Page 31 - 111 Website 2

Basic HTML Version

‰œUF
?
*« rÝUÐ ·dF¹ ÆÆ UM×
?
A�« r�«dð lM� …e
?
Nł√
qJA�UÐ 5³*U
?
Electrical Neutralizer
wzUÐd
?
NJ�«
Æ©µ® r�—
tKF−¹ U2 ÆÆ¡«u
?
N�« 5¹Q²Ð wzUÐdNJ�« ‰œU
?
F*« ÂuI¹
r²¹ W
?
³Ðb
?
� …œU
?
Š ö�u
?
� o¹dÞ sŽ ö
?
�u
?
»dI�UÐ tF{Ë bMŽË ÆlHðd� b
?
Nł —bB0 UNKO�uð
UM×A�« ÊS� ÆÆXÐUŁ Ë√ „d×
?
²� Êu×A� `DÝ s�
Í√ v�≈ «bOF
?
Ð »d�²ð Ê√ U�≈Ë ÆƉœUF
?
²ð Ê√ U�≈ czbMŽ
v�≈ ‰œUF*« «c¼ ÃU²×¹Ë Æ÷—R� V¹d� w½bF� r�ł
Âb�
?
²�¹Ë Æ…dO
?
G� …—b� Í– b
?
N−K� l�«— ‰u
?
�
sDI�« s� WOzUÐdNJ�« UM×A�« W�«“ù wÐdNJ�« ‰œUF*«
ÆÆlOMB²�« U
?
OKLŽ ¡UMŁ√ ‚—u�«Ë d¹d
?
(«Ë ·uB�«Ë
5³� u¼ U
?
L� ÆÆW
?
ŽU³D�« U
?
OKLŽ w� Âb�
?
²�¹ U
?
L�
◊UÝË_« w� t�ULF²ÝUÐ `BM¹ ôË Æ©∂® r�— qJA�UÐ
Ë√ ‰UF²ýö� WKÐU� …d
?
�Ð√ Ë√ «“Už vKŽ Íu²% w²�«
‰œUF*« ‰U
?
LF²
?
Ý« bMŽ ÁU³²
?
½ô« V−¹ UL� Æ—U
?
−H½ô«
W�“ö�« UÞU
?
O²Šô« –U�ð« …—Ëd
?
{ v�≈ ÆÆwzUÐdNJ�«
Ÿ«u½√ błuðË ÆWOzUÐdNJ�« U�bB�« s� œ«d�_« W¹UL(
ULO�ł ‚öÞ≈ o¹dÞ sŽ qLFð ôœUF*« s� Èdš√
Âu
?
O½uðuK³�« Ë√ Âu¹œ«d�« q¦� W
?
FA
?
� …œU� s� U
?
H�√
Radioactive Neutral-
WFA*« ôœUF*« rÝUÐ ·dFð
ôU
?
Š w� ôœUF*« pKð Âb
?
?
²�ð YO
?
Š ÆÆ
izers
—d
?
C�« ‚U
?
(≈ lM9 UÞU
?
O
?
²
?
Š« X%Ë W
?
�U
?
š
ÆŸUFýû� rN{dFð V³�Ð ’U�ý_UÐ
—uOÝ WDÝ«uÐ »u³
?
(« qI½ UOKLŽ w� Àb×¹ ≠¥
»u
?
³(« pKð qL
?
% Ê√ ÆÆW�“UŽ …œU
?
� s� WŽuMB
?
w� UNzUI�≈Ë d
?
O��« UNð—œUG� bMŽ WOzUÐd
?
N� UM×ý
ÆÆp�c�Ë Æ
Hopper
”ËœU� Ë√
Chute
qzU
?
� Èd−
?
…—UD�« l� d
?
O
?
��« “UJð—« l{u
?
� jЗ V−¹ t½S
?
ÀËb
?
Š VM−
?
²� ÆƔ˜U
?
I�« Ë√ Èd
?
:UÐ U
?
OÐd
?
N
?
ÆÂU�ł_« 5Ð bN'« ‚d� w� …dODš UŽUHð—«
WOzUÐdN� UM×ý W
?
O½bF*« —uO��« «—UÞ qL% ≠µ
w²�« pKð sŽ WM×A�« w� WHK²��Ë —«bI*« w� W¹ËU��
qIM� WKOÝË dO�uð V−¹ t½S
?
� ÆÆp�c�Ë ÆdO��« UNKL×¹
sŽ U
?
�≈ ÆÆ÷—_« v�≈ …—UD�« vKŽ WL
?
�«d²*« WM×
?
A�«
o¹dÞ sŽ U
?
�≈Ë ÆÆ÷—_UÐ dýU
?
³*« qO�u
?
²�« o¹dÞ
—u×� v�≈ …—UD�« s� q�u� wzUÐd
?
N� —U�� ÁœU−¹≈
rŁ W�ü« r�ł v�≈ tM�Ë —u
?
;« wÝd� v�≈ rŁ …—UD�«
‚dD
?
�« iF
?
Ð ©∑® r�— q
?
JA
?
�« 5³
?
¹ Æ÷—_« v�≈
WO½b
?
F*« ÂU�
?
ł_«Ë «—UD�« i¹—Qð w� WKLF
?
²�*«
Æ…dz«b�«
WKN
?
Ý WI¹dÞ ©
IEEE-142
® W
?
H�«u
?
*« Õd²
?
Ið ≠∂
UM×A�« r�«dð s� dO
?
��« …—uDš Èb� vKŽ rJ×K�
s¹œËd²J�« «b�²
?
Ý« WI¹dD�« Ác¼ w� r²¹ ÆWOzUÐdNJ�«
©3 ±µ[π® dDI
?
Ð Ídz«œ qJý v
?
KŽ 5O½b
???
F
??
vKŽ ULNCFÐ s� ©3 ≤±∂® W
?
�U�� vKŽ ÊUF{u¹
œËd²J�« q� vKŽ jK�ðË ÆÆ¡U*UÐ ULN
?
³OÞdð bFÐ dO��«
”UIð rŁ ÆÆ©≤ÂØsðuO½ „ ≤∞[∑® ÍËU�ð jG{ …u�
Æ d²
?
O�Ë√ U
?
−O� WD
?
Ý«uÐ s¹œËd²J�ô« 5Ð W
?
�ËUI*«
ÆÆÂË√ 5¹ö� …dAŽ U¼—«b
?
I� WÝUI� W�ËUI
?
� d³²FðË
r�«dð …d¼Uþ s� UM�¬ dO��« —U³²Žô WO�U� W�ËUI� q�√
ÆWOzUÐdNJ�« UM×A�«
s� W
?
OL� vK
?
Ž UN²
?
FO
?
³DÐ œ«u*« iFÐ Èu
?
²% ≠∑
‚—u�«Ë VA
?
)«Ë ·u
?
B�«Ë sDI�« q¦
?
� ÆÆWÐuÞd�«
pK²Ð jO
?
;« wz«uN�« jÝu�« VOÞdð ÍœR¹ ÆU¼d
?
OžË
UM×
?
A�« r�«dð q�U
?
A
?
� s� dO
?
¦
?
� qŠ v�≈ œ«u*«
•µ∞ U¼—«bI� WO³�½ WÐuÞ— bŽU�ð YOŠ ÆÆWOzUÐdNJ�«
pK²Ð WD³ðd*« U
?
ŽUMB�UÐ W
?
IKF²*« q�U
?
A*« qŠ w�
Í√ oI% ô WÐuÞd�« Ê√ W
?
EŠö� V−¹ t½√ ô≈ Æœ«u*«
Í√ U
?
NKš«bÐ Íu
?
²
?
% ô w²�« œ«u*« iFÐ w� d
?
OŁQð
rEF
?
�Ë WO
?
JO²
?
Ýö
?
³�« œ«u*« q¦� ÆÆ¡U
?
*« s� W³
?
�½
ÆW¹ËULO�Ëd²³�«Ë WO�Ëd²³�« UŽUMB�«
Conductive Floors
UO
?
{—_« «b�
?
²Ýô W¹—Ëd
?
{ WłU
?
(« Ëb³ð
∫UNL¼√ ÆÆqOGA²�« s� WMOF� ôUŠ w� WK�u*«
ÆdzUšc�«Ë «d−H²*« lOMBð l�«u� ≠
…d�Ð√ Ë√ «“Už vKŽ Íu²% w²�« WOŽUMB�« l�«u*« ≠
Æ—U−H½ô« Ë√ ‰UF²ýö� WKÐU�
UŽUM� w� UL� ÆÆ5−��_« “UGÐ WOMG�« ◊UÝË_« ≠
ÆqzU��« 5−��_«
·dž w� W�U
?
šË WO×B�« W¹U
?
Žd�« l�«u� iFÐ ≠
Æ UOKLF�«
?
� W
?
³KB�« ÂU
?
?
ł_«Ë œ«d�_« W
?
�d
?
Š ÍœRð
s� UM×A�« pKð r�«dð lM* Ë√ ÆƉËQÐ ôË√ UM×A�«
w� ÷dG�« «c¼ WK�u*« UO{—_« ÍœRðË Æ”UÝ_«
UO{—_« pKð lMBð ÆU¼d�– oÐU��« qOGA²�« ôUŠ
◊UD*« q¦
?
� ÆÆwzUÐd
?
NJ�« —d
?
AK� W
?
F½U
?
� œ«u
?
� s�
Ë√ ’U
????
�d�« Ë√
Conductive Rubber
q�u*«
Í√ Ë√ q�u*« q¹UM
?
O
?
H�« Ë√ ÆÆq�u*« pO
?
�«d
??
O
?
��«
sŽ WO
?
{—_« VO�dð r²¹Ë ÆW³
?
ÝUM� Èdš√ U³
?
�d�
sŽ Ë√ ÆÆW�b�²�*« …œU*« s� UÞöР«b�²Ý« o¹dÞ
Æq�u*« q¹UMOH�« s�
Sheets
Œd�√ «b�
?
²Ý« o¹dÞ
s� WJ³
??
ý vKŽ Œd
?
�_« Ë√ UÞö
?
³
?
�« pKð V�dðË
ÂbŽ ÊULC� ÆÆW�dG�« WO{—√ ‚u� WOÝU×M�« jz«dA�«
Í√ 5Ð qO
?
�u²
?
�« w� W¹—«dL
?
²
?
Ý« ÂbŽ Í√ œu
?
łË
WJ³
??
ý q�uðË ÆWK�u*« W
??
O
?
{—_« vKŽ 5
?
²DI½
ÆWOzUÐdNJ�« W¹cG²�« i¹—Qð WJ³AÐ WOÝU×M�« jz«dA�«
5OÝUÝ√ 5�b¼ WK�u*« W
?
O{—_« oI% Ê√ V−¹Ë
œd−0 WOzU
?
ÐdNJ�« UM×A�« V¹d�ð ÊU
?
L{ ÆÆUL¼Ë
U
?
�b
?
B�« dÞU
?
?
� w� V³
?
?
²�« Âb
?
ŽË ÆÆU¼b�uð
◊d²
?
A¹Ë Æl�u*« w� s¹bł«u
?
²*« œ«d�ú� WO
?
zUÐdNJ�«
WO{—_« W�ËUI� WLO� b¹eð ô√ ÆƉË_« ·bN�« oOIײ�
ULMOÐ ÆÆ UM×A�« »d�ð WŽdÝ ÊULC� 5F� bŠ sŽ
W�ËUI
?
� WLO� qIð ô√ w½U
?
¦�« ·bN�« oOI×
?
²� ◊d²A¹
—UOð WLO� ‰u�Ë ÂbŽ ÊULC� 5F� bŠ sŽ WO{—_«
sŽ ÊU�
?
½ù« r�ł w� —U*« w{—_« …dz«b�« d
?
B�
bI
?
� ÆÆo³Ý U* U
?
F³ðË Æ…U�uK� W
?
³³�*« …d
?
D)« rOI�«
WÐd& ¡«dłSÐ ©
NFPA-99
Ø
ANSI
® WH�«u*« X�Ë√
∫5IÐU��« 5�bN�« oOI% s� b�Q²K� WOðü« ”UOI�«
U
?
FÐd
?
� v�≈ U
?
N
?
³
?
O
?
�dð b
?
FÐ ÷—_« r�
?
Ið ≠±
ÆrÝ π± lÐd*« lK{ ‰uÞ ÆÆW¹ËU�²�
ÆÆÊUO½bF� Ê«œËd²J�« ÆÆ”UOI�« WÐd& w� qLF²�¹ ≠≤
≤[µ sŽ qI¹ô UN½“Ë W½«uDÝ« qJý vKŽ œËd²J�« q�
‚—uÐ œËd
?
²J�ô« wDG¹Ë ÆrÝ∂ w�«uŠ dDIÐË r
?
−�
ÆÂuOM�u�ô« ozU�— q¦� w½bF�
œËd²J�ô« l{u¹ ÆÆ©∏® r�— qJA�« v�≈ …—UýùUÐ ≠≥
UFÐd
?
� WFЗ√ w�öð WDI½ bMŽ W
?
O{—_« vKŽ ‰Ë_«
jI½ bMŽ w½U¦�« œËd²J�ô« l{u¹ rŁ ÆÆ©ö¦� ∏ WDIM�«®
Æ©π rŁ ∑ rŁ ±± rŁ ≤® lÐU
?
²
?
²�UÐ …—ËU
?
:« ¡UI
?
²�ô«
…d
?
� q� w� s
?
¹œËd
?
²J�ô« 5Ð W
?
�ËU
??
I*« ”U
?
IðË
Æd²� ÂË√ U−O� ‰ULF²ÝUÐ
—dJðË Æ∑[ W
?
DIM�« v
?
�≈ ‰Ë_« œËd
??
²J�ô« q
?
IM¹ ≠¥
rŁ ≥ jIM�«Ë WDIM�« pKð 5Ð W
?
�ËUI*« ”UO� U
?
OKLŽ
Æ◊UIM�« lOL' «cJ¼Ë ÆÆÆ ∂ rŁ ±≤
W�ËUI*« qIð ô√ V−¹ ÆÆWIÐU��« U
?
ÝUOI�« lOL' ≠µ
ÆÂË√ ÊuOK� sŽ b¹eð ô√ V−¹ UL� ÆÆÂË√ n�√ ≤µ sŽ
”˃— w�öð jI½ 5Ð Èdš√ …d� W�ËUI*« ”UIð ≠∂
—bB0 W
?
�U)« w{—_« WJ³ýË lÐU²
?
²�UÐ UFÐd*«
jIM�« lOL' WÝUI*« W
?
�ËUI*« qIð ô√ V−¹Ë ÆW¹cG²�«
lzU
?
C
??
³�«Ë …e
?
N
?
ł_«
r�«dð v
?
�≈ ÆÆU¼d
?
O
??
žË
vKŽ WOzUÐdNJ�« UM×A�«
ÂU
?
??
ł_« pKð s� q�
W
?
O
?
{—_« vKŽ p�c
?
�Ë
Ác¼ UN
?
OKŽ „d×
?
²ð w²�«
«c
?
N� ÂeK
?
¹ ÆÂU
?
?
ł_«
WKO
?
ÝË œU−¹≈ ÆÆV³
?
��«
pK
?
ð s� hK
?
???
²
?
K�
v�≈ tM�Ë wJOðU
?
²
?
Ýô«
Âb
?
?
²
?
�¹Ë ÆÆ÷—_«
…œUŽ wJOðU²Ýô« jA*«
UM
?
×
????
A
?
�« W�«“ù
—uO
?
��« vKŽ WL
?
�«d²*«
Æ‚—u�«Ë U
?
łu
?
�M*«Ë
jA*« d
???
³
??
²
???
F¹Ë
hš—√ s� wJOðU²Ýô«
W�UFH�« qzUÝu�« j�Ð√Ë
s� h
?
K�
????
²
?
�« w�
pKð q¦� w
?
� UM×A�«
w� błu¹Ë Æ U
?
ŽUMB�«
s� d
?
š¬ Ÿu½ ‚«u
?
Ý_«