Page 55 - Website 117

Basic HTML Version

ÆtðU‡¹U‡N½ Èb‡‡Š≈
ö
?
�UM�« ”U
??
Ý√ W
?
OMH�« VO�U
??
Ý_« Ác¼ q¦9Ë
Pressure-to-
jG
?
{ v
?
�≈ jG
?
{ s� W
?
O
??
�d
?
H�«
Pressure-to-
—U
?
Oð v
?
�≈ jG
?
{ s� Ë√ ÆÆ
Pressure
U
??
�U‡‡
?
‡L
??
� U‡DÐU
?
‡{ p�c
??
�Ë ÆÆ
Current
o³Ý w²�«Ë ÆÆ
Control Valve Positioners
rJ‡‡‡×²�«
‰UL
?
F²Ý« «eO2 s�Ë ÆW
?
IÐUÝ ôUI� w� U
?
N1bIð
Ë√ lL'« ÷d
?
GÐ UNCFÐ l� Èu
?
I�« W½“«u� »uKÝ√
wJ‡O½UJO*« nK
?
‡‡�²�« q‡O‡K
?
Ið ÆÆW½—U‡I*« Ë√ Õd‡D�«
Dead-
X
?
O*« ‚U
?
DM
?
�« Ë√
Mechanical Hysteresis
Æ
Static Friction
wJOðU²Ýô« „UJ²Šô« Ë√
band
:Differential Gears
W‡‡O�dH�« ”Ëd²‡‡�« ≠≤
ÁU&ô UI
?
�Ë® W¹Ë«e�« WŠ«“ù« ÕdÞ Ë√ lLł sJ1
qJA�« w� WMO³*« WO�dH�« ”Ëd²�« ‰ULF²ÝUÐ ©WŠ«“ù«
ÍœuLŽ 5Ð WO³
?
�½ W�dŠ „UM¼ X½U� «–S� Æ©∂® r�—
ÊS
?
� ÆÆ
θ
2
ÍËU
?
�ðô
θ
1
Ê√ YO
?
×Ð ÆWKš«b�« Ê«—Ëb�«
—u;« ‰u
?
Š —Ëb¹ ·uÝ
G
1
”d²�« Ê«—Ëœ œu
?
vKŽ U¹œuLŽ
POP
—u;« Èu²×
?
¹ Èu²�� w�
IOI
Íc�«Ë
G
2
”d²�« Ê«—Ëœ w� «c¼ V³�
?
²¹Ë ÆW×HB�«
Ê«—Ëb�« œuLŽ v�≈
G
3
”d²�« o¹dÞ sŽ qI²M¹ ·uÝ
θ
0
=
K
( θ
1
+ θ
2
)
W¹Ë«“ WŠ«“SÐ Ãd<« bMŽ
Æ”Ëd²�« V�½ vKŽ bL²F¹ XÐUŁ ∫
K
YOŠ
:Gear Trains
”Ëd²‡�« q‡Ýö‡Ý ≠
WOJOðU�uðË_« rJ×
?
²�« UO�¬ s� b¹bF�« w� l{u¹
s� d
?
¦
??
�√ Ë√ WK�KÝ
Servomechanisms
…—“«R*«
Servomotor
W�b)« U�d
?
×� l� WD³ðd� ”Ëd²�«
Ë√ ÆÆwJO½UJO*« qL(« Ë√ ÆÆ©
Actuators
öGA*« Ë√®
Æ
Feedback Transducer
WO�JF�« W¹cG²�« W�UÞ q�U½
∫UNM� ÆÆ…b¹bŽ p�– »U³Ý√Ë
ÂeF�« iH�M� WŽd�
?
�« w�UŽ „d×� jЗ WO½UJ�≈ ≠
p�–Ë ÆÆÂe
?
F�« lHðd� W
?
Žd
?
��« iH�M� qL
?
Š v�≈
Æ©qGA*« Ë√® „d;« r−Š qOKIð ÷dGÐ
ÆÆfJF�«Ë W¹dz«œ W�dŠ v�≈ WOD)« W�d(« q¹u% ≠
”d‡²�«Ë WM
?
M�‡*« …b¹d‡'« W‡¾
?
O
?
¼ ‰U
?
L
?
F
?
²‡ÝUÐ
Screw-
W³�uK*« W
?
�uLB�« W
?
¾O¼ Ë√ ÆÆ
Pinion
Rack
Æ
Nut
Æ„d×� Í√ Ê«—Ëœ ÁU&« fJŽ ≠
W¹Ë«eЮ „d;« Ê«—Ëœ œu
?
LŽ Ê«—Ëœ ÁU&« dO
?
OGð ≠
Æ©‰U¦*« qO³Ý vKŽ Wł—œ π∞
d
?
š¬ Ê«—Ëœ œu
?
L
?
Ž vKŽ W
?
�UÞ q�U½ jЗ 5J9 ≠
”Ëd²�« W³�½ WLO� Âb�²�ðË ÆtO�≈ ‰u�u�« VFB¹
ÆUOJO½UJO�
Loop Gain
W�uEM*« —U�� V�� dOOG²�
œu
?
L
??
F� W¹Ë«e�« W
?
Š«“ù« ÕdÞ Ë√ lL
??
ł 5J9 ≠
Æt½UOÐ o³Ý UL� Ê«—Ëb�«
…œU
?
Ž ”Ëd²�« q
?
IMð ÆÆ5ðdO
?
š_« 5²�U
?
(« w�Ë
p�cÐË ÆÆ«b
?
łiH�M� …—b
?
� Èu²
?
�� «– U½U
?
Æ
Instrument Gears
¢…eN
?
ł√ ”Ëdð¢ UN
?
OKŽ oKD¹
‰UJý√ w� U¹—U& …eN
?
ł_« ”Ëdð qÝöÝ d�u²ðË
”Ëd²�« V�½ s� UFÝ«Ë U�UD½ wDGð eON−²�« WIÐUÝ
rzö� ‚ËbM� w� …Q³F� V�UG�« w� ÊuJðË ÆÆ…œbF²*«
Æ
Grearhead
¢”dð ”√—¢ UNOKŽ oKD¹Ë
¢ uH�«¢ s� WO�U
?
š …eNł√ ”Ëdð lM� ÆÆsJ1Ë
s� 5MŁUÐ …d
?
OGB�« ”Ëd
?
²�« rO�
?
I²Ð ÆÆ
Backlash
U
?
N
?
CFÐ sŽ «b
?
O
?
FÐ U¼^
b
?
ý r²¹ ÆÆW¹“«u
?
²*« Õ«u�_«
l� f�öð w� U¼b
?
Š√ ÊuJ¹ YO×Ð ÆÆWKzU
?
� …—uBÐ
ÊuJ¹ ULMOÐ ÆÆÃË«e*« ”d²K� WO�U�_« ÊUMÝ_« ·ËdŠ
ÆÆW
?
O
?
HK)« ·Ëd
?
(« l� f
?
�öð w� d
?
šü« ÕuK�«
Æ ôU(« lO
?
Lł w� f�ö
?
ð ÂbŽ Àb×¹ô Y
?
O×ÐË
bO
?
IF
?
²�« »uO
?
Ž qO−
?
�ð V−¹ t½S� ÆÆ qÐU
?
I*« w�Ë
Æ„UJ²Šô« Èu� w� Wþu×K*« …œU¹e�« l� wJO½UJO*«
Brake, Clamp and Clutch
…—«œù« W�¬ ÊuJð Ê√ ÆÆ U
?
I
?
O
?
³D²�« i
?
FÐ VKD²ð
ÊuJÝ w� U�U9 t²O³¦
?
²� qL(UÐ „U��ù« vKŽ …—œU�
U�bMŽ ÆÆp�– vKŽ ‰U¦L
?
�Ë ÆqL(« qF� œ— Èu� b{
ÂeK¹ ÆÆ5F
??
� ŸU
?
H
?
ð—« v�≈ ö
?
IŁ l�d
?
ð W�ü« ÊuJð
W�¬ u¼ ÆÆd
?
š¬ ‰U¦�Ë ÆŸU
?
Hð—ô« «c¼ bMŽ tÐ „U
?
��ù«
ÂeK¹ U�bMŽ ÊœUF*« lOMBð «bF�Ë ◊—U�LK� …—«œù«
Table
W�ËUD�«Ë
Work Piece
qGA�« W
?
FD� „U��≈
w� UL� qOGA²�« WOKLŽ ¡UMŁ√ ÊuJ��« l{Ë w� «bOł
Æ
Hobbing
W³�uK�« Ë√
Milling
e¹dH²�« WOKLŽ
U
?
�d
?
;« ÊuJð Ê√ wG
?
³M¹ ÆÆW
?
�U
?
š W
?
H
?
WE�U×LK� W¹uN²�« WOKLŽ d
?
O�u²� W�dŠ w� WOzUÐdNJ�«
„d;« Z²M¹ U
?
�bMŽ W�UšË ÆÆ»uKD*« b¹d
?
³²�« vKŽ
qL(UÐ „U�
?
�û� w�UJ�« ÂeF�« s� WO�UŽ U¹u
?
²��
U�d;« rEF� ÊS� ÆÆp�c�Ë ÆÂU²�« ÊuJ��« W�UŠ w�
WO�UŽ U¹u²
?
�� dO�u²� UNLO
?
LBð r²¹ ô WOzUÐdNJ�«
U
?
Žd�Ð —Ëbð Ë√ W
?
M�UÝ ÊuJð U
?
�bMŽ Âe
?
F�« s�
s� qLJ� ¡e−� „d;« qJO¼ qš«œ UO�OÞUMG�ËdN�
d�u
?
²¹ r� «–S� Æ
Armature
ÃU²
?
½ù« uC
?
Ž W³O
?
�dð
W¹UN½ bMŽ q�«d� W
?
�U{≈ Í—ËdC�« s� `³B¹ÆÆp�–
WDÝ«uÐ qL(« jL� Ë√ ÆÆqL(« Ê«—Ëœ œuLŽ ”Ëdð
j�«uI�«Ë q�«dH�« qOGAð r²¹Ë Æ
Fixture
jL� W²O³¦ð
ö
?
G
?
A
?
� WDÝ«uÐ w�ü« rJ
?
×
?
²�« U
?
�uEM� w�
ÆW¹“Už Ë√ WOJO�Ë—bO¼ Ë√ WO�OÞUMG�ËdN�
q�u�« »uKÝQÐ U
?
CÐU
?
I�« ‰U
?
L
?
F
?
²
?
Ý« sJ1
WŽd��« w� rJ×
?
²�« U�uEM� w�
On-Off
qBH�«Ë
Æ
Bang-Bang
œUC*« qFH�«Ë qFH�« Ÿu½ s�
W×{u
?
� WOł–u/ W³
?
O�dð ©∑® r�— qJA�« 5³¹
Ê«—Ëœ ÷«d²
?
�« l�Ë ÆÆW³O�d
?
²�« Ác¼ w�Ë Æ“u�d�UÐ
U
?
Žd�Ð qL
?
(« …—«œ≈ sJ1 W²ÐUŁ W
?
Žd�Ð „d
?
r²¹ U
?
CÐU
?
I�« Í√ vKŽ «œU
?
L
?
²
?
Ž« p�–Ë …œbF
?
²
?
ÊuJOÝ ÆÆW
?
CÐU� Í√ jO
?
AMð ÂbŽ bMŽË ÆUN
?
DOAMð
Ác¼ q¦�Ë Æ©tDL� ÂeK¹ b�Ë® ÊuJÝ W�UŠ w� qL(«
UNKO
?
GAð r²¹ qB
?
H�«Ë q�u�« Ÿu½ s� U
?
CÐUI�«
ÆÎ
U¹“Už Ë√ Î
UOJO�Ë—bO¼ Ë√ Î
UO�OÞUMG�ËdN�
WŽd
?
Ý «– …—«œû� W�¬ oKš ÆÆÎ
UC¹√ ÊUJ�ù« w�Ë
„d×� «b
?
�²ÝUÐ p�–Ë ÆÆ©bŠ«Ë ÁU&« w�® …dO
?
G²�
Coupling
Ê—U� nO
?
þuð WDÝ«uÐ W²ÐUŁ W
?
ŽdÝ Í–
Ê√ ÆÆÂuKF*« s�Ë Æ
Slip
‚ôe½ô« w� rJײ�« vKŽ —œU�
‚ôe½« ÀbŠ «–≈ ‚d²% ·uÝ W¹œU
?
O²Žô« UCÐUI�«
«c¼ w� WMJL
?
*« U½—U
?
I�« b
?
Š√Ë Æs�e�« s� …d
?
²
?
H�
Fluid Fly-
qzU��« W
?
�«b(« Ë– Ê—UI�« u
?
¼ ÆÆoO³D²�«
Æ «—U
?
O�
?
�« q�U½ w� qL
?
?
�*«
wheel Coupling
W
?
CÐU�¢ U
?
NM�Ë ÆÆwzUÐdN
?
J�« T�UJ*« p�c� q¹b³
?
�Ë
Magnetic Particle Clutch
¢WO�
?
OÞUMG*« U¾¹e'«
U�“öÐ WDÝ«uÐ WCÐUI
?
�« wNłË q‡B� r²¹ YOŠ ÆÆ
Wł—œ œb
?
ײðË ÆWO
?
�OÞUMG� U
?
¾¹eł s�
Plasma
÷dF²ð w²�« jMGL
?
²�« Wł—bÐ 5Nłu�« 5Ð ‚ôe½ô«
—UO
?
²�« dOO
?
G²Ð p�– w� rJ×
?
²�« r²¹Ë Æ UOze
?
'« UN�
WCÐU�¢ d³
?
²FðË Æs�UÝ nK� w� —U*«
DC
dL²�*«
ö¹bÐ
Eddy Current Clutch
¢W
?
O�«Ëb
?
�« «—UO
?
²�«
qš«œ —«b¹ w½bF� ’d
?
� vKŽ bL²F¹ ÆÆdš¬ U
?
OzUÐdN�
w� —U*« —U
?
O²�« d
?
OO
?
Gð l�Ë Æ—«Ëœ fOÞUMG* ‰U
?
−�
l� ’dI�« qš«œ …b
?
�u²*« «—UO
?
²�« qŽUH
?
²ð ÆÆ UHK*«
sJ1 Íc�« Ê—U
?
I�« Âe
?
Ž ÃU²½ù w�
?
OÞUMG*« ‰U
?
ÆtO� rJײ�« sJ1 ‚ôe½« w�U²�UÐË ÆÆtO� rJײ�«
nŠeð® W
?
C
??
H
?
�M�
Âe� «–S
??
� Æ©
Crowling
…œU¹“ V
?
−¹ ÆÆd
???
�_«
Ë√ ÆÆ„d;« qJO¼ r−Š
ÆWO�U{≈ W¹uNð W�U{≈
U
??
�d
??
;« U
??
�√
Ë√ W
??
OJO�˗b
??
O
??
N�«
UNLOLBð r²O� ÆÆW¹“UG�«
…—bI� «– ÊuJ²� …œUŽ
dO³� Âe
?
Ž ÃU²½ù WOð«–
Æ„U��û� …dO³� …u� Ë√
U
??
�d
??
;« Ê√ rž—Ë
ÁcNÐ l²L
?
²ð WOzUÐdNJ�«
?
B¹ t½S
?
� ÆÆWH
?
B�«
U¼b
?
¹Ëeð U¹—Ëd
???
{
ÆWCÐU� Ë√ WK�dHÐ
i
??
F
???
Ð w
??
�Ë
¡UMÐ r²
?
¹ ÆÆ U
?
�d
?
qL
????
F
?
ð q�«d
????