Page 34 - 116

Basic HTML Version

…e
?
Nł_«Ë ôü«Ë 5�
?
�²�«Ë …¡U
?
{ù« …eN
?
ł√
œ«d�ú� W�U
?
{ùUÐ ÆÆvM³*« qš«œ …œułu*« Èdš_«
w� nF
?
{ ◊U
??
I½ c
?
�«uM�« q¦9Ë Æt� 5
?
KžU
?
A�«
WF
?
O³DÐ sJ1Ë ÆvM³
?
LK� Í—«d(« ‰eF
?
�« W�uEM�
sŽ c
?
�«uMK� Í—«d(« ‰e
?
F�« …—b� …œU¹“ ÆƉU
?
s� W�Uš Ÿ«u½√ Ë√ ÃËœe� ÃUł“ ‰ULF²Ý« o¹dÞ
ô≈ ÆÆÍ—«d(« ‰eF�« vK
?
Ž vKŽ√ …—b� «– ÃUłe�«
?
�_« q(« Êu
?
J¹Ë ÆÊU
?
²
?
HKJ� 5²
??
I¹dD�« Ê√
YO
?
×Ð c
?
�«uM�« W
?
ŠU�
?
� iH
?
š u¼ ÆÆqN
?
Ý_«Ë
WŠU�� s� •¥∞≠ ≤∞ 5Ð …c�UM�« WŠU�� ÕË«d²ð
s� WJKN²�*« W�UD�« ÊS� ÆÆdš¬ V½Uł s� ÆjzU(«
‰uײð ÆÆÈd
?
š_« WOzUÐdNJ�« …eN
?
ł_«Ë `OÐUB*«
W�uEM� …¡UH� iHš v�≈ ÍœRð W¹—«dŠ W�UÞ v�≈
sJ1Ë ÆW�UDK� vKŽ√ U�öN
?
²Ý« wMF¹ U2 ÆÆb¹d³²�«
?
½ W¦¹b
?
(« WOÝb
?
MN�« UL
?
OLB
?
²�« t−
?
²ð
…¡U{ùU
?
� ÆÆvM³*« U
?
�uEM� lOL
?
ł 5Ð q�UJ²�«
s�_«Ë ôUBðô«Ë uB�«Ë 5��²�«Ë b¹d³²�«Ë
qL
?
?
�ð w²�« WL
?
�C�« w½U
?
³*« w�Ë ÆU¼dO
?
žË
qzU
?
ÝË ÊS
?
� ÆÆW¹e�d
?
� ¡«u¼ nO
?
OJð U
?
�uEM�
…¡U{≈ Ë√ W
?
OzUÐdN
?
� …¡U{≈ X½U� ¡«u
?
Ý …¡U{ù«
dŁRð ÆÆc
?
�«uM�« ‰öš s� —U
?
NM�« ¡uCÐ W
?
OF
?
O³Þ
ÆnOOJ²�«Ë b¹d³²�« …eNł√ …¡UH� vKŽ «dýU³� «dOŁQð
WDÝ«uÐ ÆÆvM³
?
L
?
K� Í—«d
?
(« Ê«eðô« b¹b
?
% r²¹
ÆÆW¹u
?
N²�« c�U
?
M�Ë c�«uM�« ‰ö
?
š Í—«d(« bI
?
H�«
s�Ë ÆÆfL
?
A�« s� W³
?
�²J*« …—«d
?
(« WDÝ«uÐË
«b
?
ŠË «b
?
�²
?
ÝUÐ ÆÆWK
?
JA*« Ác¼ vKŽ VKG
?
²�«
Air Handling
rÝUÐ W�ËdF*« ¡«uNK� W�ËUM� …¡U{≈
UײHÐ …œËe� …¡U{≈ «bŠË w¼Ë ÆÆ
Luminaire
—Ëd0 `L�ð YO×Ð U
?
NKJO¼ s� ÍuKF�« ¡e'« w�
pKð «b
?
�²
?
Ý« o¹dÞ sŽ sJ1Ë ÆU
?
N�öš ¡«u
?
N�«
nO
?
OJ²�«Ë b¹d
?
³²�« W
?
�uEM� rO
?
LBð ÆÆ «b
?
Šu�«
«bŠË ‰öš s� W�dG�« s� ¡«uN�« V×�ð YO×Ð
v�≈ ¡«u
?
N�« ‰u
?
šœ s� ôbÐ …d
?
ýU
?
³
?
� …¡U
?
{ù«
?
²� s� tłËd
?
šË WKI²�� W
?
ײ� s� …d
?
−(«
Íc�« d�_« ÆÆ…¡U
?
{ù« «bŠË sŽ WKI²�
?
� Èdš√
o¹dÞ sŽ nOOJ²�«Ë b¹d³²�« U�uEM� …¡UH� l�d¹
…d
?
?
(« v�≈ ‰ušb�« s
?
� ÕU³
?
B*« …—«d
?
Š lM�
l�— vKŽ …ËöŽ ÆÆ×U)« v
?
�≈ …dýU³� UN
?
³×ÝË
Ætð—«dŠ Wł—œ iHš V³�Ð t�H½ ÕU³B*« …¡UH�