Page 39 - 116

Basic HTML Version

WOzUÐdNJ�« U�d;«
vM�«e‡²�« „d‡‡;«
Synchronous Motor
fatkader2@yahoo.com
Induction
Synchronous
Stator
Rotor
ÆÆÍd
?
OŁQ²�« „d
?
;« sŽ wM�«e
?
²�« „d;« e
?
OL
?
²¹
∫wðüUÐ
ÆqOGA²�« nO�UJð w� dO�uð v�≈ ÍœRð WO�UŽ …¡UH� ≠±
WJ³A
?
�« ¡«œ√ s�×¹ ÆÆiH�M� Ê«—Ëb
?
�« ¡bÐ —UOð ≠≤
Æ¡b³�« «bF� nO�UJð iH�¹Ë WOzUÐdNJ�«
Lead Power Fac-
U�bI
?
²� ÊuJ¹ qOGA
?
²�« —UOð ≠≥
ÆWOzUÐdNJ�« WJ³A�« ¡«œ√ s�×¹Ë ÆÆ
tor
WJ³
?
A�« s� –u
?
šQ*« —U
?
O
?
²
?
�« UÐcÐcð iH
?
�¹ ≠¥
qL(« Âe
?
Ž ÊuJ¹ U�bMŽ ÆÆU½UBI½Ë …œU¹“ W
?
OzUÐdNJ�«
Âe
?
Ž V³�Ð ≠ W¹œœd
?
²�« jž«uC�« q¦
?
� ≠ UÐcÐc²
?
s�×¹ Íc�« d�_« ÆÆ„d;UÐ Q
?
AM¹ Íc�« ‰ö×L{ô«
ÆWOzUÐdNJ�« WJ³A�« bNł —«dI²Ý«
ÊuJ¹ U�bMŽ W
?
�Uš ÆÆW½UOB�« nO�UJð ÷U
?
H�½« ≠µ
uC
?
F�« UHK* W
?
Oýd
?
�ö�« W¹cG²
?
�« Ÿu½ s� „d;«
Æ
Brushless Excitation
—«Ëb�«
iOH
?
�²� ”Ëdð ‚ËbM� «b
?
�²Ýô ÃU
?
²×¹ô ≠∂
œbŽ Í√ ≠ WCH�M� U
?
Žd�Ð lMB¹ YOŠ ÆÆWŽd��«
W½—U
?
I� ÆÆWC
?
H�M� t
?
²HKJð Êu
?
JðË ≠ dO³
?
� »UD�√
—Ëb¹ wJ� «dO
?
¦� t²
?
HKJ𠜫eð Íc�« ÍdOŁQ
?
²�« „d;UÐ
r²×¹ U2 ÆÆ”Ëdð ‚ËbM� ÊËbÐ W
?
CH�M� W
?
Žd�Ð
U�bMŽ ÍdOŁQ²�« „d
?
;« l� ”Ëdð ‚ËbM� «b�²Ý«
ÆWCH�M� qL(« WŽdÝ ÊuJð
ÆÆ —bB*« bNł dOGð l� «dO¦� „d;« ÂeŽ dOG²¹ô ≠∑
W¹cGð U
?
³Ł bMŽ —bB*« bN
?
ł l� VÝUM²¹ ÂeF�« Ê_
ÍdOŁQ²
?
�« „d;« ÂeŽ dOG
?
²¹ 5Š w� ÆÆ»UD�_« —UOð
ÆbN'« lÐd� l� VÝUM²¹ tO� ÂeF�« Ê_ d³�√ ‰bF0
w� wM�«e
?
²�« „d×
?
LK� w�
?
Ozd�« VO
?
F�« e�d
?
²¹Ë
?
ŠË ÆÊ«—Ëb�« ¡bÐ …d²
?
� ‰öš WC
?
H�M*« ÂËe
?
F�«
VÝUMO� „d;« W
?
ŽdÝ w� rJײ�« ÊU
?
� ÆÆV¹d� X�Ë
WK�—b�« U
?
MO
?
�U
??
� w� p�–Ë ÆÆ◊UD*«Ë XM
?
L
?
Ý_«Ë
Æ U�C*«Ë WK�UM�« —uO��«Ë s×D�«Ë jž«uC�«Ë
ÍdOŁQ
?
²�« „d;« w� —«Ëb�« u
?
CF�« ÊuJ¹ U
?
LMOÐË
VKB�« ozU�— s�
Cylinderical
qJA�« w½«uDÝ« ULz«œ
w�
?
OÞUMG� ‰U
?
: ULz«œ ÷d
?
F
?
²¹ t½_ ÆÆw½uJOK��«
t²ŽdÝ —«dI²Ý« ‰öš Ë√ Ê«—Ëb�« ¡bÐ bMŽ ¡«uÝ dOG²�
s� wM�«e²�« „d;« w� tFOMBð r²¹ t½U� ÆÆqL(« l�
w�Ë ÆXLB*« b¹b(« s� Ë√ w½uJOK��« VKB�« ozU�—
…—U*« «—UO²�« V³�²ð ÆÆXLB*« b¹b(« «b�²Ý« W�UŠ
V³�¹ w�OÞUMG� ‰U−� ¡uA½ w� Ê«—Ëb�« ¡bÐ bMŽ tÐ
¡bÐ Âe
??
Ž W¹dE½ fHMÐ ¡b
??
³K� “ö�« Ê«—Ëb
?
�« Âe
?
Ž
uC
?
F�« W�ËU
?
I� Ê√ ô≈ ÆÆÍd
?
OŁQ²�« „d×
?
LK� Ê«—Ëb�«
Ë√ hH
?
I�« W�ËU
?
I� sŽ W
?
O�UŽ ÊuJð XL
?
B*« —«Ëb�«
v�≈ ÍœR¹ Íc�« d
?
�_« ÆÆÍdOŁQ
?
²�« „d;« w� U
?
HK*«
UL� ÆÆWŽd
?
��« dOGð l� ¡b³�« ÂeŽ dO
?
Gð qJý·ö²š«
‰ö×L{« ÂËeŽ XL
?
B*« —«Ëb�« uCF�« «—UOð Z²Mð
Æ„d;« vKŽ qL(« ÂeŽ dOGð l� qL(« W¹Ë«“ `ł—Q²�
ÆÆqJA�« w½«uDÝ« XL
?
B*« —«Ëb�« uC
?
F�« ÊuJ¹Ë
W
?
FЗ√ Ë√ ÆÆ©≤® r�— qJA�UÐ U
?
L
?
� 5³D� s� U½uJ�Ë
vKŽ W
?
Ž“u� U
?
HK� …b
?
Ž s� ÊuJ� U
?
NM� q� »UD�√
WO�UŽ W�U
?
¦� «– UO�OÞUMG� ôU−
?
� Z²M²� VDI�« jO×�
Sinu-
w³O
?
ł qJAÐ h�UM²ðË ÆÆVDI�« nB
?
²M� w�
jO×
?
� vKŽ WOz«uN�« …dG
?
¦�« ‰uÞ U³Ł rždÐ
soidal
l� —«Ëb�« uCFK� w½«uD
?
Ýô« qJA�« bŽU�¹Ë ÆVDI�«
v²Š «b
?
Oł UHK*« XO
?
³¦ð w� ÆÆVD� qJ� U
?
HK� …bŽ
WO�UF�« WŽd��« sŽ W¾ýUM�« Íe�d*« œdD�« Èu� qLײð
Ë√ W
?
O
?
�U
?
Ž W
?
Žd
??
��«
qCH¹ t½S� ÆÆW
?
CH�M�
U
?
�d
?
;« «b�
?
²
?
Ý«
«—b
?
I�« w� W¹d
?
OŁQ
?
²�«
U
??
Žd
?
?
�« l� q�_«
Æ©±® r�— qJý ≠ WO�UF�«
UŽdÝË «—b� „UM¼Ë
U
?
NO
?
� sJ1 WD
?
Ýu²
?
s� Í√ «b
??
??
²
??
Ý«
Ë√ WO
?
M�«e²�« U
?
�d;«
ÆqJA�UÐ U
?
L� W¹dO
?
ŁQ²�«
„d
?
;« Âb
?
??
²
?
�¹Ë
U
?
ŽUM� w� wM�«e
?
²�«
b¹b
??
(«Ë s¹b
??
F
??
²�«
‚—u
??
�«Ë V
?
K
??
B
?
�«Ë
WOzU
?
OLO
?
J�« UŽUMB�«Ë
t
?
³ý W
?
Žd��« d
?
OO
?
Gð UN
?
�eK¹ w²�« ‰UL
?
Š_« iFÐ
UŽU
?
MB�« w� dO
?
³J�« —uD²�« l� t½√ ô≈ ÆqO
?
ײ
?
��
Frequency In-
œœd²�« «d
?
OG� —uNþË W
?
O½Ëd²J�ù«
ÍQÐ „d;« WŽdÝ dO
?
OGð qN��« s� `³�√ ÆÆ
verter
«c¼ r¼U
?
Ý b�Ë Æd
?
OG²
?
K� lÝ«Ë Èb� ‰ö
?
šË WL
?
O�
WCH�M*« ÂËeF�« WKJA� vKŽ VKG²�« w� UC¹√ —uD²�«
¡bÐ sJL*« s� `³
?
�√Ë ÆÆ¡b
?
³�« bMŽ U
?
�d;« Ác
?
N�
b
?
�Ë ÆWO�U
?
Ž ÂËe
?
Ž Í– qL×Ð u¼Ë „d
?
;« Ê«—Ëœ
U�d;« «b�²Ý« —UA²½« vKŽ «eOL*« Ác¼ bŽUÝ
rEF� w
?
� U1b� Âb�
?
²�ð X½U
?
� Ê√ bFÐ ÆÆWO
?
M�«e²�«
qOGA²Ð ÂuIð Ê√ ÊËœ …—bI�« q�UF� 5�ײ� ÊUOŠ_«
ÆwJO½UJO� qLŠ Í√
vKŽ WOM�«e
?
²�« U�d;« «b
?
�²Ý« qC
?
H¹ ULMOÐË
X½U� ¡«u
?
Ý ÆÆ…dO
?
³J�« «—bIK� W¹d
?
OŁQ²�« U
?
�d;«