Page 14 - 111 Website 2

Basic HTML Version

U
?
�uEM� »u
?
O
?
ŽË «e
?
O2 hO
?
�Kð sJ1Ë
∫wðü« w� dL²�*« —UO²K� w�UF�« bN'«
WOzUÐdNJ�« UJ³A
?
�« 5Ð jÐd�« WO½UJ�≈ W�uNÝ ≠±
UO
?
KLŽ v�≈ W
?
łU(« ÊËœ œœd²*« —U
?
O²K� Èd
?
³J�«
«– W
?
OzUÐdN
?
� UJ³
?
ý jЗ sJ1 t½« qÐ ÆÆs�«eð
ÆWHK²�� «œœdð
WJ³A�« Ê«eð«Ë …—bI�« ÁU&« w� rJײ�« WŽdÝ ≠≤
…œU¹“ Âb
?
Ž v�≈ W
?
�U
?
{ùUÐ ÆƉËb�« 5Ð jÐd�« w�
ÆWKÐUI*« WN'« w� dBI�« «—UOð Èu²��
«b�²Ý« v�≈ dL²
?
�*« —UO²�« öÐU� ÃU²% ô ≠≥
ÈuF
?
��« —UO
?
²�« i¹uF
?
²�
Reactors
öŽU
?
H�
œb×� ‰uÞ b
?
łu¹ ô t½√ UL� ÆÆ
Charging Current
ÆdL²�*« —UO²�« öÐUJ�
—UO²�UÐ qIM�« ◊uDš w� W�UD�« w� bIH�« ÊuJ¹ ≠¥
ÆÆœœd
?
²*« —U
?
O²�« w
?
� tOKŽ u¼ U
?
2 q�√ dL
?
²
?
�*«
ÂuOM�u�ô« Ë√ ”U
?
×M�« WOL� w� dO
?
�uð w�U²�UÐË
dL²Ý w²�« w{«—_« W
?
ŠU�� w�Ë ©qIM�« ◊uDš®
Æ◊uD)« Ác¼ UNÐ
¡«uÝ ÆÆW�UD�« qI½ w� W¹œU
?
B²�« ÍËbł «– ≠µ
p�–Ë ÆÆ öÐUJ�« Ë√ W
?
Oz«uN�« ◊uD)« «b
?
�²
?
ÝUÐ
ÆbO�UH*« WHKJðË qIM�« WHKJð WOŠU½ s�
Ÿuł— —U�L� ÷—_UÐ q
?
�u� «b�²ÝUÐ ≠ »
HVDC Systems with Metalic Return Bipolar
Âb�²�ð U
?
N½√ ô≈ ÆÆWIÐU��« W�uEM*« fH½ w¼Ë
UL� jÝu
?
²� bNł dš¬Ë w�UŽ bN
?
ł q�u� …œUŽ
v�≈ «—U
??
O
?
²�« —Ëd
??
� lM* ©≤® r�— q
?
JA�« w�
Æ÷—_«
Bipolar HVDC
WO³DI�« W
?
OzUMŁ U�uEM*« ≠≤
:Systems
«bŠ«Ë UNM� q� qLAð 5²
?
ŽuL−� s� ÊuJ²ðË
Twelve-Pulse
ŸuM�« s� ôu
?
;« s� d
?
¦
?
�√ Ë√
Í“«u²�« Ë√ w�«u²�« v
?
KŽ WKB²�
Converter Units
b
?
N'« vKŽ 5K�u
?
� Âb
?
�²
?
�ðË ÆÆ5�dD�« bMŽ
V�U
?
Ý dšü«Ë WO
?
³DI�« Vłu
?
� UL¼bŠ√ ÆÆw
?
�UF�«
ÁU&« w� WOzUÐdN� W�UÞ —Ëd* ÷—_« l� WO³DI�«
fJŽ r²¹ ÆÆdšü« ÁU&ô« w� W�UD�« —Ëd*Ë ÆbŠ«Ë
U
?
�uEM*« Ác¼ lL&Ë Æ5
?
K�u*« s� q� WO
?
³D�
w� UL
?
� v�Ë_« U�uEMLK� 5IÐU
?
��« 5ŽuM�« 5Ð
Ê«eðô« Âb
?
Ž —UOð W
?
LO
?
� Ê√ ô≈ ÆÆ©≥® r�— qJA�«
WOKL
?
Ž r²ðË Æ…dOG
?
� ÊuJð ÷—_« v�≈ d1 Íc�«
∫wK¹ UL� qOGA²�«
W�uEM*« ÊU� ÆÆ5K�u*« s� Í√ ÃËdš W�UŠ w� ≠
l� ÆÆdL²
?
�*« qOGA²�« w� qLF
?
²Ý VDI�« W¹œUŠ√
ÆŸuł— —U�L� ÷—_« —U³²Ž«
WK¹uÞ …d
?
²H� 5K�u*« s� Í√ ÃËd
?
š W�UŠ w� ≠
ÊU
?
� ÆÆ÷—_UÐ —U
?
Oð —Ëd� w
?
� W³
?
žd�« Âb
?
Ž l�
—U³
?
²Ž« l� qLFð Ê√ sJ1 VDI�« W¹œU
?
Š√ W�uEM*«
ÆŸu
?
łd�« —U�* i¹—Qð q�u
?
L� d
?
šü« q�u*«
lÞU� œułË d�_« VKD²¹ ÆÆ UЫdD{« Í√ VM−²�Ë
iFÐË
(MRTB)
w{—_« q�u0 ’U
?
š q¹u%
ÆÆ©¥® r�— qJA�« w� UL� W�U)« Èdš_« ULN*«
dš¬ v�≈ Èu
?
²�� s� b
?
N'« q¹u% WÐu
?
F� ≠∂
o¹dÞ sŽ r²¹ Íc�«Ë ÆÆœœd
?
²*« —UO
?
²�« w� u¼ U
?
L�
Æ ôu;«
HVDC
dL²
?
�*« —UO²K� w�UF�« bN
?
'« U�uEM� r�IMð
∫Ÿ«u½√ …bŽ v�≈
HVDC Systems
Monopolar
∫5²I¹dÞ ÍbŠSÐ r²ðË
Ÿu‡‡‡ł— —U‡‡
?
�L
?
� ÷—_« «b
?
?
²‡‡ÝUÐ ≠ √
Monopolar HVDC Sys. with Ground Return
s� ôu
?
;« s� d
?
¦
?
�√ Ë√ b
?
Š«Ë s� ÊuJ²ðË
WKB
??
²
?
Converter Units"
Six-Pulse
¢ ŸuM�«
‰ö
?
š s� 5�dD�« bMŽ Í“«u
?
²�« Ë√ w�«u
?
²�« vKŽ
Ÿuł— —U�L� ÷—_« «b�
?
²Ý«Ë ÆÆœdH� q�u�
Ác¼ d
?
³
?
²FðË Æ©±® r
?
�— qJA�« w� U
?
L� —U
?
O
?
²�«
œu
?
łË VKD²ðË ŸËdA
?
LK� W
?
HKJ� d
?
Ož W
?
I¹dD�«
5�dD�« ö
?
� bM
?
Ž d
?
×
?
³�« Ë√ ÷—_« l� ‰U
?
Bð«
WHKJ� d³²
?
Fð UNMJ� ÆÆqOGA²�« W¹—«dL
?
²Ý« ÊULC�
W�ËUI� …œU¹“ bMŽ Ë√ …dO
?
BI�« U�U�*« W�UŠ w�
Æ÷—_«
l‡‡¹“uðË UJ‡³‡ý
v�U???F�« b???N???'« U???�uE?M�
dL²‡‡‡‡�*« —U‡‡‡‡O²K�
High Voltage DC Systems
n_heggi@hotmail.com
Converter Station