Page 18 - 118 Website 1

Basic HTML Version

…œb‡‡−²� W‡‡�U‡‡Þ
‰U‡‡‡−� v� —UL¦²‡‡Ýô«
ÕU‡¹d?�« s� W??�U‡D?�« b??O�uð
ta.abubakr@taqa.com.eg
ÕdÞ -Ë ÂUEM�« «c¼ œU
?
L²Ž« qF
?
H�UÐ - b�Ë
±∞∞ ‡� w
?
HJ¹ U
???
NM� q� l
?
�«u
??
� ∂ œb
???
Ž
bL
?
²FðË Æs¹dL¦
?
²�*« 5Ð …b¹«eLK� ÆÆ «ËU−
?
O�
s¹b
?
FÐ wKŽ ÂUEM�« «c
?
¼ qO
?
FH
?
ð UŠd
?
²
?
I
?
w½U
?
¦�«Ë ÆÆVKD
?
�« oKš u¼Ë ‰Ë_« ∫5O
?
ÝU
?
Ý√
WO
?
FO−
?
A²�«Ë WO
?
LOEM²�« bŽ«u
?
I�« iFÐ ¡UÝ—≈
ÆÂUEM�« «cN� «—UL¦²Ýô« »c'
∫VK‡‡D�« oK‡‡‡š ≠ √
W
?
�ö
?
F�« wKŽ b
?
L
?
²
?
F¹ ÂUEM�« «c¼ Ê√ YO
?
Š
ÆÆpKN²
?
�*«Ë ÕU¹d�« Ÿ—«e� —uD� 5Ð …d
?
ýU³*«
WN
?
ł s� …œb−²*« W�UD
?
�« wKŽ VKD�« oKš ÊS�
«c¼ qOF
?
Hð w� ULÝU
?
Š ö�UŽd
?
³²F¹ pKN
?
²�*«
?
�M�« ÁcNР«e
?
²�ô« j³ðd¹ Ê√ wKŽ ÆÆ≤∞≤∞
wKŽ ‰u
?
B
?
(« Ë√ hO
?
šd²�« b¹b
?
?
²Ð •≤∞
ÆWJ³A�« s� WLŽb*« t�UD�«
∫w½U‡¦�« q‡¹b‡³�« ≠
ŸUDIK� sJ1 ÆÆW�œU
?
F�« ÁW
?
��UM*« oO
?
?
²�
d
?
FÝ fHMÐ pK
?
?
�LK
?
� W�UD�« lOÐ ’U
?
ŸUDI�« i¹u
?
Fð r²¹ Ê√ wKŽ ÆÆW�u
?
Žb*« W�UD�«
ØXMÝ Ë—u¹ ≥ œËbŠ w� W²ÐUŁ W
?
LOIÐ ’U)«
r²¹Ë ÆÆq�_« w
?
KŽ «uMÝ fL
??
š …b* «Ë „
r²¹ ’Uš ‚ËbM� o¹dÞ sŽ W
?
LOI�« Ác¼ l�œ
w� dO�u²�« ‰öš s� ‰Ëd²³�« …—«“Ë s� tK¹u9
t
?
�UD�« «b�
?
²
?
Ý« W−
?
O²½ œu
?
�u�« „ö
?
?
Ý«
Æ…œb−²*«
W�UD�« izU� ¡«dAÐ WO�uI�« WJ³A�« Âe²KðË
q� „öN
?
²Ý« qOL
?
F�« WŽUD²Ý« Âb
?
Ž W�UŠ w�
pKN²�*« ¡U�Ë ÂbŽ W�UŠ w� Ë√ ÆÆ…b�u*« W�UD�«
‡Ð U
?
O*UŽ ·d
?
F¹ U� u¼Ë Íb
?
�UF
?
²�« t�«e
?
²�UÐ
vKŽ …—b
?
I�« Âb
?
Ž W�U
?
Š w� Ë√ ÆÆ ©
Fall Back
®
wKŽ ’U)« ŸUDI�« s� 5JKN²�� l� b�UF²�«
Ê√ wKŽ ÆÆ «ËU
?
?
O
?
� ±∞∞ ‡�« …—b
?
I�« q�U
?
dFÝ vKŽ√ q¦� WMKF� sJ�Ë q�√ WH¹dF²�« ÊuJð
«b�²Ýô« vHO¦� 5JKN²�LK� W³ÝU×� W×¹dý
d
?
F
?
Ý Ë« v�UF�« b
?
N
?
'« WJ³
?
ý vKŽ W
?
�UDK�
È_ vÝUÝ√ ÊU�√ q�UF� W
?
O��UM²�« UB�UM*«
ÆÕU¹d�« W�UÞ ‰U−� v� dL¦²��
∫WOFO−‡AðË WOL‡OEMð b‡Ž«u� ¡U‡Ý—≈ ≠»
…b¹b'« W
?
LE½_« s� u¼ ÂUEM�« «c¼ Ê√ YOŠ
s� W¹dB*« ‚u
?
��« w� UIÐU
?
Ý l³²ð r� w²�«Ë
ÆÆW
?
�UD�« pKN²
?
��Ë —uD*« 5Ð W
?
�öF�« YO
?
Š
U
?
N
?
'«Ë d
?
L
?
¦
?
²
?
?
*«Ë —uD*« 5Ð p�c
?
�Ë
l{Ë Í—ËdC�« s� t½S� ÆÆ©„uM³�«® WOK¹uL²�«
»c' WO
?
FO−A
?
²�«Ë WOLOEM²�« b
?
Ž«uI�« iFÐ
∫wK¹ UL� ·«dÞ_« ÁcN� dÞU<« qOKIðË eOH%Ë
sŽ qIðô …b* ÷—_« ŸUH²½« oŠ …b� …œU¹“ ≠
d
?
?
²�
?
*« ¡UDŽ≈Ë ÆÆWMÝ ≤µ s�Î
ôbÐ WMÝ ≥∞
b�UF²�« a¹—Uð s� q�_« vKŽ 5²MÝ ÕULÝ …d²�
Ê√ vKŽ ÆÆW
?
Ž—e*« ¡UM
?
Ð W¹«bÐ q³
?
� ÷—_« vKŽ
U
?
Ý«—bK� W
?
O�U
?
� Ác¼ ÕU
?
L��« …d
?
²
?
� ÊuJð
q³� q¹uL²�« l�—Ë W
?
�UD�« lOÐ UO�UHð≈ «dÐ≈Ë
W�dH�« dL¦²�*« ¡UDŽ≈ l� ÆÆ¡UM³�« v� ŸËdA�«
vKŽ WJ³
?
A�« vKŽ jÐd�«Ë ŸËdA*« ‰U
?
LJ²Ýô
‰U
?
L
?
Ž√ ¡bÐ s� «uMÝ ¥ ‰ö
?
š v� qŠ«d
?
Æ¡UM³�«
Í√ W�Ëb�« qL×¹ô ÂUEM
?
�« «c¼ ÊQÐ ULKŽ ÆÂUEM�«
U½ULC� W�Ëb�« —«b�≈ VKD²¹ô t½√ UL� ÆÆ¡U³Ž√
UŠd²
?
I*« ÂuIðË Æ©
Sovereign Guarantee
®
∫5K¹bÐ wKŽ bF³�« «cNÐ W�U)«
∫‰Ë_« q‡¹b‡³�« ≠
l²L²¹ ‰«“U� WŽUMB
?
K� W�UD�« dFÝ Ê√ YOŠ
W��UM*« wKŽ ’U)« ŸUDI�« …—b� ÊU� ÆÆrŽb�UÐ
w� W¹U
?
ž ÊuJ²Ý pKN
?
²
?
�LK� W
?
�UD�« lOÐ w�
sŽ VKD�« oKš s
?
� bÐö� t
?
OKŽË ÆÆWÐu
?
F
?
B�«
s� •≤∞ œËb
?
Š w� VÝUM� bŠ b¹b
?
% o¹dÞ
ÊuJO� WŽUMB�« w� W�b�
?
²�*« W�UD�« w�ULł≈
«c¼ qOF
?
Hð r²¹ Ê√ wKŽ ÆÆ…œb−
?
²*« U�UD�« s�
…b* dL
?
²�¹ Ë Êü« s� 5�UŽ b
?
FÐ w½œ_« b(«
w� W�Ëb�« WD
?
š l� Í“«u
?
²�UÐ «uMÝ d
?
A
?
Ž
ÂU
?
Ž ‰uK×Ð «ËU
?
?
O
?
� ∑≤∞∞ w�≈ ‰u
?
�u�«
W‡½«d‡HŽe�UÐ ÕU‡¹d�« U‡MOÐdð