Page 7 - 116

Basic HTML Version

U‡‡NMÐ b‡‡‡O�uð WD×�
‰Ëd²³�«Ë¡UÐd
?
NJ�«s}ÐW�œU³²� U�UNðô«ËÆÆ «ËU
?
−O�≤¥∞∞v�«qB¹e−F�«ËÆÆ…d�‰Ë_¡U
?
²A�«v� UŽUDI½ô«
v� W�“_« r�U
?
Hð s� ÆƉËd²
?
³�« —œUB
?
� —cŠË
UD×� „öN
?
²Ý« …œU¹“ l�u²¹ YOŠ q³
?
I*« nOB�«
µ∞∞ 5Ð ÕË«d²¹ U0 ÂœU
?
I�« u¹U� s� ¡«b
?
²Ð« ¡UÐdNJ�«
UD; “U
?
G�« s� W
?
O
?
�U
?
{≈ ≥Âb
?
� Êu
?
OK� ∑µ∞Ë
∫v¼Ë ≤∞±¥ nO
?
� v� UNKO
?
GAð jD<« ¡UÐd
?
NJ�«
…e
?
O'« ‰U
?
LýË ÆÆ© «ËU
?
−O
?
� ∑µ∞® UNMÐ UD×
?
±≥µ∞® WM�
??
��« 5F�«Ë ÆÆ© «ËU
??
?
O
??
� ±∞∞∞®
Æ© «ËU−
?
O� ∂∞∞® …b¹b'« dÐu
?
²�√ ∂Ë ÆÆ© «ËU−
?
O�
œ«u*« s� UN𫜗«Ë b¹e²Ý UN½√ ÆƉËd²³�« …—«“Ë b�√Ë
q³I*« nOB�« dNý√ ‰ö
?
š —ôËœ —UOK� u×MÐ WODHM�«
VM−²ð v²
?
Š ¡UÐdNJ�« UD; W�“ö�« W�UD�« d
?
O�u²�
ÆvzUÐdNJ�« —UO²�« ŸUDI½« öJA� œö³�«
Ê√ w�≈ ÆÆ…œb−²*« W
?
�UD�«Ë ¡UÐdNJ�« …—«“Ë —Uý√Ë
mK³ð ¡UÐdNJ�« UD; WO�U(« wF
?
O³D�« “UG�« «œ«b�≈
qBð Ê√ l�u²¹ U
?
LMOÐ ÆÆUO
?
�u¹ ≥d²� Êu
?
OK� ∏∏ u×½
ÆÆd
?
B
?
� w
?
� ¡UÐd
?
NJ�« W
?
�“_ b|b
??
ł —uDð w�
rÝu� ‰öš w�Ë_« …dLK� ¡UÐdNJ�« UŽUDI½« bŽUBð
≤¥∞∞ w�« ¡UÐdNJ�UÐ œ«b�ô« w� e−F�« q�ËË ÆÆ¡U²A�«
≤∞±∞∞ bMŽ WŠU²*« «—bI�« XH
?
�uð YOŠ ÆÆ «ËU−O�
U2 ÆÆ «ËU−O� ≤≤µ∞∞ „öN²Ýô« mKÐ ULMOÐ «ËU−O�
s� wLEF�« W
?
O
?
³�U
?
G�« w� U
?
ŽUDI½ô« —«dJð w�« Íœ√
w�« oÞUM*« iFÐ w� XK�Ë «d²H�Ë dB� UE�U×�
U2 5MÞ«u*« ·ËU�� dO
?
¦¹ Íc�« d�_« ÆÆ UŽUÝ ÀöŁ
ÆÂœUI�« nOB�« w� t� Êu{dF²¹ b�
tN
?
ł«uð U� WO
?
HKš vKŽ WO�U(« ¡UÐd
?
NJ�« W�“√ vðQð
ÃU²½≈ v� hI½ s� WO�U(« …d²H�« ‰öš ‰Ëd²³�« …—«“Ë
5Ð sL� Æ“UG�« ‰uIŠ WOLMð UOKLŽ dšQ²� p�–Ë ÆÆ“UG�«
«b�²Ý« r²¹ ÆÆUO
?
�u¹ “UG�« s� ≥Âb� —UOK� µ[≥ v�«uŠ
qOGA
?
²� ‰uI(« qš«œ UO�u¹ ≥Âb
?
� ÊuOK� ¥∞∞ u×½
d¹bBð v�≈ W
?
�U{ùUÐ ÆÆU
?
N�H½ ëd
?
�²Ýô« «b
?
F�
rŁ s�Ë ÆÆ≥Âb� Êu
?
OK� ±∏∞ u×M� WO³Mł_« U
?
�dA�«
ÆÆWOK;« ‚u�K� U
?
NNOłuð r²¹ ≥Âb� —U
?
OK� ¥[∏ vI³²¹
ÆUNM� •∑∞ vKŽ ¡UÐdNJ�« bO�uð UD×� –uײ�ð
ÆÆWO½bF*« …Ëd¦�«Ë ‰Ëd
?
²³�« …—«“uÐ —œUB� b�√Ë
hI½ sŽ ¡UÐdNJ�« UD×� i¹uF²Ð ÂuIð …—«“u�« Ê√
…dOA� ÆÆ Ë“U*« s� WO�U
?
{≈ UOLJÐ U¼œ«b�SÐ “UG�«
ÆÆ Ë“U*« s� ÊËe�� U
?
N¹b� ¡UÐdNJ�« UD×� Ê√ v�≈
s� U�uš t�«b�²Ý« v� lÝu²�« v� Vždð ô UN½√ ô≈
qŠ v� bŽU�O
?
Ý ÊU� «–≈Ë t½_ ÆÆ UD;UÐ —«d{ù«
U¼d
?
L
?
Ž s� qKI
?
¹ t½U
?
� W
?
²
?
�R
?
� …—u
?
BÐ W
?
�“_«
Æp�– bFÐ WŁ—U� v� V³�²OÝ U2 w{«d²�ô«
wMF¹ U0 ÆÆ≥d²
?
� ÊuOK� ±∞∞ v�≈ q³
?
I*« nOB�« w�
sŽ b¹eð “UG�« s� WO
?
�U{≈ UOL� v�≈ ÃU²
?
×²Ý UN½√
ÆÎ
UO�u¹ ≥d²� ÊuOK� ±≤ u×MÐ WO�U(« ôbF*«
“UG�« UO
?
L� hI½ WLNð s� ‰Ëd²
?
³�« √d³ð ULMOÐË
¡U²A�« rÝu� Ê≈ X�U�Ë ÆÆ U
?
D;« qOGA²� hB<«
≥d²
?
� 5¹ö� ±∞≥ vKŽ b¹e¹ U
?
� a{ bN
?
ý v�U(«
ÆÆWO{U*« «uŽ_« vKŽ ≥d²� 5¹ö� ±∞ s� d¦�√ …œU¹eÐ
‰Ëd²³�«Ë ¡UÐdNJ�« vð—«“Ë 5Ð W�œU³²*« U�ö)« XKšœ
cM� WL�«d
?
²*« WO�U*« Êu¹b�« ‰uŠ bOF
?
B²�« s� WKŠd�
UI
?
ײ�
?
� Ê√ ÆƉËd²³�« …—«“Ë ‰u
?
Ið ULMOÐË Æ «uMÝ
‡�« “ËU& ¡UÐdNJ�« ÃU²½≈ U�dý Íb� ‰Ëd²³�« ŸUD�
Áœ«bÝ r²¹ U� Ê√Ë ÆÆ«e²�ô« ÂbŽ V³�Ð tOMł —UOK� ∂∞
5MÞ«u*« Ê√ W−×Ð tOMł ÊuOK� ≤∞∞ “ËU−²¹ ô U¹dNý
W�dA�« u�u¾�� ‰uI¹Ë Æ„ö
?
N²Ýô« dOð«u� ÊuF�b¹ ô
¡UÐdNJ�« ŸUD� U
?
O½u¹b� Ê√ ÆÆdB� ¡UÐdN
?
J� WCÐUI�«
Ê√Ë ÆÆjI� tOMł —UOK� ±∏ U
?
O�UŠ XGKÐ ‰Ëd²³�« …—«“u�
l� WO�U*« …—«“Ë W�dF0 UN
?
²¹u�ð r²ð Èdš√ m�U³� È√
∂∞fO�Ë WO
?
{U� «uMÝ µ UL�«dð v¼Ë ÆƉËd
?
²³�«
ŸUD� U
?
?
²
?
�� Ê√ 5Š v� ÆÆœœd
?
²¹ U
?
L� «—U
?
OK�
vKŽ b¹eð ÂUF�« ŸUDI�«Ë v�uJ(« “UN'« Èb� ¡UÐdNJ�«
WO�U*« Èb� «—UOK� ∑ v�≈ W
?
�U{ùUÐ ÆÆtOMł «—UOK� π
¡UÐd
?
NJ�« …—«“uÐ ‰u
?
¾
?
?
� —b
?
B
?
� lł—√Ë ÆrŽb
?
«d¹d³²�« v�≈ ÆƉËd²³�UÐ «œUOI� WÐu�M*« U×¹dB²�«
s� ¡UÐdNJ�« UD×� UłUO
?
²ŠUÐ ¡U�u�« ÂbF� …e¼U'«
—UO²K� UŽUDI½« s
?
� v{U*« ÂUF�« W�“√ —«dJðË œu�u�«
Æœu�u�« hI½ V³�Ð
l� ÈœuF��« ÈdB*« vzUÐdNJ�« jÐd�« ŸËdA* W¹cOHM²
?
�« W¹—UA²Ýô« ‰ULŽ_« bIŽ lO�uð -
v�≈ ŸËdA*« rO
?
�Ið ÆÆjD<« s� ƉU:« «c¼ v� WB
?
B�²*« W¹bMJ�« W¹—UA
?
²Ýù« VðUJ*« bŠ√
Èd‡š_«Ë ôu×
?
LK� …bŠ«ËË W¹œuF��«Ë d
?
B� s� qJ� 5²�eŠ rCð W
?
O�Oz— ÂeŠ W
?
�Lš
‚UD½ sLC
?
²¹ Æs¹bK³�« 5Ð Èd×
?
³�« jÐd�« qÐUJ� W�d²
?
A� W�
?
�U)« W�e
?
(«Ë q‡IM�« ◊uD)
`²�Ë Âö²Ý«Ë 5�ËU‡I*« vKŽ UNŠdÞË Âe(« pKð ozUŁËË «bM²�� WFł«d� ÆÆÈ—UA²Ýô« ‰ULŽ√
vKŽ ÆÆs¹ezUH�« 5�ËUI*« —UO²š«Ë W�bI*« ÷ËdFK� v�U‡*«Ë vM‡H�« q‡OKײ�« sŽ Î
öC� ÆÆ÷Ëd‡F�«
Æ≤∞±¥ w�U‡(« ÂU‡F�« W¹UN½ q³� …cHM*« U�dA�« l� œuIF�« lO�uð r²¹ Ê√
±∞ v�«uŠ v�≈ tKL
?
Ž …b� q‡BðË ÆÆ —ôËœ Êu‡OK� v�«u‡Š È—UA
?
²Ýô« b‡IŽ W‡L
?
O� m‡K³ð
ÆŸËd‡A*« Âe‡( W¹cOHM²�« œuIF�« lO�u²Ð vN²MðË lO�u²�« a¹—Uð s� √b³ð dNý√
¡UÐdNJ�« …—«“Ë¢ wL
?
�� d
?
OOGð ¡«—“u�« fK−
?
� —d�
·bNÐ ÆÆ¢…œb−²*« W�UD�«Ë ¡UÐdNJ�« …—«“Ë¢ w�« ¢W�UD�«Ë
W
?
O�
?
LA�«¢ …œb
?
−²*« W
?
�UD�« WO
?
L¼√ wKŽ ¡uC�« ¡U
?
I�≈
l¹uMð w� —«d
?
?
Ýô« l� ÆÆWK³
?
I*« WKŠd*« w� ¢ÕU¹d�«Ë
ÆW¹ËuM�« W�UD�« p�– w� U0 WHK²<« W�UD�« —œUB�
Ê√ ÆÆ…œb−²*« W
?
�UD�«Ë ¡UÐdNJ�« …—«“Ë b�√
UN
?
²�U{« r²
?
OÝ w²�« b
?
O�u²�« «—b� v�U
?
Lł≈
WO�U(« WO�L
?
)« WD)« ‰öš WO�uI�« WJ³AK�
±≥≤∞∞ v�«u
???
Š v�≈ q
?
Bð ≤∞±∑Ø≤∞±≤
W�U{≈ qLAð ÆÆW¹—«d(« UD;« s� «ËU−O�
UŽËdA*« iFÐ l�«u� d
?
OOGðË …b¹bł «—b�
WDO�
?
³�« …—Ëb�« «bŠË iFÐ q¹u
?
% p�c�Ë
±∞µ u×MÐ —bIð «—UL¦²ÝUÐ ÆÆW³�d� …—Ëœ v�≈
Æl¹“u²�«Ë qIM�«Ë ÃU²½ô« qLAð tOMł «—UOK�
∑µ∞
x
≥® ∫ w� «—b
??
I�« Ác
?
¼ q¦
??
L
??
²ð
∑µ∞® ≠ …e
?
O'« ‰U
?
Lý W
?
D×� © «ËU
?
−O
?
© «ËU−
?
O� ∂µ∞® ≠ U
?
NMÐ WD×
?
� © «ËU−
?
O�
© «ËU−O� ∂µ∞® ≠ W¹—U
?
�³�« f¹u��« WD×�
∂∞∞® ≠ W¹—U
??
?
³�« Ê«u
?
KŠ »uMł WD×
??
±µ∞∞® ≠ W¹“UG�« dÐu²�√ ∂ WD×
?
� © «ËU−O�
© «ËU−O� ∑µ∞® ≠ —uNM
?
�œ WD×� © «ËU−O�
WD×� © «ËU
?
−O
?
� ¥µ∞® ≠ ·uO�
?
�« WD×�
◊uO
?
Ý√ WD×�© «ËU
?
−O� ∂µ∞® ≠ W¹œu
?
L;«
»d
?
ž WD×� © «ËU
?
?
O
?
� ∂µ∞® ≠ W¹—U�
?
³�«
W¹“U
?
G�« «bŠu�« q¹u
?
% r²O
?
Ý UL� Æ…d¼U
?
I�«
…—Ëb�« ÂUEMÐ qLF
?
K� ◊UO�œË »U
?
³A�« v²D×0
Æ «ËU−O� ∑µ∞ WO�ULł≈ …—bIÐ W³�d*«
ŸUDI�« WL¼U
?
�� ÆÆUC
?
¹√ WD)« Ác¼ qLAð
≤≤µ∞…—b
?
IÐ ◊Ëd¹œ WD×� c
?
OHM²Ð ’U
?
v� U
?
N� ÷ËdF�« .b
?
Ið - v²�«Ë «ËU
?
−O
?
v�≈ qBð «—UL
?
¦²
?
ÝUÐ w�U(« ”—U� d
?
ÆtOMł —UOK� π[µ
—b
?
B¹ Ê√ b
?
�R*« s� UÐ t½√ ÆÆ¢W
?
OÐd
?
F�« ¡U
?
Ðd
?
NJ�«¢ XLKŽ
„ö
?
?
Ý« W�d
?
Fð …œU¹eÐ «—«d� oŠô X�Ë w� ¡«—“u�« fK−
?
r� ÆÆl³DK� WK:« ‰u¦� w²Š t½√ ô≈ Æ U�«b�²Ýô« nK²< ¡UÐdNJ�«
U
?
Šd²
?
I� …b
?
Ž „UM¼ Ê√Ë W�U
?
š ÆÆ—«d
?
I�« «c¼ `�ö� —uK³
?
²ð
“UN
?
łË dB� ¡UÐd
?
NJ� WCÐU
?
I�« W�dA�« s� q
?
� s� WŠËdD�
`z«dA�« …œU¹“ U
?
NMOÐ s� ÆÆÍdš√ U
?
NłË ¡UÐdNJ�« o
?
�d� rOEMð
l� …dO
?
š_« `z«dA�« …œU¹“ Ë√ ÆÆWðËUH
?
²� V�MÐ …dO
?
š_« WFЗ_«
W
?
OÝU
?
O��« U
?
�¡«u*« Ê√ ô« Æq�_« `z«d
?
A�« rŽbÐ UN
?
F²9 Âb
?
Ž
Æ—«dI�« –U�ð« XO�uð b¹b% w� —Ëœ UN� ÊuJ¹ b� WO�U(« ·ËdEK�
LED
…œb−²*« W�UD�«Ë ¡UÐdNJ�« …—«“Ë `M� wKŽ WO�U*« …—«“Ë XI�«Ë
qLFK� Ÿ—«u
?
A�« …—U½« q¹u% w� ¡b³K� rŽb� t
?
OMł ÊuOK� ≤∑∞
¡UÐdNJ�«¢ X½U
?
�Ë Æ¡UÐdNJ�« …—«“Ë VKÞ wKŽ ¡UMÐ
LED
?
LKÐ
œbF�« WO
?
ŠU²²�« w� ÂU
?
Ž cM� Õ«d²�ô« «c¼ XŠdÞ b� ¢W
?
OÐdF�«
Æ…d�u*« U³LK�« ¢Íu²�¢ s� ôbÐ ±±≤
…—«“u� WFÐU
?
²�« ’U)« ŸUDI�« l� W
?
�—UA*« …b
?
ŠË d�–Ë
wÐË—Ë_« œU%ô« s� q¹u9 wKŽ «dšR� XKB
?
Š b� UN½√ ÆÆWO�U*«
LED
U³LKÐ qLFK� Ÿ—«uA�« …—U½« q¹uײРW�Uš WÝ«—œ œ«bŽô
ÆdNý√ ≥ ÊuCž w� UNM� ¡UN²½ô« l�u²*« s�