Page 28 - Website 117

Basic HTML Version

dL²‡�*« —U‡‡O²�« ô“U‡‡‡‡Ž
HVDC Insulators
n_heggi@hotmail.com
s� ôbÐ qIM�« ◊uD) jI� Êö�u� Âb�²�¹ ≠
Æœœd²*« —UO²�« W�UŠ w� UL� WŁöŁ
Ë√ WO¦Š W�ËUF� dL²�*« —UO²�« ◊uD) błu¹ô ≠
÷U
?
H�
?
½« ÊS� p�c�Ë ÆÆ—uÞ W
?
¹Ë«“ Ë√ W¹uF
?
Ý
sŽ qI¹ ÆÆq
?
IM�« jš w�
Voltage Drop
b
?
N
?
qL
?
(« fH½Ë b
?
N'« fH
?
½ bMŽ œœd²*« —U
?
O
?
²�«
Voltage
bN'« rOEMð ÊS� ÆÆV³��« «cN�Ë Æ‰uIM*«
—UO²�« W�UŠ s� «dO
?
¦� qC�√ d³²F¹ ÆÆ
Regulation
Æœœd²*«
ö�u*UÐ w
?
×D��« dOŁQ²�« …d
?
¼Uþ błuð ô ≠
lDI
?
� W
?
ŠU
?
?
� dŁQ
?
²ð ô p�cÐË ÆÆ
Skin Effect
Æœœd²*« —UO²�« W�UŠ w� UL� q�u*«
—UO²�« W�UŠ w� tMŽ «dO
?
¦� ‰eF�« «œUNł≈ qIð ≠
ÊS
?
� p�c�Ë ÆÆqOG
?
A
?
²�« bN
?
ł fH½ bMŽ œœd
?
²*«
Æ«dO¦� qI¹ »uKD*« ‰eF�«
Grid
WJ³‡A�« Ê«eð« w� q
?
�UA
?
� œułË Âb
?
Ž ≠
jÐd�« sJ1Ë Æ
Synchronizing
s�«e²�« Ë√
Stability
Æ©eðd¼ ∂∞ ¨µ∞® œœd²�« WHK²�� UJ³A�« 5Ð
qIM�« ◊uD
?
š ¡U
?
A½≈Ë rO
?
L
?
Bð nO
?
�UJð qIð ≠
sŽ WK¹uD�« U�U
?
�*« w� «dO¦
?
� dL²�*« —U
?
O²�UÐ
bN'« fHM� p�–Ë ÆÆœœd
?
²*« —UO²�UÐ qIM�« ◊uDš
W
?
�ö
?
F�« ©±® r�— qJA�« `{u¹ Æ…—b
?
I�« fH½Ë
—UO²�« w²�UŠ w� t
?
HO�UJðË j)« —U�� ‰uÞ 5Ð
ÆÆœœd²*« —UO²�«Ë dL²�*«
Ê_ p�–Ë ÆÆÀuK²�« U³KD²
?
� ”UÝ√ vKŽ Áb¹b%
—U
?
O²�« W�U
?
Š w� tM� vKŽ√ …œU
?
Ž UŁuK*« VÝdð
»d�²�« —U�� ‰uÞ ÊS� ÆÆÀuK²�« fHM�Ë Æœœd²*«
dL
?
²�*« —U
?
O²�« W�U
?
Š w�
Creepage Distance
Æœœd²*« —UO²�« W�UŠ w� tM� d³�√ ÊuJ¹
ÀuK²�« …bý 5Ð W�öF�« ©≤® r�— qJA�« `{u¹
—U
?
??
� ‰uÞË
Salt Deposit Density (SDD)
Unified Specific
ô“U
?
FK
?
� w³
?
�M�« »d
??
?
²�«
w²�U
?
Š w� p�–Ë ÆÆ
Creepage Distance (USCD)
Æœœd²*«Ë dL²�*« —UO²�«
DC Insulators
WO�Ozd�« d�UMF�« bŠ√ ÆÆWOzUÐdNJ�« ô“UF�« bFð
WÝ«—œ bMŽ W
?
OL¼_« s� W
?
O�UŽ Wł—b
?
Ð cšRð w²�«
WO�UF�« œuN'« w� W�Uš ÆÆwzUÐdN� qI½ jš ¡UA½≈
◊uDš ô“UF� WOÝUÝ_« WHOþu�« d³²FðË ÆWIzUH�«Ë
—U
?
O²�« »d
?
�ð ÊËœ W�uKO
?
(« w¼ W
?
Oz«u
?
N�« qIM�«
¡«e
?
ł_« v�≈ U
?
N
?
?
H½ ö
?
�u*« s� wzUÐd
?
NJ�«
◊uDš W¹ULŠ Í√ ÆÆëd
?
Ð_« Ë√ …bLŽ_« w� WK�u*«
l� m¹dH²�« Ë√ UNCFÐ l� f�ö²�« s� UN�H½ qIM�«
ÆÊ«uO
?
(«Ë ÊU�½ù« W¹ULŠ v�≈ W
?
�U{ùUÐ ÆÆ÷—_«
ÆÆ5²
?
O
?
ÝUÝ√ 5²
?
H
?
OþË ô“U
?
FK� Ê√ ÆÆp�– vMF¹
q�UJ�« wzUÐdNJ�« ‰eF�« 5�Qð w¼Ë WOzUÐdN� v�Ë_«
W
?
O½U
?
¦�«Ë ÆÆëdÐ_«Ë W
?
OzU
?
Ðd
?
NJ�« ö
?
�u*« 5Ð
vKŽ WOzUÐd
?
NJ�« ö�u*« XO
?
³¦ð w¼Ë WO
?
JO½UJO�
YO×Ð W
?
F�u²*« W¹u'« ·ËdE�« lO
?
Lł w� ëdÐ_«
ÆUN
?
OKŽ …dŁR*« WOJ
?
O½UJO*« ÈuI�« nK²
?
�� qL
?
ײð
W¹dEM�«Ë WOK
?
LF�« WÝ«—b�« v�≈ t
?
łu²�« - ÆÆp�c�Ë
ÆÆdL²�*« —UO²�« W
?
�UšË WOz«uN�« ◊uD)« ô“UF�
U
?
H�«u
?
�Ë UO
?
ÝUÝ√ W
?
Ý«—bÐ W¹«b³�« X½U
?
�Ë
—UO
?
²�« ô“UŽ W³
?
�«d�Ë W�“UF�« …œU*« hzU
?
BšË
v�≈ q�u
?
²�« -Ë ÆÆW
?
�b)UÐ …œu
?
łu*« d
?
?
�*«
lM* W�Uš «—U
?
³²Ž«Ë UH
?
�«u� l{Ë …—Ëd{
dLŽ ‰«uÞ bOł ¡«œ√ vKŽ b
?
O�Q²�«Ë ÆÆÂœUI²�« ÀËbŠ
WO*U
?
F�« WOÝU
?
OI�« UH
?
�«u*« `{uðË ÆqOG
?
A²�«
v�≈ W
?
�U{ùUÐ ÆÆ
(IEC 61325)
—U
?
O²�« ◊uD
?
š s� b¹bF�« s� W
?
³
?
?
²J*« …d³
?
5KÝ—u³�« s� WFMB*«Ë W�b)UÐ …œułu*« dL²�*«
«b�
?
²Ý« w� UC¹√ …d
?
³š „UM¼ X½U
?
�Ë ÆÃUłe�«Ë
—UO
?
²�UÐ qIM�« ◊uDš w� q¹b³� W
?
OÞUD*« ô“UF�«
ô“UF�« Ác¼ «b�
?
²Ý≈ w� WKJA*« Ê√ ô≈ ÆÆœœd²*«
WO*U
?
F�« WOÝUO
?
I�« UH�«u*« »U
?
Ož w� UM¼ XK¦9
…—Ëd{ „UM¼ X½U
?
� ÆÆp�c�Ë ÆŸuM�« «c¼ wDGð w²�«
WOÞUD*« ô“U
?
F�« «b�²
?
Ý« …d³š s� …œUH
?
²Ýö�
l‡‡¹“uðË UJ‡³‡ý
—U
?
O
??
²�UÐ qIMK
?
� »u
?
O
?
F�« i
?
FÐ „UM¼ Ê√ ô≈
∫q¦� ÆÆdL²�*«
œu
?
łu� ÆÆWO
?
�UŽ œu
?
N
?
ł bO�uð W
?
O½UJ�≈ Âb
?
Ž ≠
Current
—U‡‡
?
O
?
²�« b
?
‡‡O‡Šuð w
?
‡� q�U‡‡A
??
.Commutation
UH�«u� «– dL²�*« —UO²�« 5�UJÝË `OðUH� ≠
ÆW�Uš «œb×�Ë
—U
?
?
�« W�UŠ w� t
?
½√ ÆÆ UÝ«—b�« X²
?
³Ł√ b
?
�Ë
W�uEM*« ‰eŽ rOLBð r
?
²¹ ÆÆozUH�« bN−K� œœd²*«
ÆÆqO�u
?
²�«Ë qBHK� wF
?
�b�« bN
?
'« ”UÝ√ vKŽ
?
O� ÆÆd
?
?
�*« —UO
?
²�« W�U
?
Š w� fJF�« wKŽË