Page 31 - Website 117

Basic HTML Version

ESDD (mg/cm
2
)
CuR
MSDD (mg/cm
2
)
U
50
(KV/unit)
K
1
K
2
U
50corr
(KV/unit)
No. of units/string
WK�K��« ‰uÞ b¹b‡% ∫©±® r�— ‰Ëbł
WHK²<« ÀuK²�« ôU( UI³Þ
0.05
1/5
0.3
13.6
1.265
0.848
14.6
42
0.15
1/10
0.9
8.8
1.38
0.719
8.7
70
3
1/3
0.18
17
1.181
0.916
18.4
33
0.08
1/8
0.48
11.1
1.343
0.79
11.8
52
ÆÆÊU¼œ ‘d� q�UF*« iFÐ Âb�²
?
�ð YOŠ ÆÆWLN�
Dipping
fODG²�« WI¹dÞ ÊËdš¬ Âb
?
�²�¹ ULMOÐ
Æ
Spray
‘d�« pOMJð Ë√
∫wðü« ‰U¦*UÐ tO�UFÐ ¡Uł U� ÕUC¹≈ sJ1Ë
„ µ∞∞ bNł dL²�*« —UO²�« UŽËdA� bŠ√ w�
Fog
® wÐU³C�« ŸuM�« s� ô“U
?
Ž X�b�²Ý« ÆÆ·
‰uÞË ÆÆ
160 KN
W
?
OJO½UJO
?
� W½U²
?
� È– ÆÆ©
Type
ÀuKð ö
?
�U
?
F0Ë ÆÆ
(545 mm)
»d
?
�ð —U
?
?
„ µ±µ u¼ j�K� vB�_« bN'« d³
?
²Ž«Ë ÆWHK²��
ö
?
�UF
?
� b¹b
?
% -Ë Æ•π∏ qL% W
?
ł—bÐË ·
Æ©±® r�— ‰Ëb'UÐ W×{u� WHK²�� ÀuKð
pO¹u
?
�Ë—bO¼ ŸËd
?
A
?
� u¼Ë ÆÆdš¬ ‰U
?
¦L
?
�Ë
w� d1 · „ ¥µ∞ bNł dL²
?
�� —UOð jš ¡UA½ù
VÝdð q�U
?
A
?
� ÊËbÐË UO
?
³
?
�½ WH
?
OE½ W
?
IDM�
U½d³²Ž« «–S� ÆÆ©
NSDD
® ÊUÐËcK� WKÐU� dOž UŁuK�
X�b
??
?
²
??
Ý«Ë ÆÆ
CUR = 1/3 , ESDD = 0.03
(Fog Type)
oÐU
??
��« ŸuM�« fH½ s
?
� ô“U
?
Ž
Æ©
Ribs
® ·«u(« 5Ð Už«dH�« oOC� Î
«dE½ ÀuK²�«
U
?
³KD²
?
� „UM¼ ÊQ
?
Ð ‰u
?
I�« sJ1 ÆÆo³
?
Ý U2
rO
?
LBð bMŽ —U
?
³
?
²Žô« w� U¼c
?
š√ V−¹ W�U
?
š
…—Ëd{ U
?
NM� ÆÆdL
?
²�*« —U
?
O²�« ô“U
?
Ž WK�KÝ
Àb×¹ ô v²Š ‰“UF�« U
?
NM� ŸuMB*« …œU*« —UO²š«
ô≈ ÆWO½bF*« UI×K*« p�c�Ë ÆÆW�“UF�« …œULK� œUNł≈
W�Uš WKOK� d³²Fð UNKOGAðË UN�«b�²Ý« …d³š Ê√
ô“UF�« s
?
� q�√ X�«“U� w²�« ÂœU
?
I²�« ÂeO½U
?
JO�
ÆÆÃUłe
?
�« Ë√ 5KÝ—u³�« s� W
?
ŽuMB*« W¹bOKI
?
²�«
w� Êü« WKC
?
H*« w¼ W
?
OÞUD*« ô“U
?
F�« Ê√ l�Ë
·Ëdþ w� bO'« UNz«œ√ V³�Ð dL²�*« —UO²�« W�UŠ
ÂeK¹ W
?
�U¼ fÝ√ „UM¼ Ê√ U
?
L� Æ…b¹b
?
A�« ÀuK²�«
bMŽ W
?
�Uš WK�K�
?
�« ‰uÞ b¹b% bMŽ U
?
NŽU
?
³ð«
s�U
?
�_« w� W
?
�Uš ÀuK
?
²�« ·ËdE� UN
?
{d
?
r� «b
?
�²Ý« …—Ëd
?
{ v�≈ W�U
?
{ùUÐ ÆÆWF
?
Hðd*«
WO
?
½bF*« ¡«e‡ł_« lO
?
L' p½e�« U
?
IKŠ Ë√ p½e�«
ÆUNzb‡� ÊËœ W�uKO×K� WK�K��UÐ
ôœUFLK� UI³Þ »U�(UÐË ÆƉ“UF�« qJý fHMÐË
∫ÊS� WIÐU��«
U
50corr
= U
50
x K
1
= 17 x 1.181 = 20
ÆÆ
450 KV (105%)
vB�_« bN'« U½d³²Ž« «–≈Ë
N
b
WK�K��UÐ ô“UF�« œbŽ ÊS�
472.5 / 20 = 24 units
vKŽ Èu
?
²% ©
V
® qJý vKŽ WK�K��« Ê√ ÆÆÍ√
24 x 2 units.
‰U¦*« «c¼ w� ©
K
2
® »U
?
�Š r²¹ r� ∫ Wþu
?
×K�
Ác¼ w� ÊUÐËcK� WKÐU
?
� dO
?
ž UŁuK� œułË Âb
?
F�
ÆWIDM*«
ÆÆÁ—U
?
³²
?
š« bMŽ ‰“U
?
F�« qJý WEŠö
?
� V−¹Ë
bN
?
ł vKŽ dŁR¹ Ê√ sJ1
(Ribs)
œułË Ê√ Y
?
v�≈ ÍœR¹Ë ÆÆ©
U50
® ÀuK²�« ·Ëdþ w� W
?
C�u�«
ÆWЗU
?
I
?
²� ÊuJð U
?
�bMŽ UŁu
?
K*«Ë WÐdðú� r�«dð
W³�MÐ j�K� WÐu
?
KD*« «bŠu�« œbŽ …œU¹“ V−¹Ë
‚U³Þ√ s
?
� 5F� qJý «b
?
�²Ý« W
?
�UŠ w� •±∞
©
v
® r�— qJA�« `{u¹Ë ÆÃU
?
łe�« Ë√ 5KÝ—u
?
³�«
ÆÆ©
Fog type
® —UL
?
�*«Ë WO�U
?
D�« Ÿu½ s� ô“UŽ
…b¹bý s�U
?
�_« w� WO�UŽ X�
?
O� …¡UH� «– d³
?
²F¹
www. kah r abaa r ab i a . com