Page 40 - 116

Basic HTML Version

Æ—«Ëb�« uCFK�
…“—UÐ »UD�√ s� XL
?
B*« —«Ëb�« uC
?
F�« lMB¹Ë
w�® «dOG� »UD�_« œbŽ ÊuJ¹ U�bMŽ
Salient Poles
W
?
²
?
Ý Ë√ ≠ ©≥® r�— qJA�UÐ U
?
L� ≠ ©W
?
FЗ√ œËb
?
Š
qJA¹ ÆÆ«c
?
N�Ë ÆbŠ«Ë nK� s� U½uJ� U
?
NM� q� »UD�√
w� W
?
Oz«uN�« …d
?
G¦�« ‰u
?
Þ ÊuJð YO×Ð VDI�« ¡«c
?
Š
w�dÞ vKŽ Z¹—b²�UÐ œ«œeðË ÆÆ…dOG� VDI�« nB²M�
‰U
?
:« W
?
�U
?
¦
?
� l¹“uð ÊuJ
?
¹ v²
?
Š ÆÆVDI�« ¡«c
?
Š
l� Àb
?
×¹ U* «d
?
þUM� ÆÆw³
?
O
?
ł qJAÐ w�
??
OÞUMG*«
WŽ“u
?
� VD� qJ� U
?
HK� …bFÐ W
?
O½«uDÝô« »UD�_«
‰U:« W
?
�U¦J� w³
?
O'« l¹“u²�« ÍœR
?
¹Ë ÆjO;« vKŽ
„d×LK� XÐU¦�« uC
?
F�UÐ —UO²�« —Ëd� v�≈ ÆÆw�OÞUMG*«
w²�«
Harmonics
UO
?
I�«u²�« s� ‰Uš w³
?
Oł qJAÐ
ÂeF�« w� UÐcÐcðË „d;UÐ …b¹bŽ bO�UH� w� V³�²ð
Æ…¡UHJ�« w� hI½Ë
ozU�— s� lMB*« —«Ëb�« u
?
CF�« ÊuJ¹U� ÆÆU
?
³�UžË
ŸuM�« s� »UD�√ W
?
FЗ√ s� d¦
?
�√ w½uJKO
?
��« VKB�«
≤¥ s� d¦�√ v�≈ qB¹Ë ÆÆ©¥® r�— qJA�UÐ UL� “—U³�«
v�≈ w½uJOK��« VKB�« ozU�— «b�
?
²Ý« ÍœR¹Ë ÆU³D�
„öÝ√ W
?
OL� dG
?
� w�U²�UÐË ÆÆ»UD�_« r−Š d
?
G�
ozU
?
�— Ê_ ÆÆ„d;« Ê“ËË r−
?
Š d
?
G�Ë ”U
?
×M�«
w�OÞUMG� ‰U−� W�U¦� bMŽ l³A²ð w½uJOK��« VKB�«
ÆXLB*« b¹b(« w� tM� d³�√
l{u¹ ÆÆVD� q� ¡«cŠ w�
Slots
?
²� qJAðË
w� UN
?
�U( r²¹ ÆÆÂuOM
?
�u�√ Ë√ WOÝU
?
×½ ÊU³C
?
� UNÐ
»U−M��« hH
?
� t³A¹
Cage
UBH
?
� qJA²� 5²IKŠ
ÍdOŁQ²�« Ê«—Ëb�« ¡bÐ ÂeŽ Z²MO� ÆÆÍdOŁQ²�« „d;« w�
Damping
‰ö
?
×
?
L
?
{ô« Âe
?
ŽË ÆÆÊ«—Ëb�« ¡bÐ bMŽ
Æs�«e²�« WŽd�Ð Ê«—Ëb�« bMŽ
Torque
∫wM‡�«e²�« „d‡‡;« Ê«—Ëœ ¡b‡‡Ð ≠
»c'« …u� s� wzUÐdNJ
?
�« „d;« w� ÂeF�« QAM¹
Ë√ ÆÆ—«Ëb�« uCF�« »UD�√Ë XÐU
?
¦�« uCF�« »UD�√ 5Ð
¡«e
?
ł_«Ë XÐU
?
¦�« u
?
C
?
F�« »UD�√ 5Ð »c
?
'« …u
?
U�d‡
?
‡×� w� —«Ëb�« u
?
CF�« s� …“—U³�« W
?
¹b¹b(«
Æ
Reluctance Motors
»UD�_« —Ëbð ÆÆwM�«e²�« Ë√ Íd
?
OŁQ²�« „d;« w�Ë
W²ÐUŁ W
?
Žd�Ð XÐU¦�« uC
?
F�« s� W&UM�« WO
?
�OÞUMG*«
Ác¼ WLO� n�u²ðË ÆÍd
?
z«b�« ‰U:« WŽdÝ vL�ð
NS
„d×LK� ÍcG*« wzUÐd
?
NJ�« —bB*« œœdð vKŽ WŽd��«
∫W�öF�« s� V�%Ë Æ
2P
„d;« »UD�√ œbŽË ÆÆ
F
N
s
=120 F/ 2P
UÐUD�√ Íd
?
OŁQ
?
²�« „d×
?
LK� —«Ëb�« u
?
C
?
F�« Z²M¹Ë
ÆÆÊ«—Ëb�« w� XÐU¦�« uCF�« »UD�√ t³
?
Að WO�OÞUMG�
qIð rŁ ÆÆÊ«—Ëb�« ¡bÐ WE(
N
s
WŽd
?
��« fHMÐ —ËbðË
tL�
?
' W³�M�UÐ —«Ëb�« uCF�« ‰U−
?
� Ê«—Ëœ WŽdÝ
ŸuL−� Ê√ ô≈ Æ—«Ëb�« uCF�« Ê«—Ëœ WŽdÝ œ«“ ULK�
t�U
?
?
� W
?
ŽdÝ l
?
� —«Ëb�« uC
?
F�« Ê«—Ëœ W
?
Žd
?
Ý
qF−¹ «c¼Ë ÆWŽdÝ Í√ bMŽ
N
s
ULz«œ ÍËU�¹ ÆÆÍdz«b�«
tKÐUI¹ XÐU
?
¦�« uCF�« s� w�UL
?
ý VD� q� ≠ ULz«œ ≠
ÆÆ—«Ëb�« u
?
C
?
F�« s� wÐu
?
Mł VD� t
?
F
?
� »c
?
−M¹Ë
»c
?
ł …u� vKŽ U
?
Lz«œ k�U×
?
¹ U0 ÆÆfJF�UÐ fJF�«Ë
w²�« XÐU
?
¦�« uC
?
F�« »UD�√ l� —«Ëb�« uC
?
F�« »UD�√
ÂeŽ Z²M¹ rŁ s�Ë ÆÆ—«Ëb�« uC
?
F�« UNF� —Ëb¹Ë —Ëbð
Æ„d;« Ê«—Ëœ
Z²M¹ XÐU¦�« u
?
CF�« ÊS� ÆÆwM�«e²�« „d
?
;« w� U�√
W
?
²ÐUŁ WŽd
?
�Ð —Ëbð w²�« Ídz«b�« ‰U
?
:« »UD�√ tMŽ
W
?
³
?
�M�UÐ —Ëbð ô —«Ëb�« u
?
C
?
F�« »UD�√ sJ�Ë ÆÆ
N
s
s� ÆÆ»UD�_« Ác¼Ë ÆdL²�*« —UO²�UÐ ÍcG¹ t½_ tL�'
ÂeŽ Q
?
AM¹ s�Ë ÆÆ—«Ëb�« u
?
CF�« Ê«—Ëœ w� V³
?
�²ð
W
?
O½UJ�≈ Âb
?
F� p
?
�–Ë ÆÆ¡b
?
³�« bMŽ „d
?
;« s� Ê«—Ëœ
ÆXÐU¦�« uCF�« »UD�_ —«Ëb�« u
?
CF�« »UD�√ WIŠö�
‰U−
?
� UHK� v�≈ d
?
?
�*« —UO²�« q
?
�u¹ ô ÆÆ«cN�Ë
ÆÆWKOÝË ÍQÐ —«Ëb�« uC
?
F�« —Ëb¹ Ê√ bFÐ ô≈ »UD�_«
‰u�Ë ◊d²A¹ ôË Æs�«e²�« WŽdÝ s� »d²I¹ Ê√ v�≈
WLO
?
IÐ UNMŽ hIM�« sJ� ÆÆs�«e²�« WŽd
?
Ý v�≈ WŽd��«
sJL
?
²ð wJ� UO
?
�U
?
� ÊuJ¹ ≠ •µ w�«uŠ ≠ …d
?
OG
?
—«Ëb�« uCF�« »UD�√ »cł s
?
� XÐU¦�« uCF�« »UD�√
WOKL
?
Ž w¼Ë ÆÆs�«e²�« WŽd
?
Ý fHMÐ UN
?
F� —Ëbð wJ�
qO�u
?
ð “u−¹ôË Æ
”Pull in Synchronism
¢vL
?
�ð
ÆÆÊ«—Ëb�« ¡bÐ bMŽ »UD�_« UHK
?
� v�≈ dL²�*« —U
?
O²�«
—b
?
B*« s� V×
?
�¹ ·uÝË ÆÆ—Ëb¹ s� „d
?
;« Ê_
Æt� q�UJ�« qL(« —UOð ·UF{QÐ WO�UŽ «—UOð
uCF�« w� »UD�_« U
?
HK� UH� œbŽ Ê√ ÆÆkŠö¹Ë
u
?
CF�« w� t
?
łu�« UH� œb
?
Ž s� d³
?
�√ ÊuJð —«Ëb�«
w� WO�U
?
Ž WOzUÐdN� W
?
F�«œ …u� Z²M²�ð ÆÆ«c
?
N� ÆXÐU¦�«
¡bÐ …d²
?
� ‰öš W
?
Šu²H
?
� ÊuJð U�bMŽ ‰U
?
:« UHK�
—b
?
B*« s
?
� XÐU
?
¦�« u
??
C
?
F�« W¹c
??
Gð l� Ê«—Ëb�«
¡bÐ …d
?
²� ÊuJð ÆÆd
?
O³J�« U
?
�d;« w�Ë ÆwzUÐd
?
NJ�«
d
?
O³J�« wð«c�« —u
?
BI
?
�« ÂeŽ W
?
−O
?
²½ WK¹uÞ Ê«—Ëb�«
l� Z²M²
?
�*« w�UF�« b
?
N
?
'« «c¼ V³�
?
²¹Ë Æ„d×
?
LK�
U
?
HK* W�“UF
?
�« œ«u*« ·öð≈ w� WK¹uD�« ¡b
?
³�« «d²
?
Æ—«Ëb�« uCF�«
wŁöŁ —b
?
B*UÐ XÐU
?
¦�« uC
?
F�« qO
?
�uð - «–≈Ë
»UD�√ U
?
HK� w�dÞ vKŽ d
?
B
?
� qLŽ -Ë ÆÆt
?
łË_«
«œœd
?
²� «—U
?
Oð ÊS� ÆÆÊ«—Ëb
?
�« ¡bÐ bMŽ —«Ëb�« uC
?
F�«
ôU−
?
� Z²M¹ tMJ� ÆÆ—«Ëb�« u
?
CF�« UHK
?
0 d1 ·uÝ
ÆU¹dz«œ ôU−� Z²M¹ ôË ÆÆ
Pulsating
UÐcÐc²� UO�OÞUMG�
Ê«—Ëœ v�≈ ÊU¹œR¹ 5¹dz«œ 5�U−� T�UJ¹ ÆƉU:« «c¼Ë
s�Ë ÆÆWO�UŽ «—U
?
OðË WCH�M� ÂËe
?
FÐ —«Ëb�« uCF�«
sŽ qIð W
?
Žd
?
�Ð ô≈ Ê«—Ëb�« s� sJL
?
²¹ s� t½S
?
� rŁ
vL
??
�ð …d¼UE�« Ác
?
¼Ë Æs�«e
?
²�« W
??
Žd
??
Ý nB½
l� „d;« ÂeŽ dOG²¹Ë Æ
"George's Phenomenon"
ÂeŽ Í√ ‰UL¼SÐ ÆÆ©µ® r
?
�— qJA�UÐ UL� WŽd
?
��« dOGð
Ë√ —«Ëb�« u
?
C
?
F�« b¹b
?
Š «—U
?
O
?
ð s� " U½ Íd
?
OŁQð
ÆhHI�«
uC
?
F�« w� Z²M²�*« w�U
?
F�« bN'« vK
?
Ž VKG²K�Ë
‰ö
?
š „d;« Âe
?
Ž …œU¹e� p�c�Ë ÆÆ¡b
?
³�« bMŽ —«Ëb�«
ÍdOŁQ‡²�« Âe‡F�« v�≈ ÂeŽ W
?
�U{SÐ Ê«—Ëb�« ¡bÐ …d²�
XL
?
B*« b¹b(« Ë√ ‰ö
?
×
?
L{ô« hH
?
� s� " UM�«
w�dÞ vKŽ WO
?
ł—Uš W�ËUI
?
� qO�uð r²¹ ÆÆ»UD�ú�
±∞ ≠ ∑ s� œËbŠ w
?
� —«Ëb�« uCF�« ‚ôe½« U
?
IKŠ
Æ—«Ëb�« uCF�« ‰U−� UHK� W�ËUI� ·UF{√
" UM�« ÍdOŁQ
?
²�« ÂeF�« vM×M� ©∂® r�— qJA�« 5³¹
u¼Ë XL
?
B*« b¹b
?
(« Ë√ ‰ö
?
×
?
L
?
{ô« hH
?
� s�
U
?
HK� ·«dÞ√ Êu
?
Jð U
?
�bMŽ
Open Field Winding
ÂeF�« v
?
M×M� ŸuL−
?
� 5³¹ UL
?
� ÆÆWŠu
?
²H
?
� ‰U:«
‰U
?
:« UHK� d
?
B� s� " UM�« Âe
?
F�« l� ÍdOŁQ
?
²�«
v�≈ 5�eF�« ŸuL−� qB¹Ë Æ
Winding Short Circuit
Æs�«e²
?
�« WŽdÝ nB
?
²M� w�«u
?
Š bMŽ dH
?
B�« »d�
»d� v�≈ ‰u
?
�u�« s� sJL²¹ s� „d;« ÊS
?
� ÆÆ«cN�Ë
vKŽ WOł—U)« W�ËUI*« qO�u²Ð t½√ ô≈ Æs�«e²�« WŽdÝ
l� Íd
?
OŁQ²�« Âe
?
F�« ŸuL−
?
� `³B¹ ÆƉU
?
:« w�dÞ
Added Resis-
‰U‡‡:« UHK� —U
?
Oð s� " UM�« ÂeF�«
Âe
?
F�« s� d
?
O
??
¦JÐ d
?
³
?
�√
tance to Field Winding
‰u�u�« „d×LK� `O²¹ U
?
2 ≠ qJA�UÐ UL� ≠ ÍdOŁQ²�«
ÆÆWI¹dD�« Ác¼ Âb�²�ðË Æs�«e
?
²�« WŽdÝ v�≈ W�uN�Ð
ÊuJð U�bMŽ …d
?
O³J�« W
?
OM�«e²�« U�d
?
;« Ê«—Ëœ ¡b³�
Æ¡b³�« bMŽ WKL×�
W&UM�« W¹dOŁQ²�« ÂËeF�« ÆÆ©∑® r�— qJA�« `{u¹Ë
uC
?
F�« Ë√ ÆÆXLB*« b
?
¹b(« Í– —«Ëb�« uC
?
F�« s�
ÂbŽ Ë√ œu
?
łuÐ w½uJOK��« VKB�« ozU
?
�— Í– —«Ëb�«
w� UCH
?
�M� ÂeF�« ÊuJ¹Ë Ɖö×L
?
{« hH� œułË
ÆÆ«cN�Ë ÆhH
?
� ÊËbÐ w½uJOK��« VKB�« ozU
?
�— W�UŠ
eOL²¹ Íc�« ‰ö×L{ô« hH� UNF� Âb�²�¹ U� ULz«b�
qN�¹ U0 ÆÆs�«e²�« WŽdÝ »d� ‰UŽ ÂeŽ ¡UDŽSÐ UC¹√
ÆÆXLB*« —«Ëb�« uCF�« U�√ Æs�«e²�« w� „d;« ‰ušœ
hH� v
?
�≈ WłUŠ ÊËœ W
?
O�UF�« tzbÐ ÂËe
?
FÐ eO
?
?
O�
q³� ¡b³�« …d²� ‰öš WŽdÝ vKŽ√ n�u²ðË Æ‰ö×L{«
ÆÆÍdOŁQ
?
²�« ÂeF�«Ë qL(« Âe
?
Ž w²LO
?
� vKŽ ÆÆs�«e²�«
U
?
L� s�«e
?
²�« W
?
ŽdÝ v�≈ „d
?
;« UN
?
M� eH
?
I¹ w²�«Ë
v�≈ ‰U
?
:« U
?
HK� qO
?
�uð bM
?
Ž ÆÆ©∑® r�— qJA�UÐ
bMŽ «dI
?
²�� „d
?
;« vI³¹Ë ÆdL²
?
�*« —UO²�« —b
?
B�
wzUÐdNJ�« —bB*UÐ ö�u� vIÐ U*UÞ ÆÆs�«e²�« WŽdÝ
…œU¹“ l�Ë Æ—«Ëb�« uCF�«Ë XÐU
?
¦�« uCF�« s� q� w�
«dz«œ d
?
?
�¹ ÆÆZ¹—b
?
²�UÐ „d
?
;« vKŽ qL(« Âe
?
Ž
„d
?
;« tKL×
?
²¹ Âe
?
Ž vKŽ√ v²
?
Š s�«e
?
²�« WŽd
?
�Ð
ÁbMŽ Êu
?
Jð Íc�«Ë ÆÆ
"Pull Out Torque"
vL
???
�¹Ë
v�≈ XK�Ë b�
Load Angle
„d;« w� qL(« W¹Ë«“
»UD�√ —u×
?
�Ë XÐU¦�« uCF�« »UD�√ —u
?
×� 5Ð Ú
π∞
rO� v�≈ q�Ë b
?
� ÊuJ¹ —UO²�« Ê√ ô≈ ÆÆ—«Ëb�« u
?
CF�«
U
?
HK� tKL
?
×
?
²ð Íc�« q�U
?
J�« qL
?
(« —U
?
Oð s� vKŽ√
Full Load
q�UJ�« qL
?
(« ÂeŽ qI¹Ë ÆXÐU
?
¦�« uC
?
F�«
—UOð ÊuJ¹ ÁbMŽË ÆÆqJA�UÐ UL� ÂeF�« «c¼ sŽ
Torque
Æ„d×LK� q�UJ�« qL(« —UO²� U¹ËU�� XÐU¦�« uCF�«
"Pull In
vL
?
�¹ „d
?
;« «cN� Y�U
?
Ł ÂeŽ b
?
łu¹Ë
sJ1 Âe
?
Ž vB�√ u
?
¼Ë ≠ qJA�UÐ UL
?
� ≠
Torque”
t�u�Ë bFÐ „d
?
;« vKŽ …bŠ«Ë …d�Ë …Q−
?
� tKOL%