Page 40 - 118 Website 1

Basic HTML Version

V
WO?zUÐdNJ�« U?�d;« YKŁ v�«u?Š Âb�?²�ð
È—U−²�« ŸUDI�«Ë WŽUM?B�« ‰U−� v� qLFð w²�«
v²�« ‰U?LŠ_« v�« W�d?(« qIM�
Belts
—uO?��«
W½Ëd� vDFð —u?O��« Ê√ YOŠ ÆÆU?Nð—«œSÐ ÂuIð
ÆÆqL×K� W³�M�UÐ „d;« ©ÊUJ�® l{Ë v� WO�UŽ
Ê«—Ëœ WŽd?Ý qOKIð Ë√ …œU¹eÐ `L?�ð UN½« U?L�
«—UD�« dD� nB½ d?O?O?Gð o¹dÞ sŽ qL?(«
Æ
Pulleys
W�b�²�*«
W�d(« qI½ W?�uEM* bO'« rOL?B²�« wDF¹Ë
v�« ÃU²×¹ôË ¡U{uC�« s� qKI¹Ë ÆÆWO�UŽ …¡UH�
‰U?L?Ž√ s� qKI¹ t½« U?L?� ÆÆ
Lubrication
XO¹eð
eO?L²ð —uO?��« iFÐ ÊS� ÆÆp�– l�Ë ÆW½U?OB�«
d�Ë v�« ÈœRð UN½« UL� ÆÆÈdš_« sŽ d³�√ …¡UHJÐ
ÆqOGA²�« UIH½ v�Ë WJKN²�*« W�UD�« v�
—uO��« W?�d(« qI½ qzUÝË VKž√ Âb?�²�ðË
t³ý qJý vKŽ UNFDI� ÊuJ¹ v²�«Ë
V
ŸuM�« s�
`D�?�« l� „UJ²??Šô« …u??� …œU¹e� ·d??×M�
…—b?� …œU¹“ v�U?²�UÐË ÆÆ
Pulley
…—UDK� vKš«b�«
v� —uOÝ …bŽ U½UOŠ« Âb�²�ð b�Ë ÆW�d(« qI½
s� —uO?��« …¡UH� qBð ÆWKO?I¦�« ‰UL?Š_« W�UŠ
ÆÆU?N?³?O�d?ð W¹«bÐ bMŽ •π∏ ≠πµ v�«
V
ŸuM�«
…—UD�« dD� nB?½ vKŽ …¡U?HJ�« Ác¼ b?L?²?FðË
…¡U??H?� Ê√ ô« ÆÆ
Driven Torque
…—«œù« Âe?ŽË
©•π≥ v�« qB?²� ® •µ —«b?I0 h�U?M²ð qIM�«
s� " UM�«
Slipping
‚ôe½ö� W−O²½ X�u�« —Ëd0
ÆU¹—Ëœ dO��« bý j³{ …œUŽ≈ ÂbŽ
Cogged Belts
WMM‡�*« —uO‡��« ≠
©b¹œUš√® ‚u
?
I‡ý œu‡łuÐ —uO
?
��« Ác¼ eO
?
L²ð
s� qKI¹ U2 d
?
O
?
��« ‰uÞ vKŽ W¹œu
?
L
?
Ž
S-slots
WMM�*« —uO
?
��« «b�²Ý« sJ1Ë ÆÆtzUM¦½« W
?
�ËUI�
ŸUHð—« ÂbFÐ —uO��« Ác¼ eOL²ðË Æ «—UD�« fH½ l�
U
?
Nð¡UH
?
� ŸU
?
Hð—«Ë Ê«—Ëb�« ¡UMŁ« U
?
Nð—«dŠ W
?
ł—œ
Æ
V
ŸuM�« s� —uO��« s� UN²KO¦� sŽ •≤ —«bI0
Synchronous Belts
W‡OM�«e²�« —uO‡��« ≠
—uO?Ý U½UO?Š« vL�ðË WM?M�� —uO?Ý v¼Ë
ÆÆ
High-Torque Drive Belts
Âe?F�« WO�U?Ž …—«œ«
¡vłUH� d?OGð ÀËbŠ bMŽ UNðU?³Ł ÂbŽË Ê«—Ëb�«
Æ «“«e²¼« È_ UNKI½Ë qL(« WLO� v� l¹dÝË
∫‰U‡¦� ≠
¡«u¼ WŠËd� d¹b¹ ÆÆÊUB?Š ±∞∞ Wð—b� „d×�
bMŽ …dL²�?� …—uBÐ qLF¹Ë •π≥ qI½ …¡UHJÐ
W¹uMÝ W?�UÞ pKN²?�¹Ë ÆÆ• ∑µ qLŠ jÝu?²�
»U?�??Š ÆÆ»uKD� Æ” Ë „ µ≤∑∞∞∞ U?¼—b?�
W?HKJðË WJKN?²?�*« W�U?‡D�« v� d�u?�« —«bI?�
È–
V
Ÿu½ s� d?O��« ‰«b?³²Ý« bM?Ž qOGA?²�«
È– s�«e²*« ŸuM�« s� dšPÐ •π≥ Ω
η1
…¡UHJ�«
” Ë „ dFÝ ÊSÐ rKF�« l� ÆÆ •π∏ Ω
η2
…¡UH�
ÆtOMł∞[≥µ Ω
Ω W�UD�« w� d�u�«
(
η2
Ø
η1
≠±®
x
WJKN?²?�*« W?¹uM��« W?�UD�«
Ω ©π∏Øπ≥≠ ±®
x
µ≤∑∞∞∞
WMÝØ”Ë „ ≤∂∏∏∏
Ω WMÝØW�UD�« w� d�u�« WHKJð
tOMł π¥±∞ Ω∞[≥µ
x
≤∂∏∏∏
∫Èd‡š√ U‡EŠö� ≠
«—UD�«Ë WM�«e?²*« —uO��« «b?�²?Ý« qCH¹
ÆÆ U?³LKD�«Ë W¹e?�d*« ÕË«d*« W�U?Š v� WMM�*«
ÆÆ…—bI�«Ë qOGA²�« WŽdÝ 5Ð W¹u� W�öŽ œułu�
Æ U�ôe½« È√ lM* UC¹√Ë
∫ U‡‡Š«d²�«
qLF²�ð v²�« «bF*« v� —u?O��« W�UŠ WFÐU²� ≠
ÆÆ UNKO?GAð U?ŽUÝ œbŽ d?BŠË —u?O��« Ác¼
s� —uO?��« ‰«b³?²Ý« W?OKŽU�Ë W?HKJð b¹b‡%Ë
«—UD�«Ë WM�«e²*« —u?O��« s� ÈdšQÐ
V
Ÿu‡M�«
ÆWMM�*«
W¹«bÐ bMŽ WOM�«e?²�« —uO��« ‰ULF?²Ý« qCH¹ ≠
WOK³I?²�� «dOO?Gð È√ ¡«dł« VM−²� U³?O�d²�«
Ɖ«b³²Ýô« ‰ULŽ√ WHKJð dO�uðË
v�
Cogged Belts
WMM�*« —u?O��« Âb�?²Ý« ≠
ÆWM�«e²*« —uO��« «b�²Ý« …—Ëd{ ÂbŽ W�UŠ
v�« ÃU???²??% v¼Ë
eOL?²ð ÆWMM�� «—UÞ
UNð¡UHJ?Ð —uO��« Ác¼
v�« qBð v²�« WO�UF�«
Ác¼ U????³ŁË •π∏
nK²?�� bMŽ …¡U?HJ�«
ÆÆqÐUI*« v�Ë Æ‰ULŠ_«
ŸuM�« s� —uO��« ÊS�
U?Nð¡U?H?� h�UM²ð
V
bMŽ …œU??Š …—u?BÐ
Ê«—Ëb�« Âe??Ž œU¹œ“«
…œU¹e� W???−??O???²½
Ác¼ eO?L²ðË Æ‚ôe½ô«
—u?O??��« s� Ÿ«u½_«
W½UOBK� U?N²łUŠ WKIÐ
qL?F�« vKŽ UNð—b?�Ë
Ë√ ·Uł jÝË Í√ v�
Âb?????F?ÐË ÆÆv²?¹“
‚ôe½≈ Èù UN?{dFð
v�Ë ÆU??NKL??Ž ¡UMŁ«
Ác¼ VO?F?¹ ÆÆqÐU?I*«
¡U?{uC?�« —uO?��«
¡UMŁ« U?NMŽ W?¦?F?³M*«
www. kah r abaa r ab i a . com