Ëb�«Ë Êu
?
OK;«
¡UN²½«Ë rOLB
?
²�« s� W¹«bÐ ÆÆvŠ«uM�« W�U� v� …œb−²*«
W�UD�« UÝUOÝ —Ëœ n�u
?
²¹ ôË ÆVO�d²�«Ë lOMB²�UÐ
vŠUMł 5Ð qLF�« rOEMð VFB¹ UN½Ëb³� ÆÆb(« «c¼ bMŽ
„UM¼Ë Æ’U
?
)«Ë ÂU
?
F�« 5ŽUDI�« v� 5K¦2 W
?
O
?
LM²�«
∫ UÝUO��« Ác¼ UNÐ d9 qŠ«d� ÀöŁ
:Inception Period
¡b‡‡³�« WK‡‡Šd� ≠
W−{U
?
½ ‚«uÝ_« ÊuJðô ÆÆ…dJ³*« WKŠd*« Ác¼ v�Ë
qJA�UÐ U
?
OMI²�« ·d
?
Fð ô v�U
?
²�UÐË ÆÆv�UJ�« qJA�UÐ
v� vK;« ‚u
?
��« vKŽ b
?
?
F¹ô t½U
?
� ÆÆ«c� Æ»uKD*«
Ác¼ v� vI
?
OI
?
(« Èb×
?
²�« q¦L
?
²¹Ë Æ U½uJ*« lOMBð
W
?
×{«Ë
Roadmap
o¹dÞ WÞ—U
?
š l{Ë v� WKŠd*«
‚uÝ W
?
OLM²Ð W
?
I¦�« œU−
?
¹SÐ WKOHJ�« ·«b¼_« sL
?
C²ð
W
?
FO
?
³DÐ ≠ p�– VKD²¹Ë ÆW
?
O�U
?
Ž …œuł Í– «b
?
²�
?
WŠUð≈ sL
?
C²ð q¹u9 U
?
ÝUOÝ l{Ë œU
?
−¹≈ ≠‰U(«
UC¹√Ë ‰«u
?
�√ ”˃— d�«uð qL
?
Að WHK²
?
�� —œU
?
B�
vF¹dAð —UÞ≈ sL
?
{ ÆÆ—UL¦
?
²Ýô« vKŽ bz«uŽ oO
?
I%
ÆWŽUMB�UÐ j³ðd*« vLKF�« Y׳�« …b½U�� qLA¹ »–Uł
eOH
?
ײ�« WO�¬
Feed-in Tariff
W¹cG²�« W
?
H¹dFð bFðË
‚u�� …dO³� W
?
IŁ s� t�JFð U* ÆÆWKŠd*« ÁcN� V�½_«
U0—Ë Æ…bŽ UŠU$ o
?
OIײРW�uLA� …œb
?
−²*« W�UD�«