Page 6 - Website 117
P. 6

—U‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡³š√
                d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡B v‡‡‡ ¡UÐd‡‡‡‡‡‡‡‡‡NJ«  «œ«b‡‡‡‡‡‡‡≈ W‡‡‡‡‡‡“√ ¡«—Ë »U³‡‡‡‡‡‡Ý√ µ

     bO‡ýd ?²« »U‡Ož ≠  U‡D;« ‰U‡‡   ?DŽ√ ≠ œu‡u« h‡I½ ≠ q‡¹uL   ?²« e−Ž ≠ j‡OD  ?²« ¡u‡‡Ý
     q¹bÐ œuu? UO?u¹  Ë“U*« s tOU?{≈  UO?L             «œ«b≈ hI½ W“√ bŽUB²ð Ê√ ÆÆlu²*« s
     lOuð - ÆÆqB²? ‚UOÝ wË ÆsÞ n√ ≤≤ l«uÐ             Íd?Ný ‰ö?š dB? w W?OzUÐdNJ« W?UD«
     WMOH?Ý —U−?¾²Ýô W?O−¹Ëd½ Wd?ý l WO?UHð«             Ê√ lu?²¹ YO?Š ÆÆ5OU(« fD?ž√Ë u?Ou¹
     WðœUŽ≈Ë œ—u²?*« ‰U*« “UG«  UM×ý ‰U³?I²Ýô            ≠ ≤∏ u×½ w≈ ‰U?LŠú wB?_« b(« qB¹
     Æ «uMÝ fLš …b* W?OFO³D« W¹“U?G« Wð—u w≈            ·ô¬ ≥ ≠ ≤ u?×½ …œU¹eÐ  «ËU?−O? n√ ≤π
     ≥Âb ÊuO?K µ∞∞ l qUF²« WMOH?« lOD²ðË            Ê√ lu²¹ ô ULMOÐ ÆÆw{U*« ÂU?F« sŽ  «ËU−O
     Æ“UGK WO?uI« WJ³A« w t
{Ë U?Ou¹ “UG« s           s?Š√ w W?ŠU²*« b?Ou?²«  «—b? “ËU−?²ð
     WOÝËd« ¢ÂËdÐ “Už¢ w²?dý l ‚UHðô« - UL ö‡‡O …d¼U‡‡‡I«    `łd¹ U0 ÆÆ «ËU?−O? n√ ≤∂ ≠ ≤µ ‰«uŠ_«
     “Už WM×?ý ±≤ dOu² WO?½dH« ¢·≈ Íœ Í≈¢Ë rOLB²« ¡u?ÝË lOMB²« ¡uÝ 5Ð X¼Uð ‰UDŽ_ Æ «ËU−O ·ô¬ ¥ ≠ ≥ 5Ð ÕË«d²¹ e−Ž œułË
     r²¹ s p– Ê√ ô≈ ÆÆ≥ n√ ±∑∞ U?NM q ‰U? ¡uÝË ©WM
« ≠ d?O uÐ√ ≠ W¹—UÐuM« ≠ 5³²«® jOD
ð ¡u?Ý V³?Ð ‰Ë_« ÂU?I*« w p– wðQ¹
            ÆÂœUI« d³L²³Ý ‰uKŠ q³  Æ«bOIFð W“_« b¹e² ©—uNMœ ≠ U
KÞ® W½UOB« ‰U?LŠ_« wKŽ VKD« u/  U?F?u² ¡UÐd?NJ« ŸUD
     dB ÃU²½≈ Ê√ ÆÆ d– b? ‰Ëd²³« …—«“Ë X½UË XMKŽ√ ÆÆnO?B« ‰ö?š VKD« …œU¹“ WN?ł«u*Ë X½U U?LMOÐ ÆÆ•±± ≠ ±∞ w≈ tðdOðË XKË Íc«Ë
     ≥Âb? —UOK ∂ s iH?
½« b wF?O³D« “U?G« s qOGA² W?OzUNM«  «¡«dłù« ¡bÐ sŽ ¡UÐdNJ« …—«“Ë w e−F« V³Ð •∂ ≠ µ 5Ð ÕË«d²ð ŸUDI« jDš
     ÆÆU?OUŠ ≥Âb? —UOK µ[≤ w≈ ©≤∞±± ÂU?Ž® UO?u¹ ∑µ∞ ∫qLAð …b¹bł bOuð  «—b  «ËU−O ≤¥∞∞ Ác¼ ÀËb?Š w≈ Íœ√ U u?¼Ë ÆÆ UŽËd?A*« q¹u9
     wU?²UÐË w³Mł_« p¹d?A« WO½u?¹b r«dð V³?Ð ‰U?Lý®  «ËU?−O? ±∞∞∞ Ë ©UNMЮ  «ËU?−O? Æ≤∞±∞ nO cM? dNEð U¼—UŁ¬  √bÐ w²« …u?−H«
     lu²ðË Æ…b¹b'« ‰u?I(« w tð«—UL¦²?Ý« ÷UH
½« w²ŠË ÆÆ©WM
« 5F«®  «ËU−O ∂µ∞ Ë ©…eO'« r Ídš√ WK?JA  dNþ ≤∞±≥ nO? W¹«bÐ lË
     ÂUŽ w²Š ÃU²½ô«  ôbF ÷UH
½« —«dL²Ý« …—«“u« w  «bŠu« Ác¼ iFÐ X«“U —uD« Ác¼ WÐU² Íc« wFO³D« “UG« h?I½ w¼Ë ÆÆÊU³(« w sJð
     ŸUHð—« l U?Ou¹ Âb ¥[∏ u?×½ w≈ qB² ≤∞±∏ ÆÆ—UE²½ô« b?O? d?šü« iF?³«Ë »—U?−?²« —uÞ bOuð w Âb?
²*« œuu« s •∏∞ s d?¦√ q¦1
     U?Ou¹ ≥Âb? —UOK ∑[∑ w≈ „ö?N²?Ýô«  ôbF? 5Ð ÕË«d²¹ U dOuð  «bŠu« Ác¼ qOGAð VKD²¹Ë Æ“UG« s dB ÃU²½≈ s •∂∞ Ë ¡UÐdNJ«
      ÆUOu¹ ≥Âb—UOK ≤[π w≈ e−F«  ôbF qB² “U?G« s W?O?U?{≈ ≥Âb? Êu?OK ∑µ∞≠ µ∞∞ œbŽ qO?GAð dšQð ÆÆW?“_« Ác¼ s nŽU{Ë
     nOUJ?ð Ê√ w≈ ÆƉËd?²??³« …—«“Ë X;√Ë  lHðdð Ê√ ‰Ëd²?³« …—«“Ë lu²ðË ÆUOu¹ wF?O³D« ÆÆjD<« U¼bŽu sŽ …b¹b'« bOu²«  UD× s
     WO*U?F« —UFÝôUÐ œö?³« w WUD« „öN?²Ý« ‰ö?š b?Ou²«  U?D; wFO?³D« “U?G«  œ«b?« V³?Ð dšü« iF?³«Ë WOM »U?³Ý_ U?NC?FÐ
     XKË U??LM?OÐ ÆÆt??OMł —U??OK ≥∂µ X?GKÐ ÆU?O??u¹ ≥ Êu?OK ±∞∞ w≈ ∏∏ s n?O?B« ÃËdš ¡UłË ÆwM_«  ö?H½ô«Ë w{uH«  ôUŠ
         ÆtOMł —UOK ∂∞ u×½ w≈  «œ«d¹ô« a{ ‰Ëd²³« …—«“Ë  —d? ÆÆ VKD« «c¼ WNł«u*Ë W?b)« s …b¹b?'« b?Ou?²«  «bŠË s œb?Ž

    œu?u« hIM W?¦U¦« W?O?UF?Ýù« WD)« ¡U?G≈ W‡O‡ ? ?L‡A« ¡U ?‡Ðd ?N‡J‡ ?«Ë …d ?u*« …¡U‡{ùU ?Ð U ?ŽËd‡A ??  ±µ∞ vDGð ÆÆ ¢d ?? B? U¹ p ?? L?ý¢
    v²« W¦U¦« W?OUFÝù« WD)« ¡U?G≈ ¡UÐdNJ« …—«“Ë  —d ‰ö?š WO?uJŠ l«u0 rEM« ÁcN U?ŽËdA?  UuKF ed0 WUD« bOýdð …bŠË XIKÞ√
    v ¡UÐd?NJ« ÃU²½ù  U?ŽËdA? ≥ WU?≈ ·bN?²ð X½U? qL??×?²?¹Ë ©≤∞±∂ ≠ ≤∞±¥®  «uMÝ ÀöŁ ÆÆ¡«—“u« fK: lÐU?²?« —«d?I« –U?
ð« rŽœË
    WU{ù …dO׳UÐ W¹œuL;«Ë —uNMœË W¹—bMJÝùUÐ ·uO« W?OM?H«  U?b?)« nOU?Jð W?L?O?? e?d*« rŽœ ZU½dÐ sL{ ¢dB U¹ pLý¢ …—œU³
    s «¡e?ł ÊuJð Ê√ wKŽ W¹“U?ž  «b?ŠË  «ËU−?O? ±∞∞∞ vMH« rŽb« d?UMFÐ WD³ðd*« W?O?²?łuK«Ë WLz«u*« W¾O³« dO?u² WUD«  UÝUOÝ Õö≈
    ÊuOK π∞∞ v≈ qBð WHKJ²Ð ÆÆö³I²? W³d …—Ëœ  «bŠË U¼b¹—uð r²¹ v²«  «bF*« WLO s •µ∞ V½U−Ð …d?u*« …¡U{ù« rE½ «b?
?²Ý« v lÝu?²K
    «c¼ U?NKOG?Að —dI*« s ÊU?Ë ÆÆ ©tOMł —U?OK ∂[≤® —ôËœ n√ ≥∞∞ “ËU−²¹ ô U0Ë ÆÆ UŽËdA*« s È_ o«d*«Ë WOMÐ_« ŸUD v WO?LA« ¡UÐdNJ«Ë
    W?dA« X?KÝ—√Ë ÆÆ „öN?²?Ýô« …œU¹“ WN?ł«u* nO?B« ÈœRð Ê√ ÆÆed*« lu²¹Ë ÆbŠ«u« luLK tOMł ’d s? ·ôü« dOu?ð sŽ öC ÆÆd?B0
    WBUM*« v Xb?Ið b X½U v²«  UdA?K UÎÐUDš WCÐUI« œuu« „öN²Ý« v b¹«e?² dOuð v≈ …—œU³*« ÆÆ «bFLK WOK×  UŽUM ¡UA½ù W−O²½ qLF«
    WD)« Ác¼ ¡UGSÐ v{U*« ÂUF« W¹UN½ U?N²ŠdÞ v²« …œËb;« ≠ ≤∞∞∞ 5Ð ≤∞±∂ ÂU?Ž W¹U?N½ v ÕË«d?²¹ ÆWKB«  «– WUD«  Ub)  Udý ¡UA½≈Ë
    ÆÆ dc¹ Æ…b¹b'«  U?D;« qOGA² “ö« œuu?« duð ÂbF ÆU¹uMÝ ¡wUJ ‰Ëd²Ð sÞ ≥≤∞∞ ±µ∞ ≠ ±∞∞ c?O?HMð v≈ ÆÆ…—œU?³*« ·b?Nð
        Æ«ÎdNý ±≤ u×½ ‚dG²¹ WOUFÝù« WD)« cOHMð Ê√
                       «eôUÐ W ?? O?? uJ(« v½U ?? ³*« `DÝ√Ë e ?? O?? H?×?? ²UÐ ‰“U ?M*« `DÝ√ vKŽ W ?? O?? ?L?? A« U¹ö ?? )«
    v WO?UF?Ýù« jD
K  Q' b? ¡UÐdNJ?« …—«“Ë X½UË           UN½√ ÆÆ…œb?−²*« WUD«Ë ¡UÐd?NJ« …—«“Ë  d–
    ¡UÐdNJ« e−Ž  U“√ V³?Ð ≤∞±∞ s «Î—U³²Ž« ¡UÐdNJ« ÃU²½≈       WUD« ¡«dA? …eO2 …dOFð b¹b?% v≈ vFð
    WUSÐ vË_« WOUFÝù« WD)« cOHMð -Ë ÆÆ„öN²Ýô« …œU¹“Ë         p–Ë ÆÆWK³I*« …d?²H« ‰öš 5MÞ«u*« s W?HOEM«
    - ULO ÆÆ «ËU−O ±µ∞∞ WU{ù ◊UOœË »U³A« vŽËdA           WOLý Õ«u√ VOdð vKŽ 5MÞ«u*« YŠ —UÞ« v
    s  «ËU−?O ±±∞∞ W?U{SÐ ≤∞±≤ W?O½U¦« WD)« c?OHMð          ¡«dýË UNöš s ¡UÐd?NJ« bOuðË `DÝ_« ‚u
         ÆdÐu²√ s ”œU«Ë ◊UOœ »dž vŽËdA                    ÆrNłUO²Š« sŽ …bz«e« WUD«
                                       lOL?ł «e« …—«“u«  b√ ÆÆd?š¬ V½Uł wË
                                       WFÐU²«  U¾ON«Ë …eNł_«Ë  UEU;«Ë  «—«“u«
     ¡UÐd‡NJ« „öN²‡Ý« W‡H¹d‡‡‡Fð WKJ‡‡O¼ …œU‡‡Ž≈
                       œbF WOuI« WJ³?AUÐ UNDÐ—Ë WOuJ(« v½U³*«
     œbBÐ ¡«—“u« fK−? Ê√ ÆÆ¢WOÐdF« ¡U?ÐdNJ«¢ XLKŽ           W?UD« s UN?öN?²Ý« i?OH?
²Ð W?uJ×K
     ¡UÐdNJ« „öN²Ý« WH¹dFð WKJO¼ …œUŽô ZU½d³Ð —«d ÊöŽ≈ qJ vM³ ≤µ l«uÐ vË√ WŠd?L vM³ ±∞∞∞ UNö?N²Ý« vULł≈ s •≤∞ W³?MÐ WOzUÐdNJ«
     ÆÆ`z«dA«Ë WDA½_« W?UJ  «uMÝ fLš Ë√ Àö?¦ b²1 ≤∑ mK³?ð W??HKJ?²Ð ÆÆvË_« WK?Šd*« v …—«“Ë W?U≈ c?OH?Mð rOL?Fð v≈ W?U{ùUÐ ÆÆvU?(«
                                  ÆtOMł ÊuOK `DÝ√ vKŽ W?O?LA« W?UDUÐ qLFð  UD?×
     WOIOI(« WHKJ²« …b¹b?'« WH¹dF²« jÝu² fJF¹ YO×Ð
     œuu« W?HKJð jÝu²Ë W¹c?G²« œuN?ł  U¹u²* U?I³Þ
     » Õ Ë ÊuOKØ—ôËœ ¥ ≠ ≥[µ w≈ qBð b w²«Ë WOU(« WU‡‡‡‡‡DK vK‡‡‡‡‡Ž_« fK‡‡‡‡‡‡:« qOJ‡‡‡‡‡Að …œU‡‡‡‡‡‡‡‡Ž≈
                        t²ÝUzdÐ WUDK vKŽ_« fK:« qO?JAð …œUŽSÐ ≤∞±¥ WM ≥∂¥ r— —«dI« ¡«—“u« fOz— —b√
     w²« œu?u« —UFÝ_ —U?³²?Ž« U/Ëœ ÆÆZU½d³« W¹U?N½ w
                        —UL¦²Ýô«Ë WŽUMB«Ë …—U−²« ≠ qIM« _ WŠUO« ≠ wÐd(« ÃU²?½ù«Ë ŸUb« ∫ ¡«—“Ë …dAŽ W¹uCŽË
     …œU¹“ Õd²?I*« sLC²¹Ë Æö?³I²? UNÐ Áœ«d?O²Ý« r²?OÝ
     VMÐ weM*« „öN?²Ýö jI …dOš_« W?FЗ_« `z«dA«   ÆWOU*« ≠ ¡UÐdNJ« _ ÊUJÝù« ≠ ‰Ëd²³« ≠ W¾O³« ≠ wËb« ÊËUF²«Ë jOD
²« ≠
                        ¡«—“u« s Èd¹ s tðUŽUL²ł≈ —uC?( uŽb¹ Ê√ …—ËdC« bMŽ fK−LK ÊuJ¹ Ê√ ÆÆ—«dI« sLCðË
     r²¹ r —uD« Ác¼ WÐU?²? w²ŠË Æ•≤µ≠µ 5Ð ÕË«d?²ð
         ÆtÐ qLF« XOuð Ë√ —«dI« —«b
≈ bŽu rŠ     ÆœËbF  u rN ÊuJ¹ Ê√ ÊËœ 5B²<« Ë√ 5OuJ(« 5ËR*« Ë√
    ≤∞±¥  d³L²³Ý ØuOu¹                            ±±∑ œbF« ‡ WOÐdF« ¡UÐdNJ«
                                                     ≤
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11