Page 23 - Website 117

Basic HTML Version

X�O� " «u½ sŽ …—U³Ž dšü« UN
?
CFÐ ULMOÐ ÆÆW¹—U−²�«
—UO²š« bMF� ÆÆ«c�Ë Æ÷—_« Âœ— ‰U
?
−� v� ô≈ WLO� UN�
cšR¹ Ê√ È—Ëd
?
C�« s� ÊuJ¹ ÆÆX¹d³J�« W�«“≈ W
?
OKLŽ
UL
?
OEM²�«Ë ÆÆW
?
OK;« UF
?
O³*« ‚«u
?
Ý√ —U³²
?
Žô« v�
U¹U
?
HM�«Ë UHK<« s� hK�
?
²�UÐ W�U
?
)« WI
?
³D*«
UHK<« ·d
?
B� WŠU²*« ÷—_«Ë ÆÆ©W
?
O¾O³�« d
?
O¹UF*«®
s� WK�P²*« TÞ«uA�« 5B% v� UNÐ œUH²�¹ Ê√ sJ1®
WO�U
?
LA�« TÞ«uA�« vKŽ jÝu²*« d
?
׳�« ÁUO� ÊU
?
OGÞ
Æ©dB*
dO¹U
?
F*« r�²²
?
� ÆÆ5łËd²OM�« b
?
OÝU�_ W
?
³�M�UÐË
b
?
O
?
ÝU
?
�QÐ ÀuK²�« s� ¡«u
?
N�« W¹U
?
L
?
( W
?
Žu
?
{u*«
s� d¦�√ U0— ÆÆW�«dB�«Ë œbA²�UÐ ©
NOx
® 5łËd²OM�«
≠ ‰«eðôË ≠ XKšœ√bIK� ÆÆ«c�Ë ÆÈd
?
š_« UŁuK*« WOIÐ
ÊuJð s� qOKI
?
²K� qł«d*« ULO
?
LBð vKŽ ö¹b
?
F²�«
∫‰öš s� 5łËd²OM�« bOÝU�√
ÆVNK�« …—«dŠ Wł—œ v� rJײ�« ≠
Æbz«e�« ¡«uNK� WCH<« W³�M�« ≠
ÆqŠ«d� vKŽ ‚«d²Šô« ≠
Æbz«e�« ‚d(« ¡«u¼ «b�²Ý« ≠
Æ©v³½U'«® vÝULÔ
*« ‚d(« ≠
Æo¹d(« qŠ«d� vKŽ ÂœUF�« “UG�« d¹Ëbð …œUŽ≈ ≠
s� qOKI²�« v� UN²O�UF� UN� U�uEM*« Ác¼ Ê√ rž—Ë
UNð«– b×Ð WO
?
�U� d³²FðË ÆÆW½uJ²*« 5łËd²
?
OM�« bOÝU�√
Èdš√ œuNł X�cÐ bI� ÆÆÊ«bK³�« s� b¹bF�« v� WLzö�Ë
qš«œ 5łËd²
?
OM�« bOÝU�√ UŁU
?
F²Ð« s� d¦
?
�√ qOKI²K�
bŠ√ …œUŽ ÃU²% «¡«d
?
ł≈ v¼Ë ÆÆUNÐ ÕuL�*« œËb(«
błu¹Ë ÆÆqłd*« s� Wł—U)« «“U
?
GK� W'UF*« ‰UJý√
YOŠ ÆÆÊUÐUO�« v� W�Uš W
?
HBÐ UNðU�uEM� s� b¹bF�«
vKŽ W
?
³Þd�«Ë W
?
�U'« U
?
�uEM*« s� q� Âb
?
�Ó
²
?
Ú
�Ô
ð
‰Ëd²³�UÐ …—«b*« «bŠu�« s� q� s� W¹“U
?
G�« UI�b²�«
«bŠu�« vK
?
Ž p�– bFÐ XI³
?
Þ v²�« ÆÆvFO³
?
D�« “UG�«Ë
Ær×H�UÐ —«bð v²�«
‚dD�« ÊQÐ t¹uM
?
²�« sJ1 t½S
?
� ÆÆW
?
�U
?
Ž W
?
H
?
BÐË
5łËd
?
²OM�« b
?
OÝU
?
�√ s� ·U'« q
?
OKI²K� W
?
O�
?
Ozd�«
∫wðü« sLC²ð
ÆeH(UÐ qKײ�« ≠
ÆeH(UÐ vzUI²½ô« qOKI²�« ≠
ÆeH(« dOGÐ vzUI²½ô« qOKI²�« ≠
Æ’UB²�ô« ≠
bOÝU
?
�√ s� hK�²K� …b¹bŽ UOKL
?
Ž „UMN� ÆÆp�c�
UD×� v� U¼—U³²š«Ë U¼d¹uDð - Î
ÆÆUOzUN½ 5łËd²OM�«
UN
?
L¼√ s� qF� ÆÆÈ—U−²�« oO
?
³D²�« qŠ«d0 Ë√ ÆÆW¹œU¹—
bOÝU�√ ŸeM� W¹—«d(« Êu��≈ W
?
OKLFÐ vL�¹ U� Î
UO�UŠ
vAOÐu�²
?
O� WOKLŽË ÆÆvýU²O¼ W
?
OKLŽË ÆÆ5łËd²OM�«
ÆWKOI¦�« UŽUMBK� ·U'« eH(UÐ vzUI²½ô« qOKI²K�
WL
?
O� «bŽU�
?
� WłcLM�« U
?
Ý«—œ d�uðË ÆW��U
?
F�
‚«d
?
²Šô« " «u½ WÐU
?
×�� X²
?
A
?
²�« «—U�0 R
?
³M²K�
«eO
?
�d²Ð ÿUH
?
²Šô« v�U²�UÐË ÆÆWMšb*« s� W
?
ł—U)«
U¹u²�� bMŽ W¹“UG�« " «uM�«Ë W
?
I�UF�« WOKJ�« U¾¹e'«
…œuł dO¹UF� WDÝ«uÐ …œb;« U¹u²�*« s� Î
«dO¦� q�√
Æ¡«uN�«
ÆÆqł«d*« sš«b� s� Wł—U)« UŁU
?
F³½ô« XO²A²�Ë
±≤∞∞ ≠ ∏∞∞ 5Ð ÕË«d
?
²ð UŽU
?
Hð—UÐ sš«b*« XOMÐ
l�«u�« v� t
?
ðœU¹“Ë ‰uD�« «c¼ e¹e
??
Fð sJ1Ë ÆÂb
??
±∞∞ ≠ ∑µ 5Ð ÕË«d²ð «“U
?
GK� WO�UŽ o�bð W
?
Žd�Ð
l� d
?
�UC
?
²�UÐ ≠ q�«uF�« Ác¼ sŽ Z²M
?
¹ –≈ ÆÆÀØÂb�
WMšb
?
LK� ‰UF
?
� ‰uÞ ≠ sšU��« ÂœU
?
F�« “UG�« W¹u
?
ÆWMšbLK� vI¹eOH�« ‰uD�« nB½Ë ÊUðd� v�«uŠ
WO�
?
Ozd�« UŁuK*« Ác¼ s� hK�²�« …¡UH
?
� W�dF*Ë
∂∞∞ …—b� ¡UÐdNJ�« WD×
?
� Ê√ ‰uI½ Ê√ vHJ¹ ÆÆWŁö¦�«
«bŠu
?
�« s� jI� 5ðb
?
ŠË vKŽ qL²
?
Að® «ËU−
?
O�
r×H�« ‚d% v²�« ÆÆ©WLO)« «d³ý ¡UÐdN� WD; lЗ_«
s� WŽU
?
ÝØr−� n�√ ≤±[µ v�«uŠ UNMŽ Z²M¹ œu
?
�u�
v� rJײ�« …eNł√ ÊËbÐ ÂœU
?
F�« v� …d¹UD²*« U¾¹e'«
hM²Ið ÆÆ…e
?
Nł_« Ác¼ «b�
?
²Ý« bMŽ ÆÆsJ�Ë ÆÀuK²�«
v�≈ ÃËd)« s� UNFM9Ë UNM� r−� n�√ ≤±[¥ s� d¦�√
s� WŽUÝØr−� n�√ ≤[µ v�«u
?
Š UNMŽ Z²M¹Ë ÆÆ¡«uN�«
bFÐ WŽUÝØr−� ≤µ v�«u
?
Š v�≈ qIð X¹d³J�« bOÝU�√
Z²M¹ UL� ÆÆb
?
OÝU�_« Ác¼ v� rJײ�« …eNł√ «b
?
�²Ý«
bOÝU�√ s� WŽU
?
ÝØr−� n�√ ≤[≤ v�«uŠ p�c� UNMŽ
WŽUÝØr−� ±µ s� q�√ v�≈ iH�Mð v²�« 5łËd²OM�«
ÆbOÝU�_« Ác¼ s�hK�²�« UOłu�uMJð «b�²Ý« bFÐ
v� œu�u� r×H�« ‚d
?
% v²�« ¡UÐdNJ�« WD×� v�Ë
XGKÐ ÆÆ© «ËU
?
−O
?
� ∂∞∞ …—b�® U
?
O�UD¹SÐ ¢U
?
H¹—uð¢
b�R¹ ULMOÐ ÆÆ≥ÂØr−KK� ±∞∞ X¹d³J�« bOÝU�√ UŁUF³½«
œËb
?
Š Ê√ ≠ p�c� v�Ëb�« pM
?
³�«Ë ≠ ÈdB*« Êu½U
?
I�«
ÆÆ≥ÂØr−KK� ±≥∞∞ v�≈ qBð W¾
?
O³�«Ë W×B�« W
?
¹ULŠ
±∞∞ Î
U
?
C¹√ 5łËd²
?
OM�« b
?
O
?
ÝU�√ UŁU
?
F
?
²Ð« XGKÐË
v�Ëb�« pM³
?
�«Ë Èd
?
B*« Êu½U
?
I�« U
?
LMO
?
Ð Æ≥ÂØr−KK�
v�«u×Ð W
?
¾O³�«Ë W×
?
B�« W¹UL( vKŽ_« b(« ÊU
?
FC¹
¡UÐd
?
N
?
� WD×
?
� s� ‰U
?
¦
?
� p
?
�–Ë ÆÆ≥ÂØr−KK� µ∞∞
v� f�UMðË Êü« W�U
?
G
?
ý œu�u
?
� r×
?
H�« Âb
?
�²
?
�ð
“UG�« Âb�
?
²�ð …dþUM� ¡UÐdN� WD×� nE½√ U
?
NðUŁUF³½«
ÆvFO³D�«
È—«d(« ”U³²Šô« «“Už UŁUF
?
²ÐUÐ oKF²¹ ULO� U�√
œu�uÐ W¹œU
?
F�« ¡UÐdNJ�« WD×� ÊS
?
� ÆÆ©W¾O
?
�b�« «“Už®
v½UŁ rł ±∞∞∞ v�«uŠ Z²Mð ÆÆ•≥∞ …¡U
?
H� «– r×H�«
v�≈ iH�Mð U
?
NMJ�Ë ÆÆ…b�u� ” Ë „ ØÊuÐd� bO
?
��√
…¡UHJ�« XF
?
Hð—« «–≈ …b�u� ” Ë „ Ø rł ∏∞∞ v�«u‡Š
” Ë „ Ø rł ∂∞∞ v�«uŠ v�≈ i
?
H�MðË ÆÆ•≥∏ v�≈
l�— bMŽ ©Î
U
?
�U9 vF
?
?
D�« “UG�« qŁU
?
1 U� È√® …b�u
?
v� Î
UO�UŠ …d
?
�«u²� UO
?
łu�uMJð v¼Ë ÆÆ•µ∞ v�≈ …¡UHJ�«
ÆWO*UF�« ‚u��«
«b
?
�²
?
Ýô Êu{—U
?
F*« qE¹ q¼ ÆÆÊü« ‰«R
?
��«Ë
q� sŽ v�UF
?
²�« vKŽ r¼—«d�≈Ë rN
?
H�u� v
?
KŽ r×H�«
r×H�« UO
?
łu�uMJð sŽ Êü« r�UF�« v� …dA
?
²M*« ozUI(«
WKHDK
?
� WKzU¼ œ—«u
?
� d
?
B0 Ê√Ë W
?
�U
??
š ÆÆnOEM�«
`KBð v¼Ë ≠ Î
U
?
�U9 r×H�U� q�U
?
Fð v²�« ≠ WO�Ëd
?
²³�«
ÆÆW�œU� WMÝ WzU� s� d¦�_ d
?
B� vHJð ¡UÐdN� bO�u²�
q�«u²*« »u
?
CM�« qþ v� …bA
?
Ð dB� U
?
NłU
?
²%Ë
ÃU
?
²
?
% U
?
L
?
� ÆÆvFO
?
³D
?
�« “UG�«Ë j
?
HM�« s� U¼œ—«u*
q( W�UD�« b
?
O�uð v� t�«b
?
�²Ý«Ë r×
?
H�« œ«dO
?
²Ýô
Æœu�u�« «œ«b�≈ hI½ v� WL�UH²*« UN²�“√
rJ×
?
²�« Ê√ ÆÆl�«u�«Ë
t²KL
?
−Ð ¡«uN�« ÀuKð v�
jI
?
� j³ðdð ô W�Q
?
?
UNMJ�Ë ÆÆ UŁuK*« W
?
OLJÐ
u'« …—bIÐ Î
UC¹√ j³ðdð
UŁuK*« »U
?
FO²
?
Ý« vKŽ
«d
?????
OŁQ
?
ð W¹√ ÊËœ