Page 6 - 116

Basic HTML Version

QA½√Ë ÆƱπ∑∏ ÂUŽ ÊbM� WF�U
?
ł s� …«—u²�b�« wKŽ qBŠË
W
?
OzUÐdNJ
?
�« «—UA
?
²Ýô« ‰U
?
?
� w� U¹—UA
?
²
?
Ý« U³
?
²J�
w� tŽu½ s� d
?
³�_« U
?
O�UŠ d³
?
²F¹ ±π∏≤ ÂUŽ W
?
OJO½UJO*«Ë
±µ∞∞ s� d
?
¦
?
�√ wKŽ ·d
?
ý√ jÝË_« ‚dA
?
�«Ë UO
?
I¹d
?
�√
Æh�ý ∂∞∞ u×½ tÐ qLF¹Ë ÆÆdB� ×UšË qš«œ UŽËdA�
f�U−� w� …d³)« ÍË– s� uCF
?
� d�Uý Æœ dO²š« b�Ë
W¹b¹b(« pJ��« W
?
¾O¼Ë WO½«d
?
LF�« UF
?
L²:« W
?
¾O¼ «—«œ«
Æ‚UH½_« Ëd²� qOGAð W�dýË «—UDLK� WCÐUI�« W�dA�«Ë
«d¹“Ë d�Uý bL×� Æœ 5OFð -
U
?
HKš …œb−
?
²*« W�UD�«Ë ¡UÐd
?
NJK�
wC�√ Íc�« ÂU�« b
?
LŠ√ ”bMNLK�
ÆÂUF�« u×½ t³BM� w�
s� Ãd
?
�ð d�U
?
ý bL
?
×� ÆœË
W
?
OÐd
?
NJ�« ôü«Ë Íu
?
I�« r�
?
ÆƱπ∂∏ ÂU
?
Ž …d¼U
?
I
?
�« W
?
ÝbMNÐ
—U‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡³š√
…œb
?
;« WKN*« XN
?
²½« ÆÆ≤∞±¥ d
?
¹UM¹ W¹U
?
NMÐ
W
?
B
?
�UMLK� ÈËuM�« W
?
?
C�« ŸËd
?
A
?
� ÕdD�
¡UÐdNJ�« …—«“Ë w� WK¦2 W�uJ(« X½U
?
� ÆW�UF�«
b
?
FÐ w{U*« dÐu
?
²
?
�√ w
?
� XMKŽ√ b
?
� W
?
�UD�«Ë
«u½U� s¹c�« w�U¼ô« s� ŸËdA*« ÷—√ …œUF²Ý«
¡UA½ô W¹c
?
OHM²�« «uD)« Ê√ ÆÆU¼u
?
³B²
?
ž« b�
ÕË«d²ð …—bIÐ W
?
F³C�« WIDM� w
?
� 5KŽUH� ‰Ë√
w� √b³²Ý …b
?
ŠuK� «ËU−O� ±∂µ∞ ≠ πµ∞ 5Ð
UH�«u*«Ë ◊ËdA�« WÝ«d� ÕdDÐ ≤∞±≥ d¹UM¹
≤∞±¥ d³L²
?
³Ý w� ÷ËdF�« wIKð √b³¹ Ê√ wKŽ
≤∞±µ u
?
O�u¹ w� …ezUH
?
�« W�d
?
A�« rÝ« sKF¹Ë
WJ³
?
A�UÐ UL
?
NDÐ—Ë 5KŽU
?
H*« qOG
?
Að r²¹ Ê√Ë
«c¼ —u
?
�Ë Æ≤∞≤≤ ÂU
??
Ž W¹«bÐ l� W
?
O
??
�u
?
I�«
sŽ XMKŽ√Ë Èd
??
³
?
� ‰Ëœ ∂ X�b
?
Ið ÆÆÊö
?
Žô«
U¹—u�Ë UOÝË— ∫v¼Ë ŸËdA*« cOHMð v� UN²³ž—
ô« ÆÆU�½d�Ë ÊUÐUO�«Ë UJ¹d�√Ë 5B�«Ë WOÐuM'«
ÕdD� œb
???
;« b
??
Žu*UР«e
???
²�ô« Âb
??
Ž Ê√
5ðd
?
O³� 5²
?
�Ëœ ·u�ð w�« Íœ√ ÆÆ U
?
H�«u*«
ŸËdALK� Âb
?
I²�« v� ULN
?
²³ž— sŽ UL
?
NFł«dðË
—d
?
³ð r�Ë Æd�_« w� W¹b
?
'« ÂbFÐ U
?
L¼—uF
?
A�
UH
?
�«u� ÕdÞ sŽ UN
?
Fł«dð V³
?
Ý W�uJ(«
Ê√ ô« ÆÆq³� s� tðœbŠ Íc�« bŽu*« w� ŸËdA*«
WK³I*« WO
?
ÝUzd�« UÐU�²½ô« ÊQÐ ÆÆ UMNJð „UM¼
ŸËd
??
A
?
*«¢ ÊuJO� ÆÆq
?
O
??
łQ
???
²�« «c¼ ¡«—Ë
fOzd�« tÐ Âb
?
I
?
²¹ UO
?
�u
?
� UŽËd
?
A
?
�¢ÍËuM�«
ÆVFAK� dE²M*«
W¾O¼ t
?
O� bMÝ√ Íc�« X�u�« w� ÆÆp�– wðQ¹
W×K�*« «uIK� WOÝbMN�« W¾ONK� W¹ËuM�« UD;«
dNý√ ¥ ‰öš ŸËdA*« l�u� qO¼Qð …œUŽ« WLN�
ÊuOK� ±≥ mK³ð WHKJ²Ð w�U(« d¹«d³� s� «—U³²Ž«
l�u*UÐ jO;« —u
?
��« ¡UMÐ …œUŽ« qL
?
Að ÆÆtOMł
5K�UF�« UŠ«d²
?
Ý«Ë WOMJ��« «bŠu�« ¡UA½«Ë
s� WOÝU
?
Ý_« o�«d*UÐ l�u*« b�Ë Í—«œ« wM³�Ë
ÆU¼dOžË ‚dD�«Ë ÁUO*«Ë ¡UÐdNJ�«
W
?
?
C�« w�U¼√ s� «œb
?
Ž r{ ŸU
?
?
ł« w�
ÕËdD� WE�U×� sŽ 5�u¾��Ë W¹dJ�Ž «œUO�Ë
W
?
�UD�«Ë WÐU
?
�d�«Ë UD;« U
?
¾
?
O¼ sŽ 5K¦2Ë
U
?
?
LK�« l{Ë - ÆÆ¡UÐd
?
N
?
J�« …—«“ËË W¹ËuM�«
«u
?
I�«Ë w�U¼_« 5Ð ‚UH
?
ðô« œuMÐ vKŽ …dO
?
š_«
ÆW¹ËuM�« WD;« l�u� ÊQAÐ W×K�*«
‰ULJ²
?
Ý« ‰Ë_« ∫ œuMÐ W�Lš ‚U
?
Hðô« sLCð
W
?
O½UJ�
?
�« W
?
OKŠU
?
��« WM¹b*« j
?
OD�ðË W
?
Ý«—œ
≤r� ±∞ WŠU�
?
� vKŽ U¼ƒUA½≈ —dI*« WON
?
O�d²�«
w� dEM�« …œUŽ≈ u¼ w½U
?
¦�«Ë ÆÆŸËdA*« ÷—√ s�
Ê√ vKŽ ŸËdA*« Í—dC²0 W�U)« UC¹uF²�«
vKŽ UN
?
{dF� ÊQA�« «cNÐ rN
?
²¹ƒ— w�U¼_« ÂbI¹
…—«“u� W
?
�UF�« W
?
½U�_«Ë W¹ËuM�« U
?
D;« W¾
?
ÈËUŽb�« ◊U
?
IÝ≈ ÆÆY�U
?
¦�« bM³�« sLC
?
ðË ÆŸU�b�«
b{ W¹ËuM
?
�« W�UD�« W¾
?
O¼ s� W�U
?
I*« WOzU
?
CI�«
l�u� U¼bNý w²�« À«b
?
Š_« ÊQAÐ WF³C�« w�U¼√
U
?
N
?
O� —b
?
�Ë ≤∞±≤ ÂU
?
Ž W¹«bÐ w� ŸËd
?
A*«
lO
?
�uð l� ÆÆtOMł Êu
?
OK� ∂∞ u
?
×M‡Ð dzU�
?
rN²IŠö
?
� ÂbŽ vKŽ hMð W�d²A� ‚U
?
Hð« WIOŁË
dBŠ ÆÆlЫd�« bM³�« sLCðË Æq³I²�*« w� UOzUC�
WÐuKD*«Ë WKL²;« UB
?
B�²�«Ë nzUþu�« lOLł ÊuOŽ v� 5F�u� …œb−²*« W�UD�«Ë ¡UÐdNJ�« …—«“Ë œbŠ
ÃU
?
²½ô r×H�UÐ qL
?
Fð WD×� ‰Ë√ ¡U
?
A½ô UłU
?
HÝË v
?
Ýu�
b
?
FÐ ÆÆ «ËU−
?
O�±πµ∞ s� d
?
¦
?
�_ qBð «—bIÐ ¡UÐd
?
NJ�«
ÈËb'« W
?
Ý«—b� WM' qOJAð vKŽ ¡«—“u�« fK−
?
� WI
?
�«u�
¡UÐdN
?
J�« ÃU²½« v� r×
?
H�« ‰öG
?
²Ýô WO
?
MH�«Ë W¹œUB
?
²�ô«
s� Áœ«dO²Ý« Ë√ ¡UMO�Ð …—UG*« r×� s� ¡«uÝ ÁdO�uð ‚dÞË
UłUO²Š« 5�Q²� WBO
?
šd�«Ë WF¹d��« qz«b³�« bŠQ� ×U)«
œu�u�« hI½Ë “UG�« U�“√ —«dJð bFÐ WOK³I²�*« UNðUŽËdA�
UO
?
MIð w� dO
?
³J�« —uD²�« l� W�U
?
š ÆÆ UD;UÐ ÈbOKI
?
²�«
dŁR¹ô U0 ¡UÐdNJ
?
�« bO�uð UD; œu�u
?
� r×H�« «b�
?
²Ý«
„öN
?
²Ý« s� d³�_« W
?
³�M�« q¦1 `³�√ t½√Ë ÆÆ W¾
?
O³�« wKŽ
•∑∂ d�uð v²�« UO�UD¹« q¦� Èd³J�« ‰Ëb�« s� œbŽ v� W�UD�«
Ær×H�« s� ¡UÐdNJ�« s� UNðUłUO²Š« s�
ÕË«d
?
²ð Èc
?
�« r×
?
H�« sÞ Ê√ ÆÆ U
?
Ý«—b
?
�« X×
?
{Ë√Ë
UI�Ë —ôËœ ·ô¬ µ ≠ ≥ 5Ð U� WO*UF�« ‚«uÝ_« v� Á—UFÝ√
WO�Ëd²³�« U−²M*« —UFÝ√ s� dO¦JÐ q�√ bF¹ ÆÆWOŽuM�« …¡UHJ�
n�√ ±¥ mK³ð bŠ«u�« «d
?
−K� W¹—«dŠ WLO
?
� vDF¹Ë Èdš_«
Æ Ë“U*« «d' …bŠË ±∞µ∞∞ qÐUI� …bŠË
lЗ_« —«b
?
� vKŽ ŸËd
?
A*« d
?
I
?
� qš«œ qL
?
FK�
¡UMÐ_ UN
?
O� W¹u�Ë_« ÊuJð Ê√ vKŽ WK
?
³I*« «uMÝ
vKŽ ‚U
?
Hðô« ÆÆf�U)« bM
?
³�« qLýË ÆW
?
?
C�«
jz«d) ÕËdD� k�U×� œUL
?
²Ž«Ë o¹bBð WŽdÝ
œ«b²�ô«Ë WF³C�« WM¹b* WOzUNM�« w½«dLF�« jOD�²�«
s� ÊuJO� w{«—_« l{Ë 5MIðË U
?
N� w½«dL
?
F�«
ÆWOÐuM'«Ë WOÐdG�« 5²N'«
‰ö
?
š W¹ËuM
?
�« W
?
�UD�« W
?
¾
?
O¼ u
?
K¦2 b
?
�√Ë
lC�ð ÍËuM�« ÊU�_« «eŠ W�U�� Ê√ ÆÆŸUL²łô«
‚UHðô« -Ë ÆÆUNK¹bFð bŠ√ lOD²�¹ ô WO�Ëœ dO¹UF*
«e(« ‚UD½ w� 5LO
?
I*« w�U¼_« lOLł „dð wKŽ
ÆrNðUJK²L* Ë√ rN� ÷dF²�« ÊËœ r¼ UL� vM�_«
¡UÐdNJ�« bO�uð UD×
?
� ‰UDŽ√ q�K�� ‰«“ U�
WÝœU��« …bŠu�« X½U� Ê√ bF³� ÆÆ«dL²�� …b¹b'«
b� © «ËU−O� ∂µ∞® ¢dO� uÐ√ ¡UÐdN� WD×�¢ w�
?
LKÞ w� »uOF� w{U*« ÂU
?
F�« d¹UM¹ w� XH�uð
UNðœU
?
Ž≈Ë UNŠö
?
�≈ ‚dG²
?
Ý« W¹—U�³
?
�« WMOÐd²�«
n�u²K� …bŠu�« fH½ œUŽ ÆÆd
?
Ný√ …bŽ W�b�K�
w� VO
?
Ž V³�Ð w�U
?
(« ÂU
?
F�« s� d¹UM¹ ±≥ w�
XH
?
�uð w²
?
Š Ÿu
?
³Ý√ d1 r�Ë ÆÆœu
?
�u�« ‰“U
?
Ž
WD;« fHMÐ © «ËU−
?
O� ∂µ∞® WFÐU
?
��« …bŠu�«
¢wAOÐu�
?
²O�¢ W�dý b
?
NFðË ÆqDF�« fHMÐ
ULNðœU
?
Ž«Ë ULNŠö�UÐ 5ðbŠuK� …c
?
HM*« WO½UÐUO�«
Æw�U(« q¹dЫ dNý W¹UN½ q³� W�b�K�
WM' sK
?
Fð r� Êü« w²
?
Š t½√ ÆÆU
??
C¹√ d
?
�c¹
¢dB
?
� ¡UÐdN�¢ U
?
N²KJý w²�« ozUI
?
(« wBIð
d¹“Ë ÂU�« b
?
LŠ√ Æ UN
?
²¹uC
?
Ž w� rCð X½U�Ë
l�Ë Íc�« —U−H½ô« sŽ U¼d¹d
?
Ið oÐU��« ¡UÐdNJ�«
≤∞±≤ dÐu²
?
�√ w� ¢5³²
?
�« ¡UÐdN� WD
?
×�¢ w�
w�Ë_« …b
?
Šu�« b�u�Ë W
?
MOÐdð ‚«d²
?
Š« w�≈ Íœ√Ë
qLJð Ê√ q³� —ôËœ Êu
?
OK� ∂∞∞ u×½ XHKJð w²�«
qL
?
F�« n�uð «c�Ë ÆÆW
?
�b
?
)« w� w½U¦�« U
?
N�U
?
Ž
u×MÐ UNMO
?
Š dzU�)« —b�Ë ÆÆW
?
O½U¦�« …bŠu�UÐ
WF
?
�Uł d¹—UIð b
?
O�Qð rž—Ë ÆtO
?
Mł —UOK� nB½
g¹— w� «œU
?
N
?
ł≈ Ê√ W
?
O½U*_« ¢ —U&u
?
²
?
ý¢
w� V³
?
�ð W
?
ŽUMB�« »uO
?
FÐ oKF
?
²¹ UMOÐd
?
²�«
WO�½dH�« ¢Âu²��«¢ W�dý ÊU� ÆÆ—U−H½ù« ÀËbŠ
U
?
C¹uFð W¹√ qL
?
% XC
?
�— WD×LK� …c
?
HM*«
≥∑ qÐUI
?
� UMOÐd²�« Õö
?
�UÐ ÂUO
?
I�« X{dŽË
ÆÊü« w²Š Ÿ«eM�« r�Š r²¹ r�Ë ÆÆË—u¹ ÊuOK�
ŸËdA*« l�u� ÂUײ�« ¡UMŁ√ WOHOý—√ …—u�
≤∞±≤ ÂUŽ W¹«bÐ v� WF³C�« v�U¼√ q³� s�