Page 54 - Website 117

Basic HTML Version

UJ³
?
A�« fJŽ u¼Ë ÆÆU
?
?
O
?
{uð WO½UJ�≈ Âb
?
Ž ≠
ÆWO½Ëd²J�ô«
Ác¼ s� W
?
�Ëd
?
F*« Ÿ«u½_« i
?
FÐ ÆÆwK¹ U
?
L
?
O
?
�Ë
∫‚dD�«
Lever and
q‡‡IM²*« Ê«e
?
O*« Ÿ«—–Ë W
?
F
?
�«d�« ≠±
:Walking Beam
qLF¹ Íc�« „d
?
ײ*« Ÿ«—c�« ÆÆ©µ® r�— qJA�« 5³¹
WOJO½UJO*« WO
?
�JF�« W¹cG²�« —U�� vKŽ dŁR¹ W
?
F�«d�
l� wJO�Ë—bON�« W�b)« ÂUL
?
� W³O�dð ‰uŠ W³�U��«
W
?
F�«dK� s
?
�U��« l{u�« ”U
?
I¹Ë Æ…—b
?
I�« W½«uDÝ«
ÆÆ
e = o
bMF
?
� Æ
Reference Axis
wF
?
łd*« —u
?
YO
?
×Ð ÆÆnB²
?
M*« w� ÂUL
?
B�«
Spool
VJ� ÊuJ¹
”U
?
³J
?
�« ÊuJO
?
ÝË ÆÆW½«uD
?
Ýô« v�≈ X¹“ Í√ d1ô
.
U‡¦K‡¦*« tÐU‡Að …b‡
?
ŽU� oO³D²
?
ÐË ÆUM�UÝ
Piston
—Ëbð WF�«d�« ÊS� ÆÆ
x
qšb�« dOGð «–S� ÆÆ
(y/b = x/a)
WMLON*« ÈuI�« Ê_ ÆÆ
y
Wł—U)« ‰UBðô« WDI½ ‰uŠ
ÆÆp�– V³�
?
ÐË Æ”U³J�« W�d
?
Š UOzb
?
³� lM9 …d
?
O³J�«
”U³J�« l�œ ÂULB�« VJ� WŠeŠ“ V³�ðË ÆÆ
e
dOG²ð
…d�
e
ÊUBI½ v�≈
y
w� w�U²�« d
?
OG
?
²�« ÍœR¹ v²Š
Æb¹bł Ê«eð« W�UŠ v�≈ ÍœR¹ U2 ÆÆdHB�« v�≈ Èdš√
∫ÊuJ��« l{Ë ‰uŠ …dOGB�« «dOG²K�Ë
e = (
e/
x).
x +(
e/
y).
y
Ë
e
5Ð W�öF�« s�
e/
x
wKŽ ‰uB(« sJ1Ë
ÆÆ U¦K¦*« ‰ULF²Ý«Ë
y
Ãd)« W¹UN½ W�dŠ ÂbŽ bMŽ
x
e/
x = lim [
e/
x]
[b/(a+b)]
ÆdHB�« w�«
x
Ë
e
s� q� ‰ËRð U�bMŽ p�–Ë
ÆÆÍdš_« W¹UNM�« bMŽ tÐUA²�UÐË
e/
y
-[a/(a+b)]
∫ÊU� w�U‡²�UÐË
e = [b/(a+b)].
x - [a/(a+b)].
y = K
1
x - K
2
y
‰uÞ vKŽ WMOF� jI½ bMŽ WHK²<« ÈuI�« jOK�²ÐË
t½S
?
� ÆÆÈu
?
I�« jOK�ð ÁU
?
&« fJŽË ÆÆÊ«e
?
O*« Ÿ«—–
l� Èu
?
I�« ÁcN� ÕdD�«Ë lL
?
'« WOKL
?
Ž cO
?
HMð sJ1
ÆÊ“«u²�« l
?
{Ë v�≈ ‰u�uK� …œb
?
�
b
l�
a
V�½
ÈbŠSÐ Ÿ«—c�« w� WLJײ*« ÈuI�« Ác¼ jOK�ð sJ1Ë
∫‰U¦*« qO³Ý vKŽ WOðü« ‚dD�«
ŒUHM� vKŽ Á—«bI
?
� w� rJײ�« sJ1 jG{ jOK�ð ≠
Æ
Bellows
nK� w� t
?
O� rJ×
?
²�« sJ1 wzUÐd
?
N� —U
?
Oð d¹d9 ≠
Æ
Force Motor
…u� „d×�
s� UNO
?
� rJײ�« sJ1 WŠ«“SÐ
Spring
„d³½“ bý ≠
5²LK� W?½—UI* WO?IDM*« W¹œU‡*« d‡z«Ëb�« ≠≥
∫5‡²OzUMŁ
wL�d�« dþUM*« ÆÆUM¼ tMO
?
³½ ·uÝ Íc�« oDM*« q¦1
t�ËUMð Íc�«
Analog Comparator
ÍdþUM²�« Ê—U
?
ILK�
U� u¼Ë ÆÆ©W¹dþUM²�« dz«Ëb�« W
?
Ý«—œ bMŽ® oÐU��« ‰UI*«
q�uK� wL�d�« rJ×
?
²*« rOLBð w� t�«b
?
�²Ý« sJ1
vKŽ p�–Ë ÆÆ
ON-OFF Digital Controller
qB
?
H�«Ë
”UI� «–
ICs
WOK�UJð d
?
z«Ëœ błuðË Æ‰U¦*« qO
?
³Ý
‰«uÞ√ «– WO
?
L�— ULK� 5Ð W½—U
?
I� qLF� jÝu
?
²�
w� qLF¹ Íc�« ∑¥∏µ r�— ÆÆp�– vKŽ ‰U¦L�Ë Æ…œb×�
w
?
²�«Ë
Transistor Transistor Logic (TTL)
‚U
?
ÆXÐ ¥ 5²LK� W½—UI* UN�«b�²Ý« sJ1
Cas-
lÐU
?
²ð w� WOK�U
?
J²�« dz«Ëb�« Ác¼ l{Ë sJ1
Ë√ 5²
?
OF
?
O³Þ 5²
?
OzUMŁ 5²LK� W½—U
?
I* p�–Ë ÆÆ
cade
ULKJK� W×O×
?
� UHŽUC0 ‰«uÞ√ UN�
BCD
ULK�
Æ©≤® r�— qJA�« w� 5³� u¼ UL� ÆÆXÐ lЗ_« «–
ÆÆd¹œUI*« Ê—UIð W�U
?
)« WOIDM*« dz«Ëb�« Ác¼ Ê_Ë
ÆWL
?
L²*« U½U
?
O³�« l� q�U
?
F²�« vKŽ …—œU� d
?
Ož U
?
N½S�
ULO
?
� cšQð b� U½UOÐ l� X�b�²
?
Ý« «–≈ UN½S� ÆÆp�c�Ë
rOI�« q¹u
?
% qC�_« s� ÊuJO� ÆÆW
?
³�UÝ Ë√ W³
?
łu�
W
?
IKD� …—u� v
?
�≈ W�U
?
{≈ …—Uý≈ X
?
Ð v�≈ W³�U
?
��«
…dz«œ »uKD*« s� ÊuJO
?
ÝË Æ©WLL²
?
� dOž® U½U
?
O³K�
qLF²
?
�ðË ÆjI� …—Uýù« XÐ W½—UI* WKB
?
HM� WOIDM�
ÆWIKD*« rOI�« W½—UI� dO�Hð w� W½—UI*« Ác¼ W−O²½
WKš«b�« WOK�UJ²�« dz«Ëb�« U½UOÐ lOLł qO�uð r²¹Ë
Æ
LOW
WOIDM*« dz«Ëb�« v�≈ WKLF²�*« dOž
5²L?K� lL' W‡O?IDM*« W‡¹œU*« d‡z«Ëb�« ≠¥
∫5²‡OFO³Þ 5‡²OzUMŁ
…dz«b� wL�d�« dþUM*« UM¼ WMO³*« WOIDM*« …dz«b�« q¦9
X{dŽ w²�«Ë …—Uýû� W��U
?
F�« dOž W¹dþUM²�« lL'«
ÍËU
?
�¹ V�� vK
?
Ž WL
?
LB*«Ë ÆÆo
?
ÐU��« ‰U
?
I*« w�
U
?
ÝUI
?
� «–
IC
W
?
OK�UJð dz«Ëœ b
?
łuðË Æ…b
?
Šu�«
‰«uÞ√ «– 5²OzUMŁ 5²
?
LK� ŸuL−� ¡«d
?
łù WDÝu²�
r�— ©
TTL
‚UD½ w�® dz«Ëb�« ÁcN� ‰U
?
¦L�Ë Æ…œËb
?
�
«– 5²
?
LK� lL' U
?
N�«b
?
�²
?
Ý« sJ1 w²�«Ë ÆÆ
7483
5³� u¼ UL
?
� ÆÆXÐ ¥ s� W×O×� UH
?
ŽUC� ‰«uÞ√
Æ©≥® r�— qJA�« w�
U½UO
?
³�« W'U
?
F* WLL
?
B� WO
?
IDM*« …dz«b�« Ác¼Ë
ÊuJ¹ ÆÆs�Ë ÆÆWLL²*« p�c�Ë …—Uýù« ÊËbÐ Ë√ UNð—UýSÐ
s� …d
?
Oš_« W�U
?
×K� W�U
?
š U'U
?
F* WłU
?
Š „UM¼
WK�UJ²*« dz«Ëb�« U½UO
?
Ð lOLł qO�uð r²¹Ë Æ U½U
?
O³�«
Æ
LOW
WOIDM*« dz«Ëb�« v�≈ WKLF²�*« dOž WKš«b�«
IC
5²LK� »d?C� WO?IDM*« W‡¹œU*« d‡z«Ëb�« ≠µ
∫©XÐ ¥® 5‡²OFO³Þ 5‡²OzUMŁ
WK
?
�UJ²*« d
?
z«Ëb�« s� 5M
?
Ł« ©¥® r�— qJA
?
�« 5³¹
∏® »d{ q�UŠ ¡«dłù UNKO�uð r²¹ w²�«Ë W�U)«
Æ©XÐ ¥® W
?
OF
?
O
?
³D�« W
?
OzUM¦�« U
?
LKJ�« s� 5MŁô ©XÐ
W
?
OIDM� W¹œU
?
� …dz«b� W
?
HO�uð W
?
³
?
O�d
?
²�« Ác¼ q¦9Ë
ÊËbÐ ©XÐ¥® UL
?
K� »d{ WOKL
?
Ž ¡«dłù …œËb
?
�
qC�_« sL
?
� ÆÆ«bOI
?
Fð d¦
?
�√ U½UOÐ W'U
?
F*Ë Æ…—Uý≈
Æ
Digital Processor
wL�— Z�UF� ‰ULF²Ý«
U‡OKL??F�« ¡«d‡łù W‡O?ID?M*« d‡z«Ëb�« ≠∂
∫«b‡OIFð d‡¦�_« W‡O{U¹d�«
Hardwired
W
?
OIDM*« W¹œU*« d
?
z«Ëb�« rOL
?
Bð sJ1
»d
?
C�«Ë ÕdD�«Ë lL
?
'« U
?
OKL
?
Ž ¡«d
?
łù
Logic
¢5MŁ« rL²�¢ …—u� vKŽ U½UOÐ W½—U
?
I�Ë ÆÆWL�I�«Ë
WDÝ«uÐ ÆƉU
?
¦*« qO
?
³Ý vKŽ p�–Ë W
?
LzU
?
Ž WDI½ «–
ÆÆp�– l�Ë Æt½UOÐ o³
?
Ý U� vKŽ WOM³*« W
?
OMH�« VO�UÝ_«
÷U
?
H�½ô« b
?
FÐ U
?
HKJ� d
?
³²
?
F¹ »uK‡Ý_« «c‡¼ ÊS
?
÷«d‡ž_« …œb‡F
?
²
?
� U'U
?
F*« W‡HK
?
Jð w� l¹d‡��«
U
??
'U
???
F*« Ë√
General-Purpose Processors
÷«dž_« «– U'UF*«Ë
Co-processors
…bŽU�*«
Èu
?
²
?
�*« «–
VLSI
Ÿu½ s� W
?
O
?
L
?
�d�« W
?
�U
?
ôU
?
(« «b
??
Ž p�–Ë ÆÆ…—U
??
ýù« —«b
?
I* iH
??
�M*«
VSLI
…eNł_ Êü« wKFH�« d�«u
?
²�« wMF¹Ë ÆWOzUM¦²Ýô«
·uÝ W
?
OL�d�« «—U
?
ýù« U'UF
?
� rEF� Ê√ ÆÆÁc¼
Soft-
Z�«d³� WM
?
O� …—u� w� U�≈ q³I²
?
�*« w� cšRð
W
?
H
?
O�uð w� Ë√
Hardware
W¹œU
?
� dz«Ëœ Ë√ ÆÆ
ware
sLC²ð WMOK�« …—uB�« ÊS� ÆÆÂu
?
LF�« vKŽË ÆUF� ULNM�
VKD²ð UNMJ�Ë ÆÆW¹œU*« dz«Ëb�« sŽ U{UH
?
�½« d¦�√ WHKJð
w� rŁ s�Ë ÆÆ
Programming
W−�d³�« w� d
?
³�√ «bOIFð
c‡OH
?
M²�« w� ‰u‡Þ√ U‡²�Ë w�U‡²�UÐË ÆÆW‡MO
?
K�« …—uB�«
u¼ W¹œU*« dz«Ëb�« c
?
O
?
HMð WŽd
?
Ý®
Execution Time
W
?
ŽdÝÍËU
?
�ð w²�«Ë U½Ëd
?
²J�ô« W
?
�d
?
Š WŽd
?
Ý
dz«Ëb�UÐ W'UF*« sL
?
C²ð ÆÆp�– fJŽ vKŽË Æ©¡uC�«
«bO
?
IFð q�√ W−�dÐ ÃU
?
²%Ë
dO¦JÐ d
?
¦�√ WHKJð W¹œU*«
w{U¹d�« 5ðËd�« rEF� Ê_® W
?
HKJð q�√ WMO� …—u�Ë
oI×¹ rŁ s�Ë ÆÆ©
VLSI
»uKÝQÐ lMB
?
Ô
� Âb
?
�²
?
�*«
ÆcOHM²�« w� «bł UO�UŽ WŽdÝ ‰bF�
Mech. Methods for Combining Signals
WOKL
?
Ž ¡«dłù WOJO½U
?
JO*« «bF*« «b�
?
²Ý« sJ1
p�–Ë ÈuI�« Ë√ ÆÆWOD)« UŠ«“ù« 5Ð ÕdD�«Ë lL'«
W
???
�d
??
(« W�U
???
(
5Ð p�c�Ë ÆÆWL
?
OI²�*«
Ë√ ÆÆW¹Ë«e�« U
??
Š«“ù«
W�d(« W�UŠ w� ÂËeF�«
Ác¼ “U
?
²9Ë ÆW
?
O½«—Ëb�«
U
?
N
?
²ÞU
?
?
³Ð «b
?
F*«
UNłUO²Š« ÂbŽË UN²½U²�Ë
ÆÆW
?
�UDK� —œU
?
B
?
� v�≈
s� »uOŽ UN� ÊuJ¹ b�Ë
∫U¼“dÐ√
nK�
?
²�«Ë „UJ²
?
Šô« ≠
—u
?
BI
?
�«Ë ÆÆwJO½UJO*«
¡UM×½ô«Ë vM¦�«Ë wð«c�«
Æb‡łË Ê≈
Ær−‡(« d‡‡³� ≠