Page 57 - 116

Basic HTML Version

U
?
LMOÐ ÆÆl
?
Hðd*« vKŽ ©
Fwd
Ø
Rev
® nKšØÂU
?
�√ qšb�«
ÊuJ¹ U�bMŽ a�« ÆÆ∑ ¨∏ ¨± ¨≤ ¨≥ ¨¥ ¨µ ¨∂ ¨∑ ¨∏ ∫ ÊuJ¹
ôUŠ w�Ë Æi
?
H�M*« vKŽ nKšØÂU
?
�√ qšb�« ÕU²
?
H�
fH½ w� 5FHðd� ×U<« s� 5MŁ« ÃU
?
²×½ b� ÆÆÈdš√
Ê«c¼ Ê«—Ëœ dL²
?
�¹Ë ÆÆ5CH�M� WOI
?
³�« ULMOÐ ÆÆX�u�«
U
?
C³M�« WK�U
?
� qš«œ lÐU
?
²ð w� ÊUF
?
Hðd*« ÊUłd
?
×U
?
�� v�≈ ÃU
?
²×½ b
?
� ÆÆÈdš√ ôU
?
Š w�Ë ÆWKš«b�«
iFÐ w�Ë ÆW
?
łËœe�Ë …œdH
?
� 5Ð ‰œU³
?
²�UÐ WF
?
Hðd�
«œœdð ÊuJðË ÆÈdš√ UHO�uð „UM¼ ÊuJð b� ÆÆ ôU(«
eðd¼ ¥∞∞ ≠ ≥∞∞ œËb
?
Š w� W¹œUO
?
²
?
Žô« UC
?
³M�«
Permanent
WLz«b�« U�OÞUMG*« «– …uD)« U�d;
U
?
�d
?
; eðd¼ ∏∞∞ ≠ ∑∞∞ œËb
?
Š w�Ë ÆÆ
Magnet
Variable
…dO
?
G‡²*« WO
?
�OÞUMG*« WF½U
?
L*« «– …u‡D)«
v²Š «uD)« ‰bF� qB¹ bI� ÆÆ«c¼ l�Ë Æ
Reluctance
XÐUŁ vKŽ WŽd�K� vB�_« b
?
(« bL²F¹Ë ÆÆeðd¼ „ ≤∞
Æs�U��« uCF�« UHK� dz«Ëb� s�e�«
…—UŁù wIK
?
(« œ«b
?
F�« s
?
� ×U
?
<« Âb
??
?
²
??
�ð
nK� qJ� …bŠ«Ë ÊuJð w²�« …œUO
?
I�« dz«Ëœ «—u²Ýe½«dð
WŁU×� dOŁQð s� b
?
×K�Ë Æ UHK*« s� ÃË“ qJ� Ë√ „d×LK�
U
?
HK� …dz«œ q� Âb
?
Ið Ê√ qC
?
�_« s� t½S
?
� ÆÆ U
?
HK*«
«– U�d
?
;« W�UŠ w�Ë ÆnKL
?
K� VÝUM� —UOð —b
?
B�
v½œ√ bŠ wKŽ ¡UIÐô« V−¹ ÆÆ…dOG²
?
*« WO�OÞUMG*« WF½UL*«
„d;« vKŽ ¡U
?
IÐô« »uKD*« s� ÊuJ¹ U�bMŽ —U
?
O²�« s�
Æ
Holding Torque
„U��≈ Âe
?
Ž d�_« VKDð «–≈ ÆÆUM�UÝ
œułË ÊS� ÆÆWLz«b�« »UD�_« «– U
?
�d;« W�UŠ w� U�√
¡UMŁ√ —U
?
O
?
ð Í√® W¹c
?
Gð ÊËbÐ „U
?
??
�ô« Âe
?
ŽiFÐ
rJײ�« r²¹ w²�« —UO²�« UC³½ ‰ULF²Ý« `O²¹ ÆÆ©ÊuJ��«
Æ„d;« UHK� W¹cG²� UNO� qBH�« v�≈ q�u�« W³�½ w�
U
?
HK*« w� —UO
?
²�« Èu
?
²�
?
� jÝu
?
²� ÊuJ¹ ÆÆ«c
?
NÐË
«œuIH*« sŽ W&UM�« …—«d
?
(« iH) p�–Ë ÆÆUCH�M�
w� błu¹ …œUO� dz«Ëœ ©≥® r�— qJ
?
A�« 5³¹Ë ÆWOÝU×M�«
Ê√ UL� ÆÆbŠ«Ë X�Ë w� UHK*« s
?
� 5MŁô W¹cGð UNCFÐ
vKŽ U
?
C¹√ dz«Ëb
?
�« Èu
?
²
?
%Ë ÆÈd
?
š√ ŸU
?
{Ë√ „UM¼
ÆÆ
Zener Diodes
¢d
??
½“¢ «œu
???
¹«œË «œu
??
¹«œ
oKšË Æ «—u
?
²Ýe½«d²K� W
?
¹ULŠ d
?
O�u
?
²� ÆÆ U�ËU
?
I�Ë
s�e�« XÐUŁ dO
?
OGðË Æ UHK*« UŁU
?
×� m¹dH²� «—U
?
��
W
?
OÐcÐc²�« WÐU
?
−²
?
Ýô« ©bO
?
L�ð Ë√® 5�
?
%Ë dz«Ëb�UÐ
V³�¹Ë ÆqOGA²�« w� U
?
�U¼ ö�UŽ W�b)« …—Ëœ ÊuJðË
÷UH
?
�½« ÆÆ…—«dŠ W¾
?
O¼ vKŽ W�UD�« w� ÿu×K*« b
?
IH�«
Æ U�d;« s� ŸuM�« «c¼ w� WO½b²� rO� v�≈ …¡UHJ�«
W�uEM
?
� Í√ w� U¹—Ëd{ U½UO
?
³�« lOL
?
& d³
?
²F¹
s� ÊuJ¹ ÆƉU¦*« qO
?
³Ý vKF� ÆoKG� —U
?
�� «– rJ%
tO� rJײ�« r²¹ dOG²� Í√ U½UOÐ W½—UI� ULz«œ Í—ËdC�«
U½UOÐ l� ©
Actual Value
W
?
OKFH�« W
?
LO
?
I�« q¦1Íc�«®
U‡NO
?
� »u‡žd*« WL‡O
?
I�« q¦1 Íc�«® wF‡łd*« d
?
O‡G²*«
vKŽ Èu²% w²
?
�« U�uEM*« w� U�√ Æ©
Desired Value
Ë√ W�U{≈ wG³
?
M¹ t½S� ÆÆ…œbF²� WO�J
?
Ž W¹cGð «—U��
bMŽ WO
?
�JF�« W¹cG²
?
K� ÈdGB�« «—U
?
�*« U½UOÐ ÕdÞ
Forward Path
w�U
?
�_« —U�
?
*« vKŽ W³
?
ÝUM*« ◊U
?
IM�«
ÆœU²F*« w� ÂuKF� u¼ UL� ÆÆW�uEMLK�
¡«d
?
ł≈ ÆÆ ôU(« s� d
?
O¦J�« w� d
?
�¹_« s� ÊuJ¹Ë
w²�« «—Uýö� ÕdD�« W
?
OKLŽ s� d¦
?
�√ W�U{ù« W
?
OKLŽ
W�U{ù« WOKLŽ VOðdð r²¹Ë ÆUN²½—UI� œ«d*« U½UO³�« q¦9
…—U‡ý≈ fJŽ WDÝ«uÐ UN� ÕdD�« WOKLŽ c
?
OHM²� U½UO³K�
r�— qJA�« 5³¹Ë ÆôË√ W
?
ŠËdD*« U½U
?
O
?
³�«
Inverting
5DD�
?
� WDÝ«uÐ W
?
OKL
?
F�« Ác
?
N� U
?
{«dF
?
²
?
Ý« ©¥®
b
U½UO³K� …—Uýù« ”UJF½« WOKL
?
Ž cOHMð r²¹Ë Æ5¾�UJ²�
W��UŽ
Hardware Circuit
W¹œU� …dz«œ l{Ë WDÝ«uÐ
w� ”U
?
O� W
?
OKLŽ q¦1 jD<« Ê√ ÆÆö
?
¦� ÷d
?
HM�
W�U
?
D�« q�U½ ÊuJ¹ YOŠ ÆÆW
?
Žd��« w� rJ% W
?
�uEM�
Potentio-
bNł ∆e−� sŽ …—U³Ž
Reference
wFłd*«
b�u� u
?
¼ WO�JF�« W
?
¹cG²�« W
?
�UÞ q�U½ ÊuJ¹Ë ÆÆ
meter
q� «bŠË ÊuJð ÆÆ«cJ¼Ë Æ
Tacho Generator
¢u�U²�«¢
w� W¹dD
?
� nB½ W¹Ë«“ qJ� X�u
??
� w¼
K
tf
Ë
K
tr
s�
WOÝU�(« Ê√ UC¹√ ÷dHM�Ë Æ
(volt / rad / sec)
WO½U¦�«
ÈuBI�« WŽd��« v�≈ ‰u
?
�u�« sJ1 YO×Ð ÊuJð ULN�
V
r
WOFłd*« W
?
O²�uH�« ÊuJð ULMOÐ ÆÆ
200 rad/sec
bMŽ
Æ·±∞∞ Ω
V
f
WO�JF�« W¹cG²�« WO²�u� ÊuJðË ÆÆ·±∞
(e = r - c)
Error
QD)« ÊuJ¹ ÆÆW
?
�U
?
(« Ác¼ w�Ë
V
e
QD)« …—U
?
ý≈ WLO
?
� ÊuJð U
?
L� ÆÆdH
?
BK� U¹ËU
?
��
∫ Ê√ È√ ÆUC¹√ dHBK� W¹ËU��
V
e
= K
tr
K
1
r - K
tf
K
2
c
= K
1
V
r
- K
2
V
f
= 0
10 K
1
- 100 K
2
= 0
∫ ÊuJ¹ ÆÆrŁ s�Ë
K
1
/ K
2
= 10
∫ W³�M�« ÊuJðË
VÝUMð w� 5ð—U
?
ýô« lO
?
L
?
& wG
?
³M¹ ÆÆw�U
?
²�UÐË
rO
?
� Ê√ Í√ ÆW
?
�UD�« vK�UM� W
?
OÝU
?
?
(« rO
?
I� w�JŽ
∫ ÊuJð ULN� WOÝU�(«
K
tr
= 10/200 , K
fr
= 100/200 , K
tr
/ K
f
= 1/10 = K
2
/ K
1
wF
?
łd*« W�U
?
D�« q�U½ …d¹UF
?
� Ê√ ÆÆWEŠö
?
� V−¹Ë
—«Ëb�« u
?
C
?
FK� W
?
ODLM�«
…uDš q� l� „d
?
×
?
LK�
uC
?
F�« iO� l{Ë w�
Æs�U��«
œu
?
łË Ê√ ÆÆkŠö¹Ë
Ë√ ”Ëdð U
?
Žu
?
L−
?
„d
???
;« 5Ð Ê—U
???
÷dF²
?
ð ·uÝ qL(«Ë
?
�РW
?
�d
?
D*« qF
?
H�
ÆÆW¹uD)« W�d(« WFO³Þ
◊UO²
?
Šô« cš√ VKD²¹ U2
U½b
?
F
?
³²
?
Ý« «–S
?
� Æp�c�
ÊS
?
� ÆÆ”Ëd
?
²�« œu
?
łË
VKD²ð UIO
?
³D²�« rEF�
rLB� „d×
?
� «b�²Ý«
«uD)« s� œbFÐ ÂUOIK�
œbŽ œ«“ ULK�Ë Æ…—Ëœ qJ�
Ác¼ q¦
??
� w� U
??
HK*«
œb
?
Ž œ«“ ÆÆ U
??
�d
?
fHM
?
Ð …bzU
??
I
?
�« dz«Ëb�«
÷d
?
F
??
²ðË ÆW
?
³
??
�M�«
…uD)« U
??
�d
??
×
??
«–≈ ÆÆ…bz«e
?
�« …—«d
??
×
?
K�
qO
??
G
?
A
?
²� X
?
{d
?
ÆÆWO�UŽ WŽd
?
�Ð q�«u²�
q¹b
??
F
?
ð Ë√ ÆÆ…—U
??
ýû�
Ë√ qšb�« qO�uð ·«dÞ√
Ãd
?
š qO
??
�uð ·«dÞ√
Transducer
W�UD�« q�U½
«–≈®
b
U½UO
?
³�« b�u¹ Íc�«
Æ©UMJ2p�– ÊU�
UOKLŽ œU²F*« s� fO�Ë
l� U½U
?
O
??
³�« lO
?
L
?
&
UL� UN²L
?
O�fHMÐ UNCFÐ
p�– Õd
??
ý sJ1Ë Æw¼
r�— qJA�UÐ W½UF
?
²ÝôUÐ
Æ©µ®