Page 16 - 111 Website 2

Basic HTML Version

dO³� œbŽ «b�²Ý« ÆÆWI¹dD�« Ác¼ »uOŽ s�Ë ÆjI�
«c¼ qOKIð sJ1 t½√ ô≈ ÆÆœœd
?
²*« —U
?
O²�« lÞ«u
?
� s�
w� UL� ÆÆ
"One and Half C.B.”
‡ «b�²ÝUÐ œbF�«
Æ©±∞® qJA�«
AC Harmonic Filters
qOGAð bMŽ …œU
?
Ž œœd²*« —UO²�« UO
?
I�«uð b�u²ð
dOž …—b
?
� ’UB²�« r²¹Ë Æd
?
L²�*« —UO
?
²�« ‰u×�
ÆÆp�c�Ë Æœœd²*« —UO²�« UOI
?
�«uð dOŁQð qOKI²� W�UF�
ÊU³C
?
� l� …dýU³� Í“«uð U
?
F½U2 qO�uð r²¹
UNKO
?
�uðË UNKB
?
� r²¹ U×ýd
?
*« l� Ë√ l¹“u²�«
ÍbOKI𠜜d
?
²� —U
?
Oð lÞU� o¹dÞ sŽ UO
?
JOðU�uðË√
…—bI�«Ë —UO
?
²�« UOI�«uð rO
?
� s� b(« œ«d¹ U�bMŽ
—UO
?
²�« UOI
?
�«uð U×ýd
?
� rCðË ÆW�UFH�« d
?
WKB²
?
� w�UŽ bNł «– U
?
H¦J� WŽuL
?
−� œœd²*«
qL
?
Að jÝu
?
²
?
� b
?
N
?
ł …dz«œ l
?
� w�«u
?
²�« vKŽ
W
?
ŽuL
?
?
� l� wz«u
?
N�« VKI�« Ÿu½ s� U
?
F½U2
‰uB×K� Âb
?
�²�ð UNF
?
OLł ÆÆ U�ËUI
?
�Ë UH¦J�
Æ U×ýdLK� WÐuKD*« WMMI*« rOI�« vKŽ
High Frequency Filter
b�u
?
²¹ dL
?
²�*« —U
?
O
?
²�« ôu×
?
� qOG
?
Að bMŽ
Ác¼ s� qI
??
²M¹ «b
??
ł w�U
?
Ž œœdð Ë– g¹u
??
‰ö
?
š s� œœd
?
²*« —UO
?
²�« U
?
L
?
N� v�≈ ôu
?
vKŽ dŁRð ô W
?
LO
?
IÐ W
?
�d²
?
A*« l¹“u²�« ÊU
?
³C
?
œułË W
?
�UŠ w� t½√ ô≈ Æ U
?
LNLK
?
� s�ü« qOG
?
A²�«
—U
?
O²�« W
?
�uEM� w�
(PLC)
ôU
?
Bðô« U
?
LN
?
ÆÆWÐužd� dOž ÊuJð U
?
ýuA²�« Ác¼ ÊS� ÆÆœœd²*«
sJ1 UL� ÆÆUNÐ W
?
�U)« «—Uýù« vKŽ dŁRð YOŠ
(PLC)
…e
?
N
?
ł_ Âb�
?
²
?
�*« œœd
?
²�« vKŽ dŁRð Ê√
t½S� ÆÆp�c�Ë Æeðd¼ „ µ∞∞ ≠ ¥∞ Èb*« w� W�Uš
q�u¹ w�UF�« œœd²K� `ýd
?
� œułË Í—ËdC�« s�
öš«b²�« s
?
� b×K� ‰u;«Ë l¹“u²�« ÊU
?
³C� 5Ð
Æœœd²*« —UO²�« ULN� v�≈ qI²Mð Ê√ sJ1 w²�«
Converter
:Transformer
W�uEM� 5Ð ‰UBðô« WDI½ u¼ ‰u
?
;« «c¼ d³²F¹
Thyristor
—u
?
²Ýd¹U
?
¦�« U�U
?
L�Ë œœd
?
²*« —UO
?
²�«
dL
?
²�*« —U
?
O²�« «œUN
?
łù÷dF
?
²ð YOŠ ÆÆ
Valves
ôu×� w� UL� œœd²*« —UO²�« «œUNł≈ v�≈ W�U{ùUÐ
sŽ œœd²*« —UO
?
²�« «œUNł≈ Î
UÝU
?
Ý√ nK²�ðË Æ…—bI�«
—UO²�« «œUNł≈ Àb% YOŠ ÆÆdL²�*« —UO²�« «œUNł≈
Ÿu½ vKŽ n�u
?
²ðË ‰“U
?
F�« X¹e�« w� …œU
?
Ž œœd
?
²*«
œb
?
ײð U
?
LMOÐ ÆƉu
?
;UÐ W�“UF�« œ«u
?
*« WO
?
ŠUL
?
ÝË
W�“UF�« œ«u*« W�ËUI
?
� WLOIÐ dL²�*« —U
?
O²�« «œUNł≈
rOLB²�« b
?
MŽË ÆqOGA²�« ·Ëdþ dOG²Ð d
?
OG²ð w²�«Ë
qLŠ —U
?
³²Žô« w� c
?
š_« vŽ«d¹ ÆƉu×
?
LK� Í—«d(«
œœd²*« —UO²�« w� UOI�«u²�« «—UOðË wÝUÝ_« œœd²�«
U
?
×
?
ýd
?
� v�≈ ‰u
?
;« ‰ö
?
š s� d
?
L
?
²
?
Ý w²�«
Æœœd²*« —UO²�« w� UOI�«u²�«
d
?
?
�*« —UO
?
²�« ‰u×
?
� UHK� q�uð ÆÆ…œU
?
ŽË
Ë√ ¢W{—R� W
?
L$¢ j)« WNł ©WO
?
z«b²Ðô« UHK*«®
W¹u½U¦�« UHK*« q�uð ULMOÐ ÆÆ¢W
?
{—R� dOž WL$¢
qL
?
(« X% bN
?
ł dO
?
G
?
� błu¹ l³D�UÐË Æ¢U
?
²�œ¢
ÆWOz«b²Ðô« UHK*« vKŽ
(OLTC)
Converter
—UO²�« v�≈ œœd²*« —UO²�« s� q
?
¹uײ�« WOKLFÐ ÂuI¹Ë
UC³½ X��« …b
?
ŠË «b�²ÝUÐ fJF�« Ë√ d
?
L²�*«
œuN
?
'« w� Âb�
?
²�ð U
?
LMOÐ ÆÆ
Six-Pulse Bridges
Twelve-Pulse
WC³½ …dA
?
Ž v²MŁù« …bŠË WO�UF�«
s� d
?
O
?
³� œb
?
Ž vKŽ Íu
?
²
?
×¹ U
?
NM� q�
Bridges
Æ»uKD*« dL²�*« —UO²�« bNł WLO� V�Š —u²Ýd¹U¦�«
:DC Smoothing Reactor
ÂuI¹ YOŠ ÆÆ…—bI�« qI½ U
?
�uEM� l� Âb�²�¹Ë
∫WOðü« WOÝUÝ_« nzUþu�« s� œbFÐ
◊uDš w�
Ripples
dL²�*« —U
?
O²�« Ułu9 qOKIð ≠
Æ öÐU� Ë√ WOz«u¼ X½U� ¡«uÝ qIM�«
‰ö
?
š d9 Ê√ sJ1 w²�« qD
?
F�« —U
?
Oð rO
?
� qOKIð ≠
Æ
Converter
bŠu*« v�≈ dL²�*« —UO²�« qI½ dz«Ëœ
bMŽ d
?
L
?
²
?
�*« —UO
?
²�« W
?
N
?
ł 5½d�« ÀËb
?
Š lM� ≠
wÝUÝ_« œœd²�« UHŽUC
?
� sŽ bF²³ð w²�« «œœd²�«
Æœœd²*« —UO²K�
WF¹d��« …dÐUF�« œuN'« s� ÂuI*« U�UL� W¹ULŠ ≠
?
�® d
?
L
?
²
?
�*« —UO
?
²�« q
?
I½ ◊uDš vKŽ …b�u
?
²*«
Æ©oŽ«uB�«
wz«u
?
N�« VKI�« Ÿu½ s� l½UL*« «c¼ ÊuJ
?
¹ ÆÆ…œUŽË
w�UF�« bN'« WNł UŽu{u� ÊuJ¹Ë ÆÆ¡«uN�UÐ ‰ËeF*«
w²�« Ë√ s� q�_« œuN−K� p�–Ë dL
?
²�*« —UO²�« ‰u;
vKŽ_« œuN'« w� l{u¹ ULMOÐ ÆÆ· „ µ∞∞ ÍËU�ð
Æ÷—_«Ë w�UF�« bN'« ◊uDš 5Ð Í“«u²�« vKŽ
DC Filter
Converters
«b
??
Šu*« qO
??
G
??
Að bMŽ Z
?
²M¹
—U
?
O²�« ‰u
?
×� ·«dÞ√ bMŽ b
?
N'« w� U
?
OI
?
�«uð
WO
?
I�«uð WO³
?
Oł U³�d
?
� ·UCð YOŠ ÆÆdL
?
²�*«
Ê√ ÆÆvMF0 ÆdL²�*« bN'« WLO� vKŽ œœd²*« bN−K�
—UO²�« dz«Ëœ w� d9 œœd²*« b
?
N−K� UOI�«uð „UM¼
vKŽ dŁRð W
?
OzUÐdN� ôU
?
−� U
?
NMŽ Z²M¹ dL
?
²�*«
U
?
L� ÆÆ…œu
?
łu*« …—ËU
?
:« ôUBðô« U
?
�uEM�
Ædz«Ëb�« iFÐ w� d9 —UO²�« w� UOI�«uð b�u²ð
—UOð `ýd� œu
?
łË Í—ËdC�« s� t½S� ÆÆp�c�Ë
w� d1 Íc�« UOI�«u
?
²�« —UOð WLO� qOKI²� d
?
L²��
—UO²�« l½U
?
2 ÊS� ÆÆU¹dE½Ë ÆdL²�*« —U
?
O²�« ◊uDš
YO
?
Š s� œœd
?
²*« —UO
?
²�« l½U2 t
?
³
?
A¹ d
?
?
�*«
W
?
ŽuL
?
−� ‰ö
?
š s� w�UF�« b
?
N'« l� tKO
?
�uð
l� WKB
?
²*« Èdš_« U
?
H¦J*« ·ö
?
�Ð ÆÆ UH
?
¦J�
œULšù«Ë rOFM²�« vKŽ ‰u
?
B×K� U�ËUI*«Ë l½UL*«
Æ5ÐuKD*«
:DC Switchgear
dL²�*« —U
?
O²�« qO�uðË qB� ULN
?
� dB²Ið
w{—_« 5�UJÝË qO�u²�«Ë qBH�« 5�UJÝ vKŽ
’u
?
B�РU
?
�√ ÆW½UO
?
B�« U
?
OKLŽ ÊU
?
�_ WÐuKD*«