Page 24 - 118 Website 1

Basic HTML Version

W�uEM*« bNłË W²�R*« …bz«e�« œuN'« 5Ð W�öF�« ∫©≥® r�— ‰Ëbł
∂[π
∂[π
≤∞[∂
¥±[≤
· „ ±±
÷—_« l� dýU³� ‰UBð«
· „ ±±
W�ËUF� Ë√ W�ËUI� ‰öš s� ‰UBð«
· „ ≥≥
W�ËUF� Ë√ W�ËUI� ‰öš s� ‰UBð«
· „ ∂∂
W�ËUF� Ë√ W�ËUI� ‰öš s� ‰UBð«
W�uEMLK� 4I*« bN'«
dB� w� W�b�²�*«
∂[∂
±±[π
≥µ[∂
∑±[≥
l�«u�« wB�_« bN'«
WF½U‡*« wKŽ
KV
rms
W²�u*« …bz«e�« œuN'«
W�uEM*UÐ
KV
rms
WF½ULK�
(BIL)
rO�Ë 4I*« bN'« 5Ð W�öF�« ∫©¥® r�— ‰Ëbł
W�uEMLK� bNł wB�√
(L-L) KV rms
±≤
≤¥
∑≤[µ
±¥µ
≤¥µ
¥≤∞
µµ∞
W�uEMLK� 4I*« bN'«
KV rms
±±
≤≤
∂∂
±≥≤
≤≤∞
¥∞∞
µ∞∞
W�uEMLK� bNł wB�√
(L-G) KV rms
∂[π
±≥[π
¥±[∂
∏≥[∏
±¥≤
≤¥≥
≥∞≥
MCOV
‡� WLO� wB�√
KV rms
∂[π
±≥[π
¥±[∂
∏≥[∏
±¥≤
≤¥≥
≥∞≥
System
i¹—Q
?
²�« YO
?
Š s� W
?
�u
?
EM*« qJ‡ý ≠œ
Earthing
∫W�uEM*« i¹—Q²� Âb�²�ð U�uEM� …bŽ „UM¼Ë
Solidly Earthed or
÷—_« l� dýU
?
³� ‰U‡Bð« ≠
l� …dýU³� qO�u²�« ÆÆwMFðË ∫
Effectively Earthed
ÊuJ¹Ë Æ U
?
F½U2 Ë√ U
?
�ËU
?
I
?
� Í√ ÊËbÐ ÷—_«
∫i¹—Q²�« q�UF�
Coefficient of Earthing = Highest rms Voltage
of Healthy Lines to Earth / Line to Line Normal
rms Voltage.
W
?
?
²*« w¼ ÆÆW
?
�uEM*« Ác¼Ë Æ•∏∞ s� q�√ u¼Ë
YOŠ ÆÆWIzUH�«Ë WO�U
?
F�« œuN'« U�uEM� rEF� w�
?
� ÷—_« l� …d
?
ýU
?
³
?
� ‰œU
?
?
�« WDI½ q�uð
Æ…—«Ëb�« szUJ*«Ë «b�u*«Ë ôu;«
W�ËUF
?
� Ë√ W�ËUI� ‰ö
?
š s� ÷—_« l� ‰UBð« ≠
l� qO�u
?
²�« r²¹ YOŠ ÆÆ
Non-Effectively Earthed
q�UF� ÊuJ¹Ë ÆÆW�ËUF
?
� Ë√ W�UI� ‰öš s� ÷—_«
Æ•∏∞ s� d³�√ i¹—Q²�«
Resonant
W
?
F½U2 ‰öš s� ÷—_« l� ‰U
?
Bð« ≠
qF
?
& w²�« WF½U
?
L*« WL
?
O� ÊuJð YO
?
×Ð ÆÆ
Earthed
—UO²�« f�UF¹Ë ÈËU�¹ ÷—_« v�≈ —U*« —U
?
O²�« WLO�
W
?
L
?
OK��« t
?
łË_« 5Ð W¹uF
?
��« W
?
�ËU
?
I*« w� —U*«
nK0 W
?
F½U
?
L*« ‰b
?
³²
?
�ð Ê√ sJ1 U
?
L
?
� Æ÷—_«Ë
Æ¢ÊuÝdðUТ
Isolated
÷—_« l� W�uEMLK� ‰U
?
Bð« œuł ÂbŽ ≠
ÊuJð W
??
�uEM� w¼Ë ÆÆ
or Ungrounded
System
i¹—Qð d³
?
²F¹Ë ÆW{—R
?
� dOž ‰œU
?
F²�« WDI½ UN
?
O�
Æ©5�UJÝ® qO�uðË qB� «bF0
p�c�Ë ÆÆ÷—_« l
?
� …—«dA�« ÀËbŠ s� W
?
¹U�u�« ≠
s� W¹U
?
L
?
(« v�≈ W
?
�U
?
{ùUÐ ÆÆb
?
N
?
'« Ê«eð« Âb
?
Ž
ÆoŽ«uB�«
b¹b% V−¹ ÆÆWF½U*« —UO
?
²š« bMŽ t½S� ÆÆp�– vKŽË
w� WLOK��« t
?
łË_« bNł W�dF
?
* i¹—Q²�« W�uEM�
U� u¼Ë ÆÆ÷—_« l� tłË_« bŠ_ dB� ÀËbŠ ‰UŠ
Temporary
W
?
²
??
�R*« …bz«e�« œu
?
N
?
'U
?
Ð vL
?
�¹
…bz«e�« œuN'« rO� ©≥® r�— ‰Ëb'« 5³¹ ÆW�uEMLK�
ÆW�uEM*« bNł l� W²�R*«
l� …dýU³� W{—R*« U�uEM*« W�UŠ w� ∫Wþu×K� ≠
i¹—Qð W�ËU
?
I� «b�²ÝUÐ ÕU
?
L��« sJ1 ÆÆ÷—_«
vB�_« b
?
N'« ÊS� ÆÆp�c�Ë Æ«bł W
?
CH�M� WL
?
OIÐ
∫`³
?
B¹ Í√ ÆÆ©±[≤µ® ‡Ð œ«œe¹ Ê√ sJ1 W
?
F½U*« vKŽ
1.25 Times Phase - Earth Voltage
b
?
N
?
'« w{—√ qB
?
� …U
??
Ž«d
?
� V−¹ ÆÆp�c
?
ôu;« W¹UL( w�U
?
F�« bN'« w{—√ sŽ iH�M*«
bN'« W
?
Nł oŽ«u� ÀËbŠ W�U
?
Š w� ÆÆ—UON½ô« s�
ÆiH�M*«
∫W�uEM*UÐ …bz«e�« W²�R*« œuN'« b¹b% ≠‡¼
œuN
?
−K� vB�_« b(« •∏ W
?
³�½ —U³
?
²Ž« sJ1Ë
s� U
?
NOKŽ ‰u
?
B
?
(« Ë√ W�uEM
?
*UÐ …bz«e�« W²
?
�R*«
‰u;« q³� oŽ«uB�« UF½U� V�dð ÆÆ…œUŽË ÆlMB*«
©ÆÆÆ ô“UŽ ≠ lÞ«u
?
� ≠ 5�UJÝ® Èd
?
š_« «bF*«Ë
·dD�« qO�uð r²¹Ë ÆbN'« …œU¹“ s� W¹UL×K� p�–Ë
WŠU�� fH½ t� q�u0 W¹cG²�« j�Ð WF½ULK� ÍuKF�«
sŽ p�–Ë ÆÆŸuM�« fH½ s�Ë WF¹dH²�« Ë√ j)« lDI�
wKH��« ·dD�« q�u¹ UL� ÆÆW¹—UL�� WK�Ë o¹dÞ
Æ÷—_UÐ WF½ULK�
∫ UH�«u*« Ác¼ r¼√ s�
Max
W‡F½U*« vKŽ d
?
?
�� b
?
Nł vB
?
�√ b¹b% ≠
ÆÆ
Continuous Operating Voltage (MCOV)
…dL²�� WHBÐ lI¹ qOGAð bNł vB�√ t½QÐ ·dF¹Ë
ÆÆWF½ULK�
(MCOV)
WLO� b¹bײ�Ë ÆWF½U*« w�dÞ vKŽ
rO
?
� W
?
F½U
?
LK� ©
TOV
® W
?
IDM� vDGð Ê√ V−¹Ë
bN'« w� ŸU
?
Hð—ô« WLO�® W�uEM
?
LK� …bz«e�« œuN'«
w� oIײð ô W
?
�öF�« Ác¼ Ê√ ÆÆkŠö¹Ë Æ©s�e�« l�
s�“ b¹b
?
% sJ1 ô t½√ YO
?
Š ÆÆl¹“u²�« U
?
�uEM�
©
MCOV
® —UO²š« r²¹U� …œUF� ÆÆp�c�Ë ÆbN'« ŸUHð—«
tłu�«Øtłu�« 5Ð bN'« sŽ b¹e¹ Ë√ U¹ËU�� WF½ULK�
ÆW�uEMLK�
UD×0 V�d
?
ð w²�« U
?
F½U*« ’u
?
B
?
�РU
?
�√
W½—UI*« Ác¼ d
?
³²F²
?
� ≠ ©µ® r�— qJý ≠ Æ ôu;«
bN'« ŸUHð—« s�“ ÊuJ¹ YOŠ ÆÆWOÝUÝ√Ë W¹—Ëd{
Âb�
?
²�ð YO
?
Š qIM�« ◊uDš w� p�c�Ë ÆÆU
?
�uKF�
W�U
?
š oŽ«uB�« s� j)« ô“U
?
Ž W¹UL
?
( WF½U*«
® W
?
LO
?
� …œU¹“ sJLO
?
� ÆÆ
Back Flashover
‰UŠ w�
W¹UL
?
Š —U³²
?
Žô« w� U½cš√ «–≈ ô≈ ÆÆW
?
F½ULK�
(MCOV
qBH�« UOKLŽ sŽ W&UM�« …bz«e�« œuN'« s� j)«
Æ UD;« UH�«u� fHMÐ cšR²� ÆÆqO�u²�«Ë
∫©
TOV
® WF½ULK� W²�R*« œuN'« vM×M� b¹b% ≠
s�e�«Ë qO
?
GA²
?
�« bNł 5Ð W
?
�öF�« t½Q
?
Ð ·dF¹Ë
r�— qJý ≠ W
?
O
?
½UŁ ±∞∞∞∞∞ v�≈∞[∞± s� ¡«b
?
²Ð«
Æ©µ®
Rated Voltage
WF½ULK� 4I*« bN'« ≠
ÆÆW
?
F½U*« w�dÞ 5Ð lI¹
(rms)
b
?
Nł vB
?
�√ u¼Ë
ôUŠ w
?
� W×O
?
×� …—u
?
BÐ WF½U*« qL
?
Fð ÁbMŽË
Æ…bz«e�« œuN'«
©
L - G
® ÷—_«ØdBI�« bN
?
ł 5Ð W�öF�« b¹b% ≠
∫WF½ULK�
(MCOV)
Ë
tłu�« bNł s� d
?
³�√ Ë√ U¹ËU�� ÊuJ¹ Ê« V−¹Ë
bN
?
ł ÊS� ÆÆtłË√ WŁö
?
¦�« W�uEM� w�Ë Æ÷—_« l�
vKŽ U�u
?
�I� t
?
łu�« bNł ÈËU
?
�¹ ÷—_«Øtłu�«
b
?
Š_ tłu�«Øt
?
łu�« b
?
Nł Ê√ UM
?
{d²
?
�« uK� Æ
(
3)
b
??
N
??
ł Êu
?
JO
??
� ÆÆ· „ ∑∂∞ u¼ U
??
�u
?
EM*«
dOG²�« ÊU
?
� «–≈Ë Æ· „ ¥¥∞ U¹ËU�� ÷—_«Øtłu�«
5Ð b
?
N
?
'« `
?
³
?
B
?
O
?
� ÆÆ•±∞ ÂUEM
?
�« b
?
N
?
ł w�
· „ ¥∏µ Ω ±[±
x
¥¥∞ u¼ ÷—_«Øtłu�«
s� WF½U*« UNÐ V�d²
?
Ý w²�« W�uEM*« qJý b¹b% ≠
WDI½ p�c
?
�Ë
(
)
U
?
²�œ Ë√
(Y)
—U
?
²
?
Ý U
?
N½√ YO
?
Š
ƉœUF²�«
WMMI
?
*« œu
?
N
??
'« ©¥® r�— ‰Ëb
??
'« h�K¹Ë
WO
?
ÝUO
?
I�« UH
?
�«uLK� U
?
I³Þ WF½U
?
LK� ©
MCOV
®Ë
w� WOzUÐd
?
NJ�« W�uEMLK� W
?
³�M�UÐË Æ©
IEC)
WO*UF�«
‰öš s� ¢—U²
?
Ý¢ qJý vKŽ qB²ð UN½S
?
� ÆÆdB�
w�Ë ÆÆ÷—_« l� …d
?
ýU³� W
?
{—R*« ‰œUF
?
²�« WDI½
l� qB
?
²ð ‰œUF
?
²�« WDI½ ÊU� ÆÆWDÝu
?
²*« œu
?
N'«
s� b×K� p�–Ë ÆÆ…d
?
OG� W�ËU
?
I� ‰öš s� ÷—_«
w�U²�UÐË ÆÆ «bFLK� W
?
OLOLB²�« dBI�« «—U
?
Oð WLO�
ÆW¹œUB²�ô« nO�UJ²�« qOKIð
ÆÆU�U¼ «d�√ ‰œUF²�« WDI½
∫WO�U²�« »U³Ýú�
W¹U�Ë W�uEM� b
?
L²Fð ≠
i
?
¹—Q
?
ð vK
?
Ž ÷—_«
ƉœUF²�« WDI½
W�uEM*« bN
?
ł bL²F¹ ≠
l� dB
?
I�« ÀËbŠ ¡UMŁ√
W
??
�uEM
?
� vKŽ ÷—_«
Æi¹—Q²�«
‰œUF
?
²�« WDI½ ‰UBð« ≠
ŸU
?
Hð—« rO
??
� V�
?
%
ÆÆW
?
�uEM*« w� b
?
N
?
qJý b¹b
?
% bFÐ p�–Ë
Ë√ W
?
{—R�® W
?
�uEM*«
Æ©W
??
{—R
??
� d
?
O
??
ž
vM×M� Âb
??
?
²
?
�¹Ë
ŸU
?
Hð—« 5Ð W
??
�ö
?
F�«
W
?
�uEM
?
*« w� b
?
N
?
Íc�«Ë WF½ULK� ©
TOV
®Ë
s� tOKŽ ‰u
?
B(« r²¹
ÆlMB*«
UIKŠ ÊËbÐË UIK×Ð oŽ«u� UF½U� ∫©¥® r�— qJý