Page 25 - 118 Website 1

Basic HTML Version

i¹—Q²�« q�UF� rO� ∫©µ® r�— ‰Ëbł
WHK²<« U�uEM*« l�
i¹—Q²�« q�UF�
±[≤µ
±[¥
±[∑≥
±[∑≥
W�uEM*« qJý
„öÝ√ ¥ ÂUEMÐ÷—_« l� dýU³� ‰UBð« ≠
„öÝ√ ≥ ÂUE½ ≠
W�ËUI� ‰öš s� ÷—_« l� ‰UBð« ≠
∆∆
qJý wKŽ Ë√ ÷—_« sŽ ‰ËeF� ≠
w� ÷—_« l� tłË_« b
?
Š_ dB
?
� ÀËbŠ bMŽË
s¹dšü« 5Nłu�« bNł lHðd¹ ÆÆtłË√ WŁö¦�« W�uEM�
t
?
łu�« 5
?
Ð V�dð W
?
F½U*« Ê√ Y
?
O
?
ŠË Æ÷—_« l�
ÆÆUN
?
O�dÞ 5Ð bN
?
'« «cNÐ dŁQ²ð ·u
?
�� ÆÆ÷—_«Ë
qBHÐ —U
?
O²�« lÞU� Âu
?
I¹ Ê√ v�≈ bN
?
'« «c¼ vI³¹Ë
w� W�U
?
(« Ác¼ c
?
š√ V−¹ t½S
?
� ÆÆp�c�Ë Æd
?
B
?
I�«
«c¼ w� sJ1Ë ÆWF½U*« UH�«u� l{Ë bMŽ —U³²Žô«
IEC
WO*UF�« WOÝUOI�« UH�«u*« v�« Ÿułd�« œbB�«
i¹—Q
?
²�« q�U
?
F� b¹b
?
×
?
²�
60099-5 (Annex A)
b¹bײ� WHK²<« ôU(« w�
Factor
Ground Fault
b
?
Nł Ê√ uK� ÆƉU
?
¦L
?
�Ë ÆWF½U
?
LK� ©
MCOV
® WL
?
O�
ÆÆW�ËUI� ‰öš s� W{—R� w¼Ë · „ ≤≤ W�uEM*«
bMF
?
� ÆÆ· „ ±≥[π u¼ ÷—_« l� b
?
Nł vB
?
�√Ë
rOK��« t
?
łu�« vKŽ b
?
N
?
'« lHðd¹ d
?
BI�« ÀËb
?
Š
fH½ u¼Ë ÆÆ©i¹—Q²�« q�UF�® ±[∑≥
x
±≥[π —«bI0
ÆdBI�« œułË …d²
?
� ‰uD� WF½U*« vKŽ l�«u�« bN'«
w� i¹—Q²�« q�UF
?
� rO� ©µ® r�— ‰Ëb'« `{u¹Ë
ÆWHK²<« U�uEM*«
s� W
?
ŽuL
?
: qO
?
GA
?
²�« ¡UMŁ√ W
?
F½U*« ÷dF
?
²ð
W
?
¾O
?
³�« s� Ë√ WOzUÐd
?
NJ�« WJ³
?
A�« s� ÆÆ «œUN
?
łù«
—UON½« Ë√ ÂœUIð w� V³�
?
²¹ U2 ÆÆUNÐ WDO;« WOK;«
qL
?
Fð ôË ‰eF�« ’«u
?
š bI
?
?
� ÆÆWF½U*« «b
?
ŠË
Ác¼ »U
?
³Ý√ hO
?
�Kð sJ1Ë ÆW
?
×O
?
×� …—u
?
∫wK¹ ULO� «œUNłô«
œu
?
łË V³
?
�РW
?
F½U*« qš«œ v�≈ WÐuÞd�« ‰u
?
šœ ≠
Æwł—U)« UN�öGÐ »uOŽ
`D��« ÀuKð V³
?
�Ð WOzUÐdN
?
� UG¹d
?
Hð ÀËbŠ ≠
ÆWF½ULK� wł—U)«
W−O
?
²½ UN²
?
ŽUD²Ý« sŽ b¹e¹ WF½ULK� bz«“ q
?
OL% ≠
Æ…dÐUF�« Ë√ W²�R*« …bz«e�« œuN'«
qO
?
GA
?
²�« ôU
?
Š w� Èb*« q¹uÞ ÂœUIð ÀËb
?
Š ≠
ÆW�uEMLK� WF½U*« W�¡ö� ÂbŽ V³�Ð ÍœUF�«
ÆWF½U*UÐ wKš«œ wzeł m¹dHð ÀËbŠ ≠
sL¦�« WBOš— «bF*« s� oŽ«uB�« WF½U� d³²Fð
s� ržd�UÐ WLD;« U
?
LN� w�U³Ð W½—U
?
I� ÆÆWD;UÐ
V½U−Ð Èdš√ ÷«d
?
ž√ w� Êü« Âb�²�ðË ÆUN
?
²OL¼√
∫UN�«b�²Ý« sJ1 YOŠ ÆÆwÝUÝ_« UNKLŽ
ÆÆ
Post Insulators
WD;« qš«œ XO
?
³¦ð ô“U
?
F� ≠
ô≈ Æ…bz«e�« œuN'« s� WD;« UL
?
N� W¹ULŠ V½U−Ð
Ê√ sJ1 UN½S
?
� ÆÆWF½UL
?
K� —UON½« ÀËb
?
Š W�UŠ w� t½√
Æwł—U)« UN
?
�öž dDAM¹Ë WOJO½UJO*« UN²½U²
?
� bIHð
U
?
L� W
?
O
?
−Mð«d�« œ«u*« s� ÊuJ¹ Ê√ qC
?
H¹ ÆÆp�c�Ë
nO�UJð w� d�u¹ ÆÆ«b
?
�²Ýô« «c¼Ë Æq³
?
� s� U½d�–
w� p�c
?
�Ë U³
?
O�d²
?
�«Ë bŽ«uI�«Ë W
?
O½b*« ‰U
?
LŽ_«
ÊU
?
³
?
C
?
� ‰«uÞ√ w� qOK
?
Ið v�≈ W
?
�U
?
{ùUÐ ÆÆÊUJ*«
WF
?
�«u�« …bz«e�« œuN'« 5�
?
%Ë ÆÆWD;UÐ l¹“u²�«
WF½U*« 5
?
Ð W�U�*« qOK
?
I²� «dE½ WD;« «b
?
F� vKŽ
r�— qJý U
?
N²¹U
?
LŠ »u
?
KD*« WD;« «bF
?
� w�UÐË
Æ©∑®
w{—_« WMOJÝ l
?
� qO‡�uðË q‡B
?
� WMOJ�
?
� ≠
r²¹ YO
?
Š ÆÆ
Disconnectors and Earthing Switch
Rotating Column
WMOJ��« …b
?
L
?
Ž√ bŠ√ ‰«b
?
³²
?
Ý«
W¹UL
?
(« UIKŠ w� q¹b
?
Fð qLŽË oŽ«u
?
B�« WF½U0
Æ©
Grading Rings
®
oŽ«uB�« UF½U� «b�²Ý« ÊQÐ ‰uI�« sJ1 ÆÆ «dOš√Ë
W¹ULŠ w� «bł ÂU¼ ©
Z
n
O
® p½e�« bOÝU�√ s� WFMB*«
Ê√ ô≈ ÆÆUN� ÷dF²ð w²
?
�« …bz«e�« œuN'« s� «bF*«
r¼UÝ w
?
ł—Uš ·öG
?
� WO
?
−Mð«d�« œ«u*« «b�
?
²Ý«
—UDš√ s� WD;UÐ 5K�UF�«Ë ULN*« 5�Qð w� «dO¦�
sŽ tMLŁ ÷UH�½« v�≈ W�U
?
{ùUÐ ÆÆ5KÝ—u³�« —U−H½«
W½U
?
O
?
B�« nO�UJð ÷U
?
H
?
�½« p�c
?
�Ë ÆÆ5KÝ—u
?
³�«
ÆÕö�ù«Ë
Æ
Thermal Runaway
Í—«dŠ —UON½≈
∫wðü« w� WF½U*« —UON½« —u� dNEðË
5KÝ—u³�« s� lMB*« WF½U*« ·öž —U−H½« WO½UJ�≈ ≠
ÆUNÐ WDO;« «bFLK� «—UO
?
N½« U³³�� ÆÆtz«eł√ d¹UDðË
lM* w−Mð«d�« ·ö
?
G�« «b
?
?
²
?
Ý« qC
?
H¹ ÆÆp�c�Ë
Æ…d¼UE�« Ác¼ ÀËbŠ
l� dB
?
� ÀËbŠ w� W
?
F½U*« V³�²
?
ð Ê√ WO½UJ�≈ ≠
Ác¼ w�Ë ÆwKš«œ iO
?
�Ë ÀËb
?
Š V³
?
�Ð ÆÆ÷—_«
ÆUN�«b�²Ý« VFB¹ ÆÆW�U(«
s� W
?
OÝUÝ_« U
?
N�«u
?
š s� WF½U*« ÂœU
?
Ið qKI¹ ≠
bMŽ ‰U(« u¼ UL� ÆÆ…bz«e�« œuN'« s� W¹UL(« YOŠ
s� W&UM�« …b¹b
?
A�« …dÐUF�« …bz«e�« œuN
?
'« ÀËbŠ
s� WŽuL−� ÀËbŠ Ë√ ÆÆqO
?
�u²�«Ë qBH�« UOKLŽ
?
�R� …bz«“ œu
?
Nł Ë√ ÆÆbŠ«Ë X�Ë w
?
� oŽ«uB�«
—UNMð Ê√ WF½ULK� sJ1 ÆÆW�U(« Ác¼ w�Ë ÆWO�UŽ W�UDÐ
ÆUN�UG²ý« q³�
UOI�«uð b�u¹ W�uEM*« b
?
Nł w� UOI�«uð œułË ≠
WLO� Ê√ UM{d²�« uK� ÆtO²³�d0 »d�²�« —UO²Ð WOŁöŁ
ÊS� ÆÆ©•±® Ë√ ©•∞[µ® w¼ bN
?
−K� W¦�U¦�« WO
?
I�«u²�«
vKŽ •±∞∞ Ë µ∞ ÊuJOÝ »d�
?
²�« —UOð w� QD)«
—UOð …œU¹“ »U³Ý√ b¹b% `³B¹ ÆÆp�– bMŽË Æw�«u²�«
t½U� ÆÆp�c�Ë ÆWÐuFB�« …b¹bý WOKLŽ WF½ULK� »d�²�«
Æ UOI�«uð ÊËbÐ WHOE½ WJ³A�« ÊuJð Ê√ V−¹
W�U
?
Š vKŽ ÊUM¾
?
LÞö� c�
?
²ð w²�« «¡«d
?
łù« ≠
∫W¹—Ëœ WHBÐ WF½U*«
Æ
Visual Inspection
WF½ULK� Íd¼UE�« h×H�« ≠
Æ
Infrared
WFý_« «b�²ÝUÐ WF½U*« œ«bŽ WFł«d� ≠
…—«d(« Wł—œ ”UO� ≠
Æ
Thermo Vision
»d�²�« —U
?
Oð ”UO� ≠
Æ
Leakage Current
l� U½U
??
O
?
Š√ V�d¹Ë
“U
?
N
?
ł W
??
F½U*« œ«b
?
Ž
»d
?
�²�« —U
?
Oð ”UO
?
I�
Æ…d
?
L
?
²
?
?
� W
?
H
?
WI¹dD�« Ác¼ Âb�²�ðË
W�U
?
Š W
?
³
??
�«d* U
?
Lz«œ
œËeð ÆÆp�c�Ë ÆW
??
F½U*«
W�ËeF
?
� …bŽU
?
IÐ WF½U*«
i
??
¹—Q
??
ð ·d
??
ÞË
WJ³
??
ý sŽ qB
??
HM�
”UO
?
IÐ WD;« i¹—Qð
Æ»d�²�« —UOð
WF½U*« ÂœUIð ÍœR¹Ë
—UO
?
ð W³�d
?
� b¹«eð v�≈
WHBÐ WO�Ë_« »d�²�«
b¹«eðË ÆÆ…d
?
L
??
²
?
?
w�U²�UÐË ÆÆ…—bI�« bO�UH�
…—«d
?
Š W
??
ł—œ …œU¹“
b¹«e²ð Ê√ sJ1Ë ÆWF½U*«
Ê√ v�≈ W
??
³
??
�d*« Ác¼
WłdŠ W
?
LO� v�≈ qBð
bO�UH*« WLO� UNF� œ«œeð
W�UÞ sŽ W
?
F½U*« qš«œ
W
?
OL
?
O
?
LB
?
²�« W
?
F½U*«
d
?
Ož W
?
F½U*« `³
?
BðË
Àb×¹Ë ÆÆU¹—«dŠ W½e²�
v�UF�« bN'« ôu×� W¹UL( oŽ«u� UF½U� ∫©µ® r�— qJý
v�UF�« bN'« UD×� v� oŽ«uB�« UF½U* Èdš√ U�«b�²Ý« ∫©∑® r�— qJý