Page 16 - Website 117

Basic HTML Version

WO�LA�« UFL?:« W�UšË ÆÆW�b�²�*« œ«u*«Ë
`DÝ√Ë ’U?B?²?�ô« VOÐU½√ d¹uDðË …e?�d*«
W�«“≈Ë nOEM²�« ÂUE½Ë W¹u?²�*« W�?�UF�« U¹«d*«
ÂUE½Ë W?�?�U?F�« `DÝ_« s� WÐdð_«Ë ‰U?�d�«
…uD)« U?�d?×�Ë fL?A�« W?�d?Š WF?ÐU²?�
Æ W¹dB� U�Uš «b�²ÝUÐ
«Ëœ√ …—uK³� dO
?
³� —ËbÐ W¹—U
?
−²�« „uM³�« ÂU
?
O� ≠π
«bF* s¹d²A*« rŽb� W
?
OK¹u9 UO�¬ d¹uDðË q¹uL²�«
…bzUHÐ ÷«d
?
�ù« qzUÝË dO
?
�uðË ÆÆ…œb−
?
²*« W�UD�«
l� WO��UM²�« oOIײ� «bF*« dFÝ iH) WCH�M�
ÕU²*« q¹uL²�UÐ …œUH²Ýô« l� ÆÆW¹bOKI²�« UOłu�uMJ²�«
lO
?
−A
?
²� e
?
�«uŠ l{ËË W
?
HK²
?
<« o¹œUMB�« s�
ÆÈ—U−²�« —UA²½ô«Ë oO³D²�«
w²�«Ë WHOEM�« W�UD�« U
?
Ołu�uMJð 5Þuð WŽd�� ≠±∞
W
?
�UD�« U
?
�d
?
ý s� Ë√ ‰“UM
?
*« s� U
?
N
?
łU
?
²½« r²¹
WOF�«Ë …dOF�ð d
?
O�u²Ð …—«“u�« ÂUO� V−¹ ÆÆW�U)«
WHKJ²�« fJFð W
?
HOEM�« W�UD�« ¡«dA� …œb×
?
� WOKLŽË
tM� …b�u*« W�UD�« ¡«d
?
ý ‰öš s� p�–Ë ÆÆWOI
?
OI(«
Ê√ YO
?
Š ÆÆVÝUM� `З g�U¼ l� W
?
HKJ²�« d
?
F
?
�Ð
mK³ð ≠ WCH�M� …—«“u�« s� WMKF*« W
?
O�U(« WH¹dF²�«
ÆÆp�c� Æ©” Ë „ ØU
?
ýd� ∂∑ UN� W
?
×¹dý vKŽ√ v�
UJ³ý «b
?
�²Ý« —U
?
FÝ_ W×{«Ë «—«d
?
� —«b�≈
bO�u²�« WHKJð mK³ð® W�UD�« pKð qI½ w� ¡UÐdNJ�« ŸUD�
ÆÆ” Ë „ØXMÝ Ë—u¹ ±≤ UO�U
?
Š WO�L
?
A�« W�UD�UÐ
‰öš XMÝ Ë—u¹ ∂≠µ v�≈ UN
?
{UH�½≈ l�u²*« s�Ë
UD;UÐ W½—U
?
I� W
?
�œU
?
I�« U�U
?
Ž d
?
AŽ W
?
�L
?
XMÝ Ë—u¹ µ≠¥ v�«uŠ mK³ð w²�« W¹bOKI²�« W¹—«d(«
±[∑¥ rŽb*« È—u
?
H
?
Šù« œu
??
�u�« «b
?
?
²
?
ÝUÐ ≠
WHKJ²�« mK³ð 5Š v� ≠ W¹—«d
?
Š …bŠË ÊuOK�Ø—ôËœ
W
?
O*UF�« W
?
HKJ²�UÐ X
?
MÝ Ë—u¹ ±≤≠±∞ WO
?
I
?
OI
?
Æ©œu�uK�
X½U
?
� ¡«u
?
Ý ¡UÐd
?
NJ�« b
?
O�u
?
²� Ÿ—«e
?
� oKš ≠±±
«– ¡UÐdNJ�« U
?
J³ý s� »dI�UÐ ÕU¹— Ë√ W
?
O�
?
v{«—√ lD� ÕdÞ ‰öš s� p�–Ë ÆÆv�U
?
F�« jGC�«
bO�u²� U
?
NM� …bŠ«u�« WFDI�« vHJð …œb×
?
� UŠU�0
÷—_« —U−¹ô W
?
LO� ÊËœ «b¹«e0 «ËU−
?
O� ±∞∞
bO�uð q
?
ÐUI� d
?
?
²�*« UN
?
OKŽ qB×¹ W
?
¾� qÐU
?
I�
ÆW�uJ(« s� ¡UÐdNJ�«
WO�LA�« W�UD�UÐ ÁU
?
O*« 5��ð ‚uÝ lO−Að ≠±≤
ÁUO*« 5�
?
�ð q×� q×
?
²� È—U−
?
²�«Ë v�eM*« ŸUDIK�
q¦1 Èc�« vŽUMB�« 5�
?
�²�« lO−
?
AðË ÆÆ¡UÐdNJ�UÐ
ÆÆvŽUMB�« ŸUDI�UÐ W�UD�« U�b
?
�²Ý« s� s� •µ∞
U¹ö
?
)« U
??
O
?
łu�uMJð «b
??
?
²
?
Ý« d¹uD
?
ð p�c
?
W�UD�« bO�uð v� W
?
O�LA�« «e�d*«Ë W
?
OD�u�uðuH�«
ÆÆÃËœe*« bO�u²�« ÂUEMÐ d׳�« …UO� WOK%Ë WOzUÐdNJ�«
WO
?
�L
?
A�« W�UD�« «b
?
�²ÝU
?
Ð U¼dO�uð sJ
?
1 YOŠ
Æ…e�d*«
l½UB� U
?
łUO²Š« 5�Qð v� r×H�« «b
?
�²Ý« ≠±≥
…bŽU
?
�� …—U²
?
�� œ«u� «b
?
�²ÝUÐ ‚d
?
(« …œUŽ≈ ≠
Æ•π∞ v²Š UŁUF³½ô« iH)
.Integrated
e¹u
?
G
?
²K� WK�UJ
?
²*« W‡³
?
�d*« …—Ëb�« ≠
Gasification Combined Cycle
◊u
?
GC
?
*« lOL*« d¹d
?
��« rEMÐ ‚«d
?
²
?
Šô« ÂUE½ ≠
Æ
Pressurized Fluidized BedCombustion
5−
?
��_«Ë —U
?
?
³�« «b�
?
²ÝU
?
Ð r×H�« e¹u
?
G½ ≠
5łË—b
?
ON�«Ë ÊuÐdJ�« b
?
O
?
��√ ‰Ë√ v�≈ tK¹u
?
Æt�dŠË
qzU
?
��« ÊuÐdJ�« bO
?
��√ v½UŁ s� s�ü« hK�
?
²�« ≠
Æ÷—ô« X% WIOLŽ s�U�√ v� ©Á“U−²Š«® ÁdÝ√ bFÐ
s� X¹d³J
?
�« W�«“≈ UOKLŽ v� f³
?
'« «b�
?
²Ý« ≠
."Desulfurization"
‚«d²Šô« Âœ«uŽ
p�c�Ë
Flying Gas
…dzUD�« ÂU�
?
ł_« «b�
?
²Ý« ≠
œ«u� W
?
ŽUM� v�
Bottom ASH
‚d
?
(« UHK�
?
Æ¡UM³�«
5�d²A
?
LK� ¡UÐdNJ�« …—uðU� wKŽ W
?
LO� l{Ë ≠±µ
Êu
?
OK� µ[∏ ® d
?
H
?
BÐ …¡Ëd
?
I*«Ë rNð«¡«d
?
� WKłR*«
…—uðU
?
H�« —«b�« qÐU
?
I� W
?
ODG²� p�–Ë ÆÆ©„d
?
²A
?
¡öL
?
F�« W�bšË W�d
?
A�« W½UO� qO
?
GAðË nO�UJðË
Æq�_« wKŽ WJ³A�« rOŽbð «—UL¦²Ý«Ë
¡öLŽ lOL' wH¹d
?
F²�« qJON�« w� dEM�« …œUŽ≈ ≠±∂
sLC
?
²¹ YO×
?
Ð ÆÆjÝu²*«Ë w�U
?
F�«Ë ozUH�« b
?
N'«
s¹√eł wKŽ UN
?
LO�Ið r²¹ W�UÞ qÐUI
?
�Ë …—b� qÐUI�
qI½ wKŽ 5�d
?
²A*« Y( ÆÆ©…Ë—c�« ‰ö
?
šË ×Uš®
Æw�Ë√ WKŠdL� …Ë—c�« X�Ë Ã—Uš rN�ULŠ√
U½UO³Ð Î
«dO³� Î
U�UL²¼« ¡UÐdNJ�« U�dý w�uð Ê√ ≠±∑
«—«dI�« s� b¹bF�« UNOKŽ bL²Fð v²�« WHKJ²�« UÐU�Š
wðQ¹ ÆÆw�uI�«Ë wŽUDI�« Íu²
?
�*« wKŽ UÝUO��«Ë
qJON�«Ë ÆÆ¡UÐdNJ�« lO
?
Ð —UFÝ√ b¹b% ÆÆUN²
?
�bI� w�
W
?
�UD�« U
?
OL
?
�Ë ÆÆrŽb�« U
?
ÝU
?
OÝË ÆÆwH¹d
?
F
?
²�«
Æ…œuIH*«
UJ³ýË bO�u²�« UD×0 W
?
�UD�« …¡UH� …UŽ«d� ≠±∏
U
?
ÝUO
?
I�« —UÞ« v� WOMH
?
�« …¡UHJ�« YO
?
Š s� ÆÆqIM�«
ÆWO�Ëb�« WOMH�« dO¹UF*«Ë
W�U
?
šË WLzUI�« UD
?
×LK� b¹b−
?
²�«Ë ‰öŠù« ≠±π
‰bF� 5�
?
%Ë qOGA²�« …¡UH
?
� l�d� ÆÆUNM� W1bI�«
…—b
?
I�« s� Íu
??
B
?
I�« …œU
?
H
?
²
??
Ýö� ÆÆU
?
NÐ ¡«œ_«
ÆWOLOLB²�«
W
?
Ý«—œ œ«bŽSÐ qI
?
M�« W�d
?
ý ÂU
?
O� …—Ëd
?
{ ≠≤∞
ozUH�« b
?
N'« UJ³ý w
?
� bIH�« »U
?
�( WOKO
?
BHð
w� Í—U
?
−²�«Ë wMH�« b
?
IH�« »U
?
�Š «c�Ë ÆÆw
?
�UF�«Ë
w�uð Ê√Ë ÆÆiH
?
�M*«Ë jÝu
?
²*« b
?
N
?
'« UJ³
?
ý
oO³DðË Í—U
?
−²�« bIH
?
�UÐ ÂUL²¼ô« l¹“u²�« U
?
�dý
p�c�Ë ÆÆ—U
?
O²�« U�d
?
Ý wKŽ W¹—U−
?
²�« W×zö�« œuMÐ
cO
?
HM²Ð l¹“u²�« U�dý l� W
?
CÐUI�« W�dA�« ÂU
?
O�
ÆWO�c�« «œ«bF�UÐ WO�U(« «œ«bF�« dOOGð WDš
«b�
?
²Ý«Ë ÆÆW
?
³�d*« …—Ëb�« ÂU
?
E½ «b�
?
²Ý« ≠≤±
w� —«dL²Ýô«Ë ÆÆ…dO³J�« UF��« «– bO�u²�« «bŠË
‰ULJ²Ý«Ë ÆÆWOz«uAF�« oÞUM*« W�UJ� ¡UÐdNJ�« qO�uð
UJ³ý rO
?
ŽbðË ÆÆWOMJ��« UFL−
?
²�«Ë lЫu²�« …—U½«
qIM�« UJ³
?
ý b
?
¹b
?
&Ë ÆÆÍdI
?
�«Ë Êb*UÐ ¡UÐd
?
NJ�«
Æl¹“u²�«Ë
¡UÐdNJ
?
�« o�d� rOEMð “U
?
Nł d¹d% W
?
OL
?
²Š ≠≤≤
…dýU³*« ¡UÐdNJ�« …—«“u� WOF³²�« s� pKN²�*« W¹ULŠË
qJ� W�eK� tðUO�uðË tð—«d
?
� ÊuJ²� ÆÆ…dýU³*« dOžË
ÆWOMF*« ·«dÞ_«
W
?
�UD�« s
?
� XML
?
Ý_«
•∂∞ sŽ qIðô W
?
³�MÐ
p�c�Ë ÆÆUNðUłUO²Š« s�
¡UÐdNJ�« b
?
O�uð UD×�
•∂ sŽ qIðô W
?
³
?
�MÐ
¡UÐd
?
N
?
� v�U
?
L
?
ł« s�
U−
?
O� ·ô√ µ® œö
?
³�«
‰öš s� p�–Ë ÆÆ© «Ë
©
HUB
® lL
?
−� ¡U
?
A½«
r×H�UÐ ¡UÐd
?
NJ�« bO�u²�
vKŽ t
?
Ð ’U
?
š ¡U
?
MO0
Ë√ jÝu
??
²*« d
?
×
??
³�«
ÆdLŠ_«
—U³²Žô« v� cš_« ≠±¥
WO
?
¾O³�« d¹–U;« lO
?
U
?
F¹d
?
A
?
²�« l{ËË
vKŽ q
?
L
??
²
?
A
?
ð v²�«
…œu
??
'« d
?
O
?
¹U
?
F
??
WO
?
ÝUOI�« U
?
H�«u*«Ë
Àb
?
Š√ «b
??
?
²
?
Ý«Ë
r×H
?
�« ‚d( UOM
?
I²�«
qO
???
³
??
Ý v
?
KŽ v¼Ë
∫vK¹ UL� dB(«
¡U*UÐ r×
?
H�« q�
?
ž ≠
l½«u*« «b
??
?
²
??
Ý«Ë
pOðU
??
²
??
ÝËd
??
²J�ô«
X¹d
?
³J�« s� hK�
?
²K�
v½UŁ UŁUF
?
³½« iHšË
ÆX¹d³J�« bO��√
U
?
FL
?
ý «b�
?
²Ý« ≠
Ær×H�« ‚«d²Š«