Page 41 - 118 Website 1

Basic HTML Version

œuL
?
F� W�UI
?
²Ý« qC�√ v�« ‰u
?
�u�« ·bN¹
…œU¹“ v�« ÆÆqL(« Ê«—Ëœ œuLŽ l� „d;« …—«œ≈
„d
?
;« s� q� Ê«—Ëœ …b
?
L
?
Ž« qO
?
G
?
Að d
?
L
?
Ž
W�uF½ Ê«—Ëb�« …bLŽ√ W�U
?
I²Ý« sLCð ÆqL(«Ë
„d;« s�
Power
…—bI�« qI½ …¡U
?
H�Ë
Smooth
Âb
?
Ž bMŽ W�U
?
I
?
²Ýô« Âb
?
Ž Àb% ÆqL
?
(« v�«
œuLŽ —u×� l� „d;« …—«œ≈ œuLŽ —u×� oÐUDð
…œU¹“ ÆÆW�UI²Ýô« ÂbŽ sŽ Z²M¹Ë ÆqL(« Ê«—Ëœ
qO
?
GA
?
²�« sŽ W&UM�« ¡U
?
{uC�«Ë «“«e
?
²¼ô«
Bearing
qOLײ�« vÝ«d� …—«dŠ Wł—œ ŸUHð—«Ë
nKð ÀËbŠ v�U²�UÐË
Coupling
jÐd�« uCŽ Ë√
ÆULN� dJ³�
W‡‡¹Ë«e‡‡‡
?
‡�« W‡�UI
?
²‡‡‡‡
?
Ýô« Âb‡‡‡‡‡Ž ≠ √
:Angular Misalignment
l� „d;« œuLŽ —u
?
×� lMB¹ U�bMŽ Àb%Ë
—u×� ÊuJ¹ b
?
�Ë ÆU� W¹Ë«“ qL(« œuL
?
Ž —u×�
Ë√ qL(« œu
?
LŽ —u×
?
� 51 vKŽ „d;« œu
?
_
qHÝ√ v�« Ë√ vKŽ√ v�« U
?
N−²
?
� Ë√ Á—U�¹ vKŽ
ÆÆW
?
IÐU��« lЗ_« ôU
?
(« v�Ë Æ©≥® r�— qJý
v� dšü« —u;« l� s¹—u;« bŠ√ œ«b²�« lÞUI²¹
v� W�UI²
?
Ýô« ÂbŽ s� ŸuM�« «c¼ V³�²¹ ÆWDI½
ÆÁd¹b¹ Èc�« qL(«Ë „d;« s� qJ� nKð ÀËbŠ
W‡‡¹“«u‡
?
‡²*« W
?
�U
?
I
?
²‡‡‡Ýô« Âb
?
‡‡‡‡Ž ≠ »
:Parallel Misalignmes
qL
?
(«Ë „d
?
;« È—u×
?
� È“«uð bMŽ Àb
?
vKŽ U
?
�≈ Ê“«u²�« «c¼ Àb
?
×¹Ë ÆÊUOI
?
²K¹ Ê√ ÊËœ
vKŽ Ë√ ≠ ©¥® r�— qJ
?
ý ≠ vÝ√d�« Èu
?
²
?
�*«
ÆvI�_« Èu²�*«
W‡‡‡³
?
�d
?
‡*« W‡�U
?
I
?
²‡‡‡Ýô« Âb‡
?
‡‡‡Ž ≠ ‡ł
:Combination Misalignment
U
?
�«d×½« „d
?
;« œuL
?
Ž lMB¹ U�bMŽ Àb
?
œuL
?
Ž l� È“«u²� ·«d×½« w�« W
?
�U{ùUÐ U|Ë«“
ÆqL(«
:Couplings
j‡‡‡Ðd�« ≠
…dO
?
³J�« «—bI�« «– U
?
�d;« qO
?
�uð r²¹
o¹dÞ sŽ
Direct Coupled
‰U
?
LŠôUÐ …d
?
ýU³
?
ôË ÆW½d
?
� Ë√ W
??
³K�
Couplings
jЗ «b
?
ŠË
È_
Rigid Coupling
V
?
KB
?
�« j
?
Ðd�« `
?
KB
?
¹
Flexible
Êd*« jÐd
?
K� sJ1 U
??
LMOÐ ÆÆ„d
??
×
??
Âb
?
Ž s� ö
??
OK� «—b
?
� qL
??
²
?
×¹ Ê√
Coupling
v²�« «“«e²
?
¼ô« s� qKI¹ t½√ UL� ÆÆW
?
�UI
?
²Ýô«
iFÐ Ê√ U
?
L
?
� ÆÆqL(« v�« „d
?
;« s� qI
?
²Mð
sŽ qL
??
(« ‰e
??
Ž U
??
NMJ1 Êd*« j
?
Ðd�« Ÿ«u½√
Stray Electrical
…œ—U
?
A�« WOzUÐd
?
NJ�« «—UO
?
²�«
ÆqL
?
(« v�« „d
?
;« s� qI
?
²Mð v²�«
Currents
q�√ v�« ÃU
??
²
?
×¹ Êd*« jÐd�« ÊS
??
� ÆÆ«d
?
O
?
š√Ë
v²�«Ë Ê«—Ëb�« …bL
?
Ž√ W�UI²Ý« j
?
³C� «¡«dł«
«“«e²
?
¼« v�«Ë Ê«—Ëb�« …bL
?
Ž_ Œdý Ë√ d
?
��
błuð UL� ÆWÞdH�
Axial
W¹—u×�Ë
Radial
W¹dD�
XO
?
³¦ð d
?
O�U
?
�� p
?
� ÆÆv� h�K²ð W¹u½UŁ —UŁ¬
dO�U�� v� d�� Ë√ UÝUÝ_UÐ qL(«Ë „d;«
ÆjÐd�« …bŠË
Âb
????
Ž …—uDš `
?
C
???
²
?
¹ ÆÆo³
????
Ý U2
d
?
L
?
Ž qOKIð v�
Misalignment
W
?
�U
?
I
?
²
?
Ýô«
ÆqOGA²�«
Alignment
W
?
�U
??
I
?
²
?
Ýô« W
?
O
??
ŠU
?
L
?
Ý ≠
:Tolerances
Ê«—Ëb�« …b‡L‡Ž√ W
?
�U
?
I
?
²‡Ý« W‡O
?
L¼√ d
?
NEð
ÆWO�UF�« UŽd��« bMŽ „d
?
;« qOGAð r²¹ U�bMŽ
W
?
O
??
ŠU
?
L
?
��« V�½ ©≤® r
?
�— ‰Ëb
?
'« 5³¹Ë
UŽdÝ bMŽ Ê«—Ëb�« …bLŽ√ W�UI²Ýô WOł–uLM�«
ÆWHK²��
W³ÝUM� W�UI²Ý« vKŽ ‰uB(« VFB¹ ÆÆUOKLŽ
UMO³
?
� ∫q¦� W�UI
?
²Ýô« …eNł√ «b
?
�²Ý« ÊËœ
W
?
�UI
?
²Ý_« «Ëœ« Ë√ ÆÆ
Dial Indicators
’dI�«
Laser Alignment
—e
?
OK�« W
?
F
?
ýQÐ qL
?
Fð v²�«
ÆW�UI²Ýô« ÂbŽ `O×BðË —U³²šô
Tools
…b
?
L
?
Ž√ W
?
�U
?
I
?
²Ý« j
?
³{ «u
?
Dš h�K²ð
»uK
?
D*« …b
???
F*« X
?
O
???
³
???
¦ð ÆÆv
?
� Ê«—Ëb�«
bFÐ Æj
?
Ðd�« …bŠuÐ tK�ËË VÝUM*« W
?
�UI
?
²Ýô«
dI²�ð v²ŠË WO�U� WOM�“ …d²H� W�uEM*« qOGAð
WF
?
ł«d�Ë „d
?
;« ‚öž« r²
?
¹ ÆÆUNð—«d
?
Š Wł—œ
Ê√ ÆÆÂuKF*« s�Ë Æ«—u� Ê«—Ëb�« …b
?
LŽ√ W�UI
?
²Ý«
ÀËbŠ v�« ÈœR¹ W�uEM*« …—«d
?
Š Wł—œ ŸUHð—«
UND³{ - «–≈ Ê«—Ëb�« …bLŽ√ W�U
?
I²Ý« v� dOOGð
Æ©qOGA²�« q³�® œ—U³�« vKŽ
∫ U‡‡Š«d²�« ≠
ÆU¹uMÝ Ê«—Ëb�« …bLŽ√ W�UI²Ý« —U³²š« ≠
«dýR� U¼—U
?
³²ŽSÐ U�d;« “«e²¼≈ W
?
³�«d� ≠
ÂbŽ Àb% b
?
I� ÆÆÊ«—Ëb�« …bLŽ√ W�UI
?
²Ý« ÂbF�
ÂbF� Ë√ UÝU
?
Ý_« v� q�P²� W−O²½ W�U
?
I²Ýô«
¡UDš_ Ë√ …bŽUI�UÐ XO³¦
?
²�« j¹«uł XO³¦ð W¹UH�
Æ
Coupling
jÐd�« …bŠË v�
∂≠≥ bFÐ …b¹b
?
'« U³
?
O�d²�« —U
?
³²
?
š« …œUŽ« ≠
ÆW�UI²Ýô« v� dOOGð Àb×¹ bI� ÆÆdNý√
Predictive
W¹R
?
³M²�« W½UO
?
B�« UOMIð qL
?
Að ≠
qOK×
?
²�« —U
?
³²
?
š«
Maintenance Techniques
Âb
?
�²
?
�ð v²�«Ë œœd
?
²�«Ë «“«e
?
²¼ö� vH
?
OD�«
qOLײ�« v� q�Pð œułË 5Ð W�dH²�« v� UN−zU²½
Ê«—Ëb�« …bL
?
Ž√ W�UI²
?
Ý« ÂbŽË
Bearing Wear
Æ
Shaft Misalignment
v
?
� U¼d
?????
�– r
?
²¹
W
?
I�d*« U
?
łu�U
?
²J�«
…b
?
ŠË l� Z
?
²M*« s�
b
?
M
?
Ž W
?
½d*« j
?
Ðd
?
�«
ÆUNz«dý
Q
??
D
???
)« s
??
�Ë
W½Ëd
?
� vKŽ œUL
?
²Žô«
v�
Coupling
j
?
Ðd�«
Âb
????
Ž QD
?
š qOK
?
Misalign-
W�U
?
I²Ýô«
jÐd�« Ê√ YOŠ ÆÆ
ment
Forces
Èu� ÷d
?
Bearing
qOL
?
% vKŽ
„d
??????
;« s� q
?
Ê√ sJ
?
1 ÆÆqL
???
(«Ë
dJ³*« nK²�« w�« ÍœRð
qO
?
L
?
×
??
²�« qzU
?
Ýu�
»d�²�« lM� qzUÝËË
«b
??????
ŠËË
Seal
v�« ÈœRð b�Ë ÆÆjÐd�«
„d;« WŽdÝ
©WIO�œ Ø WH�®
W¹“«u²*« W�UI²Ýô« ÂbŽ
W¹Ë«e�« W�UI²Ýô« ÂbŽ
‰u³I�
“U²2 ‰u³I�
“U²2
±≤∞∞
±∏∞∞
≤∂∞∞
±[≤µ
±
±[∞∞
±
∞[µ∞
±
≤[∞
±
±[µ
±
∞[∑µ
±
∞[µ
[≥
∞[≤
∞[∏
∞[µ
∞[≥
W�UI²Ýô« WOŠULÝ ∫©≤® r�— ‰Ëbł
Driven Equip-
UNð—«œ≈
VO�dð rŁ ÆÆôË√
ment
j
?
Ðd�« …b
???????
ŠË
Æ…b
???
F*UÐ
Coupling
p¹d% r²¹ ÆÆp�– bFÐ
l{Ë v
?
�« „d
???