Page 23 - 111 Website 2

Basic HTML Version

‰U
?
Bð« ÊËœ Ë√ ÆÆ
Online
WJ³
?
A�« vKŽ U
?
O½Ëd
?
²J�«
lDI
?
²
?
� Ë√ d
?
L
?
²
?
?
� qJAÐ ÆÆ
Offline
WJ³
?
A�UÐ
ÆhO�A²�«Ë «bF*« Ÿu½ vKŽ «œU‡‡‡‡‡L²Ž«
W½U
?
OB�« s� v
?
�Ozd�« ·b
?
N�« hO
?
�Kð sJ1Ë
∫WO�U²�« ◊UIM�« v� W�U(« vKŽ WLzUI�«
‰ušbÐ ÕUL��«Ë ÆÆWOMOðËd�« W½UOB�« vKŽ ¡UCI�« ≠
W�uEM� vKŽ dýR� œu
?
łË W�UŠ v� W�b)« «bF*«
ÆUNO�≈ WłU(UÐ W³�«d*«
ÆW½UOB�« UIH½ qOKIð ≠
ÆWOŁ—UJ�« ‰UDŽ_« qOKIð ≠
ƉöŠù« qOłQð ≠
œbŽ cO
?
HMð vKŽ r�UF�« »√œ ÆÆ≤∞∞∏ ÂUŽ W¹«bÐ cM�
vKŽ W½UO
?
BK� W¹bOKI
?
²�« dO
?
ž WOMI²
?
�« VO�UÝ_« s�
W
?
¦¹b
?
(« U¼U
?
&ô« l� oH
?
²¹ U0 W�U
?
(« ”U
?
Ý√
Ác¼ s� …œU
?
H
?
²
?
Ý« vB�√ v�≈ ‰u
?
�u�« ÊU
?
L
?
C�
W³�«d
?
�¢ ‰u³� ‰öš s� p�– oOI
?
% -Ë Æ UOMI²�«
Æl¹“u²�«Ë qIM�« UJ³ý W½UO�Ë qOGAð v� ¢W�U(«
U
?
ÝU
?
?
×K� l¹d
?
��« —uD²�« ÆÆp�– wKŽ b
?
ŽU
?
Ý
rJ%Ë W³�«d� U�uEM0 UNKO�uð W�uNÝË ÆÆWO�c�«
WOKLŽ vDGð WK�Uý «¡«dł≈ —UJ²Ð« - b�Ë Æ UD;«
ÆrE²M� qJAÐ ‰u�_« lOL' ¢W�U(« W³�«d�¢ cOHMð
Transformers
W¹œU
?
L
?
²Žô« «– «b
?
F*« s� ôu
?
;« d
?
³²
?
≥µ
-
≤∞ 5Ð vLOLB²�« U¼d
?
LŽ ÕË«d²¹ –≈ ÆÆWO�UF�«
∂∞
-
¥∞ 5Ð wKLF�« U¼dL
?
Ž ÕË«d²¹ 5Š v� ÆÆU�UŽ
W½UOB�« ¡«d
?
ł≈ l� ≠ UNKOL% ôbF* UI
?
³Þ ≠ U�UŽ
b� W
?
�b)« v� ôu
?
;« ‰UDŽ√ Ê√ dO
?
ž ÆW³
?
ÝUM*«
œ«d
??
�_« vKŽ U¼d
??
OŁQð dDš l� W
??
OŁ—U
??
� ÊuJð
WHKJðË ©“UG�« »d�ð® W¾O³�«Ë ©o¹d(« Ë√ —U−H½ôUЮ
dzU�š v�≈ ÈœR¹ b
?
� U2 ÆÆUN�«b³²Ý« Ë√ U
?
NŠö�≈
v� U¼b¹b
?
%Ë ‰UDŽ_« hO�
?
AðË R³M²�« VF
?
WI¹d
?
Þ Ê√ dOž Æb
?
IF*« U
?
?
O�dð V³
?
�Ð ôu;«
U½U
?
OÐ vDFð ÆÆV½«u'« …œb
?
?
� W�U(« W
?
³�«d
?
qO
?
³Ý wKŽË ÆU¼b
?
ł«uð W
?
O½UJ�≈Ë ‰UDŽ_« b¹b×
?
²�
ôu
?
;« s� • ≤µ v�«u
?
Š b
??
ł«uð «–U
?
� ÆƉU
?
¦*«
ÆÆUO
?
{d� U¼ƒ«œ√ ‰«“ U�Ë U�U
?
Ž ≥∞ U¼dLŽ “ËU
?
−²¹
b¹b
?
% ÊUJ0 W
?
OL¼_« s
?
� `³�√ t½√ vM
?
F¹ «cN
?
ÆUN� vI³²*« dLF�« d¹bIðË ‰eF�« W�öÝ
q‡OK% ‚d
?
‡ÞË ôu‡;« W�U
?
Š W‡
?
³
?
�«d
?
� ≠
Disolved
‰“U
?
F
?
�« X¹e�« w� W
?
³z«c
?
�« «“U‡G�«
Gas Analysis (DGA)
vzUÐd
?
NJ�« œUN
?
łû� W{dŽ ôu
?
;« Ê_ «dE½
W�“U
?
F
?
�« œ«u*« vKŽ dŁR¹ Íc�« d
??
�_« ÆÆÈ—«d
?
(«Ë
WF
?
Hðd*« …—«d(« ÊU
?
� ÆÆW¹“UG�« qK
?
ײ�« U−
?
²M�Ë
—dA�«Ë
Corona
v�U
?
N�« m¹dH
?
²�«Ë
Overheating
W�U)« ‰UDŽú� WO�Oz— »U³Ý√ WŁöŁ bFð ÆÆ
Arcing
?
M²K� W�UF
?
� …«œ√ «“UG�« q‡OK% b
?
F¹Ë Æ «“U‡G�UÐ
Oil-Filled Power
W
?
O
?
²¹e�« ôu
?
;« v� ‰UDŽ_UÐ
W
??
O
??
L¼√ v
?
ðQð ÆÆoKDM
?
*« «c¼ s�Ë Æ
Transformer
WN'« ÂuIðË ÆqO�U×
?
²�« Ác¼ ¡«dłù WKIM²*« …eNł_«
ôu;« lOLł WFÐU²0 ¡UÐd
?
NJ�« UŽUDIÐ WB²<«
“U
?
ž q� eO
?
�dð h×
?
H� rE²M� qJAÐ WJ³
?
A�« v�
IEC &
W
?
OMIðËdNJ
?
�« UH
?
�«uLK� U
?
I
?
³Þ tKOK%Ë
W�b)« XKšœ v²�« ôu;« UC¹√ V�«dð UL�
Æ
IEEE
…d²
?
� s� …œUH
?
²Ýû� ÊUL
?
CK� WF
?
{U)«Ë U
?
¦¹bŠ
v� WOFO³Þ dOž ZzU²½ È√ —uNþ W�UŠ v�Ë ÆÊULC�«
WB
?
²<« WN
?
'« d¹c% r²¹ ÆÆW³z«c
?
� «“UG�« qOK%
ÆW�“ö�«Ë WO×O×B²�« «¡«dłù« –U�ðô
∫ ôu;« qOGAð sŽ W&UM�« «“UG�« r¼√ s�Ë
ÊU¦
?
O*« ∫ 5łË—bON�«Ë W
?
O½uÐd�Ë—bO
?
N�« «“UG�« ≠
≠ ©
C2H4
® 5K¦¹ô« ≠ ©
C2H6
® ÊU
??
¦¹ù« ≠ ©
CH4
®
Æ©
H2
® 5łË—bON�« ≠ ©
C2H2
® 5KO²Ýô«
≠ ©
CO
® ÊuÐdJ�« bO
?
��√ ‰Ë√ ∫ ÊuÐdJ�« bO
?
ÝU�√ ≠
Æ©
CO2
® ÊuÐdJ�« bO��√ v½UŁ
≠ ©
N2
® 5łËd²OM�« ∫
Non Fault Gases
«“Už ≠
Æ©
O2
® 5−��_«
‰ö
?
š s� X¹e�« qOK
?
% ZzU
?
²½ d
?
O
?
?
Hð r²¹Ë
WI
?
¹dÞ q¦� ÆÆW
?
FzUA�« W
?
OKOKײ�« ‚dD�«Ë qzU
?
Ýu�«
WO*UF�« UH�«u*«Ë
ÆÆ¢q�Ëœ¢ YK¦�Ë ¢“dłË—
"
wðü« `C²¹ bI� ÆƉU
?
¦*« qO³Ý vKŽË Æ
IEEE
Ë
IEC
∫qzUÝu�«Ë ‚dD�« Ác¼ ‰öš s�
s� U�u¹ ¥µ ‰öš 5KO²Ýô« “Už v� …dO³� …œU¹“ ≠
t½√ È√ ÆÆU¦¹bŠ W
?
�b)« ‰u;« ‰ušœ -® qO
?
GA²�«
s� b¹e* lMB
?
LK� Ÿułd�« r²¹ ÆÊU
?
LC�« …d
?
²� v�
Æ©WO×O×B²�« «¡«dłù«
v�≈ dO
?
A¹ U2 5K¦¹ô«Ë ÊU¦
?
O*« ôbF
?
� ŸUHð—« ≠
Æ©‰eF�« …œU� v� VOŽ® ÂÚ
∑∞∞
-
≥∞∞ È—«dŠ qDŽ
r²ð ÆÆ©ÂÚ
∑∞∞ ≠ ≥∞∞® W
?
O
?
Kš«b�« …—«d
?
(« …œU¹“ ≠
Æ©«bł WCH�M� ‰eF�« WLO�® ‰u;« WFÐU²�
W�Uš l�u²*« s� vKŽ√ ÊU
?
¦O*«Ë 5K¦¹ô« ôbF� ≠
ÆWEŠö*« X% ‰«“ U�Ë ‰u
?
;« bNł ÷U
?
H�½« l�
Æ©WO×O×B²�« «¡«dłù« s� b¹e* WFÐU²*« r²¹®
(DGA)
W‡³z«c�« «“U‡G�« q‡
?
‡OK% W‡‡FÐU²
?
� ≠
∫WJ³A�« wKŽ
Online
l{u�« w�
WO½Ëd
?
²J�« W³�«d
?
� cOHM²Ð W
?
B²<« WN
?
'« ÂuIð
lOLł WFÐU
?
²* WO�Ozd�« ôu;« s� œbF� …d
?
L²��
r²¹Ë ÆU¼b
?
O�uð ôb
?
F
?
�Ë eO
?
�dð l³
?
²ðË «“U
?
G�«
dI*« v� 5�u¾
?
�*« q³� s� bFÐ sŽ p�c� UN²
?
FÐU²�
ÆWN'« ÁcN� v�Ozd�«
l�Ë Æ…d
?
O
?
³
?
� W¹œU
?
U¼d
??
L
??
Ž ¡U
?
C
??
I½«
—u¼b
?
²ð ÆÆw{«d²
?
�ô«
ôu
???
;« W
?
�U
???
Š
—cM
?
¹ U2 ÆÆW
??
O
?
Kš«b�«
ƉUDŽ√ ÀËbŠ dD�Ð
‰UDŽ_« Ác
?
¼ lM*Ë
W�U
?
(« vKŽ ÿUH
?
(«Ë
‰u
?
×LK� W
?
OKO
?
GA
?
²�«
WOMIð oO³Dð r²¹ ÆÆ…bOł
”U
?
Ý√ vKŽ W½UO
?
B�«
U
?
� U
??
³�U
?
žË ÆW
?
�U
?
W�U(« W³�«d� ”UÝ√ vKŽ W½UOB�« ∫©≤® r�— qJý
WJ³A�« W�UŠ W³�«d� ∫©≥® r�— qJý