Page 35 - 118 Website 1

Basic HTML Version

Ê√ b¹—u
?
²�« b
?
IŽ ÊU¹d
?
Ý ¡UMŁ√ W
?
�d
?
AK� X³Ł «–≈
?
�MÐ l²
?
L²�« w� o(« t� U
?
NF
?
� b�U
?
F²*« lH
?
²M*«
Ë√ 5½«uI�« U¼—d
?
Ið „öN
?
²Ýô« WL
?
O� w� iO
?
H�ð
Î
UI
?
�Ë p�– sŽ VÝU×
?
¹ t½S� ¨W¹—U
?
��« UF¹d
?
A²�«
Ác¼ U¼œb
?
% w²�« ◊Ëd
?
A�«Ë jЫuC
?
�«Ë bŽ«u
?
IK�
a¹—Uð s� p�– Íd�¹ Ê√ vKŽ ¨ UF¹d
?
A²�«Ë 5½«uI�«
vKŽ iO
?
H�
?
²�UÐ l²
?
L²�« d
?
?
I¹Ë ÆVKD�« t1b
?
b
?
IFÐ t
?
OKŽ ’u
?
BM*« lH²MLK
?
� w�Ozd�« ◊U
?
AM�«
Æ—UNýù« —«d�Ë b¹—u²�«
«œ«bF�« …¡«d� rE½Ë b
?
Ž«u� …—«œù« fK−� œb×¹
U
?
NÐ dD�¹ Ê√ vKŽ ¨WI
?
×
?
²�*« W
?
LO
?
I�« qOB
?
ÂuI¹Ë ¨ÊöŽù« Ë√ —UDšû� WŠU²*« ‚dD�UÐ ÊuFH²M*«
ÆÊöŽù« Ë√ —UDšù« ÂUI� W¹dB*« lzU�u�« w� dAM�«
w� ¨W×zö�« Ác¼ s� ©≤≤® …œU*« ÂUJŠ√ …UŽ«d� l�
nA� wð—Ëœ …b* œ«b
?
F�« …¡«d� qO−�ð —c
?
Fð W�UŠ
t½QÐ Á—UDš≈ r²¹ ¨lH
?
²MLK� lłd¹ V³
?
�Ð 5²O�U
?
²²
?
sŽ ÍdNA�« t�öN²Ý« jÝu²* Î
UI�Ë t²³ÝU×� r²²Ý
s� ÍdN
?
A�« t�öN²
?
Ý« jÝu²� Ë√ ¨…d
?
Oš_« WM��«
…b� vB�√ b
?
×Ð p�–Ë ¨…b� q�√ ULN¹√ b
?
�UF²�« a¹—Uð
lD� w� o(« p�– bFÐ W
?
�dAK�Ë ÆWO�Uð dN
?
ý√ W²Ý
Æb¹—u²�« bIŽ a��Ë œ«bF�« l�—Ë WOzUÐdNJ�« W¹cG²�«
b¹—uð vKŽ b�UF
?
²*« l�u*« W�«“≈ Ë√ Âb¼ W�UŠ w�Ë
¡UIKð s� Î
Ušu�H� bIF�« d
?
³²F¹ ¨t� WOzUÐdNJ�« W¹cG²�«
w� o(« W
?
�d
?
AK
?
�Ë Æ—«c½≈ Ë√ Êö
?
Ž≈ ÊËœ t
?
?
ÂbŽË ¨UNðU
?
Iײ�� qO
?
Bײ� b�U
?
F²*« vKŽ Ÿułd�«
bFÐ l�u*« «bŠu� WOzUÐd
?
NJ�« W¹cG²�« qO�uð …œUŽ≈
W
?
�U
?
� vKŽ W
?
�d
?
A�« ‰u
?
BŠ b
?
FÐ ô≈ Áb
?
O
?
O
?
ÆUNðUIײ��
œ—u*« ÊUJ*« sŽ t³O
?
Gð W�UŠ w� lH²M*« vKŽ V−¹
5³¹ »U²JÐ W�dA�« dD�¹ Ê√ ¨W
?
OzUÐdNJ�« W¹cG²�« tO�≈
lł«d� tÐ Î
U
?
×{u� tðœu
?
Ž a¹—UðË t³
?
OGð …b� t
?
O�
Æt½«uMŽË tÐU�Š
«¡«dłù« n�uð ¨t³O
?
G²Ð lH²M*« —UDš≈ W�UŠ w�Ë
U� ¨W×zö�« Ác¼ s� ©≤±® …œU*« w� U
?
NOKŽ ’uBM*«
W¹c
?
G
?
²�UÐ ŸUH
?
²½ô« —«d
?
L
?
²Ý« W
?
�d
?
AK� X³
?
¦¹ r�
ÆWOzUÐdNJ�«
d
?
Ož X½U
?
� «–≈ 5FH
?
²M*« s� WKB;« m�U
?
³*« œdð
Î
UI�Ë p�–Ë ¨rNO
?
KŽ WO½u¹b� W¹√ rBš bFÐ WI
?
ײ��
«c¼ w� W�dA�« …—«œ≈ fK−� U¼œb×¹ w²�« «¡«dłû�
ÆÊQA�«
l� b�U
?
F²�« ¡U
?
N½≈ t²
?
³ž— ‰UŠ lH
?
²M*« vKŽ V−¹
w� œ«bF�« l�— s� W�dA�« wÐËbM� sJ1 Ê√ ¨W�dA�«
—UDš≈ r²¹ Ê√ vKŽ ¨tO� bIF�« ¡UN½≈ Vžd¹ Íc�« œUFO*«
qLŽ ÂU¹√ W�L�Ð l�dK� »uKD*« œU
?
FO*« q³� W�dA�«
t
?
OKŽ VłË ¨d
?
š¬ q×
?
� lH
?
²M� qŠ «–≈Ë Æq�_« vKŽ
WŁ—Ë vKŽ rJ(« «c¼ ÊuJ
?
¹Ë ¨W�d
?
A�« l� b
?
�UF
?
²�«
tO� V�d*« ÊU
?
J*« qGý w� r¼—«dL²Ý« ‰U
?
Š lH²M*«
Æœ«bF�«
„d²A*« »U�Š W
?
OHBðË œ«bF�« l�— bFÐ 5³ð «–≈
«¡«dłù« c�²ð ¨5�Q²�« WL
?
O� sŽ b¹eð t²O½u¹b� Ê√
bŽ«uIK� Î
U
?
I³Þ W�dA�« UI
?
ײ�� qOB
?
ײ� W�“ö�«
Æ…—«œù« fK−� s� —«d� UNÐ —bB¹ w²�« «¡«dłù«Ë
ÊuJð s¹œ q� ¨W�Ëb
?
F*« Êu¹b�« rJŠ w� d³
?
²F¹Ë
UNFC¹ dO¹UF* Î
UI�Ë t
?
²LO� s� d¦�√ tKOB% nO�UJð
ÆÊQA�« «c¼ w� …—«œù« fK−�
dOG�« »U�( UIײ
?
�� qOB% W�dAK� “u−¹
n¹—UBL� UNÐU�( ©•±∞® W
?
³�½ ŸUDI²Ý« qÐUI�
“u
?
−¹Ë ¨UNKO
?
B
?
ײРÂu
?
Ið w²�« m�U
?
³*« s� W¹—«œ≈
b
?
FÐ tK� p�–Ë ¨W
?
³
?
�M�« pKð q¹b
?
Fð …—«œù« fK:
ÆrOEM²�« “UNł WI�«u� vKŽ ‰uB(«
5ŁöŁ ‰ö
?
š W³�UD*« W
?
LO� œ«b
?
�Ð lH²M*« Âe
?
²K¹
sŽ lH²M*« d
?
šQð W�UŠ w�Ë ÆW³
?
�UD*« a¹—Uð s� Î
U�u¹
bzUŽ »U
?
�Š W�dAK� o×¹ ¨WKN*« pKð ‰ö
?
š œ«b��«
sKF*« bzUF�« dF�� Î
UI³Þ UNðU
?
Iײ�� œ«bÝ sŽ dOšQð
a¹—Uð s� Î
«—U
?
³
?
²Ž« tÐU
?
?
Š r²¹Ë ¨Íe
?
�d*« pM³�UÐ
oŠ l� ¨—«c½≈ ÊËœ œ«b
??
��« a¹—Uð v²
?
Š W
??
³�UD*«
W�“ö�« WO½u½U
?
I�« «¡«dłù« W�U� –U
?
�ð« w� W�dA�«
W¹cG
?
²�« lD�Ë WO�U*« U
?
NðUI
?
ײ
?
�� vKŽ ‰u
?
B×K�
vKŽ b
?
Ž«uI�« pKð Íd
?
�ðË ÆlH
?
²M*« sŽ WOzUÐd
?
NJ�«
ÆW�Ëb:« UO½u¹b*«
W¹dN
?
A�« U³�UD*« W
?
LO
?
� œ«bÝ lH²ML
?
K� “u−¹Ë
ÆW�dA�« U¼œb% w²�« „uM³�UÐ W�dA�« »U�(
¨WOzUÐdNJ�« W¹cG²
?
�« b¹—uð œuIŽ ÂUJŠ√ …UŽ«d� l�
qI¹ Íc�« lH²M*« s
?
Ž W¹cG²�« lD� w� o(« W
?
�dAK�
U
?
Ý«—b�« ¡«d
?
ł≈Ë ¨∞[∑ sŽ t¹b
?
� …—b
?
I�« q�U
?
F
?
¨lH²M*« VKÞ vKŽ ¡UMÐ …—bI�« q�UF� 5�ײ� W�“ö�«
¨tÐU�
?
Š vKŽË t¹b� UH
?
¦J� VO�dð w
?
� o(« UN�Ë
Î
U¹dNý U
?
N²½UO� l� ¨∞[π v²Š …—b
?
I�« q�UF� l�d�
ÆtOKŽ oH²¹ qÐUI0
b(« Ë√ W'UF0 lH²M*« W³�UD� w� o(« W�dAK�Ë
w²�«Ë ©a�« ÆÆÆ U
?
OI
?
�«uð® WOzUÐd
?
N� —«d
?
{√ Í√ s�
vKŽ Ë√ t� W¹c
?
G*« WJ³
?
A�« vKŽ t
?
�UL
?
Š√ U
?
N
?
�JFð
w�Ë Æp�c� WłUŠ W�dA�« √— ULK� s¹dšü« 5FH²M*«
lD� w� o(« W
?
�d
?
AK� ÊuJ¹ ¨t
?
�«e²
?
�« ÂbŽ ‰U
?
Š
W¹cG²�« œUFð ôË ¨b�UF
?
²�« a��Ë œ«bF�« l�—Ë W¹cG²�«
Æ—«d{_« Ác¼ W'UF* WÐuKD*« ‰ULŽ_« cOHMð bFÐ ô≈
dOð«u� qOB%Ë —«b�≈ n¹—U
?
B� lH²M*« qLײ¹
WL
?
O� œ«b�Ð t
?
�UO� W�U
?
Š w�Ë ¨W¹dN
?
A�« U³�UD*«
Ë√ ôuL
?
Ž Í√ œ«b�Ð Âe
?
²K¹ t½S� ¨pO
?
AÐ …—uðUH�«
ÆpM³�« UN³KD¹ n¹—UB�
b¹—u‡‡²�«◊Ëd‡‡ýWH�U‡‡‡��
rOEM²�« “UNł s� hOšdð dOGÐ lH²M*« vKŽ dE×¹
Ë√ W
?
�d
?
A�« s� t� …œ—u*« ¡UÐd
?
NJ�UÐ d
?
O
?
G�« œ«b
?
�≈
bIŽ w� …œb;« dOžË t� WFÐU²�« s�U�_« v�≈ UNKO�uð
W�Lš l�bÐ lH²M*« Âe²K¹ WH�U<« W�UŠ w�Ë ¨b¹—u²�«
WFÐU²�« s�U�ú� Ë√ dOGK� …œ—u*« ¡UÐd
?
NJ�« WLO� ‰U¦�√
Æb¹—u²�« bIŽ w� …œb;« dOžË t�
l�—Ë W¹c
?
?
�« qB� w� o(« W
?
�d
?
AK� ÊuJ¹Ë
ôË ¨dš¬ w
?
½u½U� ¡«dł≈ Í√ Ë√ —«c
?
½≈ dOGÐ «œ«b
?
F�«
UI×
?
²�� œ«bÝ b
?
FÐË b¹bł bIFÐ ô≈ W¹c
?
G²�« œUFð
ÆW�dA�«
–U
?
?
ð« w� W
?
�d
??
A�« o×Ð ‰ö
?
šù« Âb
??
Ž l�
U� œ«b
?
�Ð Î
U�eK� lH
?
²M*« ÊuJ¹ ¨WO½u½U
?
I�« «¡«dłù«
‰ULŠú� Î
U
?
I³Þ ¡UÐdNJ�« WL
?
O� ‰U¦�√ W�
?
Lš ÍËU�¹
∫WOðü« ôU(« w� j³C�« X�Ë t¹b� W³�d*«
ÍbLŽ qKš À«bŠSÐ lH²
?
M*« ÂUO� W�dAK� X³Ł «–≈ ≠±
ÆqO−�²�UÐ W�U)« ”UOI�« …eNł√ Ë√ «œ«bF�UÐ
d
?
Ož ¡UÐd
?
N� vKŽ qB
?
×¹ t½√ W�d
?
AK� X³Ł «–≈ ≠≤
bM³�« w� UN
?
O�≈ —UA*« …e
?
Nł_«Ë «œ«bF�UÐ WK−
?
��
Æ©±®
«œ«b
?
F�« vKŽ ÂU
?
²š_« ·öð≈ Ë√ iHÐ ÂU
?
� «–≈ ≠≥
Æ©±® bM³�« w� UNO�≈ —UA*« …eNł_«Ë
«–≈ v�Ë_« …dIH�« w� UNO�≈ —UA*« WLOI�« nŽUCðË
W¹c
?
G²�« —œU
?
B
?
� s� ¡UÐdNJ�« vK
?
Ž lH²M*« qB
?
Š
p�– Íd�¹Ë ¨WŽËdA� dOž W¹b
?
LŽ ‰UF�QÐ WO�uLF�«
dO
?
ž W¹bLF�« ‰U
?
F�_« lH²M*« »U
?
Jð—« —«dJð W�UŠ w�
Æ¡UÐdNJ�« vKŽ ‰uB×K� WŽËdA*«
W³ł«u�« m�U³*« »U�
?
Š ÊuJ¹ ¨‰«uŠ_« lOLł w�Ë
b
?
�UF
?
²�« a¹—Uð s� …œU*« Ác¼ ÂUJŠ_ Î
U
?
I�Ë œ«b
?
��«
a¹—Uð vKŽ WI
?
ÐUÝ Î
«dN
?
ý dAŽ vMŁ« vB
?
�√ b×ÐË
W¹cG
?
²�« lD� w� W�d
?
A�« oŠ vKŽ Î
öC
?
� ¨j³C�«
¨—«c½≈ Ë√ tO³Mð dOGÐ Î
Ušu�H� bIF�« —U³²Ž«Ë WOzUÐdNJ�«
UIײ�� œ«bÝ bFÐË b¹bł bIFÐ ô≈ W¹cG²�« œUFð ôË
ÆW�dA�«
vzUÐdNJ�« —UO²�« l‡OÐ …œU‡ŽSÐhOšd²�«
s� rN� hšd*« 5F
?
H²M*« œ«b
?
�≈ W�dAK
?
� “u−¹
ÆlO³�« …œUŽ≈ ÷dGÐ WOzUÐdNJ�« W¹cG²�UÐ rOEM²�« “UNł
Î
U
?
I
?
�Ë …—dI*« —U
?
F
?
Ý_UÐ ¡UÐd
?
NJ�« Ác¼ V�
?
—b
?
B� bMŽ W
?
³
?
�d*« «œ«bF�UÐ W
?
K−�*« «¡«d
?
IK�
w²�« b¹—u²�« œuIFÐ …œ—«u�« ◊Ëd
?
AK� Î
UI³ÞË ¨W¹cG²�«
ÆÊQA�« «c¼ w� Âd³ð
www. kah r abaa r ab i a . com