Page 22 - 118 Website 1

Basic HTML Version

WHK²<« œuN'« bMŽ
(BIL)
rO� ∫©±® r�— ‰Ëbł
oŽ«uB�« Włu* wKFH�« bN'«
(BIL) KV peak
∑µ
±∑∞
≥≤µ
µµ∞
±∞µ∞
±µµ∞
W�uEMLK� 4I*« bN'«
KV rms
±±
≥≥
∂∂
±≥≤
≤≤∞
µ∞∞
o‡Ž«u‡‡‡B�« U‡‡‡F½U‡�
Surge Arresters
n_heggi@hotmail.com
W
?
OzUÐd
?
NJ�« W
?
?
A�« w� «b
?
F*« ÷d
?
F
?
²ðË
sJ1
…bz«“ œuNł …—uBÐ dNEð W
?
HK²�� «œUNłô
sŽ W
?
&UM�« v�Ë_« ÆÆ5²Žu
?
L
?
−� v�≈ U
?
NL
?
O�
?
U
?
�√ Æ
Lightning Surge
W
?
O
?
zUÐd
?
NJ�« oŽ«u
??
B�«
sŽ W&UM�« …bz«e�« œuN'« w¼Ë ÆÆW
?
O½U¦�« WŽuL:«
Switching
WJ³
?
A�UÐ qO
?
�u²�«Ë q
?
BH�« ôU
?
Š
bMŽ W&UM�« …bz«e�« œuN
?
'« v�≈ W�U{ùUÐ ÆÆ
Surge
Power Frequency Overvoltage
qOG
?
A²�« b
?
Ë√
Load Rejection
qL
?
(« ÕdÞ s� Z
?
²Mð w²�«Ë
bMŽ
Healthy Phases
W
?
L
??
OK��« t
??
łË_« vKŽ
vL�ðË ÆÆ÷—_« l� tłË_« bŠ√ vKŽ dB� ÀËbŠ
Æ
Overvoltage Temporary
W²�R� …bz«“ «œuNł
QAMð W¹uł …d¼Uþ WOzUÐd
?
NJ�« oŽ«uB�« d³²FðË
UM×
?
A�« r�«d
?
ðË W¹b
?
Žd�« n�«u
?
F�« W
?
?
O
?
²½
WJ³
?
ý ¡UA½≈ o¹d
?
Þ sŽ WD;« «bF
?
� i¹—Qð ≠
Æ
Earthing Network
WD×LK� i¹—Qð
¡UÐdNJ�« qI½ ◊uDš l� w{—√ q
?
�u� œułË ≠
Æ
Earthing Wire
ÆoŽ«u� UF½U� VO�dð ≠
s� «b
?
F*« W¹UL
?
×Ð oŽ«uB�« U
?
F½U� Âu
?
IðË
s� W
?
&UM�«
Traveling Waves
WKIM
?
²*« U
?
łu*«
u¼Ë ÆÆqO�u
?
²�«Ë qBH�« ôU
?
Š s� Ë√ oŽ«uB�«
Ë√ i¹—Q
?
²�« WJ³
?
ý s� Í√ tÐ ÂuIð ô Íc�« d
?
�_«
Æw{—_« q�u�
Basic Insulation Level
‰eF�« Íu²
?
�� ·dF¹
(1.2 -
oŽ«uB�« Włu* vB
?
�_« bN'« t½QÐ ÆÆ
(BIL)
?
�¹ô Íc�«Ë WO*U
?
F�« UH
?
�«uLK� U
?
I³Þ
5
µ
s)
v�≈ qBð Włu*« Ê√ v�≈ dOA¹ «c¼Ë ÆƉeFK� «—UON½≈
nB½ v�≈ qBðË ÆÆ
(1.2
µ
s)
w� vLEF�« UN²
?
LO�
Æ
(50
µ
s)
w� Włu*«
…—uD²� Włu0 WOzUÐdNJ�« ôu;« —U³²š« r²¹Ë
v�≈ —U³²šô« b
?
Nł qB¹ YOŠ ÆÆ
Chopped Wave
vKŽ Íd−¹ —U³²šô« «c¼Ë Æ
(3
µ
s)
…b*Ë
(1.5 BIL)
w�U×¹ u¼Ë ÆÆ öÐUJ�«Ë qO�u
?
²�«Ë qBH�« «bF�
qI½ ◊uD�Ð Àb×¹ Íc�« w×D��« iO
?
�u�« dOŁQð
`{u¹Ë ÆU
?
NF
?
� WKB
?
²*« ôu;« vKŽ ¡UÐd
?
NJ�«
WHK²
?
<« œuN'« bMŽ ©
BIL
® rO� ©±® r�— ‰Ëb'«
Æ
IEC
WO*UF�« WOÝUOI�« UH�«uLK� UI³Þ
«b
?
F*« —U
?
O
?
N½« lM� vKŽ b
?
ŽU
?
�ð …b
?
F
?
� w¼
s� WF½U*« ÊuJ²ðË ÆbN'« ŸUHð—« W
?
−O²½ WOzUÐdNJ�«
∫WO�Oz— ¡«eł√ WŁöŁ
Ë√ 5KÝ—u
?
³�« s� lMB¹Ë ∫wł—U)« ·ö
?
G�« ≠±
l‡‡¹“uðË UJ‡³‡ý
Surge Arresters
‰U:« …bý `³
?
Bð YO×Ð ÆÆÂuOG�« w� W
?
OzUÐdNJ�«
÷—_«Ë WLOž 5Ð Ë√ ÆÆÈdš√Ë WLOž 5Ð wzUÐdNJ�«
m¹dH²�« Àb
?
×O� ÆÆ¡«uNK� WOzUÐdNJ�« W½U
?
²*« s� d³�√
…dOB� …d²� ‰öš —UO²�« WLO� lHðdðË ÆÆwzUÐdNJ�«
V³�ðË ÆÆ© «d
?
O³�_« ·ô¬® W
?
KzU¼ WLO
?
� v�≈ «bł
’U�
?
ý_«Ë WOzUÐdNJ�« «bF
?
LK� WLO�
?
ł «—«d{√
s� UNMŽ Z²M¹ U
?
�Ë «bł WO�UF�« —U
?
O²�« WLO
?
� V³�Ð
ÊU� «–≈Ë ÆW
?
OzUÐdN
?
� Ë√ WOJO½UJO
?
� Ë√ W¹—«dŠ —UŁ¬
W
?
�U
?
�≈ ÊS
?
� ÆÆsJ2 d
?
O
?
ž «d
?
�√ oŽ«u
?
B�« VM&
b
?
(« t½Qý s� ÆÆoŽ«u
?
B�« s� W¹U
?
L×K� W
?
�uEM�
Æ…dD)« U¼—UŁ¬ s� ÊUJ�ù« —b� rO−ײ�«Ë
Direct Stroke
…d‡ýU‡³� W‡IŽU‡� ≠±
»U×��« s� …dýU³� WI
?
ŽUB�« m¹dHð r²¹ UNO�Ë
sJ1Ë Æ¡UÐdNJ�« qI½ ◊uDš ‰ö
?
š s� …bF*« vKŽ
‰“«uŽ s� …dýU
?
³� WIŽUB�« —U
?
Oð —U�� ÊuJ¹ Ê√
Æ÷—_« v�≈ j)«
Indirect Stroke
…d‡ýU‡³� dO‡ž W‡IŽU‡� ≠≤
w²�«Ë V×
?
��UРW
?
³�U
?
��« UM×
?
A�« s� Z²MðË
dOŁQ²�« sLJ¹Ë Æ ö�u*« `DÝ vKŽ UM×ý b�uð
v�≈ qI
?
²Mð w²
?
�« U
?
łu*« w� ŸuM�« «c
?
N� —U
?
C�«
V³�ð Ê√ sJ1 U
?
L� ÆÆU¼—UDA½« V³
?
�ðË ô“UF�«
Æb�u*« Ë√ ‰u;« UHK* «—UON½«
—U
?
?
� ‰UJý√ b
?
Š√ ©±® r�— q
?
JA�« `{u¹Ë
Æ÷—_« w�« WIŽU�
∫wðüUÐ oŽ«uB�« —UDš√ s� W¹UL(« sJ1Ë
÷—_« v�« WIŽU� —U�� ∫©±® r�— qJý