Page 67 - Website 117

Basic HTML Version

XÐU
?
¦�« u
?
C
?
F�« ‰U
??
?
� 5Ð W¹Ë«e�« Ê_ p�–Ë
Ác¼Ë ≠ «dH
?
� ÊuJð ⁄«dH�« w� —«Ëb�« u
?
CF�«Ë
≠ ©∂® r�— qJA�UÐ UL�
Load Angle
w¼ W¹Ë«e�«
VOł l� VÝUM²¹ wzUÐdN� „d×� Í√ w� ÂeF�«Ë
Ê√ YO
???
ŠË Æ
Sine of Load Angle
W¹Ë«e�« Ác¼
ÆÆd
?
HB�« ÍËU
?
�¹ UN
?
³
?
Oł ÊU
?
� ÆÆdH
?
� W¹Ë«e�«
œułË s� ržd�« wKŽ «dH� ÂeF�« ÊuJ¹ w�U²�UÐË
ÆÆp�– s� fJF�« wKŽË Æt
?
²LO� X½U
?
� ULN
?
� —UOð
uCF�«Ë XÐU¦�« u
?
CF�« w�U−� 5Ð W¹Ë«e�« ÊuJð
ÆÆÚ
π∞ ULz«œ dL
?
²�*« —UO²�« U
?
�d×� w� —«Ëb�«
Z²MðË `O
?
×B�« bŠ«uK� U¹ËU
?
�� UN
?
³O
?
ł ÊuJO�
qLŠö�« bMŽ «dH� ÊuJ¹ ÂeF�« Ê√ Í√ ÆÆÂeŽ d³�√
Armature
ÃU
?
²M²Ýô« u
?
CŽ —U
?
Oð tF
?
� ÊuJ¹Ë
ÂeŽ …œU¹“ l� UODš —UO
?
²�« «c¼ b¹«e²¹ rŁ ÆÆ«dH�
5Ð W¹Ë«e�« qFł w�≈ U¦¹bŠ ÈœR¹ U� c¼Ë Æ„d;«
W
?
OM�«e
?
²�« U
??
�d
?
;« w� Ú
π∞ —«b
?
I0 5�U
?
‰U
?
:« t
?
O
?
łuð ÂUEMÐ wL
?
�¹ U0 ÆÆW¹d
?
OŁQ
?
²�«Ë
Íc�«Ë
Field Oriented Control
w�
???
OÞUM
?
G*«
lOLł bMŽ XÐU¦�« u
?
CF�« —UOð ’UI½≈ w�≈ ÍœR¹
w�U²�UÐ ÍœR¹Ë ÆÆUNM� WHOH
?
)« U�uBš ‰ULŠ_«
Æ„d;« …¡UH� …œU¹“Ë bO�UH*« hI½ w�≈
l� qL
?
(« W¹Ë«“ d
?
OG
?
ð ©∂® r�— qJA�« 5³¹
WF�«b�« …u
?
IK� …œbF²� rO� bMŽ qL(« Âe
?
Ž dOGð
WOzUÐdNJ�« WF�«b�« …uI�« ÍËU�ð bMŽË ÆWOzUÐdNJ�«
qL(« W¹Ë«“ b¹«e²ð ÆÆwzUÐd
?
NJ�« —bB*« bNł l�
‰bF� qI
?
¹Ë ÆÆqL(« ÂeŽ …œU¹“ l� dO
?
³� ‰bF0
ÆÆW
?
OzUÐdNJ
?
�« WF
?
�«b�« …uI
?
�« œ«“ ULK� b¹«e
?
²�«
ÆU½«eð« d¦�√ „d;« `³BO�
…—b
?
I�« q�U
?
F
?
� d
?
OGð ©∑® r
?
�— qJA�« 5³¹
…œbF
?
²� rO� bMŽ qL
?
(« ÂeŽ dOGð l� „d
?
×LK�
WF�«b�« …u
?
I�« ÍËU�²Ð ÆWOzUÐdNJ�« W
?
F�«b�« …uIK�
…—bI�« q�UF� `³B¹ ÆÆ—bB*« bNł l� WOzUÐdNJ�«
rŁ ÆÆqL
?
Šö�« bMŽ `O
?
×
?
B�« b
?
Š«uK� U¹ËU
?
?
ÆqL(« Âe
?
Ž …œU¹“ l� «dšQ²
?
� `³B¹Ë h�UM²¹
`³B¹ ÆÆWOzUÐdNJ�« W
?
F�«b�« …uI�« s� vKŽ√ rOI�Ë
ÆÆqLŠö�« bMŽ …dOG� WLOIÐ U�bI²� …—bI�« q�UF�
h�UM²¹ rŁ ÆÆ…bŠu
?
�« …—b� q�UF
?
� v�≈ b¹«e²¹ rŁ
ÆqJA�UÐ UL� dšQ²� …—b� q�UF� rOIÐ
l� „d
?
;« …¡UH
?
� dO
?
Gð ©∏® r�— qJA�« 5³¹
WF
?
�«b�« …uIK� …œbF²
?
� rO� bMŽ qL(« ÂeŽ d
?
OGð
qLŠö�« bMŽ dHB�« s� …¡UHJ�« b¹«e²ð ÆWOzUÐdNJ�«
ÆÆsJ� ÆqL(« ÂeŽ b¹«eð l� W
?
O�UŽ rO� v�≈ qB²�
b
?
Nł sŽ W
?
OzUÐdNJ
?
�« WF
?
�«b�« …uI�« œ«“ U
?
LK�
‰ULŠ_« bMŽ U�u
?
Bš …¡UHJ�« h�UM²ð ÆÆ—bB*«
…uI�« iHš qCH¹ ÆÆ«cN�Ë ÆqJA�UÐ U
?
L� WHOH)«
qL
?
(« ÂeŽ iH
?
�½« U
?
LK� W
?
OzUÐdN
?
J�« WF
?
�«b�«
W
?
�UD�« d
?
O
??
�uð w�U
?
²�UÐË ÆÆ…¡U
?
HJ
?
�« 5�
?
×
?
²�
ÆWOzUÐdNJ�«