Page 21 - Website 117

Basic HTML Version

· „ ∂∂ qÐUJ� wze'« m¹dH²�« ”UO� ∫©π® r�— qJý
nOEM?�« r×?H�« U??O?łu?�uMJð
¡UÐd??NJ�« b??O�uð U‡D×??�v�
maher_aziz49@yahoo.com
ÊuŽb*« Á—UŁ√ Èc�« ‰b
?
'« —«dI�« «c¼ r�
?
Š b�Ë
vKŽ rN²
?
{—UF� w� «Ëd�√ s
?
¹c�«Ë W¾O³�« W¹U
?
L×Ð
W¹UL
?
(« v� ÂuO�« r
?
�UŽ v� qzU
?
N�« ÂbI²
?
�« q¼U&
w� lÝu²�«Ë ÆÆr×
?
H�« «b�²Ýô W
?
³ŠUB*« WO
?
¾O³�«
¡UÐdNJ�« b
?
O�uð w� r�UF�« Íu²
?
�� wKŽ t�«b�
?
²Ý«
o( —«dI�« “U×½«Ë ÆW
?
HK²<« WOŽUMB�« U
?
IO³D²�«Ë
»U−
?
²Ý«Ë ÆÆUN¹b� W
?
�UD�« —œUB� l¹uMð v� d
?
B�
l�b¹ Èc�« v*UF�« W�UD�« fK: v³¼c�« √b³*« oO³D²�
b‡‡‡‡‡‡‡‡‡O�uð
ÆWOLM²�« ÂU�√ …d¦Ž d−Š nIðôË W¾O³�«
U
?
�uKF� v�≈ …bM²
?
�*« WO
?
LF
?
²�« Ác¼ qþ v�Ë
nÝú�Ë® œu
?
�u
?
� r×H�« s
?
Ž WÞuKG�Ë W
?
¾ÞU
?
š
WF�U'« v� …cðUÝ√ iFÐ sŽ U
?
N²O³�Už v� —b�
W¹UL(« tO�≈ XK�Ë U� dšPÐ rN²�dF� rNO� ÷d²H¹
oKD*« q¼U
?
−²�« qþ v�Ë ÆÆ©‰U:« «c¼ v� W
?
?
O³�«
r�UF�« v
?
� dA²Mð v²�« nO
?
EM�« r×H�« UO
?
łu�uMJ²�
U
?
�uKF*« b
?
O
?
�Q
?
ð È—Ëd
?
C�« s� `³
?
B¹ ÆÆÊü«
¡UÐdNJ�« bO�uð v� r×
?
H�« «b�²Ý« sŽ W×
?
O×B�«
r×H�« «b�²Ý« —U� Èb� È√ v�≈ “«dÐ≈Ë ÆÆW�UD�«Ë
ÕU²� È—uHŠ√ œu�Ë nE½_ Î
«d
?
ODš Î
U��UM� œu�u�
WO¾O³�« W�UEM�« YO
?
Š s� ÆÆvFO³D�« “UG�« u¼Ë Î
UO*UŽ
ÆW¾O³�« vKŽ ÿUH(«Ë WO³�M�«
vKŽ VK
?
D�« b¹«eð Ê√ v�≈ ÆÆÎ
ôË√ ÁU
??
³
?
²
?
½ô« XHK½
œdDC*« h
?
�UM²�« qþ v� W
??
OzUÐd
?
NJ�« W
??
�UD�«
Ê√ UN� —b
?
I¹ v²�« vFO³D�« “U
?
G�«Ë jHM�« U½Ëe<
«uMÝ d
?
AŽ Êu
?
Cž v� Î
U
?
�U9 vN
?
²MðË VCMð
dB
?
� vKŽ tK�« Ò
� «–≈ ô≈ rNK�«® d¦�_« vKŽ W
?
�œU�
ÆÆ©WF�u
?
²� dOžË …dE²M� d
?
Ož …b¹bł U�U
?
A²�UÐ
WO�LA�« W�UD�« U
?
Ołu�uMJð —UFÝ√ ŸUHð—« qþ v�Ë
·UF{√ WO
?
½ULŁ vKŽ uÐd¹ U� v�≈ s¼«d�« X�u�« v�
Àb×¹ Ê√ v�≈® È—uHŠ_« œu
?
�uK� …bzU��« —UFÝ_«
Ác
?
N� lÝ«u�« —U
?
A
??
²½ô«Ë È—U
?
?
²�« ‚«d
?
²
?
šô«
s� `³
?
B¹ ÆÆ©U¼—U
?
FÝ√ i
?
H�M²
?
� U
?
O
?
łu�uMJ²�«
W
?
�UD�« b
?
O�u
?
²� œu
?
�u�« Z¹e
?
� l¹uMð È—Ëd
?
C�«
s� q� vKŽ Z¹e*« «c
?
¼ qL²
?
A¹ Ê√Ë ÆÆW
?
OzUÐd
?
NJ�«
“U
?
G�«Ë jHM�« V½U
?
ł v�≈ W
?
¹ËuM�« W
?
�UD�«Ë r×
?
H�«
Æ…œb−²*« W�UD�«Ë
ÆÆ…b¹bŽ W
?
LN� »U
?
³Ý_ p�c� ÆÆør×
?
H�« «–U* U�√
v�«u( ‚UÐ r�U
?
F�« v� r×H�« ÊËe�
?
� Ê√ UN�b
?
I²¹
UL
?
N� —bI¹ “U
?
G�«Ë jHM�« ULMO
?
Ð W�œU� WMÝ v
?
²zU�
WMÝ ∂∞ ≠ ¥∞ v�«uŠ v� Î
UO*UŽ ¡UN²½ô«Ë »uCM�«
‚u��« v� Î
UO³�½ hOš—Ë d
?
O�Ë uN� «c�Ë ÆÆW�œU�
v� Î
UH
?
BM� Î
UF¹“uð Ÿ“u
?
²¹ t½√ sŽ Î
öC� ÆÆW
?
O*UF�«
“UG�«Ë jHM�« ·öš vKŽ WO{—_« …dJ�« ŸUIÐ rEF�
Î
ULJ% r
?
Jײ𠅜b×
?
� oÞUM� v� Ê«e�d
?
²¹ s¹cK�«
ÆÁdOF�ðË tð—U& v� Î
«dO³�
d
?
³�√Ë ÆÆr×
?
H�« s� ÊËe�
?
� d³
?
�√ «– ‰Ëb�«Ë
…b
?
ײ*« U¹ôu
?
�« ÆÆqLAð t� d¹b
?
BðË tM� ÃU
?
²½≈
UO
?
�«d²Ý«Ë U
?
O�
?
O½Ëb½≈Ë bMN�«Ë 5B�«Ë U
?
OÝË—Ë
«bM�uÐË U
?
O½«d
?
�Ë√Ë U
?
O
?
³
?
�u
?
�u
?
�Ë «bM�Ë U
?
O½U*√Ë
UN²�öŽ ‰Ëœ UNM�Ë ÆÆUO
?
I¹d�√ »uMłË ÊU²�š«“U�Ë
«—UO
?
š W�UJÐ ÿUH²
?
Šô«¢ v�≈ tK� r�UF�« v� ‰Ëb�«
W�UD�« W�“√ s� dB* Ãd�� ö
?
� ÆÆ¢WŠu²H� W�UD�«
«—UOš q� «b�²Ý« Èu
?
Ý UO�UŠ UNÐ nBFð v²�«
WO
?
ŠUðù« q�«u
?
Ž q�UJð V�×Ð U
?
?
OLMðË W
?
�UD�«
W¹—u
?
HŠ_« W
?
�UD�« WK�U
?
ý lL
?
²:«Ë œU
?
?
�ô«Ë
UNO� U0 …œb−²*«Ë …b¹b'«Ë WOJO�Ë—bON�«Ë W¹ËuM�«Ë
WO
?
¾O
?
³�« d
?
O¹UF*« oO
?
³Dð —UÞ≈ v� ÆÆ UHK<« W
?
�UÞ
W¹ULŠ sLCð v²�« ©v�Ëb�« pM³�« dO¹U
?
FL�® WO*UF�«