Page 32 - 111 Website 2

Basic HTML Version

Æp�– sJ�√ ULK� ÷—_UÐ UNKO�uð l� ÆÆq�UJ�UÐ W³K�
÷—_UÐ W¹ËbO�« WO½bF*« œbF�« qO�uð ÂbŽ ÆÆvŽ«d¹Ë
WOzUÐdN� WJ³ý s� W¹c
?
G²�« o¹dÞ sŽ qLFð X½U� «–≈
U
?
�b
?
� ÀËbŠ v
?
�≈ p�– ÍœR¹ b
?
I� ÆÆW
?
{—R
?
Í√ w� w{—√ …dz«œ dB� ÀËbŠ bMŽ WKðU� WOzUÐdN�
VM& ÆÆÊUJ�ù« —b
?
IÐ V−¹ UL
?
� ÆWJ³
?
A�« vKŽ WDI½
W³Ðb*«Ë …œU(« ·«dÞ_« «– œbF�«Ë ôü« «b�²Ý«
d³�√ ‰b
?
F0 UNOKŽ UM×A�« r�«dð vK
?
Ž bŽU�ð w²�«
ÆœU²F*« s�
Èb
?
Š≈ ‰UL
?
?
Ý« ÆÆ ôU
?
(« iFÐ w� sJ1 ≠±≥
s� hK
?
?
²K
?
� ¡«u
?
N�« 5
?
¹Qð w� …—u
??
�c*« ‚dD�«
Æ—U³G�« w� WI�UF�« UM×A�«
U¾¹e
?
−Ð WKL
?
;« dOž W
?
OIM�« «“U
?
GK� sJ1 ô ≠±
ÆÆWOzUÐd
?
N� UM×ý UN
?
O� b�u²ð Ê√ ÆÆWKzU
?
Ý Ë√ W³K�
«–≈ UM×
?
A�« pK²Ð kH
?
²% Ê√ U
?
NMJ1 ô U
?
N½√ UL
?
q¦9 ô WOIM�« «“UG�« ÊS
?
� ÆÆp�– vKŽË ÆUN� X{dFð
ÆÆWOJOðU
?
²Ýô« ¡UÐdNJ�« …d¼U
?
þ s� WFÐUð …—uDš Í√
pKð s� ÂUð ÊU
?
�QÐ UNM¹e
?
�ðË UN�Ë«bðË U
?
NKI½ sJ1Ë
Í√ –U�ð« v�≈ UOKLF�« pKð ÃU²% ô YOŠ ÆÆ…—uD)«
ÆWOzUÐdNJ�« UM×A�« dÞU�� s� UÞUO²Š«
w� WKL
?
F
?
²�*« «“U
?
G�« s� vL
?
EF�« WO
?
³�U
?
G�« ≠≤
ÆÆ¡UIM�« WK�U� X�O� ÆÆW
?
OŽUMB�«Ë W¹—U−²�« ÷«dž_«
…d
?
�Ð√Ë «“Už s� WKO
?
¾
?
{ V�½ vKŽ Íu²
?
% qÐ
ÍœR¹Ë ÆW³KB�« Vz«uA�« iFÐ v�≈ W�U{ùUÐ ÆÆW³¹dž
qL
?
ŠË b�uð WO½UJ�≈ v�≈ ÆÆW
?
³¹dG�« œ«u*« pK
?
ð œułË
«—bB� UNKF−¹ U2 ÆÆ «“UG�« w� WOzUÐdNJ�« UM×A�«
ÆdÞU<« iF³�
sŽ ‰Ëe
?
F
?
� q�u� VK� r
?
�ł ÷d
?
Fð «–≈ ≠≥
ÆÆwI½ d
?
Ož “Už s� ŸU
?
�b½ô« b¹bý —U
?
Oð v�≈ ÷—_«
ÆÆt� tð—œUG� rŁ VKB�« r�
?
'UÐ “UG�« «bD�« ÊS�
WM×
??
ý VKB
?
�« r�
?
'« V
?
?
²J
?
¹ Ê√ v�≈ ÍœR¹
w� W×{«Ë …—uBÐ WOKL
?
F�« Ác¼ Àb%Ë ÆWOzUÐdN�
nOEMð w� ◊u
?
G
?
C*« ¡«u
?
N�« «b
?
?
²
?
Ý« ôU
?
Š
WF
?
O³DÐ sJ1Ë ÆÈd
?
š_« WO½bF*« ôü«Ë «—U
?
O��«
ÆÆWL�«d²*« WOzUÐd
?
NJ�« UM×A�« s� hK�²�« ÆƉU(«
VOÞd²�« o¹dÞ sŽË ÆÆ÷—_UÐ qO
?
�u²�« o¹dÞ sŽ
ÆvKŽ√ bŠ ÊËbÐ ÂË√ n�√ ≤µ sŽ
Dusts and Fibers
‰U
?
I
?
²
?
½«Ë b�uð Ê√ ÆÆoÐU
?
��« œb
?
F
?
�« w� U½d
?
�–
5ðœU
?
� ‰UB
?
H½« bMŽ Àb
?
×¹ WOzUÐd
?
NJ�« UM×
?
A�«
U�bMŽ WOKLF�« Ác¼ Àb%Ë ÆUL
?
NCFÐ sŽ 5²��ö²�
ÆÆt� f�ö
?
� `DÝ vKŽ s� —U
?
³ž dŁUM
?
²¹ Ë√ dA
?
²M¹
tM� dŁUM²*« —U
?
³G�«Ë `
?
D��« s� q� w� b�u²ð YO
?
Š
vKŽ bL
?
²Fð WÝu�×
?
� rO� «– WOzUÐdN
?
� UM×ý
—U³G�«Ë `D��« wðœU* WOzUÐdNJ�«Ë WOzU¹eOH�« ’«u)«
`DÝ qJýË WŠU��Ë dŁUM²*« —U³G�« U¾¹eł r−ŠË
Æ`D��« «cN� WOzU
?
ÐdNJ�« WOKO�u²�« —«b
?
I�Ë f�ö²�«
‰U:« —«bI0 p�c� …b�u²*« U
?
M×A�« d¹œUI� dŁQ²ðË
»dI�UÐ Í“U
?
ž m¹dHð ÀËb×Ð Ë√ ÆÆjO
?
;« wzUÐdNJ�«
W�ËU
?
I� W
?
LO� v�≈ W
?
�U{ùUÐ ÆƉUB
?
H½ô« `DÝ s�
Àb% s×A�« WOKLŽ Ê√ ÆÆkŠö¹ UL� ÆW�uEM*« m¹dHð
ULO� œ—u½Ë Æt×O{uð o³Ý UL� ‰UBH½ô« WE( bMŽ
ÊQAÐ W�U
?
N�« `zUBM�«Ë U�uKF*« s� WŽu
?
L−� wK¹
∫·UO�_«Ë —U³G�« w� WOzUÐdNJ�« UM×A�«
s� q� ÊU� «–≈ …œUŽ WOzUÐdNJ�« UM×A�« b�u²ð ô ≠±
WK�u� …œU� s� tMŽ qBHM*« —U³G�«Ë f�ö²�« `DÝ
5ðœU*« ÈbŠ≈ X½U
?
� «–≈ U³�Už b�u
?
²ð UN½√ ô≈ ÆÆUOÐd
?
N�
s� UL
?
¼U²K� X½U
?
� «–≈ Ë√ ÆÆW�“UŽ Èdš_«Ë W
?
K�u�
s� q� ÊU� «–≈ UM×ý b�u²ð ô ÆÆp�c�Ë ÆW�“UŽ …œU�
Æ…bŠ«Ë …œU� s� `D��«Ë —U³G�«
WK�u
?
� …œU
?
� 5Ð U
?
?
A�« ‰U
?
B
?
H½« - «–≈ ≠≤
ÆÆW³łu� WM×ý WK�u*« …œU*« V�²Jð ÆÆW�“UŽ Èdš√Ë
w� p�–Ë ÆÆW³�U
?
Ý WM×ý W�“UF�« …œU*« V�
?
²Jð ULMOÐ
Æ ôU(« rEF�
Ì
«bD�« bMŽ ÆÆWOJOðU²Ýô« ¡UÐdNJ�« …d¼Uþ Àb% ≠≥
w� UL� ÆÆÂU�ł_«Ë PAM*UÐ ¡«uN�« w� o�UF�« —U³G�«
¡«uN�« ÂbDB¹ YO
?
Š ÆÆWOz«uN
?
�« qIM�« ◊uDš ôUŠ
ÆÆUNðö
?
�u�Ë ◊uD)« pK𠉓«u
?
FÐ —U³
?
G�UÐ qL;«
◊uDš vKŽ WOzUÐdNJ�« UM×A�« r�«dð v�≈ ÍœR¹ U2
bNł lHðd¹ ô ULMOÐ ÆÆU¼œu
?
Nł ŸUHð—«Ë WOz«uN�« qIM�«
Z²M¹Ë Æ÷—_UÐ tKO
?
�u²
?
� dE½ j�K� q�U(« Ãd
?
³�«
Ë√ ‰“UF�« ‰öš U�≈ wzUÐd
?
N� m¹dHð ÀËbŠ ÆÆp�– sŽ
ö�u
?
� vKŽ WKŠ«— —UOðË b
?
Nł Włu
?
� qJý vKŽ
vKŽ bN
?
'« UŽU
?
Hð—« dÞU�� U
?
NF
?
� WK�UŠ ÆÆj)«
ÆtO³½Uł vKŽ s� qIM�« jš W¹UN½ w� WD;« …eNł√
r�«dð lM� U
?
N
?
²D
?
Ý«uÐ sJ1 W
?
I¹dÞ b
?
łuð ô ≠¥
lM9ôË ÆÆ„d×
?
²*« —U³
?
G�« vKŽ WOzUÐdNJ
?
�« UM×A�«
‰UBH½ô« `DÝ i¹—Qð UOKLŽ ôË …bz«e�« WÐuÞd�«
WO
?
L� dŁQ
?
²ð ô UL� Æ—U
?
³G�« vKŽ UM×
?
A�« b�uð s�
- w²�« W
?
I¹dD�U
?
Ð UN
?
F
?
¹“uð ôË …b�u
?
²*« WM×
?
A�«
U½uJ0 Ë√ ÆÆ`D��« s� —U
?
³G�« —U
?
A²½« UN
?
²DÝ«uÐ
WOKL
?
Ž w� W�Ëc³*« W
?
�UD�« WOLJ
?
Ð Ë√ ÆÆjO;« jÝu�«
ƉUBH½ô«
q�«uFÐ —U
?
³G�« w� WOzUÐdNJ�« UM×
?
A�« dŁQ²ð ô ≠µ
ÆW�UŽ WHBÐ fID�«
—œUB� s� «—bB� ¡«uN�« w� o�UF�« —U³G�« d³²F¹ ≠∂
UM×
?
A� ö�U
?
Š ÊU� ¡«uÝ ÆÆW
?
OzUÐdNJ
?
�« Àœ«u(«
—U³
?
ž Ê√ v�≈ ÆÆp�– w� V³��« lłd¹ Æô Â√ WOzUÐd
?
N�
—U−H½ô« Ë√ ‰UF²
?
ýö� qÐU� œ«u*« s� vLEF�« WO³�UG�«
ÆƉU¦*« qO³Ý vKŽ d�cM� ÆtðU¾¹eł r−Š dG� V³�Ð
‰UF²ýô« qÐU� ÂuOM�u�_«Ë ”U×M�«Ë b¹b(« —U³ž Ê√
ÆÆWOMF� WLO� v�≈ Áe
?
O�dð W³�½ XK�Ë «–≈ ¡«uN�« w�
v�≈ W�U{ùUÐ «c¼ Æ5F� r−Š sŽ tðU¾¹eł r−Š q�Ë
ÆÆUN�ö
?
šË iO³�«Ë nH:« 6K�«Ë oO
?
�b�« —U³ž ÆÆÊ√
Æ—U−H½ô« Ë√ ‰UF²ýö� WOKÐUI�« …b¹bý d³²Fð
w� W
?
OzUÐdNJ�« UM
?
×A�« b
?
ł«uð …—uDš sLJð ≠∑
w� ÆÆ·uB
?
�«Ë sDI�« ·UO�√ q¦
?
� ÆÆ·UO�_«Ë —U
?
³G�«
ŸU
?
Hð—« W−
?
O²½ U
?
OzUÐdN
?
� «—dý b�uð Ê√ sJ1 U
?
N½√
W�UD�« qBð b�Ë Æ UM×A�« pKð qL
?
Š V³�Ð U¼bNł
‰UF
?
²ýô WO
?
�U� WL
?
O� v�≈ wzUÐd
?
NJ�« —dA�« qš«œ
U* UF³ðË Æ‰uł vKK� ∏∞≠±∞ 5Ð ÕË«d²ð t�H½ —U³G�«
Ê√ UNMJ1 œ«u*« ·U
?
O�√Ë —U³ž s� «d
?
O¦� ÊS
?
� ÆÆÂbIð
UNKš«œ W�e²<« ‰UFýù« W�UÞ o¹dÞ sŽ UOð«– qF²Að
sŽ Ë√ ÆÆU
?
NKL% w²�« W
?
OzUÐd
?
NJ�« UM×A�« V³
?
�Ð
ÆÆtÐ jK²�� dš¬ —U³ž Í√ qš«œ W½e²<« W�UD�« o¹dÞ
WOzU
?
ÐdNJ�« UM×
?
AK� dš¬ —bB
?
� Í√ o¹dÞ sŽ Ë√
œ«d
?
�_« W�d
?
Š o¹dÞ sŽ Ë√ ÆÆW
?
OzUÐd
?
NJ�« ôüU
?
ÆÍ—U³G�« jÝu�« qš«œ ÂU�ł_«Ë
Âu
?
O�MžU*«Ë Âu
?
OM�u�_U� ÊœU
?
F*« —U³
?
ž iFÐ ≠∏
s� dO¦JÐ q�√ ‰U
?
Fý≈ W�UÞ v�≈ ÃU²×¹ ÆÆÂuO½U
?
²O²�«Ë
qF−¹ U2 ÆÆWO½uÐdJ�« œ«u*« —U³ž UNO�≈ ÃU²×¹ w²�« pKð
Æ…—uDš bý√ ÊœUF*« pKð —U³ž
sDI�« w� …b�u
?
²*« WO
?
zUÐdNJ�« UM×
?
A�« ÍœRð ≠π
?
�¹ U2 ÆÆs
?
DI�« —uJð v�≈ ÆÆZK(« W
?
O
?
KL
?
Ž ¡UMŁ√
dOŁQ²�« «c¼ iHš sJ1Ë ÆÃU²½ù« UOKLŽ w� q�UA�
U½uJ� «b
?
?
²Ý« Ë√ VOÞd
?
²�« o¹dÞ sŽ ÆÆ—U
?
C�«
ÆwzUÐdNJ�« s×AK� WF½U�
©
NEC
® W
??
OJ¹d
??
�_« U
??
H
?
�«u*« n
?
MBð ≠±∞
Ë√ —U
?
³
?
ž vKŽ W¹u
?
²
?
;« oÞUM*« ©
IEC
®W
?
OÐË—Ë_«Ë
Ë√ ‰UF
?
²ýö� WKÐU
?
� …dDš oÞUM� UN½√ v
?
KŽ ÆÆ·UO�√
∫w�U²�« u×M�« vKŽ p�–Ë ÆÆ—U−H½ô«
(Class
Ë
(Class II, Division 1)
NEC
nOMBð ≠√
—U³
?
ž UNO
?
� bł«u
?
²¹ w²�« ◊UÝËú�
II, Divisions 2)
ÆÆ
(Class III, Division 1)
—U−H½ô« Ë√ ‰UF
?
²ýö� qÐU�
UNÐ bł«u²¹ w²�« ◊UÝËú�
(Class III, Division 2)
Ë
Æ—U−H½ô« Ë√ ‰UF²ýö� WKÐU� ·UO�√
Ë
(Zone 21)
Ë
(Zone 20)
IEC
n
?
O
?
MB
?
ð ≠»
Ë√ —U³
?
ž UN
?
O� b
?
ł«u²¹ w²�« ◊U
?
ÝËú�
(Zone 22)
Æ—U−H½ô« Ë√ ‰UF²ýö� WKÐU� ·UO�√
V−¹Ë ÆjÝu�« …—uDš Èb� vKŽ ÆÆnOMB²�« bL²F¹Ë
UH
?
�«u*« v�≈ Ÿułd�«
ÆWłU(« bMŽ WOMF*«
W¹u
?
N
?
²�« d³
?
²
?
Fð ≠±±
W�UFH�« ‚dD�« s� …bO'«
dÞU�� s� hK�²�« w�
w� WOJOðU²Ýô« ¡UÐdNJ�«
p�–Ë ÆÆ·UO�_«Ë —U
?
³G�«
ÂU
?
E
??
½ o
?
¹d
??
Þ s
?
Ž
W³�U
?
Ý W¹uNð «b�
?
²Ý«
U
?
L
?
O�
?
'« V×
?
�ð
×U
?
)« v�≈ W½u×
?
A*«
sJ1 t½√ UL� ƉËQÐ ôË√
W
?
OKL
?
F
?
Ð W½U
?
F
?
²
?
Ýô«
sŽ ÆÆ
Inerting
qOL
?
�²�«
“UG
?
�« «b�²
?
Ý« o¹dÞ
ÆVÝUM*« q�U)«
W
??
H
??
B
?
Ð sJ1 ≠±≤
iHš Ë√ VM& ÆÆW
?
�UŽ
q�U(« —U
?
³G�« dÞU
?
��
sŽ WOzUÐdNJ�« UM×AK�
…eNł√ «b
?
�²Ý« o¹dÞ
œ«u
?
� s� W¹Ëb¹ œb
?
ŽË