Page 58 - 118 Website 1

Basic HTML Version

WK?�UJ�« U???�u?EM*«nO?�Qð
Development of Complete Systems
ibr.arabawy@yahoo.com
dO�u²� WOzUNM�« rJ×
?
²�« d�UMŽ —UO²š« Í—ËdC�« s�
Ác¼ ÊuJð ÆÆ ôU(« rEF� w�Ë ÆW¹—Ëd
?
C�« W'UF*«
U�C� Ë√ U½U�Ý Ë√ rJ% U�UL� U�≈ d�UMF�«
w²�« q�«uF�« d�– o³Ý b�Ë Æ U�d×� Ë√ öGA� Ë√
w� ≠ ‰U¦*« qO
?
³Ý vKŽ ≠ U�d
?
;« —UO²
?
š« UNÐ r²¹
qO
?
³
?
Ý vKŽ U
?
C¹√ UM¼ U¼—dJ½Ë W
?
IÐU
?
Ý ôU
?
I
?
∫Ÿu{u*« ‰ULJ²Ý«
W¾OÐ ·Ëdþ w� W½U²*« ≠ U
?
¼d�«uð Èb� ≠ WHKJ²�«®
—u
?
B
?
I
?
�« q¦
?
� qO
?
L
??
×
?
²�« ·Ëdþ
_
W
?
�uEM*«
≠ qOLײ�« Âe
?
Ž Ë√ „UJ²Šô« q�«uŽ Ë√
Inertia
wð«c�«
…—Ëœ ≠ vB�_« qO−F²�« ≠ UO½b�«Ë ÈuBI�« WŽd��«
dL
?
F�« ≠ W½UOB�« W�u
?
NÝ ≠ W¹œUL
?
²Žô« ≠ qOG
?
A²�«
U
?
³KD²
?
� ≠ jÐd�«Ë XO
?
³¦
?
²�« U
?
³KD²
?
� ≠ q¹uD�«
Æ©WKš«b�« …—Uýù« hzUBš ≠ …—bI�« —œUB�
rJײ�« dBMŽË WO
?
�JF�« W¹cG²�« W�UÞ q�U½ Ê_Ë
ÆÆ «—U�*« q� w� W�uEM*UÐ UOzU¹eO� 5KB²� wzUNM�«
UNÐ bł«u²ð w²�« W¾O³�« l� ¡«u²²� U¼—UO²š« wG³M¹ t½S�
«—U
?
�� s� È√ w
?
� U³
?
�d*« W
?
OIÐ U
?
�√ ÆW
?
�uEM*«
qB²ð YOŠ ÆW
?
�uEM*UÐ UOzU¹eO� j³ðd
?
ð ö� ÆÆrJײ�«
rJ×
?
²�« dBMŽË W
?
O
?
�JF�« W¹c
?
G²�« W
?
�UÞ q�U½ l�
WOJO�Ë—bO¼ Ë√ WOzUÐdN� öO�uð o¹dÞ sŽ wzUNM�«
ÆÆW�uEM*« sŽ …bOFÐ W
?
Žu{u� ÊuJð b�Ë ÆÆW¹“Už Ë√
w� …œUŽ l{uð W
?
OI
?
³²*« d�UMF
?
�« Ác¼ ÊS� ÆÆp�c�Ë
w� …œUŽ ÊuJð w²�«Ë ÆÆ
Control Room
rJײ�« W�dž
ÆW
?
�uEM*UÐ WDO
?
;« W¾
?
O³�« s
?
� qC�√ w¾
?
OÐ l{Ë
«—U�� s� q� q²% w²�«Ë Ác¼ W
?
OI³²*« d�UMF�«Ë
∫WO�U²�« nzUþu�« ÍœRð W�uEM*«
Error Sig-
QD)« …—Uýù …—bI�«Ë …—U
?
‡ýù« dO³Jð ≠
ÆwzUNM�« rJײ�« dBMŽ …œUO� lOD²�²� ÆÆ
nal
w²�«Ë ÆÆ
Reference Data
WOFłd*« U½U
?
O³�« bO�uð ≠
U
?
ND³
?
{ Ë√ ÆÆqG
?
A*« WDÝ«uÐ U¹Ëb¹ U
?
ND³
?
{ r²¹
Com-
W³ÝU‡(« W
?
¹œU‡*« dz«Ëb�« WD‡Ý«uÐ U‡O½Ëd²J�«
Æ
puting Hardware
5Ð W¹œU
??
� dz«Ëœ WDÝ«uÐ QD)« …—U
??
ý≈ b
?
O�uð ≠
ÆWO�JF�« W¹cG²�« «—Uý≈Ë lłd*«
W�U
?
Š bMŽË W
?
OJO
?
�UM¹b�« U
?
�d
?
B
?
²�« 5�
?
% ≠
?
�® W¹œU
?
� dz«Ëœ WDÝ«uÐ —U
?
?
LK� —«d
?
I
?
²
?
Ýô«
oO‡
?
I
?
% ÷d
?
‡GÐ ÆÆ
(R-C Filters)
U
??
×
??
ýd*«
i¹uF²�« WOKLFÐ U
?
NO�≈ —UA¹ w²�«Ë ÆÆ¡«œ_« UH�«u�
Æ
Compensation
U
?
OK
?
L
?
F�« w� rJ×
??
²�« «—U
?
?
� W
?
�U
?
Š w�Ë
nzUþu�« Ác¼ lO
?
Lł oOI
?
% sJ1 t½S� ÆÆW
?
OŽUMB�«
÷«dž√ «– W
?
OŽUM� UOKLŽ U
?
LJײ� «b�
?
²ÝUÐ
…—U
?
A
?
²
?
Ý« —œUM�« s� ÊuJ¹ ÆÆ…d
?
³
?
)« l�«Ë s�
ÊuJð U�bMŽ ¡UM³K� WO
?
�Ë_« qŠ«d*« w� rJײ�« ”bMN�
ÆÆ«cN�Ë ÆVO�d²�«Ë ¡U
?
A½ù« —uÞ w� U� W�uEM� „UM¼
Î
ö�U
?
� UL
?
OL
?
Bð …œUŽ t
?
�U�√ b
?
−OÝ ”bM
?
N*« ÊS�
ÆÆÁdO
?
OGð t
?
IŠ s� fO� ÆÆ¢l�«Ë d
?
�Q�¢ W
?
�uEMLK�
t½√ ÆÆ`{«u�« s�Ë Æt
?
O
?
� rJ×
?
²�« t
?
³
?
ł«Ë s� sJ�Ë
Ê√ V−¹ t½S
?
� ÆÆrJ×
?
²�« ”bMN* wÝU
?
Ý√ VKDL
?
�Ë
qO
?
GA²
?
�« UOÝU
?
ÝQÐ W�uI
?
F� W
?
�dF
?
� vKŽ ÊuJ¹
W�ËU×� w� √b
?
³¹ Ê√ q³� W�uEMLK� WOMH�« qO
?
�UH²�«Ë
Æ…œb;« UH�«u*« o�Ë VÝUM*« ¡«œú� UNO� rJײ�«
·dF²�« w¼ ÆÆrJײ�« ”bMN* v�Ë_« W
?
LN*« d³²FðË
UNO� rJײ�« œ«d*« «dO
?
G²*«® W�uEM*« hzUBš vKŽ
w� UNO
?
� rJײ�« Vžd¹ w²�« ©
Controlled Variables
WžUO� lOD²�¹ t½S
?
� ÆÆp�– qFH¹ U�bMŽË Æd�_« W¹UN½
w� UNÐ rJ×
?
²�« wG³M¹ w²�« W�b�« Wł—œË U
?
H�«u*«
W�UŠ w� Ë√ WOJO
?
�UM¹b�« W�U(« w� ¡«uÝ ÆÆdO
?
G²� q�
—U³
?
²Žô« w� c
?
š_« l� ÆÆ
Steady State
—«dI
?
²Ýô«
W�uEM*« U
?
N� ÷dF
?
²ð b� w²�« WOKO
?
HD�« UЫdD{ù«
o�Ë UN
?
Ð ÕdB*« WO
?
ŠUL
?
��« œËbŠË U
?
NO� rJ
?
ײ*«
Ãd)« vKŽ ‰u
?
B×K� qOG
?
A²�« w� …œu'« dO¹U
?
F�
ÆW�uEM*« Ác¼ s� »uKD*«
·dF²�« w� ÆÆrJײ�« ”bMN* W
?
O½U¦�« WLN*« sLJðË
·d
?
B
?
²�« s
?
J1 w²�« W
?
�uEM*« hzU
??
B
?
š vKŽ
≠ W
?
�uEM*« w� U
?
OJO
?
ðU
?
�uðË√ Ë√ U¹Ëb¹ U
?
N
?
²DÝ«uÐ
Manipulated Variables
W
?
'U‡F*« «d
?
O‡G
?
²*«
Final Control Ele-
WOzUNM�« rJ×
?
²�« d�UMŽ WDÝ«uÐ
UN
?
O� rJײ�« œ«d*« «dO
?
G²*« dOO
?
Gð ÷dGÐ ÆÆ
ments
rJ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡%
o�Ë U
?
NÐ Õu
?
L
?
�*« œËb
?
(« qš«œ U
?
N
?
OKŽ ¡U
?
IÐû�
Î
«œËb×� W'UF*« «dOG
?
²*« —UO²š« ÊuJ¹Ë Æ UH�«u*«
ÆÎ
UOKł Î
U×{«Ë —UO²šô« «c¼ ÊuJ¹ UL� ÆÆœU²F*« w�
wG³M¹ ÆÆU
?
NO� rJ×
?
²�« œ«d‡*« «dO‡G
?
²*« W�d‡F0Ë
W
?
³
?
ÝUM� W
?
�U‡Þ ö‡�U½ WD‡Ý«uÐ U
?
N‡ÝU
?
O
?
� Ê–≈
Æ
Feedback
WO�JF�« W¹c
?
G²�« ÷dG�
Transducers
…dýU
?
³� dOG
?
²� q� ”UO
?
� u¼ p�c� w�U¦*« l{u�«Ë
Àb
?
×¹ b� ÆÆsJ�Ë ÆtÐ ’U
?
)« W
?
�UD�« q�U½ WDÝ«uÐ
ÊuJ¹ Ë√ ÆÆ”UOIK� VÝUM� W�UÞ q�U½ œułË ÂbŽ Î
«—œU½
WDO;« W¾O³�« …—uŽË V³�Ю ‰UM*« qNÝ fO� dOG²*«
”UO� Í—ËdC�« s� ÊuJOÝ W�U(« Ác¼ w�Ë ÆÆ©ö¦�
WLO
?
� ÃU²M²Ý« rŁ ÆÆtMŽ …d³
?
F� Ë√ t� W³¹d� «dO
?
G²�
«—U
?
ýù« s� tO
?
� rJ×
?
²�« œ«d*« »u
?
žd*« d
?
OG
?
²*«
V¹d
?
I�« dO
?
G
?
²*UÐ ’U)« W
?
�UD�« q�U½ s� …b�u
?
²*«
ÆW³ÝUM� W³ÝUŠ W¹œU� dz«Ëœ «b�²ÝUÐ
W�UD�« q�U½ —UO
?
²š« q�«uŽ UM�ËUMð s� ržd�« vKŽË
ÆÆWIÐUÝ ôUI
?
� w� W�UD�« ö�U½ rz«u� s� VÝUM*«
‰U
?
LJ²Ý« ÷d
?
GÐ UM¼ U¼—«dJð ÂeK²
?
�¹ d�_« ÊS
?
∫Ÿu{u*«
qOGAð ·ËdE� W½U²
?
*« ≠ W�UD�« q�U½ d�«uð Èb�®
≠ W
??
�b�« ≠ ”U
?
O
??
IK� VÝU
?
M*« Èb*« ≠ W
??
�uEM*«
WÐU−²Ýô« WŽd
?
Ý ≠ W¹—«dJ²�« ≠ WOD)« hzUB)«
≠ q¹uD�« dL
?
F�« ≠ W½UOB�« W�u
?
NÝ ≠ W¹œUL
?
²Žô« ≠
l� wzU¹e
?
OH�« o�«u
?
²�« ≠ …—bI�UÐ W¹c
?
G²�« U³K
?
D²�
W
?
³
?
�½ ≠ rJ×
?
²*« l
?
� …—U
?
ýù« o�«uð ≠ W
?
�uEM*«
Æ©¡U{uC�« v�≈ …—Uýù«
`³B¹ ÆÆ»uKD� W'UF*« «dOG²*« W�dF� Ê√ UL�Ë