Page 66 - Website 117

Basic HTML Version

ÁcN� WЗU
?
I²� «d
?
²� vKŽ W�“ö�« W½U
?
OB�« sŽ
s� qOD¹Ë W½UOB�« nO�UJð s� qKI¹ U0 ÆÆ¡«eł_«
UL� WI¹dD�« Ác¼ ÊuJ²ðË Æ„d×
?
LK� qOGA²�« dLŽ
b�u
?
� sŽ …—U
?
³
?
Ž Èc
?
G� s
?
� ©≥® r�— qJA�UÐ
u
?
C
?
ŽË W
?
²ÐUŁ tÐUD�√
_
t
?
łË_« wŁöŁ wM�«eð
„d
??
;« ÊuJ¹Ë
_
«—«Ëœ ÊuJ¹ tÐ ÃU
??
²M²
??
Ýô«
t
?
łË_« WOŁöŁ W
?
OM�«eð W�¬ sŽ …—U
?
³Ž w�
?
Ozd�«
uCF�« u¼ UNÐ ÃU²
?
M²Ýô« uCŽË …—«Ëœ UNÐUD�√
ÆXÐU¦�«
bO
?
Šuð …dDMIÐ ÍcGLK� —«Ëb�« u
?
CF�« q�u¹
»UD�√ UHK� v�≈ UN
?
łdš q�u¹ ÆÆtłË_« WOŁöŁ
—«Ëb�« ¡e'« `³B¹ ÆÆ«cN
?
ÐË ÆqJA�UÐ UL� „d;«
…dDM�Ë „d×LK� WO�
?
Ozd�« »UD�_« vKŽ öL²A�
v�≈ ·UC¹ ÆÍcG
?
LK� ÃU²M²Ýô« uCŽË b
?
OŠu²�«
m¹dH²�« W�ËUI� ÆÆ—«Ëb�« ¡e'« w� bOŠu²�« …dDM�
W¹U
?
L
?
(« vK
?
Ž ‰u
?
B
?
×K� ¢
Snubber
¢ …dz«œË
lM1 ôË ÆWIÐU��« WI¹dD�« w� W×{u*« ·«b¼_«Ë
¡bÐ bMŽ bOŠu
?
²�« …dDM� sŽ " UM�« wK�dH�« ÂeF�«
Ê_ ≠ WIÐU
?
��« WI¹d
?
D�« w� ÊU� U
?
L� ≠Ê«—Ëb�«
w� X½U
?
� U
?
L
?
� W
?
²ÐUŁ X�
?
O�Ë ÆÆ…—«Ëœ …dDMI�«
«b�²Ýô« WFzUý WI¹dD�« Ác¼Ë ÆWIÐU��« WI¹dD�«
ÆÎ
UO�UŠ lMBð w²�« U�d;« w�
qL(« U³KD²� o
?
I×¹ Ê√ „d×� Í_ rN*« s�
vKŽ ‰uB(UÐ oIײð „d×LK� …bOł ’«uš l�
WCH�M� WOzUÐd
?
N� «—UOð l� WMJ2 …¡UH� vKŽ√
ÆÆWMJ2 W¹Ë«“ d
?
³
?
�QÐ Âb
?
I
?
²� …—b
?
� q�U
?
F
?
�Ë
UNÐcÐcð ÂbŽË WŽd��« U³¦Ð ¡«œ_« w� —«dI²Ý«Ë
—b
?
B*« bN
?
ł »cÐcð Ë√ qL(« Âe
?
Ž »cÐcð l�
q� WLO
?
� dOG²Ð „d;« ’«u
?
š dŁQ²ð ÆwzUÐdNJ�«
Âe
?
ŽË
Field Current
»UD�_« U
?
HK� —U
?
Oð s�
∫wK¹ UL� ÆÆqL(«
l� qL
?
(« W¹Ë«“ d
?
OG
?
ð ©¥® r�— qJA�« 5³¹
…œbF
?
²� «—b
?
� bMŽ »UD�_« UH
?
K� —UOð d
?
OGð
d¹bðË »c
?
& w²�« w
?
¼ XÐU
?
¦�« u
?
C
?
F�« »UD�√
Æ—«Ëb�« uCF�« »UD�√
π∞ s� qL
??
(« W¹Ë«“ »d
?
²
??
Ið ô Ê√ V−¹Ë
qL(« ÂeŽ …œU¹“ wMF¹ «c¼ Ê_ ÆÆWOzUÐdN� Wł—œ
w�U²�UÐË ÆÆ„d;« tODF¹ Ê√ sJ1 ÂeŽ vB�√ sŽ
—UOð s� d
?
³�√ —U
?
Oð d1Ë —«Ëb�« uC
?
F�« n�u²¹
Ê√ V−¹Ë ÆXÐU
?
¦�« uC
?
F�« UHK0 q�UJ�« q
?
L(«
—bB*« sŽ „d
?
;« qBHÐ W¹UL(« …e
?
Nł√ ÂuIð
u
?
CF�« U
?
HK� ‚d
?
²% ·u
?
Ý ô≈Ë wzUÐd
?
NJ�«
ÆXÐU¦�«
œ«“ U
??
LK� t½√ ÆÆ©¥® r�— qJA
?
�« s� kŠö¹Ë
Í√ bMŽ qL(« W¹Ë«“ hIMð »UD�_« U
?
HK� —UOð
ÆÃd
?
�K� …—b� Í√ w�U
?
²�UÐË ÆÆ„d;« qšb� …—b
?
‰U
?
Ž ‰U−
?
� —U
?
Oð U
?
N�e� ÆÆ…—b
?
I�« œ«“ U
?
LK�Ë
ÆÚ
π∞ s� q�√ q
?
L
?
(« W¹Ë«“ v
?
KŽ WE�U
??
×
??
LK�
Ú
π∞ v�≈ qBð qL
??
(« W¹Ë«“ Ê√ ÆÆU
?
C¹√ kŠö¹Ë
ÆÆWO�U
?
F�« qL(« …—b� l
?
� w�UŽ ‰U−
?
� —UOð bMŽ
‰U
?
−� —U
?
Oð l� W
?
C
?
H�M*« q
?
L(« …—b
?
� l�Ë
ÆqJA�UÐ UL� iH�M�
ÊuJ¹ ÆƉU:« UHK* WC
?
H�M*« «—UO²�« bMŽË
qLŠ W¹Ë«“ l�
Lagging
«dšQ
?
²� …—bI�« q�U
?
F�
…—b� q�UF� wDF²� ÆÆWO�U
?
F�« «—UO²�« U�√ Æ…dO³�
5ÐË Æ…dOG
?
� qLŠ W¹Ë«“ l�
Leading
ÂbI
?
²�
q�UF
?
� ÊuJ¹ ÆÆdšQ
?
²*«Ë ÂbI
?
²*« …—bI�« q�U
?
F�
U
??
L
?
Power Factor
Unity
…b
?
Šu
?
�« …—b
?
I�«
ÆqJA�UÐ
XÐU¦�« uCF�« —U
?
Oð dOGð ©µ® r�— qJA�« 5³¹
…œbF²� «—b� bMŽ »UD�_« U
?
HK� —UOð dOGð l�
V-
rÝUÐ ·ËdF*« u¼ qJA�« «c¼Ë Æ„d;« qšb�
s� W³¹d� …—u� cšQ¹ dOG²�« qJý Ê_ ÆÆ
Curves
`³B¹ ÆƉU:« —UO²� WMOF� rO� bMŽË Æ
V
·d(«
U¼bMŽ ÊuJ¹Ë ÆÆW
?
LO
?
� q�QÐ XÐU¦�« u
?
CF�« —U
?
bMŽË Æ©
PF=1
® …bŠu
?
�« U¹ËU�
?
� …—bI�« q�U
?
F�
q�U
?
F
?
� `³B¹ ÆƉU
?
:« —U
?
Oð s� vKŽ_« rO
?
I�«
q�_« rOI�« bMŽ fJF�«Ë ÆÆ
Leading
U�bI²� …—bI�«
Æ©
Lagging
dšQð Àb×¹®
ÁU
?
&« w� …b
?
Šu�« …—b
?
I�« q�U
?
F
?
� jš qO1
ÆqJA�UÐ UL
?
� …—bI�« …œU¹“ l� ‰U
?
:« —UOð …œU¹“
W¹Ë«“ qBð ÆƉU:« —U
?
O²� W
?
CH�M
?
*« rOI�« l�Ë
Limit of Stability
jš U¼œb×¹Ë ÆÚ
π∞ v�≈ qL(«
sŽ n�u
?
²¹Ë «d
?
I
?
²�
?
� `³
?
B¹ ô „d
?
;« Ê_
uCF�« »UD�√ 5Ð »–U
?
−²�« …u� nFC� Ê«—Ëb�«
qL(« W
?
łUŠ sŽ —«Ëb�« u
?
CF�« »UD�√Ë X
?
ÐU¦�«
wJO½UJO*«
qL(« ÂeŽ dOGð l� XÐU¦�« u
?
CF�« —UOð dOG²¹
W
?
F
?
�«b�« …uI
?
K� …œbF
?
²
?
� rO
?
� bMŽ „d
?
;« vKŽ
…—b
?
� q�U
?
F0 „d;« qL
?
F¹ wJ�Ë ÆW
?
OzUÐd
?
NJ�«
WLOI�« sŽ ‰U:« U
?
HK� —UOð …œU¹“ V−¹ ÆÆÂbI²�
UHK� w� W
?
OzUÐdNJ�« W
?
F�«b�« …uI
?
�« qF& w²�«
wzUÐdNJ�« —b
?
B*« bNł s� d
?
³�√ XÐU¦�« u
?
CF�«
WF
?
�«b�« …uI�« Ác¼ …œU¹“ sJ1Ë Æ„d×
?
LK� ÍcG*«
b
?
Nł nF
?
{ s� »d
?
²
?
Ið rO� v�≈ W
?
OzUÐd
?
NJ�«
Æd¦�√ Ë√ —bB*«
ÊS� ÆÆ«dOG
?
� „d;« vKŽ ÂeF�« ÊuJ¹ U�bMŽË
…u
?
I�« h�UMð l� h�UM²¹ XÐU
?
¦�« u
?
CF�« —U
?
»uKD� «c¼Ë ÆÆqJA�UÐ U
?
L� W
?
OzUÐdNJ�« W
?
F�«b�«
dO�u²�«Ë …¡UHJ�« 5�%Ë „d;« …—«dŠ ’UI½ù
ÆqOGA²K� W�“ö�« WOzUÐdNJ�« W�UD�« w�
qL
?
(« »d� v�≈ qL
?
(« Âe
?
Ž …œU¹“ l� ÆÆsJ�
W
?
F
?
�«b�« …u
??
I�« …œU¹“ ÂeK¹ ÆÆ„d
?
×
?
L
?
K� q�UJ�«
œ«œeðô v²Š ‰U:« UHK� —UOð …œU¹eÐ WOzUÐdNJ�«
ÃËd)« ÊËœ U½e
?
²� „d;« vI
?
³¹Ë qL(« W¹Ë«“
uCF�« —UO𠜫œe¹ U¼bMŽË ÆÆn�u²�«Ë s�«e²�« sŽ
ÆqJA�UÐ UL� WODš dOž …œU¹“ XÐU¦�«
s� »d
?
²I¹ XÐU
?
¦�« u
?
CF�« —U
?
Oð Ê√ ÆÆkŠö¹
„d
?
;« wKŽ qL
?
(« ÂeŽ Êu
?
J¹ U�bMŽ d
?
H
?
B�«
l� —UO
?
²�« b¹«e²¹ rŁ
_
qLŠö�« bMŽ Í√ ≠ «d
?
H�
—UOð Ê_ ‰u³I�Ë wF
?
O³Þ d�√ «c¼Ë ÆÆÂeF�« …œU¹“
Íc�« XÐU¦�« uCF�« ‰U−
?
� ¡vAM¹ XÐU¦�« uCF�«
Àb×¹Ë Æ—«Ëb�« u
?
CF�« ‰U
?
−� l� Âe
?
F�« Àb×¹
W¹ËU�� WOzUÐdNJ�« WF�«b�« …uI�« ÊuJð U�bMŽ p�–
Æ
E = V
rated
Ê√ Í√ ÆÆ„d;« wKŽ jK�*« b
?
N−K�
ÊuJ¹ U�bMŽ œ«œe¹ —U
?
O²�« Ê√ b$ ÆÆ
E
…œU¹eÐ sJ�
ÆÆU�eŽ Àb×¹ r� —UO²�« «c¼ Ê√ Í√ ≠ «dH� ÂeF�«
W¹Ë«“® Æ„d
?
;« qšb�
w� W¹Ë«e�« w¼ qL
?
VD� q
?
� 5Ð ⁄«d
??
H�«
u
??
C
?
F
?
�« »UD�√ s�
qÐUI*« VD
?
I�«Ë XÐU¦�«
u
?
C
?
F�« »UD�√ s� t�
lOL
?
ł —ËbðË Æ©—«Ëb�«
W
?
Žd
?
�Ð »UD�_« Ác¼
fH½ w¼Ë ÆÆs
?
�«e
?
²�«
Æ„d;« Ê«—Ëœ W
?
ŽdÝ
uC
?
F�« »UD�√ ÊuJðË
sŽ …d
?
šQ
??
²
?
� —«Ëb�«
XÐU¦�« u
?
CF�« »UD�√
Ê_ Ác¼ qL(« W¹Ë«eÐ
www. kah r abaa r ab i a . com