Page 60 - 118 Website 1

Basic HTML Version

s� ÍcGð
ICs
WK�UJ²*« dz«Ëb�« Ë√ —u
?
²Ýe½«d
?
²�« «Ë–
…—U
?
ýù« ôu×
?
� s� WOðü« W¹dþUM²�« QD)« W
?
?
�u�
Æ…—bI�« d³J� v�≈ qšb�« ÍcGðË W¹dþUM²�« ≠ WOL�d�«
∫‰U¦LK� wDOD�²�« rÝd�« nO�Qð ≠ Ë
ÆÆU¼œdÝ oÐU
?
��« UEŠö*« UMMO
?
Ž√ VB½ 5F{«Ë
WÝ«—b�« X
?
% W�uEMLK� wDOD�
?
²�« rÝd�« ¡UMÐ sJ1
q� q¦1 YOŠ ÆÆ∂¨µ¨¥¨≥¨≤¨± w� tŠdýÈdł U� o�Ë
U� o�Ë Íd¹uBð e�— Ë√ ‚ËbMBÐ Á—U
?
O²š« - dBMŽ
ö
?
O�u
?
²�« lO
?
Lł jD<« sL
?
C
?
²¹Ë ÆVÝUM� u¼
Ë√ WO
?
JO�Ë—bO¼ Ë√ W
?
OzUÐdN
?
� X½U� ¡«u
?
Ý® W�d²
?
A*«
l� d�UMF�« lO
?
Lł jЗ WOH
?
O� ÊUO³� ©a�≈ÆÆÆW
?
OJO½UJO�
UEŠö� W
?
�U{≈ vŽ«d¹ ÆƉU
?
(« l�«Ë w�Ë ÆUN
?
CFÐ
«cN� …—u� ©±® r�— qJA�« wDF¹Ë ÆWO³½Uł WO×O{uð
ƉU¦*« W�uEMLK� © UEŠö� ÊËbЮ wDOD�²�« rÝd�«
U
?
łu
?
� qJý W
?
�U
?
{≈ UC
?
¹√ sJ1 ÆÆl�«u�« w�Ë
—œUB*« ◊uG{Ë ÆÆUNM� q� Èu²
?
��Ë —UO²�«Ë WO²�uH�«
ÆwDOD�²�« rÝd�« v�≈ ÆÆa�≈ ÆÆÆWOJO�Ë—bON�«
qzUÝË ©±® r�— qJA�« v
?
KŽ dNE¹ ô t½√ ÆÆkŠö¹Ë
W�u
?
EMLK� WOJO
?
�UM¹b�« U�d
?
B²�« nO�uðË√ 5
?
�%
sL{ W�UF�
R-C
…dz«œ ÃU�œ≈ sJ1 ÆÆÖuLM�Ë ÆWK�UJ�«
jÐd�« Ë√ ÆÆ
IC
Ÿu½ s�
Preamplifier
Âb
?
I
?
²
?
*« d
?
³J*«
œuLŽ vKŽ
Tachogenerator
¢u�U²�«¢ b�u* wJO½UJO*«
s�® QD)« W
?
O²�u
?
� l� tM� Ãd)« lO
?
L&Ë V×
?
��«
d³J*« «b�
?
²ÝUÐ ©ÍdþUM²�« ≠ wL�d�« …—U
?
ýù« ‰u×�
ÖuLM�Ë Æ…—Uýû� lOL& W¾O¼ w�
IC
Ÿu½ s� ÂbI²*«
j³{o¹dÞ sŽ oO�b�« nO�u²�« WOKLŽ cOHMð sJ1 ÆÆdš¬
W³O
?
ðd²� Ë√ ÆÆ
R- C
`ýd� w� U
?
L¼ö� Ë√
C
Ë√
R
rO�
WO²�u� W³�½ dOOG²� bNł ∆e−� j³{sŽ …—U³Ž Èdš√
l� lOL
?
−²K� WÐuKD*« WO
?
�JF�« W¹cG²K� ¢u�U
?
²�«¢ b�u�
wDOD�²�« rÝd�« ¡UA½≈ œd
?
−0Ë Æl{u�« QDš WO²�u�
d¹uDðË nO�Qð w� dL²�¹ ·u
?
Ý rJײ�« ”bMN� ÊS�
Æp�– q³� ∏ v�≈ ± s� WL�d*« qŠ«d*«
ŸuM� …bIF*« WK
?
¦�_« s� d³²F¹ ÆÆUM¼ —U
?
²<« ‰U¦*«Ë
t½_ Á—UO
?
²š« - b
?
�Ë ÆW¦¹b
?
(« rJײ�« U
?
�uEM� s�
d
?
�UMŽ s� W�d
?
H²*« Ÿ«u½_« s� W
?
HO�uð ÷d
?
?
�¹
ÊuJð Ê√ ULz«œ qC
?
�_« Ê√ ÆÆwFO³
?
D�« s�Ë Æ U�uEM*«
UH�«u� ÊuJð Ê√Ë UO
?
³�½ WDO�Ð rJײ�« U�uEM�
Íc�« ‰U
?
¦*« w� U
?
H�«u*« p
?
Kð s� q�√ WÐuKD*« ¡«œ_«
ÆtDOD�ðË tHO�QðË t²Ý«—œ X9
ÆWþu×K� WŠ«“≈ ¡UDš√
W‡O
?
H
?
O‡� U‡³KD²
?
� w‡¼ ÆÆW‡IÐU‡�
?
�« U‡³KD²*«Ë
ULKJÐ UNMŽ d
?
O³F²�« -Ë ÆÆdO
?
³� bŠ v�≈
Qualitative
¡«œ_« UH�«u� WžUO
?
� l�«u�« w� wG³M¹Ë Æ«bł W�UŽ
Æ
Quantitative
WOL� œËb×ÐË UOKOBHð
∫‰U¦LK� WO�JF�« W¹cG²�« W�UÞ q�U½ —UO²š« ≠ »
ÊS� ÆÆ»uKD*« qOK×
?
²�«Ë W�b�« Wł—œ vKŽ ‰u
?
B×K�
w� dB×M¹ Ê√ V−¹ WO�JF�« W¹cG²�« W�UÞ q�U½ —UO²š«
∫WO�U²�« qz«b³�«
Optical Diffraction
W‡¹d‡B³�« œu‡‡O(« …“e‡‡×� ≠
ÆUN¾�UJ¹ U� Ë√
Grating
oO�œ ”UO� ÂUE½ w� ÆÆ
Inductosyn
WM�«e²*« WŁU;« ≠
Æw³¹dIð Ë√
Shaft
U‡‡HK�« œb‡F
?
²� d
?
H‡A*« Ê«—Ëb‡�« œu‡‡L
?
Ž ≠
s� ÃË“ vKŽ Èu
??
²
?
×¹ Íc�«
Multi-Turn Encoder
ÆUOKš«œ UNCFÐ l� WIAF� …dHA*« ’«d�_«
Multiple Synchro
…œb
?
F
?
²*« WM
?
�«e
?
²*« qÝö
?
��« ≠
oO�œ ”UO� ÂUE½ ÃU²½ù U
?
NCFÐ l� WIAF*«
Chains
Æw³¹dIð Ë√
p�– q³
?
� …—u
?
�c*« q�«u
?
F�« o³DMÝ UM½√ ÷d
?
HM�Ë
l�ËË ÆÆU¹—U& …d�u²*« …eNł_« s� W�UD�« q�U½ —UO²šô
r²¹ wJ� W¹d
?
B
?
³�« œu
?
O(« …“e
?
×
?
� vKŽ —U
?
?
šô«
«c¼ Ê√ ·ËdF*«Ë ÆW
?
Ý«—b�« X% ‰U¦LK� U
?
N�«b�
?
²Ý«
UC³½ b�u¹ ·uÝ ≠ WO½Ëd
?
²J�ô« tðöLJ�Ë ≠ “UN'«
«—Uý≈ v�≈ W�U{≈ ÆÆWŠ«“ù« w� «œU¹e�« ÊUO³�
Pulses
v�≈ UN�Ušœ≈ wG³M¹ ÆÆ «—Uýù« Ác¼Ë ÆW�d(« ÁU&« q¦9
wDF¹ ÆÆ”UJF½ö� qÐU
?
� ©qHÝ√ v�≈ Ë√ vKŽ√ v
?
�≈® œ«bŽ
q¦9 W¹«bÐ WDI½ s� WI�eM*« WMO
?
�U*« …«œ√ WŠ«“≈ q¦1 Î
«bŽ
œ«bF�« dOHBð s� sJL²K
?
� WKOÝË dO�uð V−¹Ë ÆdHB�«
Æp�– w� W³žd�« bMŽ U¹Ëb¹
∫lłd*«Ë QD)« U½UOÐ bO�uð ≠ ‡Š
WOIDM� …—Uý≈ sŽ …—U³Ž œ«b
?
F�« s� ]
bF�« WLO� ÊuJð
U½UOÐ q¦9 ÆÆW³ÝUM�
Binary
WOzUMŁ …dHý …—u� w�
Æ
Controlled Variable
t
?
O� rJ×
?
²�« r²¹ Íc�« d
?
OG
?
²*«
v�≈ qBð W�bÐ W¹dþUMð «—Uý≈ bO�uð UOKLŽ fO� t½_Ë
j³{ Í—ËdC�« s� ÊuJO
?
Ý ÆÆÊuOK*« w� bŠ«Ë ¡eł
vKŽ ©
Reference
lłd*« U½UOЮ tO� »užd*« l{u�«
U½UOÐ »U�Š r²¹ ÆÆ«cJ¼Ë ÆWLz«u� WOL�— WK�U� …—u�
«b�
?
²ÝUÐ ÆÆU
?
C¹√ WO
?
L�— …—u
?
� vKŽ
Error
QD)«
WDÝ«uÐ 5²
?
OL�d�« W
?
O�JF�« W¹c
?
G²�«Ë lłd*« w²
?
LK�
Ë√® wzUM¦�« ÕdD�« o
?
OI
?
×
?
²�
Hardware
W¹œU
?
� dz«Ëœ
q¹u% sJ1 p�– bF
?
ÐË ÆÆ©W³ÝUM� W'UF
?
� bFÐ lL'«
?
ÝUM� W
?
OzUÐdN
?
� W¹dþUMð …—Uý≈ v�≈ QD)« U½U
?
ôu
?
×
?
� «b
?
?
²
?
ÝUÐ …—b
?
I�« «d
??
³J� W¹c
?
G
?
²�
Æ
Digital/Analog Converters
W³ÝUM� W¹dþUMðØWOL�—
∫‰U¦LK� wzUNM�« rJײ�« dBMŽ —UO²š« ≠ œ
UNM
?
J1 WOJO�˗b
?
ON�« …œUO
?
I�« WKOÝË Ê√ b
?
�R*« s�
s� qJ� “ö�« Èu²�*« vKŽ ‰uB×K� U³KD²� oOI%
dBMŽ ÊS� ÆÆrŁ s�Ë Æ„U��ù« …u�Ë qO−F²�«Ë WŽd��«
”U
?
³J�« „d
?
×
??
� u¼ p�c� `ýd*« wzU
?
NM
?
�« rJ×
?
²�«
Rotary Hydraulic piston Motor
—«Ëb�« wJO�Ë—b
?
ON�«
WL
?
OI
?
²�
?
� W�dŠ v�≈ W
?
¹dz«b�« W�d(« q
?
¹u%l� ÆÆ
Leadscrew
W�u�UB�«Ë V×
?
��« œuLŽ V�u� WDÝ«uÐ
?
�Ð Î
?
KÝ W�uEM
?
*« ¡«œ√ dŁQ²¹ ·u
?
ÝË Æ
and Nut
V×��« œuLŽ 5Ð dNE¹ b� Íc�«
Backlash
¢ Ú
uH�«¢
Ÿu½ s� W³Oðdð ‰ULF²ÝUÐ p�– qOKIð sJ1Ë ÆW�u�UB�«Ë
d‡¹Ëb
?
²‡�« …œU‡Žù qÐU‡I�«Ë U]
¹dJÐ qO
?
Lײ
?
�« wÝ«d�
ÆƉU
?
¦*« qO
??
³
?
Ý vKŽ
Recirculating Ball-Bearning
Î
Uþu×K� Î
UC
?
OH�ð d�uð UN½√ ô≈ sL¦�« W
?
O�Už UN½√ rž—Ë
Æ¢ Ú
uH�«¢ dOŁQ²�
ÆÆwzUNM�« rJײ�« dBMŽ —U
?
O²šô WK¹bÐ WI¹dÞ „UM¼Ë
o¹dÞ sŽ …d
?
ýU³
?
� WL
?
OI
?
²�*« W
?
�d(« b
?
O�uð w¼Ë
d
?
NE¹ ô YO
?
Š ÆÆW
?
OJO�˗b
?
O¼ W½«uDÝ« «b
?
?
²
?
Ý«
Î
«dO³� ÊuJ¹ b� W
?
�d(« —«uA� ‰uÞ sJ�Ë ÆÆ¢ Ú
uH�«¢
W�U
?
{≈ ÆU¹—U& …d
?
�u²*« U½«uDÝô« ‰U
?
LF
?
²Ý« bMŽ
W½—UI
?
� W¾ODÐ WÐU
?
−²Ý« wDF
?
ð W½«uDÝô« ÊS� ÆÆp�c�
ÆÁ—UO²š« o³ÝÍc�« ”U³J�« „d×0
?
Ý w²�« q�«u
?
F�« oO
?
³Dð r²
?
O
?
Ý t½√ ÷d
?
HM�Ë
u¼ U� o
?
�Ë wzUNM�« rJ×
?
²�« dBMŽ —U
?
?
šô U¼œdÝ
Í√d�« dI²Ý«Ë ÆÆ U½«uDÝ«Ë U�d×� s� U¹—U& d�u²�
œuL
?
Ž l� wJO�Ë—bON�« ”U
?
³J�« „d×� «b�
?
²Ý« vKŽ
«c¼Ë Æd¹Ëb²�« …œUŽù qÐUI�« U¹]
dJÐ W�u�UB�«Ë V×��«
w� o�b²�« d
?
OOGð WDÝ«uÐ t
?
O� rJײ�« wG
?
³M¹ „d;«
qš«b�« w�U
?
F�« jG
?
C
?
�« ÈË– wJO�Ë—b
?
O
?
N�« qzU
?
��«
Æ„d;« s� ×U)«Ë
∫‰U¦LK� «d³J*« —UO²š« ≠ ‡¼
UH�«u� œu
?
łË U�uEM*« s� ŸuM�« «c¼ ÂeK²�¹
Loop
—U�*« V
?
�J� «bł lHðd
?
� Èu²�
?
� VKD²ð ¡«œ√
U¹u²
?
�0 Î
UOK� Ë√ U
?
Ozeł ÁdO
?
�uð sJ1 Íc�«Ë
Gain
Forward Path
w�U
?
�_« —U�*« w� d
?
?
J²K� W³
?
ÝUM�
Æ
Control Loop
rJײ�« …—«b�
Èu²�� ÂeK²�ð „d;« U³KD²� ÊS� ÆÆp�c� W�U{≈
ÆÆtO
?
KŽ ¡UMÐË Æ…—bI�« d
?
O³Jð s� W
?
O�U
?
� Wł—bÐ lH
?
ðd�
«d
?
³
?
J*« qŠ«d
?
� s� WK
?
�KÝ»uKD*« s� Êu
?
JO
?
Ý
U¹u²�
?
� UNŽuL
?
−� w� lMBð ÆÆbO�Qð qJÐ W
?
FÐU²²*«
ÆWÐuKD*« …—bI�«Ë …—Uýù« dO³Jð
X%≠ W�uEM
?
*« ŸuM� WOł–u
?
LM�« W³O
?
ðd²�« ÊuJðË
Hydraulic
wJ‡O�Ë—b
?
O
?
N�« VJ*« Ÿu½ s� ≠ W
?
Ý«—b�«
o�bð w� rJײK�
Servo-Valve
W�b)« ÂULB�
Spool
jG
???
C�« o¹dÞ s
?
Ž VJ*« W
??
Š«“≈ l
?
� ÆÆ„d
??
W¼u
?
H�« WDÝ«uÐ t
?
O� rJ×
?
²�« r²¹ Íc�« wJ
?
O�˗bO
?
N�«
w�U²�UÐË ÆÆwJO�Ë—b
?
O¼ d³J*
Flapper Nozzle
WÐöI�«
„d×� WDÝ«uÐ UNJ¹d% r²¹ ·uÝ WÐöI�« W¼uH�« ÊS�
tÐ ’U
?
)« nK*« w� rJ×
?
²�« r²¹
Force Motor
…u�
Ác¼ sŽ d¦�√ qO
?
�UH²�® wzUÐdN
?
� …—b� d³J� WDÝ«uÐ
Æ©W
?
IÐU
?
Ý ôUI
?
* Ÿułd�« sJ
?
1 «bF*«Ë …e
?
N
?
ł_«
s� …—Uý≈ d
?
³J� ÊuJ²Ý v�Ë_« WKŠd*« ÊS� ÆÆÎ
«d
?
Oš√Ë