Page 22 - Website 117

Basic HTML Version

dB
?
� œ«b�ù …u
?
IÐ W×ýd
?
� v¼Ë ÆÆdB0 W
?
IOŁË
ÆW¹UGK� WO��UMð —UFÝQÐ tłU²% Èc�« r×H�UÐ
W�UD�UÐ r�UF�« œ«b�ù r×H�« Âb
?
�²Ý« bI� ÆÆp�c�
mKÐ v²Š ±∏µ∞ ÂU
?
Ž cM� rE²M�Ë nO¦
?
� u×½ vKŽ
©Î
U¹uMÝ •≥ ‰b
?
F0 uLM
?
¹ Èc�«® tM� v*UF�« ÃU
?
²½ù«
v�«uŠ ÊU� Ê√ bFÐ ÆÆsÞ ÊuOKÐ ∏ v�«uŠ ≤∞±≤ ÂUŽ
v� dL²�¹ Ê√ l�u
?
²¹Ë ÆƱππ∞ ÂUŽ sÞ ÊuOKÐ ¥[µ
ÆW�UD�« ÃU²½≈ v� tOKŽ r�UF�« œUL²Ž« …œU¹e� …œU¹e�«
WO�Ë_« W�U
?
D�« UłUO²Š« s� •≥∞ r×
?
H�« d�u¹Ë
Èu²�� vKŽ ¡UÐdNJ�« s� •¥± b�u¹ UL� ÆÆr�UF�« v�
VKB�« s� •∑∞ ÃU²½≈ v� Âb�
?
²�¹Ë ÆÆlLł√ r�UF�«
œ«b�≈ v� r×H�« dL²�¹ Ê√ ¡«d³)« —bI¹Ë Ær�UF�« v�
v²Š UNłU²×¹ v²�« ¡UÐdNJ�« s� •¥∞ v�«u×Ð r�UF�«
ÆÁbFÐ U�Ë ≤∞≥∞ ÂUŽ
¡UÐdNJ�« b
?
O�u²� v�Ozd�« œu
?
�u�« r×H�« qJA¹Ë
ÆÆW¾
?
O³�« W¹UL
?
Š tK� r�UF�« UN
?
CFÐ sŽ qI½ ‰Ëœ v�
U¹ôu�« U¼“dÐ√ s� ÆÆWHK²
?
<« UNðUIO³
?
Dð UNMŽ cš√Ë
v�UL
?
ł≈ s� •¥π[∂ UNO
?
� r×H�« b�u¹ v²�« …b
?
ײ*«
UO�«d²Ý«Ë ÆÆ©•¥µ[µ® UO½U*√Ë ÆÆ¡U
?
ÐdNJ�« s� UNłU²½≈
»uMłË ÆÆ©•∏∂® «bM
?
�uÐË ÆÆ©•∂∏® bMN�«Ë ÆÆ©•∂π®
ÆÆ©•≤∑® ÊUÐUO�«Ë ÆÆ©•∏±® 5B�«Ë ÆÆ©•π¥® UOI¹d�√
Æ©•≥∞® …bײ*« WJKL*«Ë
W³�M�« Ác¼ bO�uð v� r×H�« ‰Ëb�« Ác¼ Âb�²�ðË
dO¹UF� v��√ X% UN
?
O� …b�u*« ¡UÐdNJ�« v�ULł≈ s�
q� UNO� r
?
×H�« «b�²Ý« oI×¹ «c�Ë ÆÆÎ
«œb
?
Að WO¾OÐ
ÊUÐU
?
O�U� ÆÆW¹U
?
L(« W
?
G�UÐ WH
?
OEM�« W¾
?
O³�« d
?
O¹U
?
F�
b�uð r�UF�« v� Î
«œbAð WO¾OÐ d
?
O¹UF� v��QÐ W�ËdF*«
«c�Ë ÆÆr×H�« s� UNzUÐdN� s� •≤∑ ≠ UMHKÝ√ UL� ≠
W¹UL
?
Š W�U�Ë U
?
NO
?
� lCð v²�« ÆÆ …b×
?
²*« U¹ôu�«
W¹ULŠ v� W¹U
?
GK� …œbA²� d
?
O¹UF� WOJ¹d�_« W
?
¾O³�«
v�U
?
Lł≈ s� •¥π[∂ ≠ ÂbI
?
ð UL� ≠ b
?
�uð ÆÆW¾O
?
³�«
Ác¼ ◊d
?
Hð qN� Ær×
?
H�« s� ¡UÐd
?
NJ�« s� U
?
NłU
?
²½≈
ÆÆøUNzUMÐ√ W×�Ë UN²¾OÐ W�öÝ v� ‰Ëb�«
tO
?
KŽ ‰uF¹ ¡UÐd
?
NJK� —bB
?
� u¼ p�c� r×
?
H�«Ë
WŽUÝ «ËU−
?
O*« dFÝ ÕË«d²¹ –≈ ÆÆtMLŁ l�œ sJ1Ë
∂µ qÐUI� v� —ôËœ ∑± ≠ µ≤ 5Ð r×H�« s� …b�u*«
W
??
�UD
?
� —ôËœ ±∏±≠ π∑Ë ÆÆ“U
??
GK� —ôËœ ∑∏ ≠
W
?
O�
?
LA�« W
?
�UDK� —ôËœ ≤∞≥± ≠ ≤≤∂Ë ÆÆÕU¹d�«
ÆWODK�uðuH�«
v�≈Ë “U
?
ž v�≈Ë qzUÝ v�≈ r
?
×H�« q¹u
?
% sJ1Ë
s� Î
UF
?
Ý«Ë Èb� vDG¹ u
?
N� ÆÆ¡UÐdN
?
� v�≈Ë …—«dŠ
UO
?
łu�uMJð ÀbŠ√ V�
?
×Ð WHOEM
?
�« U�«b�
?
²Ýô«
ÆÎ
UO*UŽ WŠU²�
œu�Ë È√Ë® r×
?
H�« œu�uÐ ¡UÐdNJ�« b
?
O�uð sŽ Z²M¹
s� WO�Oz— Ÿ«u½√ WŁöŁ ©“U
?
G�«Ë jHM�U� dš¬ È—uHŠ√
œ«u*« ∫v¼Ë ÆÆU
?
N
?
O
?
� rJ×
?
²�« V−¹ v²�« UŁU
?
F
?
³½ô«
Æ5łËd²O
?
M�« bOÝU�√Ë ÆÆX¹d
?
³J�« bOÝU�√Ë ÆÆW
?
O¾¹e'«
W¹«b³�« v
?
� ÂUL²¼ô« W
?
O¾¹e
?
'« œ«u*« X³DI²
?
Ý« b�Ë
vKŽ UN� TO��« dýU³*« dŁ_«Ë ÆÆU
?
N²¹ƒ— W�uNÝ V³�Ð
sŽ QA½ bIK� ÆÆX¹d³J�« bOÝU�QÐ ÂUL²¼ô« U�√ Æ5MÞ«u*«
WM�UJ�« …—UC�« —UŁü«Ë ÆÆW×B�« vKŽ WKL²;« UNð«dOŁQð
ÂUL
?
²¼ô« bŽU
?
Bð ÆÆp�c� ÆWO
?
ðU³M�« …UO
?
(« vKŽ UN
?
O�
öŽUH²�« v� U
?
N²L¼U�� V³�Ð 5łËd²
?
OM�« bOÝU�QÐ
»U
?
³C�« ÊuJð v�≈ ÈœRð v²�« ÆÆW
?
³
?
�d*« WOzU
?
OL
?
OJ�«
b�Ë Æu'« v� vzuC�« ≠vzUOLOJ�« ©ÊU�³{® v½Ušb�«
WO½U�½ù« W×B�«Ë W¾O³�UÐ …—UC�« UŁUF³½ô« Ác¼ X�U½
—U�v²
?
Š ÆÆUOłu�uMJ²�« ŸUM� s� Î
«d
?
O³� Î
U�U
?
L²¼«
‚uHð …dO³� Wł—b� W�bI²
?
� UNO� v¾O³�« rJײ�« …eNł√
Æ—uB²�«
WOKJ�« U¾¹e'«® WO¾¹e'« UŁU
?
F³½ôUÐ oKF²¹ ULOH�
U¾¹e
?
'« W�«“≈ ‚dDÐ UN
?
O� rJ×
?
²�« j³ðd¹ ÆÆ©WI
?
�UF�«
«“UG�« UI�bð l� u'« v� dA²Mð v²�« © ULO�'«®
ÆWOzUÐdNJ�« ÈuI�« UD×� s� W�œUF�«
vJO
?
½UJO*« l
?
L
??
:« ‚dD
?
�« Ác¼ r¼√ qL
???
AðË
U
?
³Ýd*«Ë © v½uK
?
JO��« q�U
?
H�« Ë√ ® v½uKJO
?
��«
Ë√® WO
?
−O�M�« »«d
?
²�« UFL−
?
�Ë WOJOðU²
?
ÝËd²J�ô«
WÐdð_« ’ö�²Ý« …¡UH
?
� XGKÐ v²�«ÆÆ©v−O�M�« d²KH�«
s� Wł—U)« W�œUF�« «“UG�« s� UN²DÝ«uÐ U¾¹e'«Ë
Æ•ππ[∂ vKŽ b¹e¹ U� v�≈ ¡UÐdNJ�« UD×� sš«b�
W¦F³M*« ©
SOx
® X¹d³J�« bO
?
ÝU�√ v� rJײ�« sJ1Ë
s� 5F� lL
?
& Ë√ …bŠ«Ë ‰öš W�œU
?
F�« «“UG�« l�
∫WO�U²�« qzUÝu�«
ÆX¹d³J�« s�iH�M� Èu²×� È– œu�Ë Â«b�²Ý« ≠
Æœu�u�« s� X¹d³J�« Ÿe½ ‚dÞ Â«b�²Ý« ≠
«“U
?
G�« s� X¹d
?
³J�« Ÿe½ U
?
�uEM� «b
?
?
²
?
Ý« ≠
ÆW�œUF�«
s� X¹d
?
³J�« Ÿe½ U
?
�uEM� «b
?
�²
?
Ý« √bÐ b
?
�Ë
XKþË ÆƱπ≥µ ÂU
?
Ž «d
?
²K
?
$≈ v� W
?
�œU
?
F�« «“U
?
G�«
s� UOMO
?
²��« v²
?
Š tOKŽ v¼ U� vKŽ U
?
?
Ołu�uMJð
Èb¹√ vKŽ Î
«d
?
O³� Î
«—uDð —uDð 5Š ÆÆv
?
{U*« ÊdI�«
błuð —U� YOŠ ÆÆÊUÐU
?
O�«Ë …bײ*« U¹ôu�« s� q�
W�œUF�« «“UG�« s� X¹d³J
?
�« ŸeM� WOKLŽ µ∞ s� d¦�√
Chemical
vzU‡OLOJ�« q
ŽU‡‡Ó
*« v� UNMO
?
Ð ULO� nK²�ð
v� UNð¡UH
?
� qBðË ÆÆ" UM�« vzUNM�« Z²M*«Ë
Reagent
Æ•ππ u×½ v�≈ ÂœUF�« “UG�« s� X¹d³J�« bOÝU�√ Ÿe½
W¾O³�« W¹ULŠ dO¹U
?
F� d¦�√ WKÐUI* t½√ ÆÆd�c�UÐ d¹błË
Î
UO�UŠ ÕU²ð ÆÆ…¡UHJ�« s� WO�UŽ Wł—bÐ Î
«œbAð ÀuK²�« s�
?
Ýd� s� WK�UJ²
?
� U³O
?
�d²� …œb
?
F²� U
?
�œ«d�
sJ1 YO
?
×Ð ÆÆ «“UG�« ö
?
ÝUžË W
?
I�UF�« U
?
¾¹e'«
ÆjO;« ¡«uNK� WO�UŽ …œuł oOIײ� UNMOÐ s� —UO²šô«
ÆÆqÝUG�« W�uEM� UHK�� s
?
�hK�²K� W³�M�UÐ U�√
‚u��« v� Î
U
?
ł«Ë— t� b−¹ qŽUH²�« " «u½ s� b¹b
?
F�U�
r×H�UÐ qLFð ¡UÐdN� bO�uð WD×� ∫©≥® r�— qJý
U‡‡O½U‡*« v�
r×H�UÐ qLFð ¡UÐdN� bO�uð WD×� ∫©¥® r�— qJý
WOJ¹d�_« UOMOłdO� W¹ôË v�