Page 30 - Website 117

Basic HTML Version

String Dimensioning
Í– dL²�*« —UO
?
²�« ô“UŽ WK�KÝ rOLBð bMŽ
—U³²
?
Žô« w� cš_« V−¹ ÆÆozUH�« Ë√ w�U
?
F�« bN'«
∫ WOðü« q�«uF�«
bNł vB�√ q¦� ÆÆÀuK²
?
�UÐ WD³ðd� dOž q�«uŽ ≠
Æ÷—_« sŽ j)« —U�� ŸUHð—«Ë j�K�
Æj)« —U�� ‰uÞ vKŽ ÀuK²�« q�«uŽ ≠
ÆÆÀuK²�UÐ WD³ðd*« d
?
Ož q�«u
?
F�« ’uB
?
�ÐË
UI³Þ dL²�*« —UO
?
²�« j) bNł vB�√ œb×¹ …œUF�
wzb
?
³*« bN
?
'« p�c�Ë ÆÆq¹u
?
ײ�« WD×
?
� bN
?
'
…d
?
³�K� U
?
I
?
³ÞË ÆWD;« U
?
LN* ‰e
?
F�« oO
?
�M²�
…œU¹“ V−¹ ÆÆWK�K��« ‰uÞ b¹b% bMF
?
� ÆÆWOKLF�«
ÆƉU¦L�Ë Æ•∂ ≠ ≥ s� W³�MÐ vB�_« bN'« WLO�
ÊU� ÆÆ· „ µ∞∞ u¼ j�K� bN
?
ł vB�√ ÊU� «–S�
Æ· „ µ±µ ”U
?
Ý√ vKŽ r²¹ Ê√ V−¹ rO
?
LB
?
²�«
j�K� bNł vB�√ ÊuJ¹ ÆÆ· „ ∂∞∞ bNł j�K�Ë
WLO� œbײð ÆÆp�– vKŽ ¡UMÐË Æ· „ ∂≥∞ Ë√ ∂≤∞
p�c�Ë ÆÆqO�u
?
²�«Ë qBHK� wF�b�« qL×
?
²�« bNł
Æj)« ULN* wzUÐdN� ’uKš q�√
fO� uN� ÆÆj)« ŸUHð—« b¹b
?
% ’uB�Ð U�√
iFÐ —u³Ž v�≈ W�U
?
{ùUÐ ÆÆ◊uD)« lOL' U²ÐUŁ
w� cš_« V−
?
¹ ÆÆp�c�Ë ÆWFHðd
?
� oÞUM* ◊uD)«
U* UI³Þ oÞUM*« Ác¼ w� ¡«uN�« W�U¦� dOŁQð —U³²Žô«
(IEC 60071- 2)
WO*UF�« WOÝUOI�« UH�«u*UÐ œ—Ë
w� c
?
šR¹
(K
a
)
`O
?
×
?
Bð q�U
?
F
?
� œb
?
% w²�«Ë
qBHK� wF
?
�b�« bN'« WL
?
O� b¹b% bMŽ —U³
?
²Žô«
W
?
I¹d
?
Þ ©∂® r�— qJA�« `{u¹Ë ÆqO
??
�u
?
²�«Ë
qO�u²�«Ë qBHK�
(K
a
)
`O×B²�« q�U
?
F� »U�Š
ÆWŁuK� dO
?
ž WIDM� w� d1 · „ µ∞∞ b
?
Nł j)
UI³Þ wF�b�« b
?
N'« WLO� ÊuJð U�bMF
?
� ÆƉU¦L�Ë
Èu²�
?
� bMŽ · „ ±±∞∞ WOÝUOI�« U
?
H�«uLK�
q�U
?
F� —U
?
³
?
²
?
Žô« w� cš_« l�Ë d
?
×
?
³�« `DÝ
t²L
?
O� ÊU� ÆÆd²
?
� ≥∞∞∞ Èu²�� bMŽ `O
?
×B²�«
Æ· „ ±≥∏∂ `³Bð
∫W�œUF*« s�
(K
a
)
`O×B²�« q�UF� V�×¹Ë
K
a
= e
mH/8150
iO
?
�uK� wF
?
�b�« b
?
N'« q�U
?
F
?
� ∫
m
∫YOŠ
Æd²*UÐ ŸUHð—ô«
:H
≠ ∞[∂≥ Ω w×D��«
bMŽ ”UI*« iO�u�« bNł u¼ ©
U
n
® U½d³²Ž« «–≈Ë
b
?
FÐ iO
?
�u�« bN
?
ł u¼
U
alt
Æd
?
׳�« Èu
?
²�
?
Æ
U
alt
= Un / K
a
∫WOðü« W�œU
?
FLK� UI³Þ `O
?
×B²�«
UŽUHð—« vKŽ WOÞUD*« ô“U
?
F�« Âb�²�ð U�bMŽË
UI³Þ w×
?
D��« iO�u�« ÀËbŠ bNł q
?
I¹Ë WO�UŽ
V−¹ W�U
?
š «—U³²Ž« „UMN
?
� ÆÆWIÐU��« W�œU
?
FLK�
`DÝ vKŽ ¢U
?
½Ë—uJ�«¢ ÀËb
?
Š lM* U
?
N
??
ŽU
?
³ð√
…—uDš q¦1 Íc
?
�« ÊË“Ë_« “U
?
ž b�uðË ÆƉ“U
?
F�«
s� t½S� ÆÆp�c�Ë ÆUN�
?
H½ WOÞUD*« ‰eF�« …œU� vKŽ
Grad-
bN'« ×b
?
²� WKOÝË Â«b�
?
²Ý« Í—ËdC�«
U
?
IKŠ «b
?
�²
?
Ý« U
?
¦¹b
?
Š r²¹Ë ÆÆ
ing Devices
ÂœUIð ÀËbŠ dDš qOKI
?
²� ·dÞ q� bMŽ WłËœe�
Æ ô“UF�«
?
{«Ë ÀuK²�« vKŽ VKG
?
²�« WI¹dÞ X×
?
³�√
s� W³¹dI�« Ë√ W¹Ë«d×B�« oÞUM*« w� W�Uš Êü«
U
?
L� ÆU
?
F
?
� 5MŁô« s� jOKš v²
?
Š Ë√ ÆÆqŠU
?
��«
·Ëdþ w� ‰“UF�« ¡«œ√ rOOIð Í—ËdC�« s� `³�√
Æj)« ¡U
?
A½≈ q³
?
� W
?
IDM*« w� …œu
?
łu*« ÀuK²�«
∫ULN�«b�²Ý« sJ1 Ê«—U³²š« „UM¼Ë
v‡‡×K*« »U
?
‡‡³
?
C�« W‡‡I¹dDÐ —U‡‡³
?
²
?
šô« ≠±
Salt- Fog Method
ÆÆWOKŠU
?
��« oÞUM*« U�uL
?
Ž WI¹dD�« Ác¼ q¦9Ë
«c¼ w�Ë Æ ô“UF�« q�
?
Gð Ê√ sJ1 —UD�_« YOŠ
w� WOzUÐdN� «œUNłù WK�K��« ÷dFð ÆÆ—U³²šô«
…dO
?
G²� W
?
ŠuK� Uł—bÐ wŽUM� »U³
?
{ œułË
ÆWO*UF�« WOÝUOI�« UH�«u*UÐ œ—Ë U* UI³Þ
Sol-
W³K‡‡B�« W‡‡‡I³D�« W‡‡I¹dDÐ —U‡‡³²šô« ≠≤
id - Layer Method
Ë√ W
??
O
?
ŽU
?
MB�« oÞUM*« W
??
I¹dD
?
�« Ác¼ q¦9Ë
s� W
?
³K� …d
?
A
?
� ÊuJ²ð YO
?
Š ÆÆW¹Ë«d
?
×
?
B�«
ÆÆ—U³
?
²šô« «c¼ w�Ë ÆÊUÐËc
?
K� WKÐU� d
?
Ož VÝ«Ë—
ÀuK²�« q¦1 ’U
?
š jOK
?
�Ð ‰“UF
?
�« `DÝ wDG¹
ÆWO*UF�« WOÝUOI�« UH�«u*UÐ œ—Ë U* UI³Þ wFO³D�«
‰uÞ vKŽ UÝUÝ√ WK�K��« ‰uÞ b¹b
?
% bL²F¹Ë
ÆÆÀuK²�« s� Èu²�� Í_ »uKD*« »d
?
�²�« —U��
‰“U
???
F�« qJ
?
A�
Top / Bottom (T/B)
v½œ_«Ë
wÐU³
?
C�« ‰“UF�« Âb�²
?
�¹U� ÆÆ…œUŽË ÆÂb�
?
²�*«
lL
?
−²ð YO
?
Š ÆÆdL²
?
�*« —UO
?
²�« w� ©
Fog Type
®
d¦�√
Ribs
‰“UFK� W
?
OKš«b�« ·«u(« vKŽ UŁuK*«
(T/B)
W³�M�« ÊS� ÆÆ«c
?
N�Ë ÆWOł—U)« ·«u(« s�
∫Ê√ ÷d²H½Ë ÆrOOI²�« bMŽ W�U¼ d³²Fð
CUR = ESDD
Top
/ ESDD
Bottom
‰“U
?
F�« ŸuM� W
?
C
?
�uK� ©
U
50
® W
?
LO
?
� b¹b
?
% ≠
©
ESDD
® WL
?
O� bMŽ ©…b
?
Šu�«Ø· „® Âb�
?
²�*«
W�U¦� W
?
LO� bMŽ ©
CUR = 1
® —U³
?
²Ž« l� ÆÆÁUDF*«
ÆVz«c�« dOž w×K*« VÝd²�«
Non-Slouble Salt Deposit Density (NSDD) =
0.1 mg/cm
2
q�U
??
F
?
� »U
??
?
Š sJ1 ÆÆWK
?
Šd*« Ác¼ w�Ë
WL
?
OIÐ «œb
?
� W
?
C�uK�
U50
WL
?
OI� `O×
?
B²�«
K
1
= 1 - W x Log
YO
?
Š ÆÆ
(CUR) ratio , ESDD
ÆÆ©∞[¥µ ∫ ∞[≥µ® œËbŠ w�
W
cšRðË
ÆÆ
(CUR)
.
∞[≥∏ cšRð …œUŽË
q�U
?
F� u¼
K
1
ÊS
?
� ÆÆWO
?
KLF�« …d
?
³
?
)« s�Ë
Æw×K*« »U³C�« WI¹dDÐ `O×B²�«
`DÝ vKŽ l�u
?
²*« ©
NSDD
® Èu²
?
�� b
?
¹b% ≠
dO
?
ž w×K*« VÝd
?
²�« W�U
?
¦� —U
?
³²š« s� ‰“U
?
F�«
∫W�öF�« s� V�% U� …œUŽË ÆVz«c�«
q�U
?
F
?
� u¼
K
2
YO
?
Š ÆÆ
K
2
= (NSDD/0.1)
-0.15
ÆÆp�cÐË ÆVz«c�« w×K*« VÝd²�« WI¹dDÐ `O×B²�«
‰“UFK� ©
U
50
® WC
?
�u�« bNł W
?
LO� »U
?
�Š sJ1
∫wK¹UL� `O×B²�« bFÐ bŠ«u�«
U
50
corr
= U
50
x K
1
x K
2
d³²F½ ÆƉ“UF�« WK�K�� W
?
C�u�« bNł b¹bײ�Ë
WO�UL
?
²ŠUÐË Æj)« bN' WL
?
O� vB�√ u¼
V
dc
Ê√
W
?
C�u�« b
?
Nł ÊS
?
� ÆÆ
(σ )
·«d×½«Ë
(n)
ÀËbŠ
∫ÊuJ¹ WK�K�K�
U
50 string
= V
dc
(1 - n
σ)
WK�K��« w� ô“UFK� `O×
?
B�« œbF�« V�×¹Ë
∫W�œUF*« s�
N
b
Number of Insulators (N
b
) = U
50 string
/ U
50
corr
w²�«Ë
ESDD
Èu²�� bMŽ
U
50
WLO� cšRð YOŠ
NSDD = 0.1
ÊuJð U� …œU
?
ŽË ÆlMB*« s� wDFð
5²I¹dD�U
?
Ð ÀuK²�« «—U³²
?
š« Èd&Ë
mg / cm
2
.
U� …œU
?
ŽË ÆÀuK²�« s� WHK²
?
�� Ÿ«u½_ 5²
?
IÐU��«
Ê√ s� ržd�« vKŽ
(Kaolin Mix)
jOKš Âb
?
?
²
?
�¹
wDF¹ YOŠ ÆÆ©
Tonoko
® Âb�²
?
�ð q�UF*« iFÐ
fHMÐ W½—U
?
I� •≤∞ w�«u
?
Š —«bI0 b¹eð W
?
−O
?
²½
ÊËbÐË Æ‰Ë_« jOK)« «b�²
?
ÝUÐ sJ�Ë ÆÆ—U³²šô«
WOKL
?
Ž ÊS� ÆÆ «—U³
?
²šô« ‰u
?
�uðËdÐ w� ‰ušb�«
d
?
³²
?
F𠉓U
?
F�« `DÝ vKŽ W
?
³Ýd
?
²*« œ«u*« W�«“≈
U¼b
?
¹b
????
% s
?
J1Ë
∫wK¹UL�
`D
?
��« b¹b
????
% ≠
·öG� v½œ_«Ë vKŽ_«
vDF
?
¹ «c¼Ë® ‰e
??
F�«
Æ©l½UB�« s�
Èu
?
²
?
?
� b¹b
?
% ≠
w×K*« VÝd²�« W
?
�U¦�
Equivalent
T
?
�UJ
?
Salt Deposit Density
`D
?
Ý vKŽ
(ESDD)
WML
??
C
?
²
?
� ‰“U
??
F�«
v
?
K
?
Ž_« 5
?
×D
?
?
�«