Page 30 - 111 Website 2

Basic HTML Version

w� WOJOðU
?
²Ýô« ¡UÐdNJ�« …d¼UEÐ ÂUL
?
²¼ô« 5F²¹
∫WOðü« ôU(«
w� lHðd
?
� ‰bF
?
0 WOzUÐd
?
NJ�« UM×
?
A�« r�«dð ≠±
ÆqLF�« Ë√ ◊UAM�« l�u�
V³�Ð —U−H½ô« Ë√ ‰UF²ýö� WKÐU� ◊UÝË√ œułË ≠≤
—U
?
�Ð …—u� vKŽ Ë√ Í“U
?
ž œu�uÐ ¡«u
?
N�« ◊ö²
?
š«
Æ—U−H½ö� WKÐU�
Fibers
·UO�√ Ë√
Dust
—U³ž Ë√ qzUÝ
…—u
?
BÐ UM
?
×
?
A�« r�«dð …d¼Uþ dŁR
?
ð U
?
�bMŽ ≠≥
?
� WÝU
?
�(« …e
?
Nł_« i
?
FÐ qLŽ vKŽ …d
?
ODš
U
?
O{—_«Ë …e
?
Nł_«Ë ôü« Ë√ W
?
O
?
³D�« …eN
?
ł_«
Æp�– dOžË ÆÆ UOHA²�*UÐ UOKLF�« ·dž w� …œułu*«
ÆÆZ²M*« …œu
?
ł vKŽ UM×A�« r�«dð dŁR¹ U
?
�bMŽ ≠¥
Âö
?
�_«Ë U
?
łu
?
�M*« W
?
ŽU
?
M� ôU
?
Š w� U
?
L
?
ÆU¼dOžË pO²Ýö³�«Ë
Shafts
Pulleys
Belts
◊UD*« Ë√ bK'« s� W
?
ŽuMB*« —uO
?
��« Âb�
?
²�ð
W�dŠ W�UÞ qIM� WKNÝ WKOÝu� wŽUMB�« Ë√ wFO³D�«
W³�d� …—UÞ v�≈ „d;« —u×� vKŽ W³�d*« …—UD�« s�
Âb�²�ð UL� Æ„d;« sŽ UO³�½ bOFÐ dš¬ —u×� vKŽ
w�≈ l�u� s� W³KB�« ÂU�ł_« qI½ w� UC¹√ —uO��«
Flat
`D�*« ŸuM�« s� —uO��« pKð X½U� ¡«uÝË Ædš¬
(Vee V
·d
?
Š qJý vKŽ Èc�« ŸuM�« s� Ë√
Belts
UNOKŽ UM×A�« r�«dð …d¼UE� ÷dF²ð UN½S� ÆÆ
Belts)
…—UD�« v�≈ Èd
?
š√ …d� UN�U
?
I²½«Ë W½uJ²*« U
?
M×A�«
ÆƉU
?
(« pKð w� V−¹Ë Æ UM×
?
A�« pKð b�uð œd
?
−0
YOŠ ÆÆW¹—Ëœ W
?
HBÐ WK�u*« W
?
ODG²�« WI
?
³Þ b¹b%
Æ„UJ²Šô« V³�Ð q�P²K� ÷dF²ð UN½√
…œU� s
?
� q�UJ�UÐ WŽuMB
?
� —uO
?
Ý Â«b�
?
²Ý« ≠»
W�U
?
Š w� t½√ v�≈ «b
?
O
?
ł ÁU
?
³
?
²½ô« V−¹Ë ÆWK�u
?
t½S� ÆÆq�u*« ◊UD*« s� W
?
ŽuMB� —uOÝ Â«b
?
�²Ý«
U0 ÆÆq�UJ�UÐ p¹dײ�« W�uEM� i¹—Qð s� b�Q²�« ÂeK¹
ÊU
?
LC� p
?
�–Ë ÆÆ„d;«Ë …—UD�«Ë d
?
O
?
��« p�– w�
Æ÷—_« v�≈ WL�«d²*« UM×A�« V¹d�ð
WK�u*« UM×A�« lL
?
ł …eNł√ bŠ√ «b
?
�²Ý« ≠‡ł
·dF¹ U
?
� ÆÆ…eNł_« Ác¼ d
?
Ný√Ë r¼√ s�Ë Æ÷—_UÐ
ÊuJ²¹ Íc�«
Static Comb
wJOðU²
?
Ýô« jA*« rÝUÐ
ÍËU�¹ ‰uDÐ W¹Ë«“ qJý vKŽ b¹b
?
(« s� WFD� s�
pKð œËbš√ w� l{u¹Ë ÆöOK� d³
?
�√ Ë√ dO��« ÷dŽ
u×M�« vKŽ W³Ðb� …dO
?
G� „öÝ√ Ë√ ÊU³C� W¹Ë«e�«
pKð “Ëd
?
Ð Âb
??
Ž vŽ«d¹Ë Æ©≥® r
?
�— qJA�U
?
Ð 5³*«
jA*« XO
?
³
?
¦ð r²
?
¹Ë ÆW¹Ë«e�« w³½U
?
ł sŽ „ö
?
Ý_«
bMŽ dO��« s� 3∑ ≠∂ w�«uŠ b
?
FÐ vKŽ wJOðU²Ýô«
d
?
O��« …—œU
?
G� WDI½ s� rÝ ±µ≠±∞ b
?
F³¹ l�u
?
Æ÷—_UÐ wzUÐd
??
NJ�« jA*« qO
?
�uð r
?
²¹Ë Æ…—UDK�
…u−H�« w� ¡«uN
?
�« s¹Qð vKŽ wzUÐdNJ�« jA*« qLF¹Ë
v�≈ ÍœR¹ U2 ÆÆdO
?
��« 5ÐË tMOÐ …dO
?
GB�« W
?
Oz«uN�«
jA*« u
?
×½ d
?
O��« vK
?
Ž …b�u²*« UM
?
×A�« »c
?
ł
◊U/√ p�c� qLF²�ðË Æ÷—_« v�≈ p�– bFÐ UNÐd�ðË
qJA�UÐ WMO³*U� wJOðU²Ýô« jA*« s� WHK²�� Èdš√
WO
?
ÝUÝ√ WHBÐ ÊuJ²ð U
?
N½√ kŠö½ YOŠ ÆÆ©¥® r�—
V³�Ð UN�uŠ ¡«uN�« s¹Qð vKŽ qLFð W³Ðb� „öÝ√ s�
bMŽË Æ„öÝ_« pKð vKŽ WOzUÐd
?
NJ�« UM×A�« e�d9
ÊS� ÆÆd
?
O��« s� »d
?
I�UÐ wJOðU²
?
Ýô« jA*« l{Ë
U0 ÆÆqO
?
�u²�« s� U
?
O�U
?
� «—b
?
� `M1 s¹Q²*« ¡«u
?
N�«
jA*« v�≈ dO
?
��« vKŽ s� UM×A�« ‰UI
?
²½UÐ `L�¹
‰UB
?
H½ô«Ë f�ö²�« W
?
OKLF� W
?
−O²½ U
?
?
�dŠ ¡UMŁ√
UNOKŽ d1 w²�« …—UD�« …œU�Ë dO��« …œU� 5Ð …dL²�*«
e
?
�d²ðË Æ©±® r�— qJ
?
A�UÐ 5³� u¼ U
?
L
?
� ÆÆdO
?
��«
tð—œUG
?
� l�u� w� d
?
O��« vKŽ W
?
L�«d²*« U
?
M×A�«
…œU
?
� s� WŽuM
?
B� …—UD�« pKð X½U
?
� ¡«u
?
Ý …—UDK�
sŽ »u³(« qI½ W�UŠ w� U
?
�√ ÆW�“UŽ …œU� Ë√ WK�u�
dO
?
��« s� ö� ÊS� ÆÆ»u
?
³×K� WK�UM�« —u
?
O��« o¹dÞ
w� e
?
�d²ð W
?
OzUÐd
?
N� UM×
?
ý ÊU
?
³�
?
²J¹ …—UD�«Ë
`{u*« u×M�« vKŽ d
?
O�K� »u³(« …—œU
?
G� l{u�
`zU
??
BM�« wK¹ U
??
L
?
O
??
� œ—u½Ë Æ©≤® r�— q
?
JA�UÐ
∫‰U:« «c¼ w� W³�²J*« «d³)«Ë
·dŠ —uOÝ s� t{dŽ d
?
¦�√ ÆÆW×D�*« —uO��« ≠±
W�dŠ V³�²ðË ÆUN
?
OKŽ WOzUÐdNJ�« UM×A�« r�«d²�
V
r�«dð w� WO�U
?
Ž Ë√ WDÝu²� WŽd�Ð `D
?
�*« dO��«
s� dO¦� w� UO�U
?
� ÊuJ¹ b� ÆÆlHðd� ‰bF0 UM×A�«
bNł ŸUHð—« V³�Ð wzUÐd
?
N� m¹dHð À«bŠù ôU(«
ÆtOKŽ UM×A�« r�«dð W−O²½ dO��«
»u³(«Ë W
?
³KB�« œ«uLK� WK�UM�« —uO
?
��« „dײð ≠≤
r�«d²� t{dŽ q�√ UNKF
?
−¹ U2 ÆÆ…œUŽ W¾ODÐ UŽd�Ð
„dײð w²�« ôU
?
(« w� t½S� ÆÆp�– l�Ë Æ UM×A�«
Ë√ …—«d(« lHðd� jÝË w� WK�UM�« —uO
?
��« pKð UNO�
b� ÆÆWO�UŽ UŽd�Ð „d
?
ײð U�bMŽ Ë√ ÆÆ·UH'« b¹bý
ÆWOzUÐdNJ�« UM×A�« r�«dð p�– sŽ Z²M¹
W
?
OJOðU²
?
Ýô« ¡UÐd
?
NJ�« …d¼Uþ …—uDš Ê_ «dE½ ≠≥
s� t½S� ÆÆ…d−H²*« W
?
¹“UG�« ◊UÝË_« w� bý√ `³Bð
U�uEM� vKŽ œUL²Žô« ôU(« Ác¼ q¦� w� qC�_«
qI½ w� —u
??
O
?
��« s� ôbÐ
Gear Drives
”Ëd
?
²�«
«b�
?
²Ý« UN
?
O� r²×
?
²¹ w²�« ôU(« w�Ë ÆW
?
�d(«
lM* WOzU
?
�u�« «¡«dłù« –U
?
�ð« V−¹ t½S� ÆÆ—u
?
O��«
pKð qL
??
Að Æ…d
?
ODš U
??
O
?
LJÐ UM×
??
A�« r�«dð
∫ wðQ¹ U2 d¦�√ Ë√ «bŠ«Ë «¡«dłù«
qF−¹ Íc�« d�_« ÆÆWK�u
?
� …œU0 dO��« WODGð ≠√
V¹d�²� wHJð Wł—bÐ ö�u� dO�K� wKš«b�« `D��«
©≤® WOJOðU?²‡Ýô« ¡UÐd‡NJ�«
W‡OJOðU²‡ÝËd‡N�