Page 33 - 111 Website 2

Basic HTML Version

W
?
�UD
?
�« Ác¼Ë ƉU
?
F
?
ýù« √b
??
³¹ wJ� ©‰u
??
ł vKK�
r�«dð o¹dÞ sŽ b
?
�u
?
²ð Ê√ sJL*« s� ÆÆ…d
?
O
?
G
?
B�«
Æt�ULF²Ý«Ë t²�dŠ ¡UMŁ√ jOK)« «c¼ qš«œ UM×A�«
Liquefied
W�U�*« W
?
O�Ëd²
?
³�« «“UG�« ·d
?
B²ð ≠π
…d¼UE� W
?
³
?
�M�UÐ
Petroleum Gases (LP-Gases)
UNŠdý oÐU��« WI¹dD�« fHMÐ ÆÆWOJOðU²Ýô« ¡UÐdNJ�«
Gas
Í“UG�« —uD�« W�UŠ w� X½U� «–≈ ÆÆWOIM�« «“UGK�
Vz«uA�UÐ WKL;« «“UG�« q¦� ·dB²ð UL� ÆÆ
Phase
…—Ëd{ błuð ôË ÆjK²
?
<« —uD�« W�UŠ w� X½U� «–≈
s×A�« ôU
?
Š w� wzUÐdNJ�« jÐd�« UOKL
?
Ž ¡«dłù
ô YO
?
Š ÆÆWIKG
?
� W�uEM� ‰U
?
LF²
?
Ý« bMŽ m¹d
?
H²�«Ë
U¼bMŽ Àb×¹ b� w²�« jIM�« bMŽ “U
?
GK� V¹d�ð Àb×¹
X½U� «–≈ U
?
LŽ dEM�« ·d
?
BÐ p�–Ë ÆÆwzUÐdN
?
� —dý
5³¹ ÆWK�u� Ë√ W�“U
?
Ž œ«u� s� WŽuMB
?
� W�uEM*«
ÆWIKG� m¹dHðË s×ý W�uEM* ôU¦� ©π® r�— qJA�«
WOJOðU²Ýô« ¡UÐdNJ�« …d¼UþiHš Ë√ lM� sJ1 ≠±∞
Negative
W
?
³�U��« W¹u
?
N²�« o¹dÞ sŽ ÆÆ «“U
?
G�« w�
qOL�²�« Ë√ VOÞd²�« …œU¹“ o¹dÞ sŽ Ë√
Ventilation
ÂU�
?
ł_« i¹—Qð UO
?
KLŽ v�≈ W
?
�U{ùUÐ ÆÆ
Inerting
ÆWO½bF*«
ôUŠ ÀöŁ w� U¼œułË WO½UJ�SÐ qz«u
?
��« eOL²ð
ÆÆWKzU��« W�U(« ÆÆW¹œUF�« …—«d(« Uł—œ w� WHK²��
Æ
Mist
WOÐU³
?
C�« W�U(«Ë ÆÆ
Vapour
W¹—U�³�« W�U(«Ë
fHMÐ W¹—U
?
�³�« t
?
²�UŠ w� qzU
?
��« l� q�UF
?
²�« r²¹
wN� ÆÆWOÐU³C�« W�U
?
(« U�√ Æ «“UG�« l� q�UF²�« ‚dÞ
w� qzU��« s� «b
?
ł …dOG� U
?
LO�ł œu
?
łË W�UŠ
q�UFð ô W�U(« Ác¼Ë Æ¡«uN�« w� W
?
I�UŽ WKzU��« t²�UŠ
“U
?
G�« Ë√ ¡«uN�« WK�U
?
F� r²¹ U/≈Ë ÆÆ «“U
?
G�« WK�U
?
F�
jK²
?
�� ¡«u¼ Ë√ “U
?
ž t½√ vKŽ «dDI�« pK²� q�U
?
s� qz«u��« l� q�UF²�« …—uDš sLJð ÆV¹dž r�−Ð
«c¼ W
?
OKÐU� w� ÆÆWJO
?
²¹U
?
²Ýô« ¡UÐd
?
NJ�« dE½ WN
?
łË
s¹e
?
�ðË bO�u
?
ð vKŽ tð—b�Ë ÆƉU
?
F
?
²ýö� qzU
?
��«
ÆtÐ jO;« jÝu�«Ë r�−K�
W¹—U
?
?
²�« «“U
?
G�« q
?
I½ U
?
OKL
?
Ž ÃU
?
²
?
% ô ≠¥
WL
?
J×� qI½ U
?
�uEM� Ë√ VOÐU½√ qš«œ WO
?
ŽUMB�«Ë
WK�u� WO½b
?
F� …eNł√Ë VOÐU½√ «b
?
�²Ý« v�≈ oKG�«
jÐd�« U
?
OKL
?
Ž v
?
�≈ p�c
?
� ÃU
?
²
?
% ôË ÆÆ¡UÐd
?
NJK�
W
?
O½bF
?
� ¡«e
?
ł√ «b�
?
²Ý« Âb
?
Ž V−¹Ë ÆwzUÐd
?
NJ�«
Æ U�uEM*« pKð q¦� w� W�ËeF� WK�u�
—U�Ð s� U¾¹e−Ð qL
?
;« ◊uGC*« ¡«uN�« q¦1 ≠µ
t³³
?
�ð WO½UJ�≈ —U³²
?
ŽUÐ ÆÆ…b¹bý …—uDš n¦J*« ¡U*«
«cN� s
?
J1 ÆWOJOðU
?
²Ýô« ¡UÐdNJ�« …d
?
¼Uþ ÀËbŠ w�
W�UŠ w� WO�U
?
Ž WOzUÐdN� UM×
?
ý V�²J¹ Ê√ ¡«uN�«
vKŽË ÆŸœu
?
²�
?
*« s� lHðd� jG
?
{ X% t
?
�öD½«
w� nMBð ÆÆW�U
?
Ž WHBÐ ¡«uN�« jž«u
?
{ ÊS� ÆÆp�–
s� U
?
N½√ vKŽ W
?
OzUÐdNJ
?
�« W�ö
?
��« W
?
ÝbM¼ ‰U−
?
w� p�– c
??
š√ V−¹Ë Æ…—uD)« …b¹b
?
ý …e
??
N
?
ł_«
UNHOMBðË …dD)« l�«u*« b¹b% WÝ«—œ bMŽ —U³²Žô«
b�uð v�≈ ÆÆp�– lłd¹Ë ÆtÐ ·d²F
?
� nOMBð Í_ UF³ð
s� t
?
łËdš ¡UMŁ√ ¡«u
?
N�« w� W
?
OzUÐdNJ�« UM×
?
A�«
Ê√ v�≈ W�U{ùUÐ ÆÆWÐuÞd�UÐ öL
?
×� ÊU� «–≈ jžUC�«
“Už s� …d
?
O³� W
?
OL� vK
?
Ž Íu²×¹ jžU
?
C�« Ê«eš
…œU� u¼Ë ÆÆdO
?
G� eOŠ qš«œ ◊uG
?
C*« 5−��_«
Á—UA²½«Ë o¹d(« ¡bÐ vKŽ UNðœU¹“ b
?
ŽU�ð …b��R�
dÞU
?
<« Ê√ v�≈ ÆÆ…—U
?
ýù« —b&Ë Æt
?
?
łQð …œU¹“Ë
UOL� Ë√ —UŁ¬ œułË ôUŠ w� dNEð U¼d�– oÐU��«
…œU¹“ Ê√ ô≈ Æ¡U*« —U
?
?
Ð U
?
¾¹e
?
ł s� …d
??
O
?
G
?
bŽU�ð ÆÆi¹—Q
?
²�« UOKLŽ v�≈ W�U
?
{ùUÐ ÆÆVOÞd²�«
W¾ýUM�« WOJOðU²Ýô« ¡UÐdNJ�« dÞU�� iHš w� «dO¦�
Æjž«uC�« ‰ULF²Ý« sŽ
qF²A¹ ô “Už ÊuÐdJ�« b
?
O��√ w½UŁ “Už Ê√ rž— ≠∂
“UG�« «c¼ s¹e
?
�ð Ê√ ô≈ ÆƉUF²ýô« vKŽ b
?
ŽU�¹ ôË
t
?
²�UŠ w
?
� lHðd� jG
?
{ X% U
?
Žœu
?
²�
?
� w�
s� …d
?
?
� UO
?
L� tÐU
?
?
²�« v�≈ ÍœR¹ ÆÆWKzU
?
��«
Ÿœu²�*« W¼u� s� tłËdš bMŽ WOzUÐdNJ�« UM×A�«
s� “U
?
G�« ‰u×
?
²¹ YOŠ ÆÆlHðd*« jG
?
C�« «c¼ X%
W
?
O�UŽ W
?
Žd
?
�Ð W¹“U
?
G�« W�U(« v�≈ WK
?
zU��« W�U
?
vKŽ WOzUÐdN� WM×ý U�—Uð »U³{ W¾O¼ vKŽ dA²M¹Ë
WH�U�� WOzUÐdN� WM×ý tF� ö�UŠË ÆÆŸœu²�*« —«bł
W�uL;« WM×A�« ÂbDBðË Æ—«b
?
I*« w� UN� W¹ËU��Ë
Í“UG�« »U
?
³C�« «c
?
N� q³I
?
²�*« `D��UÐ “U
?
G�« w�
pKð `
?
D��« «c¼ qL
??
×¹ Ê√ v�≈ ÍœR¹ U
?
2 ÆÆl�bM*«
…UŽ«d
?
� V−¹ t½S� ÆÆp�– vKŽË ÆWOzUÐd
?
NJ�« UM×A�«
jÝË w� ◊uGC*« ÊuÐdJ�« bO��√ w½UŁ m¹dHð ÂbŽ
vKŽ …—œU�Ë ‰UF²ýö� WKÐU
?
� œ«u� vKŽ Íu²×¹ ·Uł
bN'« ŸU
?
Hð—« V³�²¹ bI� Æ UM×
?
A�« s¹e�ðË qLŠ
v�≈ ÆÆWO�U
?
Ž ôbF0 UM×
?
A�« pKð r�«dð sŽ " UM�«
Æd−H²*« jÝu�« ‰öš dODš wzUÐdN� m¹dHð ÀËbŠ
WOzUÐd
?
N� UM×ý wIM�« 5łË—bO
?
N�« “Už b�u¹ ô ≠∑
Ê√ ô≈ ÆqIM�« VOÐU
?
½√Ë U�u
?
EM� ‰ö
?
š t½U¹d
?
Ý ¡UMŁ√
s� sJ2 dOž “U
?
GK� WK�UJ�« WOIM�« W�U
?
(« vKŽ ÿUH(«
¡UMŁ√ 5łË—bON
?
�« jK²�¹ YOŠ ÆÆ WOKLF
?
�« dEM�« WNłË
W³KB�« Vz«uA�« s� WKO¾{ W³�MÐ t�Ë«bðË tKI½ UOKLŽ
vKŽ «—œU� tKF−¹ U2 ÆÆ…b��R*« œ«u*« iFÐË W¹“UG�«Ë
bMŽ «bOł p�– …UŽ«d� V−¹Ë ÆWOzUÐdNJ�« UM×A�« qLŠ
pKð q¦9 YO
?
Š ÆÆwIM�« 5łË—bO
?
N�« “Už l� q�U
?
F²�«
Àœ«u
?
(« —œU
?
B
?
� s� «d
?
ODš «—b
?
B
?
� Vz«u
?
A�«
ÆWOJOðU²Ýô« ¡UÐdNJ�« …d¼Uþ sŽ W&UM�« WOzUÐdNJ�«
¡«uN�« jOKš Ë√ 5łË—bON�« l� ¡«uN�« jOKš q¦1 ≠∏
—œU
?
B� s� «b
?
ł «d
?
ODš «—bB
?
� 5KO
?
²O
?
Ýô« l�
jOK)« «c¼ q¦� ÃU²×¹ YO
?
Š ÆÆ «—U−H½ô«Ë oz«d(«
∞[∞±∑ w�«uŠ® dGB�« w� WO¼UM²� ‰UFý≈ W�UÞ v�≈
¡UÐdNJ�« …d¼Uþ ULNO� dNEð ô ÆÆö¦� XKHÝ_«Ë ÂU)«
œ«u*« s� ULN½√ rž— ÆÆWÝu�×� …—uBÐ WOJOðU²Ýô«
qzU��« WOKO�u𠜫“ ULK� t½√ UL� ƉUF²ýö� WKÐUI�«
Ë√ UM×A�« bO�uð vKŽ tð—b
?
� XK� ULK� ÆÆWOzUÐdNJ�«
w� WOJOðU²Ýô« ¡UÐdNJ�« …d¼Uþ QAMðË ÆUNÐ ÿUH²Šô«
?
AK� ‰UBH½« Ë√ Ê«e
?
²š« …—u
?
� vKŽ qz«u��«
∫WOðü« UOKLF�« ¡UMŁ√ qzU��« qš«œ WOzUÐdNJ�«
s�UÝ VK� `DÝË „d×
?
²� qzUÝ 5Ð „UJ²Šô« ≠
qz«u
?
��« U
?
×
?
ýd
?
�Ë U
?
½«e
?
)«Ë VOÐU½_U
?
� ÆÆ
ÆUN�öš qzU��« ÃËdš ¡UMŁ√ U¼uH�«Ë
ÆnK²�� dš¬ qzUÝË „dײ� qzUÝ 5Ð „UJ²Šô« ≠
U
?
OKLŽ q¦
?
� ÆÆ¡«uN�« w� qz«u
?
��« ‘— UOKL
?
Ž ≠
Æ‘d�UÐ ¡öD�«
WI�U
?
F�« Vz«uA�« s� WI
?
O�b�« UL
?
O�'« W
?
�dŠ ≠
ÆqzU��« qš«œ WKzU��«Ë W³KB�«
UN�d% ¡UMŁ√ qzU��« qš«œ W¹“U
?
G�« lO�UIH�« W�dŠ ≠
ÆvKŽ√ v�≈
Ê«e)« qš«œ W
?
O�«Ëb�« U
?
�d(«Ë qzU
?
��« VOKIð ≠
Æm¹dH²�«Ë s×A�« ¡UMŁ√
¡«uN�« ‰öš ZK¦�« Ë√ bOK'« Ë√ dD*« «dD� W�dŠ ≠
ÆVÞd�«
wzUÐd
?
NJ�« m¹dH
?
²�« Ê√ v�≈ ÆÆUM¼ …—Uýù« —b
?
dÞU�
?
� w� V³�²¹ ô ÆÆW
?
³N²K*« qz«u
?
��« bł«uð w�
·dBÐ wðQ¹ U� d�«uð «–≈ ô≈ ÆÆqz«u��« pKð ‰ULF²Ý«
∫m¹dH²�« «cN� W³ŠUB*« W�UD�« WLO� sŽ dEM�«
WDI½ s� vKŽ√ v�≈ qzU
?
��« …—«d
?
Š Wł—œ ŸU
?
Hð—« ≠
WMO
?
F� …—«dŠ W
?
ł—œ w¼Ë ÆÆ
Flash Point
iO�u�«
«cN� ‰U
?
F²ý« U
?
N²% Àb
?
×¹ Ê√ sJ1 ô ÆÆqzUÝ qJ�
ÆqzU��«
ÆÆjO;« ¡«u
?
N�«Ë qzU��« —U
?
�Ð 5Ð W³
?
�M�« Ÿu�Ë ≠
ÆqzU��« —U�³� vKŽ_«Ë v½œ_« ‰UF²ýô« ÍbŠ 5Ð
d(« `D
?
��« ‰öš wzUÐd
?
NJ�« m¹dH
?
²�« ÀËbŠ ≠≥
UM×
?
A�« e
?
�d²ð YO
?
Š ÆÆ¡«u
?
NK� f�ö*« qzU
?
�K�
dOA½ Ê√ œu½Ë Æ`D��« «c¼ vKŽ dI
?
²�ðË WOzUÐdNJ�«
ÆÆW³N²K*« qz«u��« qš«œ wzUÐdNJ�« —dA�« Ê√ v�≈ ÆÆUM¼
…œU
?
� œu
??
łË Âb
?
Ž V
?
³
?
�Ð ÆÆ…—uD
?
š W¹√ q¦1 ô
ÆU×{«Ë «c¼ Ëb³¹Ë ÆqzU
?
��« qš«œ ¡«u¼ Ë√ …b��R�
jÝu� ÆƉUF²ýö� qÐUI�« w½bF*« X¹e�« ‰ULF²Ý« w�
qLF¹ YO
?
Š ÆÆ öŽUH*«Ë ôu;« U
?
HK* s�¬ ‰“UŽ
vKŽ ÆÆb¹d
?
³²�«Ë ‰e
?
F�« WH
?
OþË v�≈ W�U
?
{ùUÐ X¹e�«
…dL²�� …—uBÐ Àb×¹ Íc�« wzUÐdNJ�« —dA�« ¡UHÞ≈
Æ UHK*« pKð w�
ÆÆtK�« Ê–SÐ ÂœU
??
I�« œb
??
F�« w� ‰ËUM²½ ·u
??
ÝË
¡UÐd
?
NJ�« …d¼U
?
EÐ WD³ðd*« W
?
O
?
ŽUMB
?
�« U
?
OKL
?
F�«
Æ…d¼UE�« pKð dÞU�� s� W¹U�u�« ‚dÞË WOJOðU²Ýô«
ÆÆW
?
OzUÐdNJ�« UM×
?
A�«
UŽU
?
Hð—« tMŽ Z²M¹ U2
‚Ëd
??
� w� …d
???
ODš
—dý ÀËb
?
ŠË ÆÆbN'«
W
?
�UD�« q¦1 wzUÐd
?
N
?
‰U
?
F
?
ý≈ ¡b
?
³� W
?
�“ö�«
—b
???
&Ë Æq
?
zU
???
��«
Ê√ v
?
�≈ ÆÆ…—U
?????
ýù«
X�O� W³
?
N²K*« qz«u��«
fH½ vKŽ U
?
N
?
F
?
O
?
L
?
ł
b
???
O�uð s� …—b
???
I�«
UM×
??
A�« s¹e
??
�ðË
X¹e�U
?
� ÆW
?
O
?
zUÐd
?
NJ�«