Page 23 - 118 Website 1

Basic HTML Version

UF½ULK� WHK²<« Ÿ«u½_« 5Ð W½—UI� ∫©≤® r�— ‰Ëbł
—UOð UN�öš d1 ô
ÆÍœUF�« l{u�« w�
iH�M� bNł w�« ÃU²%
œUOD�UÐ ÂuIð ≠ …dG¦�« qOGA²�
s� q�√ bNł bMŽ oŽ«uB�« Włu�
Æs¹dšü« 5ŽuM�«
bN'« w� rJײ�« sJ1
ÆqOGA²�« ‰öš
ÊuJKO��« bOÐd�
(SIC)
WO½bF� bOÝU�√
WOz«u¼ …dG¦Ð
Gapped MOV
WO½bF� bOÝU�√
WOz«u¼ …dGŁ ÊËbÐ
Gapped MOV
Ÿu‡‡M�«
qOGA²� ‰UŽ bNł w�« ÃU²%
q³� dOšQð s�“ œułË ≠ …dG¦�«
‰ušœ WO½UJ�« ≠ …—«dA�« ÀËbŠ
Æ…dG¦�« w�« WÐuÞd�«
Æ…dG¦�« w�« WÐuÞ— ‰ušœ WO½UJ�«
bN−K� WO�UŽ WOÝU�Š „UM¼
b� …bz«e�« œuN'« ÊU� p�c�Ë
«—UON½« W³³�� …œU*« ·öð≈ V³�ð
ÆWF½ULK� U¹—«dŠ
«eO‡‡‡L*«
»u‡‡‡OF�«
ÆWO−Mð«d�« œ«u*«
Non-Linear Resistors
WODš dO
?
ž U�ËUI� ≠≤
¢—u²�¹—U�¢ WL�ð WK�u� t³ý œ«u� s� lMBðË
wH� ÆW�uEM*« b
?
Nł vKŽ UN²LO
?
� bL²Fð
Varistors
…dO
?
³� UN
?
²�ËU
?
I� ÊuJð ÆÆÍœUF�« qO
?
GA
?
²�« W�UŠ
qIð ÆÆbN
?
'« …œU¹“ bMŽË ÆW�“UŽ Í√ ÆÆ©ÂË√ U−
?
Oł®
ÆÆU½UO
?
Š√Ë ÆWK�u� `³Bð Í√ ÆÆœ«u*« Ác¼ W�ËU
?
I�
WK�u�
Spark Gap
…—«d
?
ý …dG
?
¦Ð W
?
F½U*« œËeð
rOLBð r²¹Ë ÆWOD)« d
?
Ož W�ËUI*« l� w�«u²�« vKŽ
·U� dOž ÍœUF�« b
?
N'« ÊuJ¹ YO×Ð ÆÆ…dG¦�« ‰uÞ
bN'« …œU¹“ V³�²¹ U
?
LMOÐ ÆÆUN�öš …—«dý À«bŠù
ÆÆ…—«dA�« ÊuJ²ðË ‰“UF�« ¡«u
?
NK� —UON½« ÀËbŠ w�
WL
?
O� ÊuJðË ÆÆqO�uð W
?
�UŠ w� …dG
?
¦�« `³BðË
¡«uN�« —U
?
ON½« V³
?
�²¹Ë Æ«b
?
ł WC
?
H�M� W
?
�ËUI*«
dBI�« W�UŠ t³A¹ U� ÀËbŠ v� ÆÆ…dG¦�« w� ‰“UF�«
WF
?
½U*« ‰UG
?
²ý« w� V³
?
�²ð w²�«Ë ÆÆW
?
�uEM*« w�
WLO� lHðdð rŁ ÆÆ÷—_« v�≈ …bz«e�« œuN'« m¹dHðË
¡«uNK� —UON½« ÀËbŠ l
?
M1 U2 ÆÆÈdš√ …d� W�ËUI*«
Í√ d1 ôË ÆÆWK�u
?
� dOž `
?
³Bð Í√ ÆÆ…dG
?
¦�« w�
UN½√ ô≈ ÆÆW�ËUILK� WOD)« dOž WO�U)« V³�Ð —UOð
Æ—UO
?
²�« —Ëd� lM
?
� vKŽ U�U9 …—œU
?
� dOž `
?
³Bð
oOI
?
ײ� W
?
Oz«uN�« …d
?
G¦�« s� hK�
?
²�« - ÆÆp�c�Ë
«b�
?
²Ý« - ÆÆUO�U
?
ŠË ÆWF½U
?
LK� …bOł hzU
?
ÊËbÐË W¦¹b
?
(« UF½U*« w� ©
Z
n
O
® p½e�« bO
?
ÝU�√
WO�UF�« œu
?
N'« w� W�Uš
Gapless Type
«dGŁ
s� •π∑ W³�½ p½e�« bOÝU
?
�√ q¦9 YOŠ ÆÆWIzUH�«Ë
5�
?
ײ� Èd
?
š√ WO½b
?
F
?
� bO
?
ÝU�√ w�U
?
³�«Ë …œU*«
…dz«b�« ©≤® r�— qJA�« `{u¹Ë ÆWF½U*« hzUBš
p�c�Ë ÆÆWOz«uN�« …dG¦�UÐ oŽ«uB�« WF½U* WOzUÐdNJ�«
rO�
?
Ið sJ1Ë ÆWF½ULK� —U
?
O²�«Ë bN'« 5Ð W
?
�öF�«
∫w�U²�U� ÆÆoÞUM� WŁöŁ v�≈ W�öF�« Ác¼
qO
?
GA
?
²�« W�U
?
Š® —UO
?
N½ô« ÀËbŠ q³
?
� ∫v�Ë_« ≠
Æ©ÍœUF�«
qOG
?
Að WKŠd�® —UO
?
N½ô« ÀËbŠ WIDM� ∫W
?
O½U¦�« ≠
Æ©WF½U*«
Æ—«dI²Ýô« WIDM� ∫W¦�U¦�« ≠
W
??
�ËU
???
I
??
� ÊuJð ÆÆv
?
�Ë_« W
??
ID
?
M*« w�Ë
«dOG
?
� —UO²�« ÊuJ¹Ë Î
«b
?
ł …dO³� ¢—u²
?
�¹—UH�«¢
bN
?
'« 5Ð W�ö
?
F�« WO�U
?
²�« W�œUF*« h�
?
KðË Æ«bł
∫©—UON½ô« WIDM�® WO½U¦�« WIDM*« w� —UO²�«Ë
I = KU
α
≠ bN'«
(U)
≠ XÐUŁ ©
K
® ≠ —UO²�« u¼ ©
I
® ∫YOŠ
bL²
?
F¹Ë ÆÆ∏∞ÈËU�¹ …œUŽË WOD)« dO
?
ž q�UF�
(
α
)
W�UŠ w� U�√ ÆUN�H½ lOMB²�« WI¹dÞ vKŽË —UO²�« vKŽ
vL�¹ WF½U
?
*UÐ dOG� —UOð d
?
LO� ÆÆÈœUF�« qO
?
GA²�«
∫«b�²‡‡Ýô« YOŠ s� ≠√
w� Âb
?
?
²
?
�ðË ∫
Station Class
UD;« Ÿu½ ≠±
ÆÆl¹“u
?
²�«Ë qIM�« UD×�Ë ¡UÐd
?
NJ�« bO�uð UD
?
�
ÆWO�UF�« œuN'« «– «¡UA½ù«Ë oÞUM*« v�≈ W�U{ùUÐ
œuN
?
'« s� «bF*« W
?
¹UL( ÆÆŸuM
?
�« «c¼ Âb�²
?
�¹Ë
qBH�« U
?
OKLŽ s� Ë√ oŽ«uB
?
�« sŽ W&UM�« …bz«e�«
ÆqO�u²�«Ë
ŸuM�« t³A¹Ë ∫
Intermediate Class
jÝu²� Ÿu½ ≠≤
œu
?
N'« s� U
?
LN*« W¹U
?
L×Ð Âu
?
I¹ YOŠ ÆÆoÐU
?
��«
qB
?
H�« ôU
?
Š s�Ë oŽ«u
?
B�« s� W
?
&UM�« …bz«e�«
W¹U
?
LŠ w� jI
?
� Âb
?
�²
?
�¹Ë ÆWJ³
?
A�UÐ qO�u
?
²�«Ë
œuN
?
'« «– ôu;« UD×
?
� UL
?
N�Ë ôu
?
�
ÆWDÝu²*«
l� Âb�²�¹Ë ∫
Distribution Class
l¹“u²�« Ÿu½ ≠≥
l� U½UOŠ√Ë WO²¹e�« Ë√ W
?
�U'« ¡«uÝ l¹“u²�« ôu×�
ÆWOzUÐdNJ�« szUJ*« l� …dýU³� WKB²*« qIM�« ◊uDš
jI� Âb
?
�²�¹Ë ∫
Secondary Class
Èu½UŁ Ÿu½ ≠¥
ÆoŽ«uB�« s� `�UB*«Ë w½U³*« W¹UL(
∫ U½u‡‡J*« YOŠ s� ≠»
:Silicon Carbide (SIC)
ÊuJOK��« bOÐd
?
� WF½U� ≠±
WOz«u
?
N�« «dG¦�« s� W
?
O�U²²
?
� WŽuL
?
−� s� ÊuJ²ðË
hzU
?
Bš U
?
N�Ë ÆÆW
?
�uEMLK� 4I*« b
?
N
?
'« qL×
?
²ð
…dG¦�« w� iO�u�« ÀËbŠ W�U
?
Š w� W³�U��« W�ËUI*«
ÆWOz«uN�«
Gapped
…dG
?
¦�« «– WO½b
?
F*« bO
?
ÝU�_« W
?
F½U� ≠≤
s� W
?
FMB
?
� «b
?
ŠË Âb
?
?
²
?
�ðË
:Oxide
Metal
«d
?
GŁ l� w�«u²�« vKŽ WKB
?
²� W
?
O½bF
?
*« bO
?
ÝU�_«
ÆW�uEM*« bN' lC�ðË ÆÆWOz«u¼
Gapless
«dGŁ ÊËbÐ W
?
O½bF*« bOÝU
?
�_« WF½U� ≠≥
ÆÆWOz«u¼ «dGŁ œułË Âb
?
FÐ eOL²ðË ∫
Metal Oxide
ÆÆ
Surge Counter
vL
?
�¹ œ«b
?
FÐ U
?
F½U*« œËeðË
œu
?
N'« W�U
?
Š w� WF½U*« ‰U
?
?
ý« «d� œb
?
Ž 5³¹
Grading
bN'« l¹“uð U
?
IKŠ v�≈ W�U{ùUÐ ÆÆ…bz«e�«
V³�Ð —UNMð Ê√ sJ
?
1 YOŠ ÆÆWF½U*« ‰uÞ vKŽ
Kings
œuN'« w� Âb�²�ð …œUŽË ÆÆ UIK(« Ác¼ œułË ÂbŽ
W�UŠ w� d¦�√ Ë√ ÊU²IKŠ Âb�²�ð UL� ÆÆWIzUH�«Ë WO�UF�«
Æ©¥® r�— qJý ≠ WIzUH�« œuN'«
∫wðü« ŸU‡³ð« V−¹ ÆÆWF½U*« —UO²š« bMŽ
Arrester Wave Form
WF½U*« Włu� qJý —UO²š« ≠√
Residual
W
?
F½U‡LK� wI³
?
²*« bN
?
'« b¹b×
?
²� p�–Ë
Á—b�
Rise Time
ŸUHð—« s�eÐ Âb
?
�²�¹Ë ÆÆ
Voltage
?
� ©dO
?
³�√ „ ±∞® Á—b
?
� —UOðË ©WO½UŁ Ëd
?
JO� ±®
Æ
Impulse Curreut Steep
vB�√
Leads Induced Voltage
WF½U*« bNł —UO²š« ≠»
s�eÐ Włu� Âb
?
�²�ð ÆÆbN'« «c¼ WLO
?
� b¹bײ�Ë
„ ≤∞® t²
?
LO
?
� —UOðË ©W
?
O½UŁ ËdJO�±® …—b
?
� ŸUHð—«
ËdJO� ±[≤µ® U
?
N²L
?
O� WF½U2Ë vB
?
�√ b×� ©dO
?
³�√
bN'« w� ÷UH
?
�½« vKŽ ‰uB×K� p�–Ë ÆÆ©ÂØÍdM¼
nF
??
{ q¦9 W
?
łu*« Ác
?
¼Ë Æ©ÂØ· „ ≤µ® Á—b
?
ÆW¾O��« W�U(« v�≈ ‰u�uK� WÐuKD*« …œU¹e�«
Margin of Protection
W¹U
?
�u�« ‰U−
?
� —UO²
?
š« ≠‡ł
(MOP)
©∞[≤® s� d
?
³
?
�√ ÊuJð Ê√ V−¹ ÆÆW
?
L
?
O
?
I�« Ác¼Ë
d
?
Ož oÞUML
?
K� ©∞[µ® s� d³
?
�√ ËÆÆW
?
{—R*« oÞUMLK�
∫wðüU� UNÐU�Š r²¹Ë ÆÆW{—R*«
MOP = (BIL-Arreste Volts) / Arrester Volts
ÆbN'« ÷UH�½« WF½U*« bNł sLC²¹ Ê√ vKŽ
ÆÆW
?
�uEM*« w� WŠu
?
²H
?
� WDI½ œułË W�U
?
Š w�Ë
Ê√ V−¹ w�U
?
²�UÐË ÆÆW�uEM*« b
?
Nł W
?
LO
?
� nŽUC
?
²¹
ÆWIÐU��« W�œUF*« w� WF½U*« bNł nŽUC²¹ s� «b
??
ŠË U
??
NMJ�Ë
«– WO½b
?
F*« bO
?
ÝU�_«
UN
?
�öš d1 XÐUŁ b
?
‰«uÞ iH
?
?
M� —U
?
w
?
� ≠ sJ
?
1Ë ÆX�u
?
�«
Ê√ ≠ ÊU
?
O
??
Š_« iFÐ
U¹—«d
?
Š «—UON½« V
?
³�¹
u¼ ÆÆŸuM�« «c¼Ë ÆWF½ULK�
ÆUO�UŠ Âb�²�*«
r�— ‰Ëb
?
'« h�K¹Ë
q� »uOŽË «eO2 ©≤®
ÆŸu½
»d‡‡�
??
²�« —U‡‡
?
‡‡Oð
w�
Leakage Current
≥ ≠ ∞[≤® s
??
� Èb
?
W
?
³�d
?
* ©dO
?
³
?
�√ vKK�
U
?
�√ ÆW¹u
?
F��« —U
?
O
?
²�«
W
??
O
?
�Ë_« W
??
³
??
�d*«
?
?
� ÆÆ©
Resistive
®
W
?
³
??
�d*« s� •≤∞≠µ
Æ
Capacitive
W¹u
?
F��«
W�ËU
?
I*« qO¦9 sJ1Ë
d
?
Ož W
?
F½U* W
?
¾
?
�UJ*«
U
?
L� ©
Z
n
O
® s� WODš
Æ©≥® r�— qJA�« w�