Page 26 - 116

Basic HTML Version

Insignificant
Significant
Cause for Concern
End of Life
dLK³²�« Wł—b� WHK²<« V�M�« ∫©∂® r�— ‰Ëbł
0 - 0.1
0.1 - 0.5
1 - 2
> 10
800 - 1200
700 - 550
500 - 450
< 300
Furaldehyde
PPm
Degree of
Polymerization
Extent of
Degradation
Moisture, Particles, Cellulese, Lower Breadown
Acidic Products from Oil Oxidation/Sludge, Corssion
Presence of Polar Contaminants, Acids, Solvents, Varnish
Darkening Indicates Contamination or Deterior
Excessive Paper Decomposition, Lower Dielectric Strength
Dissolved Metals, Peroxides, Acids, Salts/Over Heating
Low Levels Results in Accelerated Oil Againg
Indicative of Pump wear, Arcing or Sparking with Metal
(ASTM
)
WOJ¹d�_« UH�«uLK� UI³Þ ôu;« X¹e� «—U³²šô« r¼« ∫©µ® r�— ‰Ëbł
Dielectric Breakdown
Neutralization Number
Interfacial Tension
Color
Water Content
Power Factor
Oxidation Factor
Metals in Oil
D877, D1816
D644, D974
D971
D1500
D1533
D924 (100, 25
o
C)
D2668, D1473
-
Type of Test
(ASTM) Method
Significance / Effects
www. kahrabaarab ia . com
∫WOzUÐdN� «—U³²š« ≠ »
ÆÆ—UO
?
N½ô« bN
?
ł Ë√ ÆÆWOzUÐdNJ�« W½U
?
²*« ”UO
?
� q¦�
ÆbIH�« q�UF� p�c�Ë
∫WOzUOLO� «—U³²š« ≠ ‡ł
w� WÐuÞd�« W³
?
�½Ë W{uL(« Wł—œ ”U
?
O� q¦�
ÆX¹e�«
∫WOzU¹eO� «—U³²š« ≠œ
»U
?
³B½ô« W
?
DI½Ë ‰UF
?
²
?
ýô« WDI½ ”U
?
O� q¦
?
Æw×D��« dðu²�«Ë WłËeK�«Ë
«—U
??
³
??
²
?
šô« r
?
¼√ ©µ® r�— ‰Ëb
??
'« `{u¹
vKŽ Èd& w²�«Ë WOzU¹e
?
OH�«Ë WOzUOL
?
OJ�«Ë WOzUÐdNJ�«
Æ©
ASTM
® WOJ¹d�_« WO*UF�« UH�«uLK� UI³Þ X¹e�«
∫‰“U‡F�« ‚—u‡�« «—U‡³²š« ≠≤
?
�d� Z²Mð ÆƉ“UF�« ‚—uK� ÂœUIð Àb
?
×¹ U�bMŽ
dLK³ð Wł—œ ”UO� sJ1Ë ÆX¹e�« w� »ËcðË Ê«—uOH�«
b¹b
?
ײ� ÆÆ
Degree of Polymerization
‰“UF�« ‚—u�«
V�M
?
�« ©∂® r�— ‰Ëb
??
'« `{u¹Ë Æ‚—u
?
�« W�U
??
Š
ÆdLK³²�« Wł—b� WHK²<«
V�½ b¹b
?
ײ� ÆÆX¹e�« s� WMO
?
Ž qOK% sJ1 U
?
L�
s� d
?
¦�√ Ë√ W�UŠ Àb
?
% U�bMŽ ‰u
?
MOH�«Ë Ê«—u
?
OH�«
∫WO�U²�« ôU(«
Ɖu×LK� bz«“ qOL% Ë√ 5��ð ≠
ÊuÐdJ�« bO
?
��√ w½UŁË ‰Ë√ s� WO�U
?
Ž V�½ œułË ≠
ÆX¹e�UÐ
ÊËbÐ w×D��« dðu
?
²�« WLO
?
� w� l¹dÝ÷U
?
H�½« ≠
ÆW{uL(« r�— w� WKÐUI� …œU¹“
…œU¹“ l�
Darkening
X¹e�« Êu� w� TłUH
?
� dOGð ≠
ÆX¹e�« w� WÐuÞd�« V�½ w� W¾łUH�
ÆU�UŽ ≤µ sŽ ‰u;« dLŽ …œU¹“ ≠
W
?
OMIð X¹e�« w� Ê«—uO
?
H�« V�½ ”U
?
O� d
?
³²
?
F¹Ë
ÊS� ÆÆp�c�Ë Æq�«uŽ …b
?
Ž vKŽ bL²Fð ÆÆUO
?
³�½ …b¹bł
dL
?
Ž b¹bײ� W
?
�œ d¦�_« w¼ ÆÆd
?
LK³²�« Wł—œ ”U
?
O�
Æt²�UŠË ‰“UF�« ‚—u�«
∫‰e‡FK� …—b‡I�« q�U‡‡F� ”U‡O� ≠≥
W³�d� 5Ð W³�M�« t½QÐ ÆƉeFK� …—bI�« q�UF� ·dF¹
wKJ�« »d
?
�²�« —U
?
Oð v�≈
Resistive Current
—UO
?
²�«
”U
?
O� d
?
³
?
²F
?
¹Ë ÆbN
?
'« X%
Leakage Current
‚«d²
?
š« ô“UŽ ‰eŽË ‰u
?
;« ‰eF� …—bI�« q�U
?
F�
ÆÆU�uLŽË Ɖu;« W³
?
�«d* W�UN�« U½UO³�« s� ÆƉu;«
?
²Fð • ± s� q�√ w¼ w²�« …—b
?
I�« q�UF� rO
?
� ÊS�
w� pý „UM
?
N
?
� • ≤∫± 5Ð XŠË«dð «–≈Ë ÆÆ…b
??
O
?
ł
h×� V−O� ÆÆ •≤ sŽ œ«“ «–≈ U�√ ÆU� ¡wý œułË
q�U
?
F� ”U
?
O� W¹—Ëœ …—u
?
BÐ r²¹ ÆÆ…œUŽË Ɖu
?
ÆÆ÷—_«Ë UHK
?
*« 5ÐË UNC
?
FÐË UHK*« 5
?
Ð …—bI�«
‰uB(« oÐU��« WOFłd*« rOI�« l� rOI�« Ác¼ W½—UI�Ë
X¹e�« W�UŠ b¹b
?
% sJ1 UNM�Ë ÆƉu;« nK0 U
?
NOKŽ
Æ‚«d
?
²šô« ô“U
?
Ž p�c�Ë ‰u
?
×LK� ‰“U
?
F�« ‚—u�«Ë
Æt�e‡ŽË W�b‡)«
Recovery Voltage
…œUF²‡Ýô« b‡Nł”U‡O� ≠≤
X¹e�«Ë ‚—u�« W�UŠ b¹bײ�W
?
I¹dD�« Ác¼ Âb�²�ðË
bL²FðË ÆƉeF�« w� …œułu*« ¡U*« W³�½ p�c�Ë ÆƉ“UF�«
V³�¹ Íc�«Ë W�“UF�« œ«uLK� w×D��« »UDI²Ýô« vKŽ
w� ‰“UF�« ‚—u�« l� X¹e�« ¡UI²�« bMŽ W
?
Ož«d� UM×ý
—U³²šô« «c¼ ZzU
?
²½ vDFðË ÆWÐuÞd�«Ë Vz«uA�« œułË
v�≈ WłU
?
(«Ë ‰u;UÐ W�“U
?
F�« œ«u*« W�U
?
Š v�≈ …—Uý≈
Æt�eŽË W�b)« s� ‰u;« ÃËdš
Tap Changer
b‡‡N'« dO‡‡G� ≠≥
s� WMOŽ c
?
š√ o¹dÞ sŽ bN'« d
?
OG� —UO
?
²š« r²¹
d³²F¹Ë Æw�Ozd�« p½U²�« X¹“ w� UL� U¼—U³²š≈Ë X¹e�«
Ê√ UL
?
� ÆÂœUI²K� Î
«dýR
?
� f�ö²�« ◊UI½ —U³
?
²šô« «c¼
Âb�²�ð Ê√ sJ1 b
?
N'« dOG� …—«dŠ W
?
ł—œ W³�«d�
◊U
?
I½ …—«d
?
Š ŸU
?
Hð—« q¦
?
� WKJA
?
� Í√ qO
?
?
?
²�
qOK×
?
²�« «b�²
?
Ý« œb×¹ Ê√ sJ1 U
?
LMOÐ ÆÆqO
?
�u²�«
‰UDŽ_« qO�u²�«Ë qBH�« ôU( WOðuB�« Ułu*UÐ
Selector, Diverter
qO
?
GA²�« `
?
OðUH� w
?
� …œułu*«
Æ
Switches
Winding
U‡H
?
K*« …—«d‡Š W‡
?
ł—œ ”U‡O
??
� ≠¥
Temp.
ÆÆWOzuC�« ·U‡O�_« «b�²
?
ÝUÐ W¦¹bŠ WI¹dÞ „UM¼
sŽ W
?
OzuC�« ·U
?
O�_« öÐU� «b
?
�²Ý« r²
?
¹ YOŠ
lOMBð ¡UMŁ√ …—«d
?
(« ”UO
?
� U�−
?
� l{Ë o¹dÞ
dO
?
G� l� WI¹dD�« fH½ «b
?
�²Ý« sJ1 UL
?
� Ɖu;«
vKŽ Í—«d
?
(« dOŁQ
?
²�« b¹b% sJ1 U
?
NM�Ë ÆÆbN
?
w{«d
?
²�ô« d
?
L
?
F�« vKŽ dŁR¹ Á—ËbÐ Íc�«Ë U
?
HK*«
Ɖu×LK�
Winding
U‡‡
?
‡HK*« W‡
?
‡�d‡Š q‡
?
O
?
?
‡�ð ≠µ
Movement
ÈuI�« s� Z²Mð w²�« U
?
HK*« W�dŠ qO−�ð d
?
³²F¹
—u�_« s� ÆÆ U
?
HK*UÐ dB
?
I�« sŽ W&UM�« W
?
OJO½UJO*«
WI¹dÞ d³²FðË Æ‰u;« —U
?
ON½« v�≈ ÍœRð w²�« W³FB�«
Frequency Response Analysis
œœd
??
²�« q
?
OK%
W¦¹b(« ‚dD�« d¦�√ s� U
?
HK*« W�UŠ b¹bײ�
(FRA)
s� ‰u
?
;« ÃËd
?
š v�≈ ÃU²
?
% U
?
N½√ ô≈ ÆÆU
?
ŽuO
?
ý
W�öŽ œb%Ë ÆWЗb
?
� U�U�ý√ ÃU²% U
?
L� ÆÆW�b)«
©
2 MHZ
® v²Š œœd²�« l� ‰u×LK� WOzUÐdNJ�« W�ËUF*«
¢l³�ù« W
?
LBТ vL
?
�ð W�ö
?
F�« Ác¼Ë Æq�_« vKŽ
sJ1 UNM
?
�Ë ÆÆW½—UILK� «d
?
� …bŽ —dJðË ÆƉu
?
×LK�
Æ UHK*« W�UŠ b¹b%
W
?
�b)« s� ‰u
?
;« ÃËdš U
?
ÝUO
?
I�« Ác¼ VKD²ðË
W�U
?
� w� ôu
?
×
?
� ©∑® r�— qJA�« `{u¹ Æt�e
?
ŽË
ÆÁ—U³²š« ¡UMŁ√ «—U³²šô«
∫ U‡HK*« W�ËU‡I� ”U‡O� ≠¥
dOG�Ë UHK*« W�UŠ b¹b
?
ײ� WI¹dD�« Ác¼ Âb�²�ð
ô ”UO� Wł—bÐ ¢d²O�Ë√¢ “UNł v�≈ ÃU²%Ë ÆÆbN'«
W�ËU
?
I� dOG
?
²ðË ÆÂË_« s� ¡«eł√Ë ÂË√ ≤∞ sŽ b¹eð
ÂeK¹ ÆÆ«c� ÆX¹e
?
�« …—«d
?
Š W
?
ł—œ d
?
O
?
Gð l� U
?
HK*«
WLO
?
� q¹u% rŁ ”UOI�« ¡UMŁ√ …—«d(« W
?
ł—œ qO−�ð
b¹e¹ ô√ V−¹Ë Æ…œb
?
×� …—«d
?
Š Wł—œ bMŽ W
?
�ËUI*«
ÆÆWO
?
Fłd*« rOI�« s� •µ sŽ W
?
�ËUI*« rO� w� dO
?
G²�«
w� qDŽ œułË v�≈ …—Uý≈ d³²F¹ t½S� ÆÆp�– ÀbŠ «–≈Ë
Æt�eŽË W�b)« s� ‰u;« ÃËdš VKD²¹ U2 ÆÆ UHK*«
∫q¹u‡×²�« W³‡�½ ”U‡O� ≠µ
„UM¼ ÊU� «–≈ U� b¹b×
?
²� «bOH� —U³²
?
šô« «c¼ d³²F¹
dOG²ð ô√ V−¹Ë ÆWŠu²H� dz«Ëœ Ë√ …—uBI� UH� Í√
WŠu� vKŽ W½Ëb*« W¹u
?
¾*« W³�M�« s� •µ sŽ W
?
³�M�«
ÆWIÐU��« WOFłd*« rO
?
I�« Ë√ ÆƉu;UÐ W�U)« U½UO³�«
dO
?
G� «uDš s� …uDš q� bMŽ …œUŽ ”U
?
OI�« r²¹Ë
b
?
N
?
ł bMŽ r²ð Ê√ V−¹ U
?
L
?
� ÆÆt
?
łË qJ�Ë b
?
N
?
Æ«błiH�M�
∫¡«dL(« ÊËœ WFý_« UŁUF³½« —U‡³²š« ≠∂
`D��« …—«d
?
Š Wł—œ vKŽ ÊUM¾
?
LÞö� Âb�
?
²�¹Ë
W�U)« q�UA*« b¹b%Ë qO
?
GA²�« ¡UMŁ√ w� wł—U)«
sJ1Ë ÆWMšU
?
��« ◊UIM�«Ë ‰u×
?
LK� b¹d³
?
²�« W�uEM0
s� W¦
?
F³M*« …—«d(« W¹ƒ— ÆÆW
?
Fý_« Ác¼ «b�
?
²ÝUÐ
Æ5F� qLŠ bMŽ t� Í—«d(« ÖuLM�« rÝ—Ë ‰u;«
W
?
³
?
�«d*« U
?
O
?
łu�uM
?
Jð w� d
?
O
?
³
?
� —uDð Àb
?
Š
Èd& w²�« WHK²
?
<« ‚dD�« wK¹ ULO�Ë ÆhO
?
�A²�«Ë
∫ ôu;« vKŽ
Partial Discharge
wze‡'« m‡¹dH²�« ”U‡O� ≠±
ÆÆW�“UF�« …œU*« ÂœUIð v�≈
(PD)
wze'« m¹dH²�« ÍœR¹
ÊU
?
²I¹dÞ „UM¼Ë ÆU¼—U
?
O
?
N½« v�≈ ÍœR¹ Ê√ sJ1 UL
?
”UOIÐ W
?
O½U¦�«Ë ÆÆWOðuB�« Ułu*UÐ v�Ë_« ÆÆt
?
ÝUOI�
ÕË«d²ðË Æm¹d
?
H²�« s� W
?
&UM�« WOzUÐd
?
NJ�« «—Uýù«
≠ ±∞∞® s� 5Ð Õu
?
L�*« wze
?
'« m¹d
?
H²�« W
?
LO
?
Ɖu
?
;« …—b�Ë b
?
N'« V
?
�Š ÆÆÂu�u
?
�uJOÐ ©µ∞∞
WOJO½UJO
?
� «œUNł≈ wze
?
'« m¹dH²�« U
?
C³½ b�uðË
WOðu� U
?
�−� Âb�²
?
�ðË ÆX¹e�« ‰öš s� qI²Mð
jz«u
???
Š vKŽ l
?
{uð
w� Ë√ ‰u
??
;« Ê«e
?
š
Ê«e
???
š qš«œ X
?
¹e�«
ÆU
?
F� 5MŁô« Ë√ ‰u
?
…e
?
Nł√ U
?
O�UŠ b
?
łuðË
wze'« m¹dH
?
²�« ”UOI�
ÃU
?
²
??
%Ë ÆÆl�u*« w�
s� ‰u
??
;« ÃËd
??
)