Page 33 - 116

Basic HTML Version

W�U
?
F�« …¡U{ù« UL
?
OLBð w� U½U
?
OŠ√ Z²M¹
?
B¹ Ê√ ÆÆŸU
?
Hð—ô« W
??
O�U
?
Ž U
?
ŠU
?
�*« w�
s� d
?
O
?
¦JÐ vKŽ√ W
?
OI
?
�_« …¡U
?
{ù« Èu
?
²�
?
V³�²¹ Íc�« d�_« ÆÆWO
?
Ý√d�« …¡U{ù« Èu²��
—U
???
Nþ≈Ë W
?
¹ƒd�« w� V
?
ŽU
???
B*« iF
?
Ð w�
l�Ë Æl�«u�« s� q�√ WOÝ√d�« …¡U{ù« U¹u²��
i¹d
?
Ž l¹“u²Ð …¡U
?
{≈ «bŠË «b
?
�²
?
Ý« Ê√
dO
?
ž d³²
?
F¹ q(« «c¼ Ê√ ô≈ ÆÆWKJA*« Ác¼ q×¹
r²¹ ô W
?
�UD�« s� W
?
O
?
L
?
� —bN
?
¹Ë ÍœUB
?
²
?
�«
…œU
?
Ž v�u¹ t½S
?
� ÆÆp�c�Ë ÆU
?
NÐ …œU
?
H
?
²
?
Ýô«
ŸUFý «– WFÞUI²� W
?
Nłu� …¡U{≈ «b�²ÝUÐ
Æ©±≤® r�— qJA�UÐ 5³� u¼ UL� ÆÆqŁU
?
L²� dOž
g½Ë …dL� UNÐ WŠU�� W
?
�UŠ U½UOŠ√ błu¹ UL�
r�— qJA�« w� UL
?
� ≠ ©WIKF� …dDM�® „d
?
ײ�
W¹Ë«“ f�«uŽ «b�²ÝUÐ v�u¹ YOŠ ≠ ©±≥®
…¡U{û� …bŽU�� …¡U{S� q
?
ŁUL²� dOž l¹“u²Ð
pK²� wÝU
?
Ý_« VOF�« ÊS
?
� ÆÆp�– l�Ë ÆW�U
?
F�«
¡UMŁ√ W�d
?
ײ� ‰öþ —u
?
Nþ w� q¦L
?
²¹ WI¹dD�«
œ«d�_« ÷dFð tMŽ V³�²¹ b� U2 g½u�« W�dŠ
«b
?
?
²
?
Ý« ÆÆWKJA*« Ác¼ q( s
?
J1Ë ÆdD�K�
g½u�« ·UDš vKŽ
Spot Light
W
?
ODI½ …¡U
?
{≈
n�u
?
²¹ U�bMŽ ÁƒU
?
HÞ≈ r²¹ 7�
?
−Mð ÕU³
?
B0
sJ1 d
??
š¬ qŠ „UM¼Ë ÆW
??
�d
??
(« sŽ g½u�«
ÆÆ…bŽU
?
�*« …¡U{û� W
?
łU(« sŽ wMG¹ Ác
?
OHMð
W�UF�« …¡U{ù« «bŠË l{Ë VOðdð w� q¦L²¹
WLOI
?
²�� ·uH� w� fO�Ë Włd
?
F²� WI¹dDÐ
Ë√ …bŠË s� d¦�√ g½u�« W�dŠ V−% ô YO×Ð
nB�« V−
?
Š s� ôbÐ ÆÆjI
?
� …¡U{≈ wðb
?
ŠË
Æq�UJ�UÐ
ÆÆÕö
?
�ù«Ë ‰«b
?
³
?
²
?
Ýô«Ë W½U
?
O
?
B�« W�u
?
N
?
ÝË
…bŠË ÊuJð Ê√ vŽ«d¹Ë Æq�UF�« WŠ«— v�≈ W�U{ùUÐ
tOKŽ …e�d�Ë qLF�« ÊUJ� s� UO³�½ W³¹d� …¡U{ù«
vKŽ√ oI
??
% w� ≠©∑® r�— qJ
?
A�« w� U
?
L
??
� ≠
…¡U{≈ dO�uð l� ÆÆqLF�« l�u� w� …¡U{≈ Èu²��
ÆÈdš_« s�U�ú� X�u�« fH½ w� W³ÝUM�
Industrial Local Lighting
v�≈ ¡uC�« tOłuð t
?
O� r²¹ …¡U{ù« s� Ÿu½ w¼Ë
l{uð ÆlHðd
?
� …¡U{≈ Èu²
?
�0 …œb×
?
� WŠU
?
��
YOŠ ÆÆ…d
?
ýU³� qL
?
F�« WIDM� ‚u� …¡U
?
{ù« …bŠË
wI�_« Èu²�*« vKŽ WO�U
?
Ž WOK×� …¡U{≈ …bý oI%
WN
?
łu*« …¡U{ù« Âb�
?
²�ðË ÆÆwÝ√d�« Èu
?
²�*« Ë√
ô≈ ÆrÝd�« s�U�√ Ë√ l½UB*« w� ÃU²½ù« ô¬ …¡U{ù
v�≈ ÍœR¹ U¼œd
?
H0 WN
?
łu*« …¡U{ù« «b
?
�²
?
Ý« Ê√
wzd*« ÷dG�« ŸuB½ 5Ð W�u³I
?
� dOž W³�½ ÀËbŠ
l� qL
?
F
?
²
?
�¹ p�c� u¼Ë ÆÆtÐ WDO
?
;« W
?
ŠU
?
�*«Ë
UŠdý ©∏® r�— qJA�« 5³¹ ÆW�UF�« …¡U{ù« W�uEM�
ÆÆWNłu*« …¡U{ù« W�uEM� oI% Æ…dJH�« pKð oO³D²�
WIDM
?
� w� 5F*« …¡U{ù« Èu²
?
�� vKŽ ‰u
?
B(«
W
?
�uEM*« Ác¼ Ê√ UL
?
� ÆÆW¹œU
?
?
�« …—uBÐ qL
?
F�«
WFý_« ÷d²Fð o
?
z«uŽ œułË ôUŠ w� W¹—Ëd{
ÆrN�H½√ ‰ULF�«Ë PA
?
M*«Ë …eNł_« q¦� ÆÆWOzuC�«
«bŠË ÆÆWNłu*« …¡U{ù« vKŽ ‰u
?
B×K� Âb�²�¹Ë
…b
?
ý vM×M� l¹“u
?
²ÐË e�d
?
� ŸU
?
Fý «– …¡U
?
{≈
ÆÆ©π® r�— qJA�UÐ 5³*« vM×M
?
*U� œU
?
Š …¡UC
?
²Ý«
Æwzd*« ÷dG�« u×½ vM×M*« —u×
?
� tOłuð r²¹ YOŠ
…¡U
?
{ù« Ÿu½ —UO
?
²šô …œb
?
×
?
� WI¹dÞ b
?
łuð ôË
UF
?
³ð WłU
?
(« V�Š U¼b¹b
?
% r²¹ U/≈Ë ÆÆW
?
Nłu*«
WÐuKD*« WO½uK�« ’«u)«Ë »uKD*« …¡U
?
{ù« Èu²�*
s�
?
;«Ë bŽU
?
�*« —ËbÐ ÂuIð p�cÐ w¼Ë ÆÆ¡u
?
CK�
ÆW�UF�« …¡U{ù« W�uEM* WOzuC�« ’«u�K�
W
?
�U
?
)« UÐU
?
?
(« qLŽ s
?
JL*« s� t½√ rž—
ÆÆWO½«uDÝô« `DÝ_«Ë W
?
OÝ√d�« U¹u²
?
�*« …¡U{SÐ
W�Uš Z�«dÐ v�≈ …œUŽ ÃU
?
²% UÐU�(« pKð Ê√ ô≈
s� WKzU¼ WOL� W�dF
?
� v�≈ W�U{ùUÐ ÆÆdðuO³LJ�« vKŽ
U2 ÆÆqLF�« W¾OÐË ÊUJ�Ë …¡U
?
{ù« …bŠË sŽ U½UO³�«
Ærzö� dO
?
ž Z�«d³�« pKð rEF� s� …œUH
?
²Ýô« qF−¹
…¡U{ù« UL
?
OLBð Ê√ tOKŽ oH
?
²*« sL� ÆÆp�– vKŽË
W�U
?
� vKŽ …¡U
?
{û� «bO
?
ł UÝUO
?
I� wD
?
Fð WO
?
I�_«
Æ U¹u²�*«
vKŽ …¡U{ù« 5�% d
?
�_« VKDð «–S� ÆÆp�– l�Ë
∫WO�U²�« «œUý—ù« ŸU³ð« sJLO� ÆÆWOÝ√d�« `DÝ_«
Ë√ i¹dŽ l¹“uð «– …¡U
?
{≈ «bŠË qLF
?
²Ý« ≠±
Æ©µ® r�— qJA�UÐ 5³*U� ÆÆw�«ËdÝ l¹“uð
¡uC�« s� «—b
?
� v�dð …¡U{≈ «bŠË qLF
?
²Ý« ≠≤
…b
?
ŠË W¹u
?
Nð U
?
×
?
²� ÍœR
?
ð Ê√ sJ1Ë ÆvKŽ√ v�≈
Uł–u/ ©±∞® r�— qJA�« 5³¹ Æ÷dG�« «c¼ …¡U{ù«
Æ «bŠu�« pK²�
nI
?
�K� ÊUJ�ù« —b
?
IÐ W%U
?
� U½«u�√ qL
?
?
Ý« ≠≥
W
?
²ÐU
?
Ł WDš l{Ë l� ÆÆ U
?
O
??
{—_«Ë jz«u
?
(«Ë
Ê√ v�≈ ÆÆp�– lłd¹ Æ`DÝ_« pK
?
²� Í—Ëb�« nOEM²K�
lO
?
L
?
ł s� W�œU
?
I�« U
?
O
?
³�½ W
?
O�U
?
F�« U
?
ÝUJF½ô«
lOLł vKŽ …¡U{ù« …bý l�— vKŽ qLFð ÆÆ U¼U&ô«
w²�« W�U
?
(« v�≈ ‰u�u�« Âb
?
Ž vŽ«d¹Ë Æ U¹u²
?
�*«
Ê«u�_« V³�Ð l�u*« `�ö� 5Ð e
?
OOL²�« UN
?
O� ÂbFM¹
rÝUÐ …d¼UE�« Ác¼ ·dFðË Æ“ö�« s� d¦�_« W%UH�«
Featureless
`�ö*« .b
?
Ž X¼U
??
³�« ‰U
?
:« …d¼Uþ
Æ
Bland Field
U¹u
?
²
??
�*« vKŽ …¡U
?
{ù« …b
??
ý …œU¹“ sJ1 ≠¥
…bŽU�� …¡U{≈ «bŠË «b
?
�²Ý« o¹dÞ sŽ WOÝ√d�«
l{Ë Ê√ WEŠö� V−¹Ë ÆWÐužd*« W
?
I¹dD�UÐ WNłu�
vKŽ …dO³� …—u
?
BÐ dŁR¹ XMÝ—uKH�« …¡U{≈ «bŠË
ÆW
??
O
?
Ý√d�« …¡U
??
{ù«
W�U
??
(« p
?
�– `{u¹Ë
r�— qJ
?
A�UÐ WM
?
O
??
³*«
Ê√ `C²¹ YOŠ ÆÆ©±±®
ÕU
??
³
???
B
??
� l{Ë
vKŽ U¹œuLŽ XMÝ—uKH�«
oI
?
Š b
?
� d
?
L*« ÁU
?
`DÝú� qC
?
�√ …¡U{≈
W
?
�U
??
šË W
?
O
??
Ý√d�«
ÆÆU
?
N
?
M� W
?
C
?
H
??
�M*«
l{Ë W�U
?
×Ð W½—U
?
I*UÐ
ÆdL*« ÁU&« w� ÕU³B*«
WCH�M� …¡U{« «bŠuÐ WOK×� WOŽUM� …¡U{« ∫©∑® r�— qJý
W�UŽ …¡U{« l� WNłu� …¡U{« ∫©∏® r�— qJý