Page 24 - 111 Website 2

Basic HTML Version

«“UG�« q
?
OK% ‰öš sL
?
� ÆƉU¦*« qO³
?
Ý wKŽË
bO�uð błË ÆÆWJ³A�« vKŽ
Online
l{u�« w� W³z«c�«
- Íc�« ôu
?
;« bŠ« v� W
?
OF
?
O³Þ d
?
Ož «“U
?
ž
‰öš s� U
?
×{«Ë ÊU
?
�Ë ÆÆ«uŽ√ …b
?
Ž cM� t³
?
O�dð
…œU¹“ v�≈ dO
?
A¹ vFO
?
³Þ dOž Tý „UM
?
¼ Ê√ ZzU²M�«
s� œb
?
Ž c
?
O
?
HMð VKDð U2 ÆÆ“U
?
G�« …—«d
?
Š W
?
ł—œ
…œU� W�ËUI� —U³²
?
š« ‰öšË ÆWOzUÐdNJ�« «—U³²šô«
t³²
?
ý« ÆÆtOKŽË Æ«bł WCH�M� rO
?
I�« błË ÆƉeF�«
tMŽ Z²½ È“«u
?
� v{—√ pKÝ U
?
N� ‰e
?
F�« …œU
?
� Ê√
Æ“UGK� lHðd*« eO�d²�« sŽ W&U½ …—«dŠË —UO²�« d¹d9
MV Switchgears
W¹c
?
G²�« U
?
Šu� W�U
?
Š W
?
³�«d* ÊU
?
²
?
I¹dÞ „UM¼
U2 ÆƉUDŽ_UÐ R
?
³M²�« o¹dÞ sŽ b
?
N
?
'« WDÝu²
?
∫W�“ö�« W½UOB�« qLFÐ «—u� ÂUOI�« VKD²¹
WJ³‡A�UÐ ‰U‡Bðô« ÊËœ vze‡‡'« m
?
¹d‡‡H²�« ≠
Offline
m¹d
??
H
?
²�« ·U
??
A
?
²
??
�« W
?
I¹dD�« Ác
?
¼ v� r²¹
œb×� «b
?
�²ÝUÐ
Partial Discharge (PD)
vze'«
bN'« ‰öš s� U�≈ ÆƉuL;« vze'« m¹dH²�« l�«u�
Ë√ ÆÆ
Transient Earth Voltage
dÐU
???
F
?
�« v{—_«
ÀËbŠ sJ1Ë
Æ
Ultrasonic
WOðuB
?
�« ‚u� Ułu*«
Už«dH�« qš«œ Ë√ ‰“UF�« `DÝ vKŽ vze'« m¹dH²�«
V³�¹ Ê√ sJ1Ë Æ»uOF�« s� p�– d
?
OžË «u−H�«Ë
qDFð v�≈ ÈœR¹ U2 ‰e
?
F�« q�Pð vze
?
'« m¹dH
?
²�«
TłUH
?
� ŸUDI½« v�≈ w�U²�UÐË ÆÆW¹c
?
G²�« W
?
ŠuK� q�U�
ÆW¹dA³�« UÐU�ù« Ë√ØË «bFLK� nKðË —UO²K�
W�U(« W
?
³�«d
?
� ‰öš sL
?
� ÆƉU¦*« qO
?
³Ý wKŽË
ÊU� vze
?
'« m¹dH²�« Ê√ kŠu
?
� ÆÆ UD;« s� œbFÐ
∆e−�Ë
CT
Ë
VT
q¦� …e
?
Nł_« s� œb
?
FÐ «dO
?
³�
Cable
öÐUJ�« o¹œUM�Ë
Bus Section
ÊU³
?
CI�«
U¹cG� v²�U
?
Š v� öÐUJ�« U¹UN½ X½U�Ë Æ
Boxes
UNÐ
MV Feeders Cable Boxes
öÐU
?
� o¹œUM�
Õö�≈ u¼ v×O×B²�« ¡«dłù« ÊU�Ë ÆÆvzeł m¹dHð
ÆW¹cG*« öÐUJ�« U¹UN½
Online
WJ³‡A�« vKŽ vze‡'« m¹d‡H²�« ≠
«– W�ü« XO
?
³
?
¦ð ÆÆW
?
I¹dD�« Ác¼ ‰ö
?
š s� r²¹
WŠu� vKŽ «uMI�« …œb
?
F²� W
?
O�OÞUMG*« U
?
�:«
vKŽ q�«u
?
²� Ÿu
?
³Ý√ …b* d
?
ýU
?
³� qJAÐ W¹c
?
Æ vze'« m¹dH²�« —bB� b¹b%Ë ”UOI� ÆÆq�_«
Air Insulated Switchgears (AIS)
Infrared Thermal Im-
È—«d(« d¹uB²
?
�« d³²F¹
WMšU��« ◊UIM�« nAJ� W�b
?
�²�*« ‚dD�« bŠ√
age
Æ¡«uN�UÐ W�ËeF*« b
?
N'« WO�UŽ ö
?
�u*«Ë «bFLK�
U¾� ÀöŁ v�≈ WOF
?
O³D�« dOž ôU(« nOMBð r²¹Ë
¡«dłùUÐ W
?
O�u
?
²�« l� ÆÆ©±® r�— ‰Ëb'« v� U
?
L�
vzuC�« d¹uB²�« cO
?
HMð r²¹Ë ÆVÝUM*« v×O×B²�«
vzU
?
�Ë ¡«d
?
łS
?
� vM³
?
*« ×U
?
š UD;« s� œb
?
F�
h×H
?
� nOB�« ‰öš r
?
OK��« qOG
?
A²�« ÊU
?
LC�
Æ¡«uN�UÐ ‰eF�« `OðUH� w� …bz«e�« …—«d(«
ôU(« Èb
?
Š≈ błË bI
?
� ÆƉU¦*« qO
?
³Ý wKŽË
…—«d(« W
?
ł—œ …œU¹“ sŽ " U½ qDŽ V³�Ð W
?
�UN�«
…d
?
H
?
ý WK�Ë v
?
� U
?
N
?
²EŠö
?
� - ÆÆ©ÂÚ
µµ∞
>
®
błË ÆÆqOKײ�« bMŽË ÆÕU²HLK� v¦½_«Ë d�c�« f�ö²�«
jGC�« V³�Ð X�d
?
²Š« b� U��ö*« WŽu
?
L−� Ê√
dO
?
ž q�u�«Ë f�ö²�« vF
?
³�« vKŽ ÃËœe*« d
?
‰«b³²Ý« ÆÆv×O×
?
B²�« ¡«dłù« –U�ð« ÊU�Ë ÆÂuJ;«
ÆWŽuL:«
«bF*«Ë UD;« U�uEM� v� qzUN�« —uD²�« l�
R‡³M²�«Ë W
?
³�«d*« UÝU
?
�ŠË W
?
O�c�« WO
?
½Ëd²J�ô«
v� U
??
�U¼ U½u‡J� «b‡
?
F*« X×
?
³
??
�√ ÆƉUDŽ_UÐ
ÂUL²¼ô« —UÞ≈ w�Ë Æ¡UÐdNJ�« l‡¹“uðË q‡I½ W�uEM�
X׳
?
�√ÆÆqIM�« WJ³
?
ý UH�«u
?
� d¹uD²Ð «d
?
šR�
U�uEM� s� «¡e
?
ł WJ³A�« vKŽ W³
?
�«d*« U�uEM�
∫qLAðË ÆÆ
Automation Substation
U‡‡D;«
WLłdðË qOK% d�uðË ÆÆ ôu;« W³�«d� W�uEM� ≠
qL(« …œU¹“ Ë …—«d(« ‰ö
?
š s� WÐuKD*« U½UO³�«
ÆvI³²*« dLF�« UF�uðË
‰eF�« `O
?
ðUH* vze'« m¹d
?
H²�« W
?
³�«d� W
?
�uEM� ≠
ÆW¹“UG�«
∫wðü« qO−�ðË W³�«d* W�uEM*« rOLBð r²¹Ë
ÆWOÝUÝ_« «“UG�« lOLł ≠
Æ UHK*« v� WMšU��« ◊UIM�« ≠
Æ
Insulation Modeling Sys.
‰eF�« W�uEM� WÐuÞ— ≠
Æ
Bubbling Temp. & Margin
qOLײ�« …œU¹“ œËbŠ ≠
Æv{«d²�ù« dLF�« Ë ‰eF�« dLŽ ‰bF� ≠
Æb¹d³²�« W�uEM�
…¡UH� ≠
Oil & Winding
UHK*«Ë X¹e�UÐ WDO
?
;« …—«d(« ≠
Æ
Temperature
Ævze'« m¹dH²�« ≠
On Load Tap
b
?
N
?
'« d
?
O
?
G
?
� …œ«b
?
Ý l{Ë ≠
Changer .(OLTC)
Æ
OLTC
bN'« dOG� qOGAð UOKLŽ œbŽ ≠
qL
?
A²� W
?
OMI²�« U
?
H�«u*« Àb
?
Š√ b²
?
�« b�Ë
W¹“UG�« ‰eF�« `OðUH* vze'« m¹dH²�« W³�«d� W�uEM�
W�uEM*« Ác¼ q−�ð Ê√ ÆÆl
?
�u²*« s�Ë ÆWJ³A�« vKŽ
U
?
NÐ d�u
?
²¹ UL
?
� ÆÆvze'« m¹d
?
H²�« U½U
?
OÐ WO
?
�c�«
Noise Filtering
¡U{uC�« WOMI²Ð vL�¹U� WO�Uš
m¹d
?
H²�« «—U
?
ýù vł—U
?
)« qš«b²�« d
?
OŁQð W�«“ù
W³�«d� W�uEM� b
?
FðË ÆW¹“UG�« ‰eF�« `OðUH* vze'«
s� UOÝUÝ√ «¡eł vze'« m¹dH²�« W³�«d�Ë ôu;«
WH�«u*« ‰u�uðËdÐ s� W
?
�uŽb� UD;« W�uEM�
Æ
IEC 61850
U� b¹b%Ë d¹dIð v� 5�u¾
?
�*« UF�u²Ð ¡U�u�« ≠±
«—uB×� ÊuJOÝ U
?
OMI²�« Ác¼ s� ·bN�« ÊU� «–≈
UMO�% d�u²Ý UN½√ Ë√ ÆÆ «bFLK� qDF�UÐ R³M²�« vKŽ
ÆUNðU½uJ� dLŽ v�Ë UNÐ ö�Uý
…¡UH
?
� s� l�d²
?
Ý UOMI
?
²�« Ác¼ X½U
?
� «–≈ U� ≠≤
vKŽ W
?
³�«d*« W�uEM
?
� —uDðË U�b)«Ë W
?
�uEM*«
«c¼ v� l¹—U
?
A
?
*« »U
?
×
?
�√ Íb� W�U
?
(« ”U
?
Ý√
U³KD²� l� …—ËdC
?
�UÐ o�«u²ð ô b� v²�«Ë ÆƉU:«
ÆvzUNM�« Âb�²�*«
W³�«d*« s� ŸuM�« «c� UOMI²�« s� b¹bF�« d�«uð ≠≥
s� b¹bF
?
�« Èd& X�«“ U�Ë ÆÆ «b
?
F*« s� Ÿu½ qJ�
Ác¼ iFÐ Ê√ l�Ë ÆWOMI²�« dO¹U
?
F*« bOŠu²� ÀU×Ð_«
(DGA)
WЫc*« «“U
??
G�« qOK
?
% q¦
?
� U
??
OMI
??
²�«
(GIS)
W¹“UG�« ‰eF�« `OðUH*
UHF
”UO�Ë ôu×LK�
b¹e� „UM¼ ‰«“ U
?
L� ÆÆlÝ«Ë ‚UD½ vKŽ W�u³I
?
� bFð
WJ³A�« vKŽ —UFA²Ýô« W�uEM� ‰uŠ UÝ«—b�« s�
ÆW�b)« dLŽË W�b�«Ë —«dI²ÝôUÐ oKF²¹ ULO� ULOÝô
ÆUO
?
³�½ …b¹bł W
?
OMIð WJ³A�« vKŽ W
?
³�«d*« d³
?
²FðË
q³� s� UN1bIð - v²�« U
?
−²M*« s� b¹bF�« „UM¼Ë
iFÐ v� q�U
?
ý qJAÐ U¼—U
?
³²
?
š« r²¹ô 5−
?
²M*«
Ê√ UL� ÆÆÈb*« bOFÐ UL
?
OOIð VKD²ð rŁ s�Ë ÆÆÊUOŠ_«
ÆnK²�ð b� …œu'«
vKŽ W
?
³�«d*« U
?
�uEM� d
?
O¹U
?
F� o�«uð Íb
?
� ≠¥
l�Ë UD;« U�u
?
EM� l� vK�UJð ¡e−
?
� WJ³A�«
?
�«d� UO
?
MIð X�«“ U�Ë Æ
IEC 61850
‰u�uðËdÐ
U½U
?
OÐ lLł ¡«d
?
łù 5BB�
?
²� VKD
?
²ð …œu'«
dOž Ë√ …bIF� qO�U% ¡«dłù UN³KÞ s� ôbÐ W}MOðË—
ÆW¹œUO²Ž«
”UÝ√ vKŽ ‰UDŽ_UÐ R³M²�«Ë W
?
FÐU²*« W�uEM� Ê≈
Ê√ l�u
?
²*« s�Ë ÆÆ…bŽ«Ë W
?
�uEM� d
?
³
?
²Fð ÆÆW�U
?
WI¹dÞ wN� ÆÆWOzUÐdNJ�« W½U
?
OB�« bNA� vKŽ dDO�ð
WOK
?
OGA
?
²�«Ë WO�U*« W
?
OŠUM�« s� …e
?
OL
?
²� W½UO
?
BK�
qJAÐ t
?
I
?
OI
?
% sJ1U
?
� u¼Ë ÆÆÊU�_« U
?
³KD²
?
�Ë
?
Ž «bF*« W¹œU
?
?
Ž« 5�% ‰öš s
?
� v�Oz—
v²�« ·ËdE�« VM−²Ð ÊuJ*« dLŽ b�Ë ÆƉUFH�« l�u²�«
qOKIð v�≈ Á—ËbÐ ÈœR
?
OÝ U
?
� u¼Ë ÆÆÁdL
?
Ž s� qKIð
Æ¡«œ_« …¡UH� 5�%Ë W½UOB�« Ë qOGA²�« UIH½
…—«dŠ Wł—œ ·ö²š« ≠
s
?
� q
?
� w
?
� X
?
¹e
?
�«
dOG�Ë v�Ozd�« Ê«e)«
Æ
OLTC
bN'«
dOG
?
� „d×� Ê«—Ëœ ≠
Æ
OLTC
bN'«
„d
?
×
?
� „öN
?
²
?
Ý« ≠
ÆW�UDK� bN'« dOG�
f�ö²�« ◊U
?
I½ q�Pð ≠
Æ
Contact Wear
¡«œ_« …¡UH� 5�ײ� W�U(« ”UÝ√ vKŽ qDF�UÐ R³M²�«Ë l¹“u²�« W�uEM� ∫©∑® r�— qJý
W¹dO�b²�« Á—UŁ¬Ë wze'« m¹dH²�« ∫©∂® r�— qJý
qÐU‡J�« ‰e‡Ž vKŽ
W�U(« nOMBð
iH�M�
t = 5 -10
o
C
jÝu²�
t = 5 - 35
o
C
w�UŽ
t > 35
o
C
w×O×B²�« ¡«dłô«
t²³�«d� r²¹
UŽUDI½ô« ‰öš Õö�ô«
«—u� Õö�ô«
WOFO³D�« dOž ôU(« ∫©±® r�— ‰Ëbł
Í—«d(« d¹uB²K�