Page 24 - 116

Basic HTML Version

Hydrogen (H2)
Oxygen, Nitrogen
(O2 N2)
Carbon Monoxide,
Dioxide (CO,CO2)
Methane,Ethane (CH4,C2H6)
Ethylene (C2H4)
Acetylene (C2H2)
Corona, Partial Discharge
Water. Rust, Poor Seals
Cellulose Breakdown
Low Temperature Oil
High Temperature Oil
Arcing
Transformer Gases Corresponing Sources
UN� W³³�*« ‰UDŽ_«Ë ôu;« «“Už Ÿ«u½√ ∫©±® r�— ‰Ëbł
H2
CH4
C2H6
C2H4
C2H2
CO
CO2
N2
O2
Arcing Corona
Sparking
Local Overheating
Server Overheating
Arcing
Server Over Loading
Server Over Loading
-
Combustibles
Gas
Interpretation
qO�b� «“UGK� WM�ü« V�M�« ∫©≤® r�— ‰Ëbł
< 150 PPm
< 25 PPm
< 10 PPm
< 20 PPm
< 15 PPm
< 500 PPm
< 10000 PPm
1 - 10 %
0.03 %
> 1000 PPm
> 80 PPm
> 35 PPm
> 100 PPm
> 70 PPm
> 1000 PPm
> 1500 PPm
NA
> 0.5 %
Normal
Ab Normal
Transformer Rating
UNKLײ¹ …—«dŠ W
?
ł—œ vB�QÐ ‰u;« …—b� dŁQ²ð
qOKIðË ‰e
?
F�« Ÿu½ 5�×
?
²Ð UNðœU¹“ sJ1Ë ÆƉe
?
F�«
—UA
?
²½« ‰bF
?
� …œU¹eÐ p�c�Ë ÆƉu
?
;« bO
?
�UH
?
� rO�
q�U
?
×Ð ‰u;« W
?
F
?
Ý œb%Ë Æ©b¹d
?
³²�«® …—«d
?
ULMOÐ ÆÆ©√ · ® Ë√ ©√ · „® —U
?
O²�«
x
bN
?
'« »d{
Æ©√ ·® dO³�√ X�uH�UÐ …dOGB�« ôu;« w� œb%
Transformer Efficiency
s� UN³×Ý sJ1 …—b
?
� vB�√ 5Ð W³�M�UÐ œb%Ë
?
�M�« Ác¼Ë Æwz«b²Ðô« nK*« …—b
?
� v�≈ Íu½U¦�« nK*«
»d²
?
Ið Ê√ qC�_« s�Ë ÆÆ5F� b
?
Š sŽ qIð ô√ V−¹
w� ô≈ Àb
?
×¹ô «c
?
¼ sJ�Ë ÆÆ`O
?
×
?
B
?
�« b
?
Š«u�« s�
ÆUF³Þ qOײ�� «c¼Ë ÆÆbI� UNO� Àb×¹ô w²�« ôu;«
Winding Connection
‚dDÐ ‰u×
?
LK� W¹u½U¦�«Ë WOz«b
?
²Ðô« UHK*« q�uð
∫UNL¼√ s� ÆÆWHK²��
s� q� q�u¹ UN
?
O�Ë ∫¢WL$ØWL
?
$¢ WKO�uð ≠±
ÊuJðË ÆÆ¢WL$¢ qJý vKŽ Íu½U¦�«Ë wz«b²Ðô« nK*«
w� W¹œUB²�« WKO
?
�u²�« Ác¼Ë Æ¢dH�¢ tłu�« W¹Ë«“
‰ULŠ_« w� UN�«b�²Ý« VKG¹Ë ÆÆw�UF�« jGC�« dz«Ëœ
s� d¦�√ vKŽ UNM� ‰uB
?
(« sJ1Ë ÆÆW½e²*« …dOGB�«
ÆW¦�U¦�« WOI�«u²�« —uNþ UNÐuOŽ s� sJ�Ë ÆÆbN−K� WLO�
U
?
HK� q�uð U
?
NO
?
�Ë ∫¢U²�œØU
?
²�œ¢ WKO
?
�uð ≠≤
W¹Ë«“ ÊuJðË ÆÆ¢U²�œ¢ qJý vKŽ Íu½U
?
¦�«Ë wz«b²Ðô«
WOI�«u
?
²�« bL�ð UN½√ ÆÆUNð«eO2 s
?
�Ë Æ¢dH�¢ tłu�«
…dO³J�« ‰U
?
LŠ_« W�UŠ w� UN�«b�²
?
Ý« sJ1Ë ÆÆW¦�U¦�«
ÂbF� l¹“u²�« UJ
?
³ý w� Âb�²�ð ôË ÆÆW½e
?
²*« dOž
ÆlЫ— ·dÞ œułË
nK*« q�u¹ YO
?
Š ∫¢U
?
²�œØW
?
L
?
$¢ WKO
?
�uð ≠≥
W¹Ë«“ ÊuJðË ÆÆ¢U²�œ¢ Íu
?
½U¦�«Ë ¢WL
?
$¢ wz«b²Ðô«
b
?
L
?
�ð UN½√ ÆÆU
?
Nð«e
?
O2 s�Ë ÆÚ
≥≥∞ Ë√ Ú
±µ∞ t
?
łu�«
ÆœuO(« WDI½ —«dI²Ý« vKŽ qLFðË W¦�U¦�« WOI�«u²�«
nK*« q�u¹ U
?
NO
?
�Ë ∫¢WL
?
$Ø U²�œ¢ WKO
?
�uð ≠¥
W¹Ë«“ ÊuJðË ÆÆ¢WL
?
$¢ Íu½U¦�«Ë ¢U
?
²�œ¢ wz«b²Ðô«
sJ1 t½√ ÆÆU
??
Nð«e
??
O2 s�Ë ÆÚ
≥≥∞ Ë√ Ú
±µ∞ t
??
łu�«
Âb�
?
²�ðË ÆÍu½U
?
¦�« nK*« s� lЫ— ·dÞ Ã«d�
?
²Ý«
WO
?
I�«u²K� dŁ√ b
?
łu¹ ôË ÆÆl¹“u²�« UJ³
?
ý w� …d¦JÐ
ÆÆ¢U
?
²�œ¢q�u
?
� wz«b
?
²Ðô« nK*« Ê√ YO
?
Š W
?
¦�U
?
¦�«
ÆW½e²*« dOžË W½e²*« ‰ULŠú� `KBðË
∫¢U
??
²�œ¢ q
?
Jý vKŽ Y
?
�UŁ nK� «– WK
?
O
??
�uð ≠µ
vKŽ WK�u*«Ë …dO³J�« «—bI�« «– ôu;« œËeðÆ…œUŽ
¢U²
?
�œ¢ qJý vKŽ Y�UŁ nK0 ¢WL
?
$ØWL
?
$¢ qJý
w�ö²� p�–Ë ÆÆ¢
Tertiary
¢ vL�ð UN�
?
H½ vKŽ W�uHI�
ÆW½e²*« dOžË W½e²*« ‰ULŠ_« vKŽ W¦�U¦�« WOI�«u²�« dOŁQð
Methods of Cooling
tð—b� w� …œU¹“ ÆƉu;« b¹d³ð ‰b
?
F� …œU¹“ d³²Fð
«“UG�« s� p�c�Ë ÆÆWÐuÞd�«Ë 5−
?
��Ë_« s� ‰Uš
Ducts
Í—U
?
:« `L�ðË Æ‰U
?
?
ýö� WKÐUI�« W
?
³z«c�«
ÆÍb¹b(« VKI�«Ë UHKLK� X¹e�« ‚«d²šUÐ ‰u;« qš«œ
w²�« …—«d(« s� X¹e�« b¹d³²� WHK²�� W�uEM� „UM¼Ë
bFB¹ YOŠ ÆÆ U
?
HK*«Ë Íb¹b(« VKI�« s� tO�≈ qI²Mð
t²�U¦� ÷U
?
H�½ô vKŽ√ v�≈ WO�UF�« …—«d(« Í– X¹e�«
dL²�ð «cJ¼Ë ÆÆœd
?
³*« ‰öš aC¹Ë œ—U³�« X¹e�« sŽ
·ö²
?
šUÐ b¹d³²�« U�uEM� n
?
K²�ðË Æb¹d³²�« W
?
OKLŽ
∫W�b�²�*« U�uEM*« r¼√ s�Ë Æ‰u;« WFÝ
Oil Natural -
¡«u‡N�«Ë X¹eK� wF
?
O³Þ b¹d
?
³ð ≠±
Air Natural (ONAN)
ÆÆWDÝu
?
²*«Ë …dO
?
GB�« ôu
?
;« l� Âb�²
?
�¹Ë
Ê«eš s
?
� dýU³*« ŸU
?
FýùUÐ …—«d
?
(« qI²Mð Y
?
Ê«e
?
)« `DÝ ÊuJ¹Ë ÆÆjO
?
;« ¡«u
?
N�« v�≈ ‰u
?
Æ¡«uNK� ÷dF*« `D��« ŸU�ð« WŠU�� …œU¹e� UłdF²�
¡«u‡‡‡‡‡‡‡NK� Íd
?
³łË X¹eK� w
?
FO³Þ b
?
¹d³ð ≠≤
Oil Natural - Air Forced (ONAF)
ÆÆ¡«uN�« b¹d³
?
²� œd³*« vKŽ ÕË«d*« Âb�²
?
�ð tO�Ë
Ác¼ w�Ë Æ—«Ëb
?
�« ‰u
?
;« X
?
¹“ b¹d
?
³
?
ð w�U
??
²�UÐË
·dB�« œ«œe
?
¹ YOŠ ‰u;« …¡U
?
H� œ«œeð ÆÆW
?
�uEM*«
Æwł—U)« `D�K� f�ö*« ¡«uN�« o¹dÞ sŽ Í—«d(«
ÆUŽuOý U�uEM*« d¦�√ d³²Fð
∫UNM� Èdš√ ‚dÞ „UM¼Ë
Oil Forced - Air
¡«u
?
N�«Ë X¹eK
?
� Íd
?
³
?
ł b¹d
?
³ð ≠
Æ
Forced (OFAF)
Oil Forced - Water
ÁU
?
O*«Ë X¹eK� Íd
?
³ł b¹d
?
³ð ≠
Æ
Forced (OFWF)
Oil Directed -
¡«uNK� Íd³łË X¹e
?
K� tłu� b¹d³ð ≠
Æ
Air Forced (ODAF)
Oil Directed-
ÁUO
?
LK� Èd³łË X¹eK� tłu
?
� b¹d³ð ≠
Æ
Water Forced (ODWF)
ÆÆ…dO¦� «eO2 ‰u;« l� X¹e�« «b�²Ý« oI×¹Ë
∫UNM�
ƉeFK� WOzUÐdNJ�« W½U²*« …œU¹“ ≠±
ÆWK¹uÞ «d²H� ôu;« qOLײРÕUL��« ≠≤
Ɖu;« r�ł qš«œ Í—«dŠËdNJ�« Ê«eðô« ≠≥
ÆWOz«uN�« «dG¦�« r{V³�Ð UHK*« r−Š dG� ≠¥
ÆÆq�UA*« iFÐ V³�¹ b
?
� ÆÆX¹e�« «b�²Ý« Ê√ ô≈
∫q¦�
‰u;« ÷d
?
F¹ U2 ÆÆb¹d³²�« V
?
OÐU½√ w� œ«b�½ô« ≠±
Ætð—«dŠ Wł—œ l�d�
l� »d�²*« ¡«uN�« qŽUHð W−O²½ ÆƉu;UÐ —U−H½« ≠≤
ÆX¹e�« s� W&UM�« «“UG�«
Transformers Oil
?
�_« w¼
Mineral Oil
W
?
O½bF*« u¹e�« d
?
³²
?
dC
?
%Ë ÆÆ ôu×
?
LK� b¹d³
?
²�« öLF� U
?
�«b�
?
²Ý«
u¹e�« vI½√ u¼Ë ÆÆÂU
?
)« ‰Ëd²
?
³�« d
?
ODIð WDÝ«uÐ
…—«d(« qL×¹ UDÝË X¹e�« d³²
?
F¹Ë ÆdODI²�UÐ W&UM�«
wł—U)« ‰u
?
;« r�ł v�≈ b¹b
?
(« s�Ë UHK*« s�
ÆÆwł—U
?
)« ¡«u
?
N�« v�≈ ‰ËQ
?
Ð ôË√ »d
?
?
²ð v²
?
Š
r¼√ s�Ë Æ U
?
HK*« 5
?
Ð ‰e
?
F�« …œU¹“ v�≈ W
?
�U
?
{ùUÐ
∫ ôu;« X¹“’«uš
Dielectric Strength
‰e‡‡F�« …u‡‡� ≠±
ÊU
?
� ULK
?
� ÆÆWÐuÞd�« s� U
?
O�Uš X¹e�« ÊU
?
� U
?
LK�
ô√ V−¹ ÆÆ«cN�Ë ÆWO�UF�« œuN
?
'« w� qC�√ t�ULF²Ý«
Ø· „ ≥∞ sŽ —U³
?
²šô« “UNł w� W�“U
?
F�« tðu� qIð
ÆWO*UF�« WOÝUOI�« UH�«uLK� UI³Þ 3 ≤[µ
Viscosity
W‡‡łËeK�« W‡‡ł—œ ≠≤
X½U� U
?
LK� ÆÆWC
?
H�M� X¹e
?
�« WłËe� X½U� U
?
LK�
×U)« v�≈ ‰u
?
;« VK� s� …—«d(« qIM� t²O
?
Šö�
ÆqC�√
Pour Point
»UJ‡�½ô« W‡‡ł—œ ≠≥
Wł—œ q�√ w¼Ë ÆÆ«b
?
ł WCH
?
�M� ÊuJð Ê√ V−¹Ë
U�bMŽ X¹e�« »UJ�½« Ë√ ÊU
?
¹dł UNO
?
� kŠö¹ …—«dŠ
Æœd³¹
Oxidation
b‡�‡�Q²K� W�ËU‡‡I*« ≠¥
U
?
ł—œ w� X¹e�« ‰ö
?
×½« Ë√ pJHð Âb
?
Ž wMFðË
u¼ ‰u
?
³I*« r�d
?
�« ÊuJ¹Ë Æ©ÂÚ
±≤∞® W¹œUF�« …—«d
?
ÆÎ
U³¹dIð
(0.4 mg.KOH/g)
Flash Point
‰UF²‡‡ýô« W‡‡ł—œ ≠µ
‰UF
?
²ý« Ë√ Z¼uð V
?
³�ð …—«dŠ W
?
ł—œ q�√ w¼Ë
b�Ë ÆÍœU
?
O²Žô« Íu
?
'« jGC�« X% qzU
?
��« —U�Ð
ÆÂÚ
±¥µ ‰UF²ýô« WDI½ WOÝUOI�« UH�«u*« œbŠ
Density
W�U‡‡‡¦J�« ≠∂
sŽ b¹eð ô√Ë ÂÚ
≤∞ Wł—œ bMŽ UNÝUO� r²¹ Ê√ V−¹
Æb¹d³²�« …¡UH� …œU¹e� ≥rÝØrł ∞[∏πµ
Corrosive Sulfer
X¹d³J�« s�" UM�« q�P²�« ≠∑
ÆX¹d³J�« s� UO�Uš X¹e�« ÊuJ¹ Ê√ V−¹
Humidity
WÐu‡‡‡Þd�« ≠∏
W
?
O�“UŽ ZzU
?
²½ vKŽ d
?
?
� b
?
Š v�≈ WÐuÞd�« dŁRð
ÊS� ÆÆÂUŽ qJAÐË Æ‰e
?
F�« …u� s� qKIð YOŠ ÆÆX¹e�«
iOH�
?
²� jI� X�O�Ë
lM* U/≈ ÆÆ…—«d
?
Š Wł—œ
W
??
ł—œ w� ŸU
??
Hð—ô«
s� ¡e
??
ł Í√ …—«d
??
Š
dš¬ vM
?
F0 Ë√ ÆƉu;«
◊U
??
IM
?
�« ÀËb
??
Š lM�
Æ
Hot Spots
WMšU
??
��«
d
?
L
?
Gð ÆÆV³
?
��« «c
?
N�Ë
X¹“ w� ‰u
?
;« ¡«e
?
ł√
WO
?
�UŽ …œu
?
ł Í– ‰“UŽ