Page 38 - Website 117

Basic HTML Version

W�dAK� q�UJ�UÐ W�uK2 W
?
�dý w¼Ë …œb−²*« W�UD�«Ë
sŽ W�ËR
?
�*« ¢“UGK½u
?
Ý¢ “UG
?
�«Ë ¡UÐdNJK� W
?
OMÞu�«
u¼Ë ÆÆdz«e
?
'« w� wF
?
O³D�« “U
?
G�«Ë ¡UÐd
?
NJ�« l¹“uð
Æq�Q²�UÐ d¹błË ÂU¼ —uDð
w�U
?
(« w½UM³K�« ¡UÐdNJ
?
�« ŸUD� qJO¼ d³
?
²F¹ô b
?
YOŠ ÆÆd
?
O³� u
?
×½ vKŽ ’U)« —UL
?
¦²Ýö� U
?
Oð«u�
’U
?
)« ŸUDIK� hOš«dð `
?
M* WLEM� W
?
Nł b
?
łuðô
œ«b
?
Žù ‰«uÞ «uMÝ l� ÆÆWJ
?
³
?
AK� lO
?
³�«Ë ÃU
?
²½û�
¡UÐdNJ�« ÃU²½ù wLÝ— dOž ‚uÝ œułËË ÆÆ UF¹dA²�«
Æ…—dJ²*« UŽUDI½ô« vKŽ VKG²K� ¡U
?
OŠ_« Èu²�� vKŽ
·bN²�ð W
?
OMÞË WDš ÊUM³� XIKÞ√ bI� ÆÆp�– q� l�Ë
UNðUłU
?
O²Š« s� • ±≤ w�«u( …œb−²*« U
?
�UD�« WO³Kð
«—œU³*« vKŽ b
?
?
Fð ÆÆÍ—«d(«Ë wzUÐdN
?
J�« ÃU²½û�
W�UD�« —œU
?
B� ‰ULF²
?
Ýô W¹œdH�«Ë W�U)«Ë W
?
�UF�«
ÕU¹— ŸËdA
?
� ‰Ë√ ‚öÞ≈ vKŽ qLFð YOŠ ÆÆ…œb
?
−²*«
±∞∞ ≠ ∂∞ 5Ð ÃU
??
²½ù’U
?
)« ŸUDI�« ‰ö
??
š s�
iFÐ WODG
?
²� dJ²³� ŸËdA
?
� sŽ öC� ÆÆ «ËU−
?
O�
¡UÐdNJ�« `O
?
²ð U¹ö)« s� nI�Ð Ëd
?
OÐ dN½ oÞUM�
’d� w
?
M³²� ’U
?
)« ŸUDI�« lO−
?
AðË ÆƉeM� n�_
ÊUM³� X�U
?
�Ë Æ U¹U
?
HM�« s� W
?
OzUÐdNJ�« W
?
�UD�« ÃU
?
²½«
U½U���« «b�²Ý« lO−A²� WOK¹u9 öON�ð l{uÐ
W�UD�« w� …bz«d�« WO
?
ÐdF�« ‰Ëb�« ÈbŠ≈ f½uð q¦9
?
�d*« «—bI�« YOŠ s� W
?
¦�U¦�« v¼ YOŠ ÆÆ…œb
?
−²*«
UN
?
O� …œb−
?
²*« U�UD�« q¦9Ë ÆÆ»d
?
G*«Ë dB
?
� VIŽ
bFÐ U� f½uð XMKŽ√Ë Æ¡UÐd
?
NJ�« «—b� s� •¥ w�«uŠ
…œb−²*« W�UDK� …b¹bł WO
?
−Oð«d²Ý« sŽ 5LÝUO�« …—uŁ
Êu½U� œUL²Ž« vKŽ qLFðË ÆÆ≤∞≥∞ ÂUŽ •≥∞ ·bN²�ð
a¹—Uð UN�Ë ÆÆ…œb
?
−²*« W�UD�« w� ’U
?
)« —UL¦
?
²Ýö�
«– U
?
�uEM*« d
?
AM� w�U*« rŽb�« .b
?
Ið w� “U
?
²2
s� “eŽ W
?
OMÞË Z�«dÐ ‰öš s� …dOG
?
B�« «—bI�«
5�
?
?
²�« U
?
�uEML
?
?
� ‰U
?
?
� w� f½uð …œU¹—
„uM³�« U
?
N
?
O� „—U
?
Að W
?
O�¬ d
?
³
?
Ž ÁUO
?
LK� w�
?
L
?
A�«
vKŽ WHKJ²�« jO�I²Ð `L
?
�¹ U0 ÆÆ¡UÐdNJ�« U�ÝR�Ë
WLzU� ‰öš s� Z²M*« …œuł ÊU
?
L{Ë ¡UÐdNJ�« dOð«u�
ÆW½UO
?
B�«Ë VO�d²�UÐ 5LzU
?
I�«Ë s¹œ—u*« s� …bL²
?
F�
Õu{uÐ tOKŽ’uBM� …b¹b'« U�UDK� w�U*« rŽb�«Ë
U
?
ŽËdA*« sJ�Ë ÆÆt
?
IO
?
³Dð -Ë `z«u�Ë 5½«u
?
� w�
ÆÆ’U)« ŸUDI�« ÂU�√ dO³� b
?
( WIKG� ‰«eð ô …dO³J�«
¡UM¦²ÝUÐ ’U
?
)« ÃU²½û� WO�UŠ W
?
O½UJ�≈ błuðô YOŠ
s�Ë ÆWJ³AK� W
?
�UD�« izU� a{Ë wð«c�« „öN
?
²Ýô«
UŽËd
?
A*« ÂU�√ «d
?
?
� l{u�« s�ײ
?
¹ Ê√ l�u²*«
Ê√ W
?
�U�
?
ÐË ÆÆUN� rEM
?
*« Êu½UI�« —Ëb
?
BÐ Èd
?
³J�«
ÆÎ
U�U9 WOð«u� d³²Fð f½uð w� Î
U�uLŽ —UL¦²Ýô« ·Ëdþ
YOŠ s� Î
¡«dŁ WOÐdF�« ‰Ëb�« d
?
¦�√ bŠ√ dz«e'« q¦9
«—b
?
I�« YOŠ s� p�c
?
�Ë ÆÆ…œb
?
−²*« W
?
�UD�« U½UJ�≈
ÆÆWODHM�« ‰Ëb�« U¹d
?
³� ÍbŠ« UN½uJ� Î
«dE½ ÆÆW
?
OK¹uL²�«
·«b¼_« w� Î
UŠu
?
LÞ WOÐdF�« ‰Ëb�« d
?
¦�√ s� UN½√ U
?
L�
w� W�U
?
³��« ‰Ëb�« s� X½U� U
?
L� ÆÆ©≤∞≥∞ w� •¥∞®
U�ÝR*« QA½√Ë ÆÆ≤∞∞¥ ÂU
?
F� œuF¹ l¹dAð l{Ë
W�UDK� U
?
�ËbM� QA½√ UL� ÆÆW
?
BB�²*« W
?
O�uJ(«
l�Ë ÆjHM�« vKŽ ÂuÝd�« s� W³
?
�½ s� ‰u1 …œb−²*«
W¹UGK� …œËb×� …œb−²*« U�UD�« W³�½ ‰«eð ô ÆÆ«c¼ q�
W�uŽb*« —UFÝ_« qþ w� W
?
��UM*« ’d�Ë ÆÆdz«e'UÐ
ÆÆw{U*« ÂUF�« W¹UN½ v²
?
ŠË ÆdO³� b( WHO
?
F{ W�UDK�
ÆÆ’U)« ŸUDIK� qI²
?
�*« ÃU²½û� WO½UJ�≈ „UM¼ sJð r�
¡«dý œuIŽ Ë√ WO��UMð UB�UM* ÊöŽ≈ „UM¼ sJ¹ r�Ë
ŸUDI�« W�—UA
?
� s� VFB¹ Íc�« d�_« ÆÆqł_« WK¹uÞ
ÆÆdýR
?
*« —Ëb� VIŽ t
?
½√ ÆÆd�c�UÐ —b
?
−¹Ë Æ’U)«
W
?
OMOB�« ¢wK−M
?
¹¢ W�d
?
ý “u� sŽ dz«e
?
'« XMKŽ√
ÆÆWOD�u
?
�uðuH�« U¹ö
?
)« s� «ËU−
?
O� ≤≥≥ VO
?
�d²Ð
¡UÐdNJ�« W
?
�dý q³� s� l¹—UA*« Ác¼ d¹uDð r
?
²OÝË
WOÐdŽ W�Ëœ …dAŽ Àö¦� ÂUF�« «c¼ d¹dI²�« ÷dFð
W
?
�UDK� wLOK�ù« e
?
�d*UÐ ¡U
?
CŽ_« ‰Ëb�« w¼ jI
?
d¹d
?
I
?
²�« —«b
?
�≈ X�Ë W
?
�UD�« …¡U
?
H
?
�Ë …œb
?
?
²*«
s�Ë Æ©”uLK� b
?
Nł «– UNM� W
?
O½ULŁ UM{dF
?
²Ý«®
?
�√ WODGð W
?
�œUI�« «—«b�ù« q
?
LAð Ê√ ÆÆjD<«
wÐd
?
F�« ZOK)« ‰Ëœ ‰U
?
¦*« qO
?
³
?
Ý vKŽ sL
?
C
?
²ð
qIŁ s� U
?
N� U* ÆÆW¹œu
?
F
?
��«Ë «—U
?
�ô« W
?
�U
?
šË
ÆWLN� «—uD²Ð UF�uðË
‰Ëb�« sL{ WOÐdF�« «—U�ù« q¦� W�Ëœ ‰ušœ Ê≈
ÆƉËb�« VOðdð s� l³D�UÐ d
?
OGOÝ d
?
ýR*UÐ WHMB*«
UN²¹ƒ— sL{ …œb−²*« U�UD�« «—U�ù« Xł—œ√ bI�
«—U�ù« W�Ëb� ≤∞≤± WOMÞu�« WI
?
OŁu�« ≠ WOK³I²�*«
UN
?
²O½ ≤∞∞π W¹U
?
N½ w� XMKŽ√Ë ≠ …b
?
ײ*« WO
?
ÐdF�«
UŽËd
?
A� w� —ôËœ —U
?
OK� µ∞∞ u×½ —U
?
?
²Ý«
w¼Ë Æ≤∞±µ ≠≤∞±∞ …d²H�« ‰öš …œb
?
−²*« W�UD�«
…œb−²*« W�UDK� WO�Ëb�« W�U�uK� rz«b�« dI*« nOC²�ð
«¡U
?
A½≈ s� «d
??
O
?
³
?
� «—b
?
� X�U
??
�√Ë ÆÆ¢UM¹d¹¬¢
Êb� d¦�√ s� …bŠ«u�
_
—bB�
_
WM¹b� «eON&Ë
WOMÞË UŽËdA� qFH�UÐ X�U�√ UL� ÆÆW�«b²Ý« r�UF�«
WO�LA�« W�UDK
?
� ¢± fLý ≠ WD×� ŸËdA� q¦�
U¹ö
?
š WD×
?
�Ë «ËU
?
−O
?
� ±∞∞ …—b
?
IÐ …e
?
�d*«
dL
?
¦²�ð U
?
L� ÆÆ «ËU−O
?
� ±∞ …—bIÐ WOD�u
?
�uðu�
W�uH
?
B�¢ ŸËdA� q¦
?
� UŽËdA� w� Î
U
?
Oł—Uš
¢—ôu
?
Ý UL
?
O
?
š¢ UD×
?
�Ë ÕU¹d�« W
?
�UD�¢ÊbM�
…e�d*« W
?
O�L
?
A�« W�UDK� ¢≤ w�U
?
�¢Ë ¢± w�U�¢Ë
…—U�≈ XMKŽ√ bI� ÆÆ·«b¼_« bOF� vKŽË ÆUO½U³Ý√ w�
W�UD�« s� U
?
NðUłUO²Š« s� • ∑ d
?
O�uð sŽ w³þ uÐ√
Æ…œb−²*« U�UD�« s� ≤∞≤∞ ÂUŽ ‰uK×Ð
s� d
?
OG
?
ð Ê√ UN� l�u
?
²*« s� Èd
?
š√ W�Ëœ w¼Ë
X�b� b�Ë ÆÆ WIDM*UÐ …œb
?
−²*« W�UD�« WÞ—Uš `�ö�
W¹—c�« W�UD
?
K� tK�« b³Ž pK*« WM
?
¹b� ‰öš s� Î
«d
?
šR�
WK¹b
?
³�« W�UD�« —œU
?
B* Î
ö�U
?
ý Î
UL
?
OO
?
Ið …œb−
?
²*«Ë
Î
«dB
?
MŽ qE²Ý U½uÐd
?
�˗bO
?
N�« Ê√ v�≈ XK]
�uðË
ÆÆ≤∞≥≤ ÂUF
?
� ·bN²
?
�*« W�UD�« Z
?
¹e� w� Î
U�
?
Oz—
ÕU¹d�« W�UÞË WO�LA�« W
?
�UD�«Ë W¹—c�« W�UD�« UNLŽbð
s� W�u
?
;« W
?
�UD�«Ë W
?
O{—_« W¹—«d
?
(« W
?
�UD�«Ë
vKŽ b
?
?
Fð W³
?
�d
?
� «—b� ÆÆwMF¹ p�–Ë Æ U¹U
?
HM�«
±∑[∂ W¹—c�« W�UD�«Ë «ËU−Oł ∂∞ U½uÐd�Ë—bON�«
UNM�® «ËU
?
−Oł ¥± WO�
?
LA�« W�UD�«Ë «ËU
?
−Oł
U¹ö
?
)« «b
?
?
²
??
Ý« ‰ö
?
š s� «ËU
?
?
O
?
ł±∂
W
?
�UD�UÐ «ËU−
?
Oł ≤µ ‰œU
?
F¹ U�Ë W
?
OD�u�uðu
?
H�«
W�UD�« s� «ËU−Oł± sŽ Î
öC
?
� ©…e]
�d*« WO�LA�«
ÕU¹d�« W�U
?
Þ s� «ËU−O
?
ł πË WO
?
{—_« W¹—«d(«
l� ÆÆ U¹U
?
HM�« s� W�]
u;« W
?
�UD�« s� «ËU−
?
Oł≥Ë
s� •∏∞Ë W¹ËuM�« W
?
�UD�« WOłU
?
²½≈ s� •∂∞ 5Þuð
ÆÆX�ô —uDð w�Ë ÆWOK×� œ—«u� s� WO�LA�« W�UD�«
w��UM²�« b¹—u²�« WOKL
?
Ž sŽ Î
«dšR� W¹œuF��« XMKŽ√
Èb� vKŽ b¹—u²K� …œbF²� qŠ«d� vKŽ …œb−²*« W�UDK�
qL
?
FðË ÆW¹bO
?
N9 qŠ«d� U
?
NI³
?
�ð ÆÆ «uMÝ ≥ ≠ ≤
vKŽ …œb
?
−²
?
*«Ë W¹—c�« W�UD
?
K� tK�«b³
?
Ž pK*« WM¹b
?
w²�«Ë ¢W�«b
?
²�*« W�UD
?
K� b¹—u²�« W�d
?
ý¢ fOÝQð
W�ËR�� w¼Ë ÆÆW�uJ(« tLŽbð Î
öI
?
²�� Î
U½UO� bF²Ý
UO
?
�UHð« cO
?
HMð sŽË U¹d²
?
A*«Ë b¹—u²�« …—«œ≈ sŽ
WЫuРXײ
?
�Ë ÆÆUNð—«œ≈Ë
PPAs
W�UD�« ‰U
?
LŠ√ ¡«dý
vKŽ ŸöÞö� 5K¼R*« ÷Ëd
?
F�« w�b
?
I* WO½Ëd
?
²J�≈
UO
?
�UHð« ◊ËdýË ÷Ëd
?
F�« .bIð U³KÞ …œu
?
��
rŁ s� Ë ÆÆUNOKŽ oOKF²�«Ë
PPAs
W�UD�« ‰ULŠ√ ¡«dý
ÆWЫu³�« Ác¼ d³Ž Î
UO½Ëd²J�≈ rN{ËdŽ .bIð