Page 6 - 118 Website 1

Basic HTML Version

—U‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡³š√
w� …œb
?
?
²*« W
?
�UD�«Ë ¡UÐd
?
NJ�« …—«“Ë XMKŽ√
„öN²Ý« WH¹dFð WKJO¼ …œUŽ≈ WDš qO�UHð dB�
·bNÐ ¡«—“u�« fK−� U¼d�√ v²�« WOzUÐdNJ�« W�UD�«
ÆÆ¡UÐdNJ�« ŸUD� tO½U
?
F¹ Íc�« w�U*« qK)« `O×Bð
±∂≥ XGKÐ t
?
OKŽ U�«e
?
²�« r�«dð v�≈ Èœ√ Íc�«Ë
dŁ√ w�U²�UÐ t� ÊU�Ë ≤∞±≥Ø∂Ø≥∞ v� tOMł —UOK�
s� ¡«uÝ t
?
ðU�«e²�« iFÐ c
?
OHMð d
?
šQð vKŽ m�UÐ
Æ…b¹bł «—b� W�U{≈ Ë√ W½UOB�« ‰ULŽ√ WOŠU½
s� «—U
?
³
?
²
?
Ž« WKJO
?
N�« …œU
?
Ž≈ Z�U½dÐ oO
?
³Dð √bÐ
fL) b²1 ·uÝË w{U*« uO�u¹ d
?
Ný „öN²Ý«
dF
?
Ý jÝu²� Ê√ ÆÆ…—«“u�« d�–Ë ÆW
?
�œU� «uMÝ
v�«uŠ mK³¹ Î
U
?
O�UŠ ¡UÐdNJ�« s� ” Ë „ ÃU
?
²½≈ WHKJð
≥ œu‡�u�« —U
??
F‡Ý√ ”U
?
Ý√ wKŽ® Î
U
?
‡ýd
?
� ¥∑[¥
≤≥∞∞Ë wF
?
O
??
³D�« “U
?
GK� » Õ Ë Êu
??
OK�Ø—ôËœ
dF
?
Ý jÝu²
?
� qB¹ ULMOÐ ÆÆ© Ë“ULK
?
� sÞØtOMł
U2 ÆÆÎ
Uýd
?
� ≤≤\∂ `z«dA�« lOL
?
ł vKŽ UO�U
?
Š lO³�«
dFÝ jÝu²� nF{ ‚uH¹ WHKJ²�« jÝu²� Ê√ vMF¹
dFÝ jÝu²� qBOÝ WKJON�« …œUŽ« —UÞ≈ w�Ë ÆlO³�«
rŁ w�Ë_« WM�
?
�« w� ‘d
?
� ≤π[µ w�≈ ” Ë „ lOÐ
W
?
¦�U
?
¦�« w� ‘d
?
� ¥∞Ë W
?
O½U
?
¦�« w� ‘d
?
� ≥µ[≤
W��U)« w� ‘d� µ∞[∏Ë WFЫd�« w� ‘d� ¥µ[±Ë
…—«“u�« b�√Ë ÆÃU²½ô« W
?
HKJð sŽ ‘d� ≥[¥ …œU¹eÐ
…œU
?
Ž≈ s� ‰Ë_« ÂUF�« ‰ö
?
š rŽb�« —«d
?
?
Ý« vKŽ
UNM� ÷«dž_« W�UJ� tOMł —UOK� ≤∑\¥ —«bI0 WKJON�«
tOMł —U
?
OK� ±\µË v�eM*« ŸUDIK� tO
?
Mł —UOK� ≤±\µ
w�« rŽb�« qB¹ Ê√ U{d²
?
H� ÊU�Ë ≠ Èd�« ÷«džô
h�UM²O
?
ÝË ≠ …œU¹e�« Ác¼ q³� t
?
OMł —UOK� ≥∏[¥
rŁ ±≤[∏ rŁ ≤∞[≤ w�« W
?
O�U
?
²�« «u
?
M��« w� rŽb�«
w� dH
?
B�« w�« qBO� w�«u²�« wKŽ t
?
OMł —UOK� ¥[¥
·uÝ ‰“UM*« vJKN²
?
�� rŽœ Ê√ ô≈ ÆÆf�U)« ÂUF�«
—UOK� π v�≈ qBO� WKJON�« …œUŽ≈ …d
?
²� ‰öš dL²�¹
ÆÆW�Ëb�« W½«eš U
?
NKLײð s� f�U)« ÂU
?
F�« v� tOMł
`z«dý s� wMO
?
³�« rŽb�« ‰öš s� ÊuJ²
?
Ý UNMJ�Ë
q�_«® qšb�« ÍœËb×� `z«dA� …d
?
O³J�« „öN²Ýô«
Æ©” Ë „ ≤∞∞ s�
WKJO
??
N�« …œU
?
Ž« Z�U½d
?
Ð Ê√ w�« ÆÆ …—«“u�« X;√Ë
ÆÆ¡UÐdNJ�« …—uðU� qL% v
?
KŽ 5JKN²�*« …—b� vŽ«—
ŸUDI�« v�d²
?
A� v�ULł≈ s� •µ∑ v�«u
?
Š Ê√ YOŠ
”Ë „ ≤∞∞ w²
?
Š „d
?
²
?
A
?
� Êu
?
OK� ±µ® v�eM*«
rNÐ W�U)« ¡UÐdNJ�« …—uðU� WLO� ÈbF²ð s� ©U¹dNý
‚U
?
H½ô« jÝu
?
²
?
� s� •±\∂ q
?
¦1 U0 U
?
N
?
OMł ≥≤
…—«“u�« X{d²
?
�«® ‰Ë_« ÂUF�« w� …dÝú� Èd
?
NA�«
≤∞∞∞ d
?
Ý_« ÁcN� Íd
?
NA�« ‚U
?
H½ô« jÝu²
?
� Ê√
w²�« ¡UÐd
?
NJ�« …—uðU
?
� Ê√ …—«“u�« d
?
�cð r�Ë Æ©t
?
OMł
‰Ë_« 5�U
?
F�« w� b¹e
?
²Ý d
?
Ý_« Ác¼ UN
?
F
?
�b²
?
Ý
•≤∂∞rŁ •µ∑ W³�MÐ WKJO
?
N�« oO³Dð s� f�U)«Ë
Æ°° …œU¹e�« q³� tF�bð X½U� ULŽ VOðd²�« wKŽ
s� qJ� W
?
IKG
?
� W
?
×¹d
?
ý WKJO
?
N�« XŁb×
?
²
?
Ý«Ë
” Ë „ ±∞∞ s� q�_« Í—U−²�«Ë w�eM*« „öN²Ýô«
t½U
?
� ” Ë „ ±∞∞ „ö
?
?
Ýô« “ËU
?
& «–≈ YO
?
×Ð
Æ…b¹b'« W×¹dA�« dF�Ð t�öN²Ý« q� wKŽ VÝU×¹
r{ r²O
?
Ý WKJONK� f�U
?
)« ÂUF�« s� «—U³
?
²Ž«Ë
≠≥µ± Ë ≥µ∞≠≤∞±® w�eM*« „öN²
?
Ýô« w²×¹dý
ÆÆ©” Ë „ ∂µ∞≠≤∞±® …b
?
Š«Ë W×¹d
?
ý w� ©∂µ∞
?
�√ Ë ±∞∞∞≠∂µ± ® 5²×¹dA
?
�« r{ r²OÝ U
?
L�
∂∞± s� d¦‡�√® …b‡Š«Ë W
?
×¹d‡ý w‡� ©±∞∞∞ s�
W¹—U−
?
²�« U�«b�
?
²Ýô« w� r²O
?
Ý ULMOÐ ÆÆ©” Ë „
≤µ∞≠∞® 5²×¹d
?
A�« r{ Y�U¦�« ÂU
?
F�« s� «—U³
?
²Ž«
p�c�Ë ©∂∞∞≠∞ ® …bŠ«Ë W×¹dý w� ©∂∞∞≠≤µ±Ë
w� ©±∞∞∞ s� d
?
¦�√ Ë ±∞∞∞≠∂∞±® 5
?
²×¹d
?
A�«
Æ©∂∞∞ s� d¦�√® UC¹√ …bŠ«Ë W×¹dý
∂≥ ≠ ∂≤’ ∫ WKJON�« …œUŽ« Z�U½d³� WK�UJ�« qO�UH²�«
wKŽ ¡«—“u�« fK−� WI
?
�«u� ÍuŽbÐ ≤∞±¥ WM��
œu
?
N'« wKŽ ¢¡ö
?
L
?
F�« W�b
?
š qÐU
?
I�¢ b¹b
?
%
…b*Ë ≤∞±¥ uO�u¹ „öN
?
²Ý« s� «—U³²
?
Ž« WHK²<«
¡«—“u�« fK−
?
� —«d� sL{ p�–Ë «u
?
MÝ fLš
rž— ÆÆWOzUÐdNJ�« W�UD�« lOÐ —UFÝ√ …œU¹eÐ ’U)«
r�— œbF�UÐ —uAM
?
*«Ë «c¼ ¡«—“u�« fK−� —«d� Ê√
“UNł “U×½« ÆÆ…—d³� dO
?
žË W�uNH� dOž …uDš w�
U�d
?
A� pKN²
?
�*« W¹UL
?
ŠË ¡UÐdNJ�« o�d
?
� rOEMð
fK−� d�√Ë ÆÆ5JKN²�*« »U�Š wKŽ ¡UÐdNJ�« l¹“uð
¡UÐdNJ�« d
?
Oð«u� —«b�≈ qÐU
?
I� U�uÝ— “U
?
N'« …—«œ≈
≤∞±¥Ø∏ر s� «—U³²
?
Ž« w�Ë_« 5²KŠd� wKŽ o³Dð
w� t
?
OMł ≥[µ ‡Ð √b
?
³ðË ≤∞±µØ≤ر s� W
?
O½U
?
¦�«Ë
wN²MðË WO½U
?
¦�« WM��« w� tOMł ¥[µ rŁ w�Ë_« WM��«
WM�K� U
?
N
?
OMł ¥µ rŁ w
?
�Ë_« WM�K� U
?
N
?
OMł ≥µ ‡Ð
—b�√Ë Æ„öN
?
²Ýô« UOŽu½Ë `z«dA� UI
?
³Þ ÆÆWO½U¦�«
UMLC
?
²� ≤∞±¥ WM�� ≤ r�— Í—Ëb�« tÐU
?
²� “U
?
N'«
s� ≤π …œU*« w�≈ p
?
�– w� «bM²
??
?
� Âu
??
Ýd�« Ác¼
UN
?
F{Ë w²�«Ë l¹“u
?
²�« U�d
?
A� W¹—U−²
?
�« W×zö�«
lH
?
²M*« qL
?
×
?
²¹¢Ê√ wKŽ hMðË q³
?
� s� “U
?
N
?
U
?
³�UD*« d
?
Oð«u
?
� qO
?
B%Ë —«b
?
�« n¹—U
?
B
?
W
?
HKJð ŸUH
?
ð—UÐ Á—«d� “U
?
N
?
'« —dÐË Æ¢ÆÆÆW¹dN
?
A�«
VÝU% w²�« WDA½ú� qOBײ�«Ë —«b�ô« n¹—UB�
ÊU�Ë ÆUO½UŁ dOð«uH�« —«b
?
�≈ rŁ ôË√ „öN²Ýô« …¡«dIÐ
W�uN
?
H� dOž W�b�« ÆÆ≤ r�— Í—Ëb�« »U
?
²J�« w� U²HK�
w²�« d
?
Oð«u
?
H�« —«b
?
�« Âu
?
Ý— »U
?
?
Š w� lłd*«
Æ°°°tOMł ¥[∂≤µ w�≈ `z«dA�« ÍbŠ« w� XK�Ë
w�Ë b
?
Š«Ë d
?
N
?
ý b
?
FÐ œU
?
Ž “U
?
N
?
'« Ê√ ô≈
WM�� ≥ r�— Í—Ëb�« tÐU²� —bBO� ≤∞±¥Ø∑Ø≤±
≤ r�— Í—Ëb�« »U
?
²J�U
?
Ð qL
?
F�« ·U
?
I¹UÐ ≤∞±¥
≤∞±¥ uO�u¹ ±∑ a¹—U²Ð WOLÝd�« …b¹d'« s� ≤π
t½« ¢öL
?
&¢ tMŽ qO
?
� U* …—Uý≈ Í√ sLC
?
²¹ r�
Æ¢¡öLF�« W�bš qÐUI�¢
‰Ë«b'« w� ô≈ ¢qÐU
?
I*«¢ «c¼ qO�U
?
Hð dNEð r�Ë
d¹“Ë ÁbIŽ Íc�« wH×B�« d9R*« w� UNF¹“uð - w²�«
W
?
�UD�« lOÐ —UF
?
Ý√ …œU¹“ qO�U
?
Hð ÊöŽô ¡UÐd
?
NJ�«
d¹“u�« ‚dD²¹ r�Ë ÆÆ©∂≥≠∂≥∫’ ‰Ë«b'«®WOzUÐdNJ�«
Ác¼ jЗ - b�Ë ÆqÐUI*« «c¼ w�≈ t³
?
OIFð Ë√ t¦¹bŠ w�
`z«dA�«Ë U
?
�«b�
?
²Ýô«Ë œuN
?
'« WO
?
ŽuMÐ ÂuÝd�«
«—U³²
?
Ž« wN²MðË UNOMł ≤∞ ‡Ð √b³
?
²� ÆÆWKJON�« «uMÝË
w�UF�«Ë ozU
?
H�« bN−K� U
?
NOMł ≥∞ ‡Ð Y�U
?
¦�« ÂUF�« s�
U�«b�²Ýö� U
?
NOMł ±µ w�« ± s� √b³ðË ÆÆjÝu²*«Ë
≤∞≠± 5Ð v½U
?
¦�« ÂUF�« s� «—U
?
³²
?
Ž« wN²MðË W
?
O�eM*«
w�« ≥ s� √b³ðË ÆÆdH
?
BÐ ¡ËdILK� UN
?
OMł ∂ Ë UNOMł
s� «—U³²Ž« wN²MðË W¹—U−
?
²�« U�«b�²Ýö� UNOMł ±µ
¡ËdI
?
LK� UNOMł ∂Ë U
?
NOMł ≤µ≠µ 5Ð Y�U
?
¦�« ÂUF�«
‰Ë«b'« ÁcN� U
?
I³Þ qÐUI*« «c¼ WKOBŠ —b
?
IðË ÆdHBÐ
—UOK� ≤ u×½ Í√ ÆÆU¹dNý t
?
OMł ÊuOK� ±µ∞ s� d¦�QÐ
tOMł ÊuO
?
K� ≤∞∞ w�≈ lHðdð ÆÆw�Ë_« WM��« w� tOMł
ÆtOMł —UOK� ≤[µ u×½ w�ULłUÐ WO½U¦�« WM��« w� U¹dNý
UNÝUÝ√ wKŽ - w²�« ” Ë „ W
?
HKJð Ê√ ÷d²H*« s�Ë
n¹—UB*« W�U� qLAð ÆÆ„öN²Ýô« WH¹dFð WKJO¼ …œUŽ≈
Æ„öN²Ýô« dOð«u� WHKJð UNMOÐ s�Ë W¹—«œô«
¡UÐdNJ�« „öN²Ý« WH¹dFð WKJONÐ ¡«—“u�« fK−� —«d�
¡UÐdNJ�« o�d� rOEMð “UN' ≥ r�— È—Ëb�« »U²J�«