Page 37 - Website 117

Basic HTML Version

¡«œ√ Íu?²?�� `{u¹ ÆÆd?ýR?� q� —«u?−Ð r�d�« fi
w� ÆÆ©iOÐ_« ÊuK�UÐ ◊UI?M�«® dýR*« «c¼ w� W�Ëb�«
¡«œú� o�U?G�« dC?š_« ÊuK�UÐ ◊U?IM�« dO?Að 5Š
ÆrOOI²K� WF{U)« ‰Ëb� W�UJ� jÝu²*«
rO?OI?²�« jÝu²?� fJF¹ W�Ëœ q� —«u?−Ð r�d�« fi
Æ—ËU;« W�U� w� W�ËbK� wzUNM�«
s�Ë Æ‰U
?
:« «c¼ w� —UL
?
¦²Ýô« …b½U
?
�* WO
?
�UD�«
—UFÝ√ vKŽ k�UŠ »dG*« ÊS� ÆÆW�UD�« ‚«uÝ« WOŠU½
oKš v�≈ Èœ√ U2 ÆÆdO³� qJAÐ W�u
?
Žb� dOž W�UD�«
W�Ëb�« qOL% ÊËœ …œb
?
−²*« W�UDK� WO
?
��UMð ‚uÝ
„d²
?
A*« dOŁQ
?
²�« qŽUHð b
?
�Ë Æ…dO
?
³� W
?
O�U� ¡U
?
³Ž√
«—UL
?
¦²Ýô« »c
?
ł v�≈ Èœ√ U0 ÆÆœuN
?
'« nK²<
U
?
� q� ÆW
?
IDM*UÐ Èd
?
š_« Ê«b
?
K³�« s� »d
?
G*« v�≈
b
?
I
?
� ÆÆq¦
?
�√ l{Ë w� »d
?
G*« Ê√ vMF¹ô ÆÆo³
?
Ý
v�≈ W
?
łUŠ w� ‰«“ U
?
� »d
?
G*« Ê√ d¹d
?
I²�« nA
?
Èu²�� vKŽ W�U�ÐË eOHײ�«Ë rŽb�« UO�¬ e¹eFð
e
?
�«u(« r
?
EF� YO
?
Š ÆÆ…d
?
O
?
GB�« U
?
ŽËd
?
A*«
„UM¼ Ê√ UL
?
� ÆÆ…dO³J
?
�« «—bI�« «– UŽËd
?
ALK�
œuOI
?
�« l�—Ë WJ³A�UÐ jÐd�« W¹u�Ë√ ÊULC
?
� WłUŠ
UŽUD
?
I� …œb−²*« W
?
�UDK� Í—U
?
−²�« o¹u�
?
²�« sŽ
ÆVFA�« s� WFÝ«Ë
Î
«dE½ ÆÆ»dG*« bFÐ W
?
O½U¦�« W³ðd*« w� Êœ—_« wðQ¹
s� w{U*« ÂU
?
F�« w� ÿu×K� Âb
?
Ið s� tI
?
IŠ U*
W
?
�UDK� Î
«b
?
ł rŽ«œ wÝUO
?
Ý —UÞ≈ œU
?
L
?
²Ž« ‰ö
?
š
h²�� Êu½UIÐ WÝU
?
O��« Ác¼ XK& b�Ë Æ…œb−²*«
oO³D²�« sŽ Î
öC� ÆÆW�UD�« …¡U
?
H�Ë …œb−²*« W�UD�UÐ
¡UÐdNJK
?
� …eOL
?
²� WH¹d
?
Fð .bIð W
?
ÝUO�
?
� wKFH�«
—U
?
FÝ√ .b
?
IðË ÆÆ…œb
?
?
²*« U�UD�« s� W
?
?
²M*«
¡UÐdNJK� 5−²M*« s� W�UD�« izU� ¡«dA� WOKOCHð
w�UÐ sŽ Êœ—_« eO9 U
?
L� Æ…œb
?
−²� —œU
?
B� s�
…dýU³� ÷ËdFÐ s¹dL
?
¦²�*« ÂbIð t²ŠUðSÐ ÆƉËb�«
s� …œUH
?
²Ýô«Ë …œb
?
−²*« W
?
�UD�« UD×� W
?
�U�ù
UOłu�uMJð ¡UHŽSÐ Êœ—_« ÂU� UL� Æ…eOL*« WH¹dF²�«
W³¹d
?
{Ë WO
?
�dL'« Âu
?
Ýd�« s� …œb−
?
²*« W�UD�«
d
?
�Ë w²
?
�« ‰Ëb�« qz«Ë√ s� ÊU
?
�Ë ÆÆ U
?
F
??
O
?
³*«
…œb−²*« W�UD�« UŽËdA
?
� jÐd� WO½u½U� U½UL{
fO� l{u�« Ê√ —dJ½ Î
UC¹« UM¼Ë Æ¡UÐdNJ�« UJ³AÐ
UO�ü qOF
?
H²�« s� b¹e* WłUŠ „UMN� ÆÆÎ
U�U9 Î
U
?
O�U¦�
vKŽ eO
?
�d²�«Ë s¹dL¦
?
²�*« WIŁ vKŽ ÿU
?
H×K� rŽb�«
WBB�²� UNł ‰öš s� w�ÝR*« rŽb�« d¹uDð
«dO
?
�Oð .b
?
Ið `O²¹ U0Ë ÆÆ…œb
?
−²*« W
?
�UD�« w�
Æs¹dL¦²�LK� qC�√
Î
«dE½ ÆÆ…œb−²*« W�UDK� WЖUł Î
U
?
�uÝ dB� d�uð
ÆÆW¹d
?
A
?
³�«Ë W
?
OŽUMB
?
�«Ë WO
?
F
?
O
?
³D�« U
?
NðU½UJ�ù
w� Î
UO³�½ WŠuLD�« UN
?
�«b¼√Ë …b¹«e²*« UNðUłUO²Š«Ë
WO�
?
ÝR� «d³š s� UN
?
¹b� U* p�c�Ë ÆƉU:« «c¼
“UN
?
łË …œb−²*« W�UD�« W
?
¾O¼ w� WK¦2 WO
?
LOEMðË
rOOI
?
²Ð W¾ON�« tÐ X�U� U
?
�Ë ÆÆ¡UÐdNJ�« o�d� rOEMð
s� œb
?
Ž —«b�≈Ë W
?
O
?
FO
?
³D�« U½UJ
?
�û� qBH
?
wL
?
Ý— qJAÐ w{«—_« XB
?
B
?
š w²�« W
?
IDM*«
wG³M¹ t½√ ô≈ ÆÆ…œb
?
−²*« W�UD�« UŽËd
?
A� d¹uD²�
w� U0 UÝUO�K� ÂU
?
F�« qJA�« 5�% vKŽ qLF�«
w²�«Ë dO
?
F�
?
²�« W�uEM* w−¹—b
?
²�« Õö�ù« p�–
Î
U
?
C¹√ »uKD*« s�Ë Æ…d
?
O
?
³� q�U
?
A
?
� s� w½U
?
W½Ëd*« dO�uðË UB
?
�UM*« «¡«dł≈ l¹d�ð ÆÆ…uIÐË
’U
?
)« ŸUDIK� W
?
O
?
�UJ�« U½U
?
LC�«Ë e
?
�«u
?
(«Ë
Æ‚u��« ‰ušb�
5Ð W×
?
{«Ë …u−� œułË ÆÆqOK×
?
²�« `{Ë√ bI�
—U
?
�*«Ë W
?
OÐd
?
F�« U
?
�uJ(« s
?
� WMKF*« ·«b¼_«
l{u�« bF¹Ë ÆƉËb�« s� b¹bF�« w� W
?
OLM²K� w�U(«
d
?
�√ bI
?
� ÆÆp�– vKŽ Î
?
{«Ë Î
ôU¦
?
� dB* w�U
?
ÃU²½ù Î
U
?
�b¼ ≤∞∞∏ ÂUŽ w� W
?
�UDK� vKŽ_« fK:«
…œb
?
−²*« W
?
�UD�« —œU
?
B� s� ¡UÐd
?
NJ�« s� • ≤∞
•∏Ë ÕU¹d�« W�UÞ s� • ±≤ UNM� ≤∞≤∞ ÂUŽ ‰uK×Ð
ÆÆWO�LA�«Ë W
?
OzU*« UNÝ√— vKŽË —œUB*« w�UÐ s�
s� W×
?
{«ËË rOLB
?
²�« …bOł W
?
ŠuLÞ WDš w¼Ë
b¹bFK� Î
«dE½ ≠ UNMJ� ÆÆcO
?
HM²�« UO�¬Ë «—U�*« YOŠ
s� œb
?
Ž cM� cO
?
HM²�« w� …dšQ
?
²� ≠ »U
?
³Ýô« s�
Æ’U
?
)« ŸUDI�« —U
?
?
� w� W
?
�U
?
�ÐË «uM��«
W�UÞ ·«b¼√ oOI×
?
²�Ë WO�U(« «—bI�« v�≈ dEM�UÐË
∏≥± VO
?
�dð Î
U¹uMÝ r
?
²¹ Ê√ bÐö
?
� ÆÆjI
?
� ÕU¹d�«
Æ≤∞≤∞ ÂUŽ ·b¼ v�≈ ‰u�uK� «ËU−O�
ÆÆVOðd
?
²�« w� lЫd�« e�d
?
*« w� 5D�K� W�Ëœ wðQð
sJ�Ë WO
?
ÝUO
?
��« jI� fO� ≠ U
?
N�Ëdþ …u
?
�� qF�Ë
W
?
�UD�« u×½ t
?
łu²�« X
?
?
Š ≠ UC¹√ W
?
�UD�« ·Ëdþ
œËb×� wK×� ¡UÐdN� ÃU²½≈ pK²9 5D�K� Ê≈ Æ…œb−²*«
œ«dO
?
²Ý« r²¹Ë ÆÆwK
?
;« „öN²
?
Ýô« s� •∑ v�≈ qB¹
…œËb×� WŠU�
?
� UN¹b�Ë ÆÊœ—_«Ë qOz«dÝ≈ s� w�U³�«
UN½U� ÆÆ«c�Ë Æ…dO³J�« W
?
O�U*« U½UJ�ù« v�≈ dI²HðË ÆÆÎ
«bł
ÆÆ…œb−
?
²*« W�UDK� WO−¹—bð U
?
ÝUOÝ …¡UHJÐ X−
?
N²½«
…œb−²*« W�UD�« WO−Oð«d
?
²ÝUÐ oKF²¹ Î
UF¹dAð —b�√Ë
UB
?
�UM*« s� Î
UOML{n�Q²¹ Íc�«Ë ≤∞≤∞ ÂU
?
Ž v²Š
÷ËdF�« .bIð XŠUð√Ë Æ…e
?
OL*« WH¹dF²�«Ë W
?
O��UM²�«
‰u�u�« ·bNÐ ”UOI�« w�U� WÝUOÝ p�c�Ë …dýU³*«
Æ¡UÐdNJ�« Z¹e� w� …œb−²
?
*« W�UDK� •±∞ WL¼U�� v�≈
U0’U
?
)« ŸUDIK� ‚u��« `
?
²� vKŽ XKL
?
Ž ÆÆp�cÐ Ë
5D�K� W
?
�Ëœ XMKŽ√ b
?
�Ë ÆW
?
�UD�« s
?
�√ s� s�
?
×¹
—UL¦²Ýô« eOHײ� W
?
O�LA�« W�UDK� WOMOD�KH�« …—œU³*«
ÂUF�« v²Š ‰u�uK� …œb−
?
²*« W�UD�« UOłu�uMJð dA½Ë
Ë√ WOzu
?
{ËdN
?
� WO�
?
Lý U¹ö
?
š VO�dð v�≈ ≤∞±µ
…—bIÐ ©jI
?
� 5O�eM*«® 5JKN²�*« q³� s� W
?
ODK�uðu�
s� «œbŽ X�b
?
�Ë ÆÆ «ËU−O
?
� W�L
?
š sŽ qIð ô WOK�
‚ËbMB�« U
?
O�UŠ UN
?
×$√ s� qF� W
?
OK¹uL²
?
�« Z�«d³�«
v�Ë Æ…œb−
?
²*« W�UD�« UŽËd
?
A� cO
?
HMð rŽb� —«Ëb�«
bF𠉓UM*« vKŽ WŽ“u*« W
?
LE½_« ÊU� ÆÆ’U)« Íd¹bIð
rzUI�« wÝUO��« l{u�« qþ w� W�UD�« s�_ Î
«“U²2 öŠ
W
?
OzUÐdNJ
?
�« WOMOD�
?
KH�« U¾
?
AM*« s� qF
?
−¹ Èc�«Ë
dðuð Í√ l� WKN
?
Ý ·«b¼Q� dO
?
�b²K� W{d
?
Ž …e�d*«
`{u¹ ÆÆd
?
šü« V½U
?
'« vKŽ ÆqOz«d
?
Ý≈ l� wÝUO
?
Ý
U
?
N
?
²OMÐ e
?
¹eFð v�≈ W
?
łU
?
Š w� 5D�K� Ê√ d¹d
?
I
?
²�«
l{Ë u
?
×½ vD)« Ÿ—U
?
�²Ð `L
?
�¹ U0 W
?
O�
?
ÝR*«
ÆcOHM²�« l{u� UÝUO��«Ë UF¹dA²�« nK²��
WB
?
B�
?
²*« f�UÞ_«
W
?
�UD�«Ë ÕU¹d�« W
?
�UD�
ÊöŽù«Ë ÆÆ W
?
O�
?
LA�«
W
?
�—U
??
A* ·«b¼√ sŽ
’U
?????
)« ŸU
?
DI
?
�«
ÂUEMÐ U
??
ŽËd
?
A
?
�Ë
ÆÆWO�
?
�UM²�« UB�UM*«
ÂUOI� Î
UOzb³� »U³�« `²�Ë
ÃU²½ùUÐ ’U)« ŸUDI�«
·«dÞ_ lO³�« Ë√ wð«c�«
izU
??
� a{Ë W
??
¦�UŁ
ÆWJ³
??
A�« v�≈ W
??
�UD�«
w¼ d
?
B
?
� d
?
³
?
²
?
FðË
w� …b
??
O
??
Šu�« W�Ëb�«