Page 52 - Website 117

Basic HTML Version

U‡½U‡‡‡‡O?³�« l‡‡‡OL‡&
U?OJO½UJO?�Ë UO½Ëd?²J�«
Electronic and Mechanical
Data Combination
ibr.arabawy@yahoo.com
s� √dI
?
ð® ∫WO�U²�« W
?
LO
?
I�« wDFð w²�«Ë
(01001101)
Æ©5LO�« v�≈ —U�O�«
[+] [(1x2
-1
) + (0x2
-2
) + (0x2
-3
) + (1x2
-4
) +
(1x2
-5
) + (0x2
-6
) + (1x2
-7
)] = +0.6015625
qO¦L
?
²� ¢5MŁ« rL²�¢ »uKÝ√ oO³
?
Dð sJ1 UL�
r‡‡�d�« d
?
OH‡‡Að r²
?
¹ YO×Ð ÆÆW
?
³�U‡��« —u‡�J�«
XÐ q� fJ
?
Ž WDÝ«uÐ Íd
?
A
??
F�«
(-0.6015625)
rŁ ÆÆ
(10110010)
wDF
??
²�
(01001101)
W
?
L
?
KJK�
?
B
?
²
?
� W
?
O
?
L¼√ q
?
�_« X³�« vKŽ
(1)
W
?
�U
?
{≈
ÆU�U9 W×O×B�« ÂU�—_« l� UMKF� UL�
(10110011)
«bł WKNÝ …—uBÐ WOÐU�(« UOKLF�« ¡«dł≈ sJ1Ë
W¹d�J�« ÂU�—_« Ë√ jI� W×O
?
×B�« ÂU�—_« ‰ULF²ÝUÐ
Scale
Ê“Ë W�ËU
?
×� ÆÆp�– sJ�√ U
?
LK� wG³M¹Ë Æj
?
I�
ÆWOL
?
�d�« W¹œU*« dz«Ëb�« WDÝ«uÐ WOKLF�« Ác
?
N� U½UO³�«
U
?
NF
?
� q�U
?
F²�« r²
?
¹ w²�« rOI�« Èb
?
� ÊuJ¹ U
?
�bMŽË
…œbF
?
²� U
?
LK� ‰UL
?
?
Ý« l� v²Š® p�cÐ `L
?
�¹ô
YOŠ ÆÆ
Mixed
WDK²�� ÂU�—√ ‰ULF²Ý« V−¹ ÆÆ©‰«uÞ_«
WDIM�«¢ …—u
?
� vK
?
Ž …œU
?
Ž rzö*« qO
?
¦
?
L
?
²�« ÊuJ¹
r²¹ ÆÆ…—u
?
B�« Ác¼ w�Ë Æ
Floating Point
¢W
?
LzU
?
F�«
M
YOŠ ÆÆ
Mx2
E
…—uB�« vKŽ jK²<« r�d�« qO¦9
Mantissa
¢Èd
?
A
?
F�« ¡e
?
'«¢ tð—U
?
ý≈ l� d
?
�J�«
WO
?
L�d�« U½UO³K� W
?
OÐU�(« UOKL
?
F�« ¡«dł≈ sJ1
w� U½U
?
O³�« Ác¼ qO
?
¦9 r²¹ U�bMŽ d
?
�¹Ë W�uN
?
�Ð
Codes
«d
?
H
?
A�« Ë√ “u
?
�d�« s� WMO
?
F
?
� …—u
?
ÆWIÐUÝ ôUI� w� UM
?
×{Ë√ Ê√ o³Ý UL� ÆÆW½Ë“u*«
ô≈ ÆÆ
Binary Code
wzUM¦�« dOHA²�« Âb�²�½ ·uÝË
WOKL
?
Ž Õdý Èb� vKŽ p�– dO
?
GÐ h½ „UM¼ ÊU� «–≈
‰ULF²Ýô« lzUý dO
?
HA²�« u¼Ë ÆÆUM¼ U½UO³�« lOL&
wMH
?
�« »uKÝ_« «c¼ ÊS
??
� ÆÆp
?
�– l�Ë ÆÊü« v²
??
Š
ÆÆÈdš√ W½Ë“u� W¹dOHAð «—u
?
� »UFO²Ý« lOD²�¹
w²�« dz«Ëb�« sL
?
C
?
²ðË Æ U
?
�¡«u*« iFÐ qL
?
Ž l�
Hard
WO
?
IDM*« W¹œU*« dz«Ëb�« oO³Dð ÆÆU
?
N½UOÐ r²
?
ÆÆW¹œbF�« W
?
OÐU�
?
(« UOKL
?
F�« ¡«dłù
Wired Logic
VÝUM� wL�— Z�U
?
F� W−�d
?
Ð WO½UJ�≈ s� ržd�« vKŽ
ÆWLN*« fHMÐ ÂUOIK�
Digital Processor
∫wF‡O³D�« wzU‡M¦�« q‡‡O¦L²�« ≠±
d�_« ÃU
?
²×¹ ÆÆW
?
OIDM*« W¹œU*« dz«Ëb�« .b
?
Ið q³�
vKF� Æ
Binary
wzUM¦�« qO
?
¦L²K� W
?
F¹dÝ WF
?
ł«d� v�≈
Word
WL
?
KJ�« ‰uÞ ‰UL
?
F²Ý« s
?
J1 ÆƉU¦*« qO
?
³Ý
WLO� qO¦
?
L²� UN³OðdðË ©
Bit
® XÐ WO½ULŁ œbŽ
Length
W³łu*« WO³DI�« fH½ UN� WL
?
OI�« X½U� «–≈ ULO� W¹œbŽ
W
?
O
?
³D� cšQ
?
ð b� w²�« ôU
?
(« w� U
?
�√ Æ
Polarity
ÊS�
-
W³�U��« Ë√ W³łu*« Í√
-
W¹œbF�« WLOI�« ©…—Uý≈®
rŁ s�Ë ÆÆW
?
O³DI�« Ÿu½ ÊU
?
O³� Âb
?
�²�
?
ð …bŠ«Ë XÐ
ÕöD�ô«Ë Æ
Sign Bit
¢…—U
??
ýù« XТ v
?
L
??
�ð
?
�_« WOL¼_« «– X³�« c
?
š√ u¼ ÆÆ…œUŽ Âb�
?
²�*«
WL
?
OI�« qO¦
?
L²�
(0)
…dHA�« Êu
?
JðË ÆÆ…—Uýù« X³�
ÆW³�U��« WLOI�« qO¦L²�
(1)
…dHA�«Ë W³łu*«
WDÝ«uÐ Vłu
?
� `O×
?
� r�— qO
?
¦9 r²¹ ÆÆ«cJ¼Ë
rJ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡%
Analog Data
Operational Amplifier
Digital Data
U
?
I
?
�Ë Ád
?
O
?
?
Hð sJ1 Íc�«Ë
(01001101)
W
?
LKJ�«
Æ©5LO�« v�≈ —U�O�« s� √dIð® ∫w�U²�U� —u�c*« ÕUC¹ö�
[+] [(1x2
6
) + (0x2
5
) + (0x2
4
) + (1x2
3
) + (1x2
2
)
+ (0x2
1
) + (1x2
0
)] = +77
qO¦9 r²¹ ÆÆW
?
OÐU�(« U
?
OKLF�« jO�
?
³ð ÷dGÐË
¢rL²�¢ …—u� w� …œUŽ U½UO³K� W³�U��« WLOI�« —«bI�
rL²
?
�¢ …—u� UŽuOý U¼d
?
¦�√ s�Ë ÆÆ
Complement
rL²
?
� …—u� ÊuJ²ðË Æ
Two's Complement
¢5MŁ«
(1)
W�U
?
{≈ rŁ ÆÆXÐ q� fJŽ WDÝ«uÐ œbŽ Íô 5MŁ«
ÆW
?
OzUNM�« W
?
−O
?
²M�« v�≈
dO
?
H‡‡‡A²� t½√ ÆÆvM‡F0
s
??
� Êu
??
J
??
¹ ÆÆ
(-77)
W
?
LKJ�« ”UJF½« »uKD*«
`³B
?
O� ÆÆ
(01001101)
r
?????
Ł ÆÆ
(10110010)
«cJ¼Ë ÆÆ
(1)
W
??
�U
??
{≈
W
????
LKJ
?
�« `³
????
rL
?
²� w¼
(10110011)
V�U‡‡��« r
?
‡�dK� 5‡MŁ«
Æ
(-77)
w²�« ôU
??
(« w�Ë
ÂU�—_« qO
?
¦9 UN
?
O� r²¹
Fractional
W¹d
???
�J�«
V�
???
²
?
Jð ÆÆ
Number
U½«“Ë√ W
?
OzU
?
M¦�« ÂU
?
�—_«
”√ «– Êu
????
J
???
ð
ÆV�U
?????
Ý ©
Power
®
d�J�« qO¦9 r²¹ ÆÆ«cJ¼Ë
W
????
L
?
KJ
?
�UÐ V
?
łu*«