Page 59 - 116

Basic HTML Version

WKB²� UF¹dH²Ð bNł Uze−� ‰ULF²Ý« ≠∑
Tapped Continuous Track
U½UO?³�« ÕdD�
:Potentiometers
s� ÃË“ Âb
?
?
²�¹ ÆÆW
?
IÐU
?
��« W
?
I¹dDK� d¹uD²
?
qJ� …—“«R*« W�U)«
Toroidal
WOIK(« bN'« Uze−�
UF
?
¹dHðË ÆÆ
Continuous Track
qB²� »—œ U
?
LNM�
‘dÔ
� W
?
ŽuL−�Ë ÆÆW¹ËU
?
�²� U
?
�U�� vKŽ …œbF
?
²�
r²¹Ë ÆU¹dD� U
?
N
?
CFÐ l� W
?
KÐUI
?
²
?
� l{uð WłËœe
?
bN'« Uze−
?
� bŠ√ vKŽ UF¹dH²�« WŽu
?
L−� qO�uð
qJý
_
dšü« bN'« ∆e−� vKŽ …dþUM*« UF¹dH²�« l�
rÝd�« s� ö
?
�u�« rEF� X�c
?
Š b�Ë ≠ ©±¥® r�—
Slip
‚ôe½« U
?
IKŠ ‰U
?
LF
?
²ÝU
?
ÐË ÆÕUC¹ù« ÷d
?
WO
?
²�u� jOK�ð r²¹ ÆÆ©rÝd�« vKŽ W
?
MO³� d
?
Ož®
Rings
‰«uŠ_« rEF
?
� w� rzUŽ —bB
?
� s� W²ÐUŁ
AC
Ë√
DC
Z²M¹Ë ÆwFłd*« b
?
N'« ∆e:‘dÔ
H�« w²Žu
?
L−� v�≈
WOD)« WKŁU
?
L²*« WO²�u
?
H�« UF¹“uð s� ÊUMŁ« ÆÆp�– sŽ
»—œ s� Ú
±∏∞ ŸUD
?
� q� q²
??
×¹ 5ŽUD� ‰u
?
Þ vKŽ
o¹dÞ sŽ 5F¹“u²�« …«–U×�Ë ÈËU�ð œbײ¹Ë Æ∆e:«
„—bðË ÆU¼—U
?
O
?
²
?
š« r²¹ w²�«
θ
i
qšb�« W¹Ë«“ W
?
L
?
O
?
UF¹dH²�« v�≈ qI²MðË ÆÆÁc¼ WO²�uH�« UF¹“uð UF¹dH²�«
ÊuJ²ÝË ÆW
?
O�JF�« W¹c
?
G²K� bN
?
'« ∆e−0 W
?
�U)«
∆e−
?
� »—œ vKŽ …dŁR*« WO²�u
?
HK� W&UM�« U
?
F¹“u²�«
…œułu*« pK²� W
?
IÐUD� W��½ W
?
OJ�F�« W¹cG²K� b
?
N'«
ÆÆŒU�M²Ýô« W�œ bL²
?
FðË ÆwFłd*« bN'« ∆e−� vKŽ
U�b
?
MŽË ÆÆ ôU(« lO
?
Lł w�Ë Æ UF
?
¹dH²�« œb
?
Ž vKŽ
W¹cG²�« bNł ∆e−� ‘dÔ
� w²ŽuL−� ÊS�
θ
i
=
θ
0
ÊuJð
ULN� »—b�« vK
?
Ž 5²DI½ l� W��ö²� ÊuJ
?
ð WO�JF�«
≠ ×U
?
)« bN
?
'« ‚d� ÊuJ
?
¹ rŁ s�Ë ÆÆbN
?
'« fH½
WMO³� d
?
Ož® ‚ôe½« UIKŠ d³Ž d
?
³J*« v�≈ qI²M¹ Íc�«Ë
r²¹ t½√ ÆÆkŠö¹Ë Æd
?
H
?
BK� U¹ËU
?
?
� ≠ ©rÝd�« vKŽ
sŽ Ú
π∞ bF
?
³ð œUMÝ≈ w²DIM� W
?
³�M�UÐ
θ
0
Ë
θ
i
…d¹U
?
F�
∫ÊU� ÆÆ
θ
i
θ
0
X½U� «–≈ U�√ ÆULNCFÐ
V
0 =
V
s
(2/
π
) (
θ
i -
θ
0
)
when
- (
π
/2) < (
θ
i -
θ
0
) <
π
/2
V
0 = -
V
s
(2/
π
) (
θ
i -
θ
0
)
when
-
π
< (
θ
i -
θ
0
) <
-
π
/2 &
Æ—bB*« WO²�u�
V
s
YOŠ ÆÆ
π
/2 < (
θ
i -
θ
0
) <
π
lL' W
?
O�OÞUMG
?
�ËdN� ôU
?
−� ‰ULF
?
²Ý« ≠∏
:Using Electromagnetic Fields
U½UO³�« ÕdÞË
w� WK¦
?
?
*« U½UO
?
³�« lO
?
L−
?
²� WK¹b
?
³�« ‚dD�« s�
ôU−� oK�ð «—Uýô« Ác¼ qF
?
ł ÆÆWOzUÐdN� «—Uý≈
WL
?
O� ”UO
?
�Ë ôU:« Ác¼ lOL
?
& rŁ ÆÆWO�
?
OÞUMG�
…—Uý≈ s
?
Ž …—U³Ž …œU
?
Ž Ãd)« ÊuJ¹Ë ÆÆ" UM
?
�« ‰U:«
UHK� «b
?
�²Ý« ÆÆW¹bOKI
?
²�« WOMH�« ‚dD�« s�Ë ÆWO
?
²�u�
t�«b
?
�²Ý« r²¹ d
?
L²�� —U
?
Oð b�u� vKŽ …b¹bŽ ‰U
?
−�
Æ©±µ® r�— qJA�« vKŽ 5³
?
� u¼ U
?
L� …—b
?
� d³JL
?
—œUB� 5Ð ö�U� ôe
?
Ž WKBHM*« ‰U:« UHK� d�uðË
…—U
?
ýô« —b
?
B
?
� ”UJF½« q¦1Ë ÆWKš«b�« «—U
?
ýù«
U�√ ÆdL
?
²�*« —UO²K� W
?
O²�uH�« «—Uý≈ ÊuJð U
?
�bMŽ jI�
qLŽ W¹dE
?
½ ÊS� ÆÆœœd²*« —U
?
O²K� —œUB*« Êu
?
Jð U�bMŽ
…dz«œ UN� ÊuJð w
?
²�« UHK*« 5Ð
Transformer
‰u;«
WO²�u� —b
?
B� q� Z²M¹ ·uÝ ÆÆW�d²A� W
?
O�OÞUMG�
ÆÆÈd
?
š_« qšb�« dz«Ëœ w� WO�U
?
Ž WO½«—Ëœ «—U
?
AC
ÆtÐ ÕUL��« V−¹ ô U� «c¼Ë
Synchro
w‡�d‡H�« ¢ËdJM
?
O‡‡��«¢‰U
?
LF
?
²‡Ý« Ê«
Control Trans-
rJ×
?
²�« ôu
?
×
?
�Ë
Differentials
UL
?
�Ë ¢ËdJMO��«¢ …eN
?
ł« s� WK�KÝ w�
formers
W
?
OM� qzU
?
ÝË q¦9 ÆÆ…e
?
N
?
ł_« Ác
?
¼ UM�ËUMð Ê√ o³
?
Ý
U½UO³K� ÕdD�«Ë lL'« UOKLŽ ÂU9ô WO�OÞUMG�ËdN�
Resolvers
öK;« p�c
?
�Ë ÆÆ
Angular Data
W¹Ë«e�«
WŽu
?
L−� d�uð ÆÆU
?
C¹√ p�– q³� UNŠd
?
ý o³Ý w²�«Ë
q� w�Ë ÆWI¹dD�« fHMÐ UN�«b�²Ý« sJ1 WK¹bÐ U³�d�
UO²�u� sŽ …—U³Ž U½U
?
O³�« lOLł ÊuJð ÆÆ ôU(« Ác¼
Æœœd²*« —UO²K�
∫œœd‡²*« —U‡O²�« U½U‡O³� Èd‡š√ ‚d‡Þ ≠π
t½√ ÆÆœœd²
?
*« —UO²�« «—U
?
ý« ‰UL
?
F²Ý« «e
?
O2 s�
qI½ dz«Ëœ w� …—U
?
ýô« ôu
?
×
?
� ‰UL
?
F
?
²
?
Ý« sJ1
Âb
?
IðË Æ U½UO
?
³�« Ác¼ lO
?
L
?
& q³� p
?
�–Ë ÆÆ U½UO
?
³�«
∫WO�U²�« öON�²�« q� Ë√ iFÐ …—Uýô« ôu×�
ÆÆqL(« sŽ …—Uýô« —œUB* wzUÐdNJ�« ‰eF�« ≠
ÆW�ËUF*« Èu²��Ë …—Uýô« Èu²�� .uIð WO½UJ�≈ ≠
Æ¡U{uC�« v�≈ …—Uýù« W³�½ 5�%≠
w� 5³� u¼ U� ÆÆ…—Uýù« ôu×� UIO³D²� ‰U¦L�Ë
vKŽ W¹e
?
�d*« WF¹d
?
H
?
²�« Ê√ ÆÆp�–Ë Æ©±∂® r�— qJA�«
ÆÆW½“«u²
?
� …dDM� q¦9 …—Uýô« ôu×
?
� ÃËe� UHK*«
- w²�« „d²A*« o�M�« «– ¡U
?
{uC�« W�«“≈ r²¹ YOŠ
‰u
?
;« WDÝ«uÐ qIM�« ◊uDš ö
?
�u0 U
?
NÞU
?
I
?
²�«
q²� sJ1Ë ÆqL(« v�≈ UN�U
?
I²½« r²¹ s� rŁ s�Ë ÆÆw½U¦�«
qLŽ sJ1 UL
?
� ÆÆUC¹√ ULN
?
CFÐ vKŽ Êö�u*«
Twist
…—U²
?
��« qO�uð l� 5�u
?
²H*« 5K�u*« vKŽ …—U
?
²Ý
WO
?
ŠUM�« s�Ë Æ©÷—_«® W�d
?
²A
?
� WDI½ v�≈
Screen
?
�M�UÐ U�U9 WK
?
ŁUL²
?
� qIM�« …dz«œ ÊuJð ÆÆWOzU
?
ÐdNJ�«
qL
?
(«Ë …—Uýô« —b
?
B� ÊuJ¹Ë ÆÆW
?
�d²
?
A*« WDIMK�
ÆULNCFÐ sŽ U�Uð ôeŽ UOzUÐdN� 5�ËeF�
Í– …—U
?
ýù« —b
?
B
?
� ÊuJ¹ Ê√ ÆÆÍ—Ëd
?
C�« s�Ë
‰u;« U
?
H� V�½ cš√ sJ1 U
?
L� ÆÆjI� œd
?
H� ·dÞ
ÆW�ËUF*« Èu²��Ë …—Uýô« Èu²�� U³KD²* UI�Ë
v�≈ lL'« WOKLŽ q¹u%
fJF�«Ë ÆÆÕdÞ W
?
OKL
?
Ž
ÆfJF�UÐ
hzUBš ÷«d²�UÐË
ÊS
??
� ÆÆW
??
ODš j
?
MG9
w� WM
?
O
?
³
?
*« W
?
�u
?
EM*«
·uÝ ©±µ® r�— qJA�«
∫W�öF�« vDFð
V
0
= K
1
V
1
+ K
2
V
2.
rO
??
I�« ÊuJð YO
??
Š
Ë
K
1
s� qJ� W
?
?
�M�«
œb
?
F�« vKŽ …bL
?
²F
?
K
2
U
?
�ËU
??
I*«Ë w³
??
�M�«
Æ5HKLK� WO³�M�«
- w²�« WI¹dD�« Ác¼Ë
W³ÝUM� ÊuJð ÆÆU
?
NŠdý