Page 20 - 118 Website 1

Basic HTML Version

:ىﺮﺒــﻜﻟا ةﺮــﻫﺎــﻘﻟا
IQÉéàdG h á°Sóæ¡∏d ¢SÉe
Iõ«L - ≈bódG - ôjôëàdG ´QÉ°T øe áeÉeC
G ≈HG ´QÉ°T C
G 12
02/ 33357948 : ± - 02/ 37608715 - 33357947 : ä
E-mail : masc@link.net
:ﺔـــﻳرﺪﻨـــﻜـﺳ ا
ÜhôL ÉàæH
∂jε«dC
G äQɪ°S
ió°TQ - ájô◊G ≥jôW - iRÉéM ≈«ëj AGƒ∏dG ¢T 5
0106 /5535760 : ∫ƒªfi - 03/ 5422289 :ä
E-mail : a_abdallah@pentagroup.com.eg
:ﺎــــــــــﺘﻟﺪﻟا
IQÉéàdG h á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SC
Ód ≈µªædG
IôgÉ≤dG - ó∏ÑdG §°Sh - ƒ«dƒj 26 ¢T 1
0100/ 6674501 :∫ƒªfi - 02/ 25882214 :¢ùcÉa/ä
E-mail : ymonsefnmk@gmail.com
:ةﺎـــــــﻨﻘﻟا
2M
∂jε«dC
G ܃J
2 ΩÓ°ùdG ∫hóæL êôH - ΩƒµdG ÚÑ°T ¢T - á«∏«Yɪ°SC
’G
064/ 3320759 :¢ùcÉa - 064/ 3320749 :ä
0106/ 5538690 :∫ƒªfi
9 ºbQ ≈æÑe - á«fOQC
’G - ¿É°†eQ øe ô°TÉ©dG
015/ 357329 :¢ùcÉa - 015/ 357328 :ä
E-mail : m.ali@topelectric2m.com