Page 15 - 111 Website 2

Basic HTML Version

i¹—Q²�« q�u� w� —ËdLK� —U
?
O²�« q¹uײ� p�–Ë
U�bM
?
Ž lÞUI�«Ë UL
?
N*« Ác¼ qB� r²¹Ë Æw
?
½bF*«
Æ…œËb×� —UO²�« ŸUDI½« …d²� ÊuJð
Ë√ w�UF�« bN'« ö�u* W½UO� qLŽ W�UŠ w� ≠
W
?
�uEM*« qOG
?
Að sJ1 t½S
?
� ÆÆi¹—Q²�« q�u
?
i¹—Q²�« WJ³AÐ
Neutrals
‰œUF²�« ◊UI½ qO�u²Ð
ÂbŽ —UOð W
?
LO� ÊuJ²Ý YO
?
Š ÆÆ5�dD�UÐ W�U)«
Æ…œËb×� Ê«eðô«
q�UJÐ 5K�u*« b
?
Š√ qOG
?
Að WO½UJ�≈ Âb
?
Ž bMŽ ≠
w� Êö�u*« qLF¹ Ê√ sJ1 ÆÆ—UO
?
²K� WMMI*« WLOI�«
r²¹ Ê√ v�≈ ÆÆWHK²
?
�� rOIÐ WO³DI�« W
?
OzUMŁ W�uEM*«
Æ5�dD�« s� w{—_« q�u� qO�uð
—UO²�« qI½ jš ‰eF� wze
?
'« —UON½ô« W�UŠ w� ≠
UL¼ö
?
� Ë√ 5K�u*« bŠ√ qO
?
GAð sJ1 ÆÆdL
?
²�*«
ÆiH�� bNł bMŽ sJ�Ë ÆÆ…dL²�� WHBÐ
W
?
I¹dD
?
�«ØVDI�« W¹œU
?
Š√ W
?
�uE
?
M*« W�U
?
Š w� ≠
Ÿu
?
ł— —U
?
�* ÷—_« «b
?
?
²
?
Ý« w¼Ë ÆÆv�Ë_«
5�dD�« 5Ð Y�UŁ q�u
?
� W�U{≈ sJL
?
O� ÆÆ—U
?
O²K�
qOG
?
A²�« WOK
?
LŽ ‰öš Ê«eðô« Âb
?
Ž «—UOð —Ëd*
—U
?
�L
?
� qL
?
F¹ UL
?
� ÆÆ»UD�_« W
?
OzUMŁ W
?
�uEM*UÐ
ÆW�b)« ×Uš 5K�u*« bŠ√ ÊuJ¹ U�bMŽ Ÿuł—
:Back-to-Back HVDC Links
W
?
�U
?
š ôU
?
Š w� W
?
I¹dD�« Ác¼ Âb
?
?
²
?
�ð
Âb�
?
²�ðô U�bMŽ VDI�« W¹œU
?
Š√ v�Ë_« W�uEMLK�
Converter Sta-
5²D;« œułu� «dE½ qI½ ◊uDš
ÆÆW¹œUB
?
²�ô« WO
?
ŠUM�« s�Ë ÆbŠ«Ë ·dÞ w�
tions
Ÿu‡M
?
�« s� …œU‡Ž Êu
?
Jð 5²D
?
;« U
??
²K
?
� ÊS
??
l{uð U
??
L
?
� ÆÆ
Twelve-Pulse Converter Units
w� UF
?
� 5²D;UÐ W
?
�U)«
Valves
U�U
?
LB�«
…bŠ«Ë W
?
�uEM� Âb�²�ð Ê√ sJ1Ë Æ…b
?
Š«Ë W�U�
w�Ë Æ «bŽU�*«Ë b¹d³²�« «bF�Ë rJײK� W�d²A�
—UO
?
²�« U×ýd
?
� sŽ ¡UMG²
?
Ýô« r²¹ ÆÆW�U(« Ác¼
W�U
?
� w� ‰œU
?
F
?
²�« ◊U
?
I½ q�uðË ÆÆd
?
L
?
²
?
�*«
rOL
?
B²Ð U�d
?
A�« iFÐ ÂuIð U
?
L� Æ U�U
?
LB�«
rOFM²�« UF½U2 sŽ ¡UMG
?
²Ýô« r²¹ YO×Ð W�uEM*«
©µ® r�— qJ
?
A�« `{u¹Ë Æ
Smoothing Reactors
ÆW�«d
?
²*« ö�u�« W
?
�uEM* 5HK²�
?
� 5ł–u/
œuN
?
'« W�UŠ w� U�uL
?
Ž W�uEM*« Ác¼ Âb�
?
²�ðË
WO�U
?
Ž 4I*« —UO²�« W
?
LO� Êu
?
Jð YOŠ ÆÆWC
?
H�M*«
◊uDš sLC
?
²ð w²�« Èdš_« U�uEM*UÐ W½—U
?
I�
Con-
‰u;« œËe¹ ÆÆ…œUŽË Æ© öÐU�ØWOz«u¼® qI½
Tertiary
Y
??
�U
?
Ł n
??
K
?
0
verter Transformer
dO
?
ž …—bI�« i¹u
?
FðË `Oýd²�« w� t
?
�«b�
?
²Ýô
ÆW�UFH�«
HVDC
jÐdK� WK�UJ²� W
?
�uEM� ÆÆ©∂® r�— qJA�« q¦1
WJ³ý s� ULN*« Èc
?
G²ð UNO�Ë ÆÆdL
?
²�*« —UO²�UÐ
s� dL
?
²�
?
� —UOð v�≈ ‰u% YO
?
Š ÆÆœœd²
?
� —UOð
œœdð vKŽ bL
?
²F¹ô
Rectifier
fJŽ ÂuI
?
� ‰öš
qI
?
½ ◊uDš ‰ö
???
š q
?
I
???
²M¹ r
?
Ł ÆÆ—b
???
B*«
‰«uÞ√ «– l¹“uð ÊU
?
³C
?
� Ë√ © öÐU�ØW
?
Oz«u¼®
WO½UŁ q¹u% WD×� v�≈ d
?
šü« ·dD�« v�≈ …dOB�
‰u×L� W�U(« Ác¼ w� qLFð
Converter Station
w� d1 œœd²
?
� v�≈ dL²
?
�*« —UO²
?
�« ‰u×¹ w�JŽ
ƉU³I²Ýô« WJ³ý
—UO²�« q¹u% UD; WO�Ozd�« U½uJ*« qLAðË
∫wðü« dL²�*«
AV Switchyard
w²�«Ë œœd²*« —UO²�UÐ W�U)« ULN*« ÆÆsLC²¹Ë
o¹dÞ sŽ d
?
?
�*« —UO
?
²�« q¹u% WD×0 qB
?
²ð
—U
?
O²�« l¹“uð ÊU
?
³C
?
� w¼ w²�« WD;« ÊU
?
³C
?
—UO²�« q¹u
?
% WD×� qO�uð r²O
?
Ý w²�«Ë œœd²*«
?
ýd*« qO�uð v�≈ W
?
�U{ùUÐ ÆÆU
?
NÐ dL
?
²�*«
w�UÐË …bŽU
?
�*« ôu;« q¦� Èdš_« ‰U
?
LŠ_«Ë
WI¹dDÐ UN
?
³Oðdð r²¹Ë ÆÆW�UFH�« dOž …—b
?
I�« ULN�
U³KD²
?
� UC¹√Ë bO
?
'« ¡«œ_«Ë W¹œUL²
?
Žô« oI%
VOðdð ©∑® r�— qJA�« `{u¹Ë Æ”UO
?
I�«Ë W¹U�u�«
p�c
?
�Ë ÆÆœœd²*« —U
?
O
?
²�« UL
?
N� s
?
� WŽu
?
L−
?
b9 ô w²�«Ë U
?
NÐ W�U
?
)« U×
?
ýd*« WŽu
?
L−
?
w� ô≈ W�UFH�« d
?
Ož …—bI�UÐ œœd²*« —U
?
O²�« W�uEM�
ô≈ ÆÆ
Converter
dL²�*« —UO²�« ‰u
?
×� qOGAð W�UŠ
ÊS� ÆÆl¹“u
?
²�« ÊU³CIÐ qDŽ ÀËb
?
Š W�UŠ w� t½√
ÆÆp�c�Ë ÆÃd�
?
²Ý dL
?
²�*« —UO²�« U
?
LN� lO
?
vKŽ ‰uB×K� WłËœe*« ÊU³CI�« W�uEM� Âb�²�ð
v�≈ ULN*« qO
?
�uð r²¹ YOŠ ÆÆWO�U{≈ W¹œU
?
L²Ž«
b
?
ŠQÐ qDŽ ÀËbŠ W�U
?
Š w� W
?
LOK��« ÊU
?
³C
?
I�«
dAŽ …d²� ‰öš w� ≠ ©∏® r�— qJý
_
ÊU³CI�«
…d²� ‰öš qO�u²�« …œUŽ≈ œ«d¹ U�bMŽË ÆjI� Ê«uŁ
r�— qJý ≠ Èdš√ W�uEM� Âb�²�ð ÆÆ«bł …eOłË
lÞU� o¹dÞ sŽ qLŠ q
?
� qO�uð r²¹ YOŠ ≠©π®
qB� r²¹ ÆÆp�cÐË Æl¹“u²�« ÊU³C� l� œœd²� —UOð
W
?
O½UŁ vKK� ≥∞∞ ‰öš U
?
L
?
N*« qO�uð …œU
?
Ž≈Ë