Page 32 - 116

Basic HTML Version

Ë√ WOK×� …¡U{≈ ◊UAM�« U
?
NO� VKD²¹ w²�« ôU(«
ÆÆU
?
NM� …b¹bŽ »U
?
³Ý√ v�≈ ÆÆp�– lłd¹Ë ÆW
?
Nłu
?
vKŽ dŁR¹ Íc�« ÊUJLK� ÂUF�« dNE*«Ë W�ö��« q�UŽ
v�≈ W�U
?
{ùUÐ ÆÆtO� s¹b
?
ł«u²L
?
K� WO�
?
HM�« W�U(«
w� …¡U{ù« U¹u
?
²�� 5Ð W�u
?
IF� V�½ oO
?
I%
ŸUHð—« dŁR¹ Æ…¡U
?
C*« WŠU�*« s� WHK²
?
<« ◊UIM�«
rOL
?
Bð vKŽ «dO³� «d
?
OŁQð …¡UC*« WŠU
?
�*« nIÝ
UŽU
?
Hð—« nK²�ð YO
?
Š ÆÆW�UF�« …¡U
?
{ù« W�uEM�
s� √b³¹ «d
?
O³� U�ö
?
²š« WOŽUMB�« P
?
AM*« nIÝ√
qB¹ b�Ë ÆÆ ôU(« iFÐ w� —U
?
²�√ WŁöŁ w�«uŠ
w� U
?
L
?
� ÆÆÈdš√ ôU
?
Š w� Â¥∞ s� d
?
¦
?
�√ v�≈
nOMB
?
ð r²¹Ë Æ «dzUD�« W
??
ŽUM� dÐUM
?
Ž ôU
?
Š
nI
?
Ý√ v�≈ W¹—UO
?
²š« …—uBÐ n
?
I��« UŽU
?
Hð—«
ÆÆ©Â∑≠¥® WDÝu²� nIÝ√Ë ÆÆ©Â¥ v²Š® WCH�M�
s� `³B¹ ÆÆW
?
¹—UA²½« W
?
O�Uš t
?
�Ë œUFÐ_« wŁöŁ
wzd*« ÷dG�« u×½ tłu� ¡u
?
{ «b�²Ý« qC�_«
ôU(« w� U�√ ÆW�UF�« …¡U
?
{ù« V½U−Ð bOł q×�
W¹Ë¬d� WO
?
�Uš «– wzd*« ÷dG�« UN
?
O� ÊuJ¹ w²�«
?
�_« q(« ÊS
?
� ÆÆW
?
¹Ë¬d
?
� t
?
³
?
ý Ë√
Specular
Grid
WJ³ý «b�
?
²Ý« w� q¦L²¹ ÆÆW
?
�UF�« …¡U{û�
d
?
Ož …¡U
?
{≈ «– XMÝ—uK� …¡U
?
{≈ «b
?
ŠË s�
sJ1Ë Æ©≥® r�— qJA�UÐ 5³
?
� u¼ UL
?
� ÆÆ…dýU
?
³�
Busway
WFL
?
:« l¹“u²�« ÊU³C� «b�
?
²Ý« p�c�
s� ôbÐ WKOI¦�« `OÐUB*« qL(
Busbar Trunking
ÊU³CI
?
�« pKð Âb�²�ð YOŠ ÆÆnI��« w� U
?
NIOKFð
Æ…¡U{ù« «b
?
ŠË qLŠË wzUÐdNJ�« qO
?
�u²�« w�
nI��« ŸU
?
Hð—« UNO
?
� ÕË«d²¹ w²�« ôU
?
(« w� U�√
`OÐU
?
B
?
� «b
?
?
²
??
ÝUÐ v�u
?
O
?
� ÆÆÂ∑≠¥ 5Ð
wzUÐdNJ�« m¹dH²�« `OÐUB� Ÿ«u½√ bŠ√ Ë√ XMÝ—uK�
Æ©w½b
?
F
?
� b
?
O�U¼
_
Âu¹œu
?
_
o³z“® W
?
³
?
ÝUM*«
—UNM�« ¡u
?
{ s� …œUŽ PAM*« pKð q¦
?
� bOH
?
²�ðË
vKŽ ÊuJ¹ Íc�« nI
?
��« ‰ö
?
š s� ¡«u
?
Ý ÂœU
?
I�«
ÆWO
?
³½Uł c�«u½ ‰ö
?
š s� Ë√ ÆÆ—UAM*« ÊUMÝ√ qJý
…¡U
?
{≈ «b
?
?
²
?
Ý« ôU
?
(« lO
?
L
?
ł w� V−¹Ë
«b
?
�²
?
Ý« ÆÆ…œUŽ qC
?
H¹Ë Æ…bŽU
?
�� W
?
OzUÐdN
?
ŸU
?
Hð—« œ«“ «–≈ w�U
?
F�« jGC
?
�« m¹dHð `O
?
ÐUB
?
w� ÕU³B*« Ÿu
?
�Ë ÂbŽ ÆÆvŽ«d¹Ë ÆÂ∂ sŽ nI��«
W−Že� UÝUJF½« œułË ÂbŽ p�c�Ë ÆÆW¹ƒd�« Èb�
V³�²
?
ð b� —UNM�« ¡u{ s� Ë√ ÕU³
?
B*« s� ¡«uÝ
ÆÆ©¥® r�— qJA�« 5³¹ Æ
Glare
d
?
N
??
³�« …d¼Uþ w�
ÃUł“ s� ¡Uł W
?
−Že� UÝUJF½« ÀËbŠ WO
?
HO�
Íc�« —U
?
NM�« ¡u{ ‰U
?
šœ≈ w� WKL
?
F
?
²�*« …c
?
�UM�«
…bŠË s
?
� tOKŽ W
?
F�«u�« WO
?
zuC�« WF
?
ýô« fJŽ
ÆnI��« w� …œułu*« …¡U{ù«
YOŠ ÆÆŸUHð—ô« WO�U
?
Ž UŠU�*« v�≈ Êü« qI²M½
UO
?
³�½ …d
?
O³� ÂU
?
�ł√ vKŽ …œU
?
Ž qLF�« qL
?
²A¹
ÆÍ—U
?
A²½« ”UJF½« W
?
O�U
?
š «– œUFÐ_« W
?
OŁöŁ
pKð q¦
?
� w� W¹ƒd
?
�« U
?
³KD²
?
� ÊuJð U
?
� …œU
?
Ž
d
?
N³�« V³
?
�¹ ô UL
?
� ÆÆ…b¹b
?
ý dO
?
ž UŠU
?
�*«
ÆÆ ôU(« pKð q¦� w� sJ
?
1 Æq�UA� W¹√ fJFM*«
ÃdšË WO�UŽ …¡UH� «– W
?
Ozu{ —œUB� «b�²Ý«
ôUŠ w� U�√ Æ
HID
`OÐUB� q¦
?
� lHðd� wzu{
s� t½S� ÆÆW¹Ë¬d� U�U�
?
ł√ sLC²ð w²�« lOMB²�«
«– XMÝ—uKH�« `O
?
ÐUB
?
� ‰U
?
L
?
?
Ý« qC
?
�_«
iH
?
š ÆƉU
?
(« pKð w� V
?
−¹Ë Æq�_« Ÿu
?
BM�«
vKŽ√ oO
?
I
?
×
?
²� ÊUJ�ù« —b
?
IÐ `
?
OÐU
?
B*« oOKFð
w� vŽ«d¹Ë ÆWJKN²�� W
?
�UÞ q�QÐ …¡U{≈ Èu²��
W½U
?
OB
?
�« UOKL
?
Ž W�u
?
NÝ ÆÆ ôU
?
(« pKð q¦
?
vKŽ p�– q� dŁR¹ YO
?
Š ÆƉ«b³²
?
Ýô«Ë nOEM²�«Ë
ÆWJKN
?
²�
?
*« W�UD�« —«b
?
I
?
�Ë …¡U{ù« Èu
?
²�
?
Ë√ e�d
?
� ŸUFý «– …¡U{≈ «b
?
ŽU�� Âb�
?
²�ð
nIÝ_« «– W
?
IOC�« s�U
?
�_« w� j�³M� l¹“uð
«–≈ U�√ ÆUOI�√ qLF�« Èu
?
²�� ÊU� «–≈ p�–Ë ÆÆWO�UF�«
ÆÆwI
?
�_« vKŽ Ú
¥µ sŽ qL
?
F�« Èu
?
²
?
?
� qO
?
� œ«“
Ë√ j�
?
³M� l¹“u
?
²Ð …¡U{≈ «b
?
ŠË Âb�
?
²
?
�²
?
‰uI
?
F� —b� d
?
O�uð v�« p�– ÍœR¹ YO
?
Š ÆÆi¹dŽ
s� —b� ‰u
?
�Ë rž— …¡U{û� W
?
�“ö�« W�UD�« s�
o¹dÞ sŽ sJ1Ë ÆW
?
OI
?
�_« U¹u²�*« v
?
�« ¡uC�«
vKŽ VÝUM*« l¹“u²
?
�« «– …¡U{ù« …bŠË —UO
?
²š«
—b� v
?
B�√ oOI
?
% ÆÆWO
?
Ý√d�«Ë WKzU*« U¹u
?
²�*«
bŠ√ ©µ® r�— qJA�« 5³¹ ÆW
?
�UD�« dO�uð s� sJ2
Æ…bOH*« UF¹“u²�« pKð
Industrial
Localised Lighting
UN
?
K� WŠU�
?
LK� …¡U{≈ W
?
OK;« …¡U{ù« o
?
I%
r²¹ YO×Ð ÆÆ…¡U
?
{ù« «bŠu� 5F
?
� VOðd²Ð sJ�Ë
s�U�√ dOž w� U�√ ÆqLF�« s�U�√ u×½ ¡uC�« tOłuð
¡UH²�ô« r²O�
_
«dL*«Ë W�d
?
G�« Už«dH�
_
qLF�«
…¡U{≈ Èu²
?
�� s� •µ∞ w�«uŠ …¡U{≈ Èu
?
²�0
…¡U{ù« U
?
�uEM� w� Âb�
?
²�ðË ÆqL
?
F�« l�«u�
Ë√ …dýU³� t³ý Ë√ …d
?
ýU³� …¡U{≈ «bŠË WOK;«
¡e'« tO
?
łuð r²¹ YOŠ ÆÆ…dýU³
?
� dOž
_
…dýU³�
5³¹ Æ…dýU³
?
� qLF�« l�u� u×½ ¡u
?
C�« s� d³�_«
Æ…¡U{ù« s� ŸuM�« «c
?
N� 5ł–u/ ©∂® r�— qJA�«
VOðdð o¹dÞ sŽ W
?
OK;« …¡U
?
{ù« oO
?
I
?
% sJ1
Ê√ ô≈ ÆÆqLF�« ◊U
?
AM� UF³ð …¡U{ù« «b
?
ŠË s�U�√
Ë√ ◊UAM�« d
?
OOGð V³
?
�Ð ÕU²� dO
?
ž ÊuJ¹ b� p�–
Í√ —«b¼≈ ÊËœ WKJA*« pKð qŠ sJ1Ë ÆqLF�« l�«u�
WOzUÐd
?
NJ�« dz«Ëb�« rO�I
?
ð o¹dÞ sŽ ÆÆ…bz«“ W�UÞ
pKð qO
?
GAð r²¹ YO
?
×Ð ÆÆ…¡U{ù« «bŠu� W
?
¹cG*«
ÆjI� »uKD*« l�u
?
LK� ¡uC�« t
?
łuð w²�« «bŠu�«
«b
?
ŠË «b�
?
²Ý« ÊU
?
O
?
Š_« iFÐ w� sJ1 UL
?
Æ
Free-Standing
WLzU� WO{—√ WOzu{
…¡U{ù« «b�²
?
Ý« qCH¹ t½√ ÆÆo³Ý U2 `C²¹
qLF�« s�U�√ UN
?
O� ÊuJð w²�« UŽUMB�« w� WOK;«
s� qC
?
�√ …¡U
??
{ù« pKð `³
?
Bð YO
??
Š ÆÆW
?
²ÐUŁ
W�UD�« „öN
?
²Ý« iHš WOŠU½ s� W
?
�UF�« …¡U{ù«
vKŽ√® W
?
O�UŽ nI
?
Ý√Ë
Âb
?
??
²
?
�ð Æ©Â∑ s�
…¡U
????
{≈ «b
???
ŠË
XMÝ—u
?
K� `OÐU
??
B0
U
?
ŠU
?
�*« w� …œU
?
Ž
ÆÆŸU
?
Hð—ô« WC
?
H
?
�M�
«b
?
ŠË l{uð YO
?
Š
·u
?
H� w� …¡U
?
{ù«
ÆW
?
FDI²
?
� Ë√ WKB²
?
WCH�M� ôU(« w�Ë
ÊuJ¹ w
?
²�« ŸU
??
Hð—ô«
wzd*« ÷d
?
G�« U
?
NO
?
…dýU³� dOž W�UŽ …¡U{« ∫©≥® r�— qJý
XMÝ—uK� WJ³AÐ iH�M� `D��
WOK×� WOŽUM� …¡U{« ∫©∂® r�— qJý