Page 37 - 111 Website 2

Basic HTML Version

"REN 21"
l‡‡‡‡‡{u�«
v*U‡‡‡‡‡F�«
W‡�U‡‡‡DK�
…œb‡‡−²*«
≤∞±≤
"REN”
s� •±∞ sŽ b¹e¹U
?
� U¹ôË ±∞ Z²Mð YO
?
Š ÆÆ≤∞±±
sLC²ðô …œb−²� —œUB
?
� s� ¡UÐdNJ�« s� UNðUłUO²Š«
cM� jI
?
� 5²¹ôË X½U
?
� Ê√ bFÐ p�–Ë ÆÆW
?
OzU*« W
?
�UD�«
w�«uŠ …œb
?
−²*« W�UD
?
�« —œUB� q¦9Ë Æ «uMÝ d
?
…b×
?
²*« U¹ôu�« v� W−²M*« W
?
O�Ë_« W�UD�« s� •±±\∏
Æ©W¹ËuM�« W�UD�« s� •±±\≥ l� W½—UI�®
«—b
?
I�« s� b¹e*UÐ ≤∞±± ÂU
?
Ž 5B�« XN½« UL
?
qBO� ÆÆÈdš√ W�Ëœ È√ t²ŽUD²Ý« U
?
LŽ …œb−²*« W³�d*«
ÆÆW
?
O*UF
?
�« «—bI�« lЗ v�«u
?
Š v�≈ U
?
Nð«—b
?
� w�UL
?
ł≈
W³ðd*« 5B�« U
?
NO� q²
?
% v²�« ÕU¹d�« W�UÞ U¼bO
?
�²ð
∂≤ v�«u
?
×Ð W³
?
�d*« «—bI�« YO
?
Š s� UO*U
?
Ž WO½U
?
¦�«
s� d¦
?
�QÐ ÕU¹d�« s� …b�u*« W�UD�« b¹e
?
²� ÆÆ «ËU−
?
W�UDK� Z²M� d³�√ X½U� UL� ÆÆ≤∞±± ÂUŽ ‰öš •¥∏[≤
«b
??
Šu�« lOM
?
Bð ‰U
??
?
� w� …b
?
z«d�«Ë ÆÆW
??
OzU*«
„UM¼ ÆÆp�– V½Uł v�≈ Æ ÂU
?
F�« fH½ w� WOzu
?
{ËdNJ�«
s� UN
?
�«b¼√ XII
?
Š v²�« UFÞUI*«Ë ‰Ëb
?
�« s� b¹bF�«
W−²M*« ¡UÐdNJ�« XK�Ë bI� ÆÆ…œb
?
−²*« W�UD�« U³O�dð
v�U
?
L
?
ł≈ s� •≤∂ v�≈ „d/«b
?
�« w� ÕU¹d�« W
?
�UÞ s�
‰U
?
Gðd³�«Ë ÆÆ•±µ[π U
?
O½U³
?
Ý√Ë ÆÆ¡UÐd
?
NJ�« vKŽ VKD�«
WO½U*√ UFÞUI� ¥ w� ÕU¹d�« W�UÞ XL¼UÝ UL� Æ•±µ[∂
Æ¡UÐdNJ�« s� UNðUłUO²Š« s� •¥∂ v�«u×Ð
Ëb³ð ÆÆr�U
?
F�« s� Èdš√ WO
?
�U½ oÞUM� l� W½—UI*UÐË
qJAÐ W
?
�UD�« v�≈ ‰u
?
�uK� »d�_« W
?
OMOðö�« UJ¹d
?
�√
‰Ëœ s� ∂ XF
?
Ýuð bI
?
� Æ¡UÐdNJ�« U
?
LOÝ ôË ÆÆq
?
�U�
WO�LA�« W�UD
?
�« U�uEM� VO�dð v� WOMOðö�« UJ¹d�√
…bŠË ±±≥\∞∞∞ s� d¦�√ VO�dð v�≈ Èœ√ U2 ÆÆWO�eM*«
WD×� ∏¥≥≤ VO�dð - ÆÆUOI¹d�√ w�Ë Æ≤∞±± ÂUŽ w�
ÆÆ≤∞±± ÂU
?
Ž ‰öš ‰Ëœ π w� …b¹b
?
ł Íu
?
OŠ “U
?
ž
W³�MÐ ÍuO(« “UG�« UD×� s� ÃU²½ù« ôbF� lHðdO�
Æ≤∞±∞ ÂUŽ l� W½—UI� •±∞∞
U�UD�« q¦9 ÆÆU
?
�uLŽ W�UD�« ŸUD� Èu
?
²�� wKŽË
W�U
?
C*« WOzUÐdNJ�« «—b
?
I�« nB½ s� d¦�√ …œb
?
−²*«
‰öš ≠ «ËU
?
−Oł ≤∞∏ u
?
×½ ≠ r�UF�« Èu²
?
�� vKŽ
U¹ö
?
)«Ë ÕU¹d�« W
?
�UÞ U
?
N
?
O� X�—U
?
ý ÆÆ≤∞±± ÂU
?
Ž
vKŽ •≤µË ≥∞Ë ≥π v�«u
?
×Ð W
?
OzU*«Ë W
?
ODK�uðu
?
H�«
U
?
�UDK� WO*U
?
F�« W
?
OKJ�« «—bI�« “ËU
?
?
²²� ÆÆVOðd
?
²�«
ÂUŽ sŽ •∏ u×MÐ WFHðd� ÆÆ «ËU−Oł ±\≥∂∞ …œb−²*«
Æ≤∞±∞
ÿu×K� qJAÐ b¹d
?
³²�«Ë W¾�b²�« ŸU
?
D� ÂbIð ÆÆUC¹√
ÆÆWKG²
?
�*« dOž …œb
?
−²*« —œU
?
B*« «b�²
?
Ý« v� dNþ
W¹u
?
O(« WK²J�« s� q� s� W
?
−²M*« …—«d
?
(« „—UA
?
²�
dŁR� —«b
?
I0÷—_« sÞUÐ W�UÞË W
?
O�L
?
A�« W�UD�«Ë
dýU³� qF� œd� ÆÆwÐË—Ë_« œU%ô« ‰Ëœ v� W�U�ÐË
Èœ√ U2 ÆÆœU%ô« ‰Ëœ UN²−
?
N²½« v²�« rŽb�« UÝUO��
‚UD½ lOÝuðË ÆÆ5��²�« U
?
�uEM� ÂU−Š√ ŸUHð—« v�≈
ÆÆ¡UÐd
?
NJ�«Ë …—«d(« U
?
�uEM* „d²
?
A*« «b�
?
²Ýô«
W¾�b
?
²�« UJ³ý b� v� …œb−²*« U�uEM*« «b
?
�²Ý«Ë
ÆWOŽUMB�« U�«b�²Ýô«Ë b¹d³²�«Ë
U�uEM� v�≈ …œb−²*« W�UD�« U�«b�²Ý« b²�« UL�
•≥ u×½ d
?
�u¹ Èc�«Ë ÈuO(« œu
?
�u�« v� WK¦2 qIM�«
ÂU
?
Ž ‰ö
?
š UO*U
?
Ž ‚dD�« vKŽ pK
?
?
�*« œu
?
�u�« s�
«—UDI�« ¡UÐdNJ�« b9 ÆÆ—bB
?
� È√ s� d¦�Q�Ë Æ≤∞±±
ÆUNłU²%v²�« W�UD�UÐ «—UO��« iFÐË ‚UH½_« Ëd²�Ë
s� …œb
?
?
²*« W
?
�UD
?
�« U
?
ŽËd
?
A
?
� q¹u9 sJ1
q¹uL²�« Ë√ ≠÷d� qJý v
?
� ≠ „uM³�« U�≈ ∫ s¹—bB�
Èb� „uM³�« ”—b
?
ð ÆÆvFO³Þ ¡«d
?
łS�Ë Æ
Equity
vð«c�«
U
?
N{Ëd
?
� œ«œd²
?
Ý« ÊUL
?
C� `ÐdK� ŸËd
?
A*« WOKÐU
?
…b‡¹b‡‡ł W‡‡�U‡‡‡Þ
WFKÝ¢ U¼—U
?
³²Ž« WKŠd
?
� …œb−²*« W
?
�UD�« “ËU&
bŠ√ `
?
³B
?
²� ÆÆr�UF�« ‰Ëœ s� b¹b
?
F�« w� ¢W½UJ� «–
”REN 21"
d¹dIð —U
?
ý√ bI
?
� ÆW�UD�« «œ«b�≈ —œU
?
B�
v�≈ ÆÆ…œb
?
?
²*« U
?
�UDK� W
?
O*U
?
F�« ŸU
?
{Ë_UÐ vMF*«
‰öš l¹dÝ qJAÐ uLM�« w� …œb−²*« U�UD�« —«dL²Ý«
W�UD�«® wzUNM�« «b�²Ýô« UŽUD� W�U� w� ≤∞±± ÂUŽ
œ«b�ù« ‰bF� qBO� ÆÆ©ÆÆqIM
?
�« ≠ b¹d³²�« ≠ 5��²�« ≠
vKŽ W�UD
?
K� wzUNM�« „öN
?
²Ýô« s� •±∂\∑ u
?
×½ UNÐ
Æw*UF�« Èu²�*«
U
?
�UD�« U
?
OMIð b
?
²
?
�« ÆÆ≤∞±± ÂU
?
F�« ‰ö
?
šË
µ∞ s� »dI¹ U� X�U� bI� ÆÆ…b¹bł ‚«uÝ√ w�≈ …œb−²*«
b¹«eðË ÆÆÕU¹d�« W�UÞ s� …b¹bł «—b
?
� VO�d²Ð W�Ëœ
U¹ö
?
)«Ë W
?
O
?
�L
?
A�« W
?
�UD�« s� W
?
³
?
�d*« «—b
?
I�«
?
�√ w²Š …b¹b
?
ł rO�U�√Ë ‰Ëœ w� W
?
Ozu{Ëd
?
NJ�«
U½U���« vKŽ bL²
?
F¹ ‰eM� ÊuOK� ≤∞∞ s� d¦�√ „UM¼
W�UF
?
�« w½U³*« s� b¹bF�« V½Uł v�≈ ÆÆÁU
?
OLK� WO�
?
LA�«
Ær�UF�« ¡U×½√ lOLł w� W¹—U−²�«Ë
ÆÆvÐË—Ë_« œU
?
%ô« v� …œb
?
−²*« U
?
�UD�« XK¦
?
�Ë
ÂUŽ ‰öš W�UC*« ¡UÐdNJ�« bO�uð «—b� s� •∑± u×½
v�≈ …œb
?
?
²*« —œU
?
B*« W
?
L¼U
?
?
� l�d¹ U0 ÆÆ≤∞±±
U¹ö
??
)« q
?
¦9 ÆÆW
??
³
??
�d*« «—b
???
I�« s� •≥±[±
bNA*« UO½U*√ —bB²ðË ÆUNM� •¥∑ v�«uŠ WOzu{ËdNJ�«
—œUB
?
LK� «b�
?
²Ý« W
?
³�½ vKŽQÐ vE×
?
²� vÐË—Ë_«
ÂUŽ ‰ö
?
�� ÆÆ„öN
?
²Ýô« UŽUD
?
� W�U� v� …œb
?
−²*«
s� •±≤[≤ v�«u
?
Š …œb−
?
²*« —œUB*« d
?
�Ë ≤∞±±
s� U
?
ŽUHð—« ÆÆU
?
O½U*√ w� W
?
�UDK� vzU
?
NM�« „ö
?
?
Ýô«
…bײ*« U¹ôu
?
�« d�Ë 5Š v� ÆÆ≤∞∞∂ ÂUŽ •±±[∂
W�UD�« w�ULł≈ s� …œb
?
−²*« W�UD�« —œUB� s� •±≤\∑
•±∞\≤ s� UŽUHð—« ÆÆ≤∞±± ÂUŽ w� W
?
OK;« WOzUÐdNJ�«
„—U
?
A²� ÆÆ≤∞∞π ÂU
?
Ž w� •π\≥ Ë ÆÆ≤∞±∞ ÂU
?
Ž w�
…b¹b'« «—b
?
I�« s� •≥π v�«u×Ð …œb
?
−²*« U
?
OMI²�«
v�U� l
?
HðdO�Ë ÆÆ≤∞±± ÂU
?
Ž ‰öš ¡UÐdNJ
?
�« ÃU²½ù
¡UM¦²ÝUÐ …œb−²*« —œUB*« W�—UA� s� W−²M*« ¡UÐdNJ�«
ÂU
?
Ž •¥[∑ v�≈ ≤∞∞π ÂU
?
Ž •≥[∑ s� W
?
OzU*« W
?
�UD�«
mohamed.elkhayat@yahoo.com