Page 47 - 118 Website 1

Basic HTML Version

U
?
� fJFÐ ÆÆ„d
?
;« lOMBð nO�UJð w� Wþu
?
×K�
UN²
?
HKJ𠜫œeð w²�« W¹dOŁQ²�« U
?
�d;« l� Àb×¹
»UD�√ œbŽ œ«“ UL
?
K� WHŽUC� U
?
�UF{√ UN
?
L−ŠË
‚ËbM� «b
?
?
²Ý« r
?
²×¹ Íc�« d
?
�_« ÆÆ„d
?
W
?
HKJðË r−Š ’U
?
I½ù W
?
Žd��« iH
?
) ”Ëdð
ÆÍdOŁQ²�« „d;« lOMBð
q�UJ�« qL(« …¡UH� qIð ÆÆ©∑® r�— qJA�« w�Ë
œœd
?
²�« s� vKŽ_« «œœd
?
²�« w� WDO�
?
Ð W³
?
�MÐ
Æ4I*«
…—b
?
� w�U²�UÐË ÆÆÂËe
?
F�« …œU¹e� W�ËU×
?
� w�Ë
ÆÆ„d;« UNKLײ¹ Ê√ sJ1 w²�« q�UJ�« qL(« Ãdš
sŽ XÐU¦�« u
?
CF�« vKŽ jK�*« b
?
N'« dO
?
OGð r²¹
(V/F = Constant) , ( V = Constant)
5D)«
bMŽ b
???
N
??
'« …œU¹“ - ÆÆ©∏® r�— qJ
?
A�« w�Ë
s� UODš b¹«e²ð Y
?
O×Ð ÆÆ4I*« s� q�_« «œœd²�«
ÆÆ4I*« bN'« s� •±∞ Ë√ •µ WL
?
OIÐ dH� œœd²�«
U
?
L� 4I*« œœd
?
²�« bMŽ 4I*« b
?
N
?
'« v�≈ qBðË
ÂËe
?
F�« …œU¹“ sJ�√ ÆÆW�U
?
(« Ác
?
¼ w�Ë ÆqJA�UÐ
r�— qJA�UÐ UL
?
� „d;« vKŽ UNKO
?
L% sJ1 w²�«
Æ©π®
`L
?
�¹ b
?
N
??
'« s� •±∞ …œU¹“ Ê√ ÆÆkŠö¹Ë
w� „d;« vK
?
Ž tKOL% sJ1 Íc�« Âe
?
F�« …œU¹eÐ
q�UJ�« qL(« ÂeŽ s� vKŽQÐ WC
?
H�M*« UŽd��«
Æeðd¼ µ∞ bMŽ 4I*«
s� vKŽ_« «œœd
??
²�« ‰ö
??
š Âe
??
F�« …œU¹e�Ë
u
?
CF�« vK
?
Ž jK�*« bN
?
'« ’U
?
I½≈ r²¹ ÆÆ4I*«
bMŽ h�UM²¹ YO×Ð ÆÆ4I*« bN'« W
?
LO� sŽ XÐU¦�«
ÆÆ4I*« b
?
N
?
'« s� •µ W
?
³
?
�MÐ œœd
?
²�« nF
?
{
ÆÆ©∏® r�— qJA�UÐ UL� 4I*« œœd²�« s� Z¹—b²�UÐË
‰öš W¹dOŁQ²�« U�d;« l� Àb×¹ U� fJŽ «c¼Ë
bN
?
'« …œU¹“ r²¹ YOŠ ÆÆÁc¼ œœd
?
²�« dOG
?
ð WIDM�
…œU¹“ - «–≈ ÆÆ„d
?
;« «c¼ w�Ë Æt
?
C
?
H
?
š fO�Ë
iH�M¹ ÂeF�« ÊS
?
� ÆÆÍdOŁQ²�« „d;« q¦
?
� bN'«
Æ©π® r�— qJA�UÐ UL� b¹«e²¹ ôË
uC
?
FK� dL²
?
�*« —UO²�« w� r
?
Jײ�« s� b¹e0Ë
…d²� ‰öš d³
?
�√ W³�MÐ ÂeF�« …œU¹“ sJ1 ÆÆ—«Ëb�«
W³¹d� Ãdš …—b� v�≈ ‰u
?
�uK� ÆÆÁc¼ œœd²�« dOGð
ÆW¹dOŁQ²�« U�d;« l� Àb×¹ UL� U³¦�« s�
’U)« w½Ëd²J�ô« b¹d³�« w� QDš ÀbŠ
‰U?I?�® Êu?�Q� s�?Š b?L?Š√ —u?²?�b�U‡Ð
ÆÆoÐU?��« œb?F�« w� ©…d?O?š_« W×?H?B�«
∫wðüU� `O×B�«Ë
ahmaamoun@hotmail.com